Uitgaven

7,91%

€ -6.556

x € 1.000
7,91% Complete

Inkomsten

45,44%

€ 38.227

x € 1.000
45,44% Complete

Saldo

2524,76%

€ 31.672

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

7,91%

€ -6.556

x € 1.000
7,91% Complete

Inkomsten

45,44%

€ 38.227

x € 1.000
45,44% Complete

Saldo

2524,76%

€ 31.672

x € 1.000
Inhoud

Begroting

38.227 Inkomsten (x € 1.000)
-6.556 Uitgaven (x € 1.000)
31.672 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting 2018 Begroting 2018 na wijziging Rekening 2018 Saldo
Lasten        
Lokale heffingen 299.898 325.321 767.794 442.473
Saldo financieringsfunctie 1.086.353 1.056.002 1.042.667 -13.335
Overige algemene dekkingsmiddelen -1.020.688 -908.180 -935.929 -27.748
Subtotaal lasten 365.563 473.143 874.532 401.389
         
Baten        
Lokale heffingen 5.514.418 6.246.418 6.250.638 4.219
Gemeentefonds 24.808.381 25.195.681 24.672.648 -523.033
Dividend 10.480 17.480 17.761 281
Overige algemene dekkingsmiddelen 150.689 157.689 157.557 -132
Subtotaal baten 30.483.969 31.617.269 31.098.603 -518.665
         
Saldo 30.118.406 31.144.126 30.224.071 -920.054

Financiële analyse

Toelichting Bedrag

Lokale heffingen

De aanslagen precariobelasting (kabels en leidingen) voor Enduris voor 2016 t/m 2018 zijn onzeker (i.v.m. een uitspraak van het Gerechtshof in een zaak van de gemeente Hulst). Voor de jaren 2016 en 2017 hebben we al een voorziening getroffen. In 2018 hebben we in lijn met voorgaande jaren ook een voorziening getroffen voor een bedrag van € 445.000.

 

- € 445

Overige algemene dekkingsmiddelen
In lijn met de notitie rente van de commissie BBV verantwoorden we de werkelijke rentelasten eerst centraal op het taakveld treasury. Via een omslagpercentage verdelen we de rente vervolgens door naar de overige taakvelden. Doordat de grondslag voor het doorrekenen van de rente, de boekwaarde van de activa, afwijkt van de prognose, is er een voordelig resultaat van € 22.000 ontstaan op het taakveld treasury. Hiertegenover staat voor het zelfde bedrag een nadelig resultaat op de diverse taakvelden. 


€ 22

Gemeentefonds

Door de late verschijning van de septembercirculaire 2018 zijn de mutaties hiervan niet verwerkt in de bestuursrapportage 2018. Uitkomst van de circulaire was een negatieve bijstelling van het accres en hoeveelheidsverschillen van de diverse maatstaven voor een bedrag van € 218000. Daarnaast zijn er rondom deze circulaire diverse winstwaarschuwingen afgegeven door onderuitputting op rijksniveau en het totale beslag op het btw compensatiefonds. Voor Veere betekent dit een negatieve bijstelling van € 266.000. Verder hebben we in 2018 een bedrag van € 43.000 ontvangen voor onderzoek naar bommen in bouwlocaties. Deze baten waren reeds in de Veerse jaarrekening van 2017 verantwoord.

 

- € 527


Overig

Het resterende verschil bestaat uit diverse kleine afwijkingen. 

 

€ 30

 

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
0.8 Onvoorzien 170 115 0 -115
0.81 Overige baten en lasten -16 24 -62 -85
Totaal Lasten 154 139 -62 -200
Baten
0.8 Onvoorzien 0 0 0 0
0.81 Overige baten en lasten 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0

Financiële analyse

Toelichting  Bedrag

Onvoorzien
We hebben een bedrag van € 115.000 niet benut uit de post onvoorzien. In de bestuursrapportage 2018 hebben we aan de post structureel onvoorzien een bedrag van € 42.000 toegevoegd, welke we in de meerjarenbegroting 2019-2022 deels inzetten voor nieuwe prioriteiten.


€ 115

Overige baten en lasten
Er is een voordelig verschil van € 75.000 op het onderdeel overige baten en lasten die is ontstaan door een administratieve overboeking. We hebben salariskosten laten vrijvallen om personeel van in te kunnen huren. De vrijval van salariskosten is niet verdeeld over de gerelateerde taakvelden, de inhuur van personeel wel. 

Het restant overschot van € 10.000 bestaat uit diverse kleinere verschillen. 


€ 75


€ 10

 

Vennootschapsbelasting

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) 0 24 30 6
Baten
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) 0 0 0 0

Financiële analyse

Geen noemenswaardige afwijkingen. 

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten
0.10 Mutaties reserves 868 6.665 5.713 -952
Baten
0.10 Mutaties reserves 4.394 8.594 7.129 -1.465

Financiële analyse

Er is minder toegevoegd aan en beschikt over de reserves. De verklaringen hiervoor zijn in de toelichtingen bij de programma's opgenomen. 

Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud