Inleiding

Inhoud

Voor u ligt de programmaverantwoording van de gemeente Veere over het jaar 2018. Deze rekening voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), die per 1 januari 2004 van kracht werd.

 

Opzet van de jaarstukken

Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld met de  toevoeging van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening.

begroting

 

jaarstukken

 

beleidsbegroting

1. programmaplan

jaarverslag

1. programmaverantwoording

 

2. paragrafen

 

2. paragrafen

financiële begroting

3. overzicht van baten en lasten en de toelichting

jaarrekening

3. overzicht van baten en

    lasten in de jaarrekening en de toelichting  

 

4. uiteenzetting van de financiële  positie en de toelichting 

 

4. balans en de

    toelichting

 

 

 

5. bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke  uitkeringen (SiSa)

 

Voor deze indeling is gekozen, om de opzet van de begroting zo identiek mogelijk te maken aan die van de jaarstukken. Aansluiting tussen begroting en jaarstukken van gemeenten is belangrijk voor het inzicht.

In artikel 4.1 van het BBV is het volgende bepaald: De indeling van de begroting en de jaarstukken is identiek.

De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. Dit is in de Gemeentewet aangegeven. In de hierboven gegeven opzet van de begroting is de beleidsbegroting de tegenhanger van het jaarverslag en de financiële begroting van de jaarrekening.

Bij het samenstellen van de jaarstukken is het bovenstaande schema gevolgd.

Uw raad treft de volgende stukken aan:

 • De jaarrekening, waarin opgenomen balans met toelichting, programma-rekening met toelichting voorafgegaan door het overzicht van baten en lasten en bijlagen;
 • Het jaarverslag, waarin opgenomen de programmaverantwoording met paragrafen.

Aan het college wordt verantwoording afgelegd in de productenrekening. In dit boekwerk zijn ook diverse bijlagen opgenomen. Per fractie stellen wij een exemplaar beschikbaar.

In de begroting heeft uw raad onderstaande programma’s benoemd.

   • Bestuur en ondersteuning
   • Veiligheid
   • Verkeer, vervoer en waterstaat
   • Economie            
   • Onderwijs           
   • Sport, cultuur en recreatie                                                      
   • Sociaal domein
   • Volksgezondheid en milieu                                                              
   • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS)

 

Per programma zijn de vragen beantwoord:

   • Wat hebben we bereikt (Doelstelling)?
   • Wat hebben we er voor gedaan? (Maatregelen)? 
   • Wat heeft het gekost?

 

Met deze vragen wordt per programma duidelijk welk maatschappelijk effect men wil bereiken, welke doelstellingen in kwalitatieve zin en (meetbare) prestaties men wil behalen en welk budget hiervoor nodig is. Vervolgens is in de begroting aangegeven wat wij daarvoor gaan doen (de bestuurlijke inspanning). In de loop van het jaar hebben wij  over deze vragen via het Pepperflow aan u gerapporteerd. Per programma geven wij nu een verantwoording over deze bestuurlijke inspanningen.

Per programma zijn de onderliggende taakvelden vermeld. Deze geven alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van taakvelden. In de jaarrekening is het totaal van deze taakvelden per programma weergegeven in het overzicht van baten en lasten en de  toelichting. Het totaal van de baten en lasten in de taakvelden is gelijk aan het totaal van de programma’s.

Paragrafen

Overeenkomstig de voorschriften is een aantal verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en realisatie vanuit een bepaald perspectief. Deze kunnen een grote financiële impact hebben, van politieke betekenis zijn of van belang voor de realisatie van de programma’s. In de voorschriften wordt aangegeven wat ten minste in elke paragraaf opgenomen moet worden. In deze rekening treft u in het vervolg op de  begroting de volgende paragrafen aan:

   • Financiering
   • Lokale heffingen
   • Verbonden Partijen
   • Onderhoud Kapitaalgoederen
   • Risicomanagement en weerstandvermogen
   • Grondbeleid
   • Duurzaamheid

Jaarstukken

In de programma’s zijn de cijfers van de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen naast de rekeningcijfers gepresenteerd. Analyses hebben plaatsgevonden tussen de cijfers van de begroting na wijziging en de rekeningcijfers. Bij de programma’s is over bestuurlijke inspanningen in het jaar 2017 gerapporteerd. De financiële analyses treft u aan in het overzicht van baten en lasten.

In de  bestuursrapportages hebben wij over de voortgang van de maatregelen (in Pepperflow) gerapporteerd. Wij hebben u ook tussentijdse (financiële) bestuursrapportages aangeboden waarin voornamelijk op de financiën is gerapporteerd.

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over specifieke uitkeringen van het rijk. In een bijlage SiSa (single information single audit) geven we een overzicht van een aantal specifieke uitkeringen. Verantwoording bij de jaarrekening heeft als voordeel dat een controlerend accountant niet meer voor iedere regeling een aparte verklaring hoeft af te geven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft per gemeente aan welke specifieke uitkeringen in de bijlage verantwoord moet worden. In de bijlage zijn ook de ontvangen bijdragen van de provincie Zeeland verantwoord.

Samenvatting

Bestuur en ondersteuning

In maart 2018 waren de gemeenteraadverkiezingen. Tot de installatie van het college vlak voor het zomerreces, kende de gemeente een bijzondere periode. Niet alleen duurde de coalitievorming langer dan gebruikelijk, ook zaten we een maand zonder college doordat 2 wethouders vertrokken voordat de nieuwe wethouders geïnstalleerd werden.

De nieuwe coalitie van SGP/CU, VVD en DTV presenteerde haar werkprogramma “Verder bouwen aan een gezond Veere”. In dit jaarverslag vindt u terug hoe het eerste half jaar gestart is met dit programma.

 

2018 was het jaar van de privacy. Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Hiervoor voerden we veel werk ter voorbereiding uit. Om AVG-proof te zijn en te blijven is er daarna en wordt nu nog steeds, veel werk verzet.

 

In 2018 stelde u het beleidsplan Informatievoorziening 2018-2022 vast. Aanleiding voor dit plan was een advies van de Rekenkamer. Dit beleid is verbonden met het beleid dienstverlening. Uitstekende dienstverlening komt ook terug in het werkprogramma, met name die aan ondernemers. Eind 2018 besloten we om de dienstverlening aan ondernemers en de ontwikkeling van de front-office te onderzoeken. Dit onderzoek loopt de eerste maanden van 2019.

 

Veiligheid

In 2018 is Veere weer een veilige gemeente gebleken, ondanks enkele incidenten zoals het openbreken van strandhuisjes en een auto-inbraakgolf. Alle daders spoorde de politie op.

 

Verkeer, vervoer en waterstaat

In 2018 hebben we  veel plannen en voornemens die de afgelopen jaren zijn gemaakt in het GVVP, het halteplan openbaar vervoer en de beheerplannen zijn uitgevoerd. In het najaar startten we met de reconstructies van 't Groentje-Schuitvlotstraat Domburg, Prelaatweg Aagtekerke en de Dorpsstraat-Noordweg Oostkapelle. Deze werken ronden we in 2019 af. Het ontwerp en de aanbesteding voor de Markt Veere en de doorgaande route door Buttinge zijn in 2018 afgerond. We startten ook met de voorbereidingen voor de reconstructies aan de Dorpsstraat in Gapinge en Meliskerke.

Om de mobiliteit voor mensen met een handicap te vergroten hebben we in diverse kernen de bushalten toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.

We zijn gestart met de Nota Parkeren om te komen tot een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen bewoners, ondernemers en toeristen. In 2018 besloten we om de uitkomsten van de onderzoeken naar de effecten van toerisme op de leefbaarheid te betrekken in de Nota Parkeren. De nota wordt daarom pas eind 2019 opgeleverd aan de raad.

 

Economie

We gaven uitvoering aan het Bedrijventerreinprogramma Veere 2017 – 2025. In 2018 hebben we gewerkt aan  Bedrijventerrein Prelaatweg in Westkapelle, Rapenburgweg in Meliskerke en Oosterloo in Domburg. 

We leverden een bijdrage aan vier Europese subsidieprojecten.
Samen met de Zeeuwse gemeenten werkten we in de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) aan een nieuw meerjarig programma voor 2020-2023.We stelden een evaluatierapport op over de uitvoering en werkwijze Toeristische Impuls en werkten aan een nieuw convenant voor de periode 2019-2021.

 

Onderwijs

In het kader van kwalitatief goed onderwijs maakten we in Walchers verband met schoolbesturen afspraken over leerlingenvervoer, afstemming zorg op school en zorg thuis, thuiszitters en huisvesting.

Samen met de gebruikers en Zeeuwland hebben we de Multifunctionele Accommodatie in Biggekerke gerealiseerd en maakten we afspraken over het beheer met Stichting Dorpscentrum. We realiseerden de harmonisatie van de kinderopvang door een exploitatiesubsidie aan Kinderopvang Walcheren te verstrekken voor de peutergroepen. Kinderopvang Walcheren, GGD en de scholen gaven uitvoering aan het activiteitenplan Voor- en Vroegschoolse Educatie om meer peuters te bereiken en een doorgaande leerlijn te bevorderen.

 

Sport, cultuur en recreatie

In verband met deelname aan cultuur, sport en bewegingsactiviteiten maakten we subsidieafspraken met culturele organisaties en sportverenigingen over de activiteiten en voerden we de sportnota uit. We verstrekten een subsidie aan de Zeeuwse Muziekschool voor het project Radio Geluk. Dit is een project op het gebeid van muziekactiviteiten voor en door ouderen en dementerenden. Ook verleenden we subsidie aan de Stichting Grote Kerk. In het kader van de voorzieningen stelden we een proces op voor een toekomstplan voor het zwembad in samenhang met het Maatschappelijk Vastgoed Serooskerke. We hebben meegewerkt aan de realisatie van de mountainbikeroute en plaatsten in Serooskerke een kunstwerk.

 

Het jaar 2018 was een lastig jaar voor het groenonderhoud. Het voorjaar was erg nat en de zomer en najaar uitzonderlijk droog. We zijn er ondanks deze lastige omstandigheden in geslaagd het onderhoud op niveau te houden en zelfs wat extra kleur in te brengen met de aanplant van bollen en vaste planten. De inspanningen van onze medewerkers zijn niet onopgemerkt gebleven. We werden eerste bij landelijke wedstrijd voor schoonste winkelstraat (in de categorie kleine gemeenten). Inwoners waren meer betrokken door deelname aan boomfeestdagen en we organiseerden schoonmaakacties. Ook pakten we zelf het onderhoud of de inrichting van groen op.

 

Sociaal Domein

We willen dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. In dat kader keken we met o.a. Welzijn Veere hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Dit legden we vast in de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere”. Een toegang, Porthos, is nodig voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst Porthos opgezegd. We troffen voorbereidingen voor de ontvlechting van Porthos ,met  het opstellen van een ontvlechtingsplan. Daarnaast werkten we ook aan een nieuwe Veerse toegang die per 2020 operationeel is. In 2018 kregen ruim 1600 Veerse inwoners één of meerdere zorgvoorzieningen vanuit Wmo of Jeugdwet.

 

Volksgezondheid en milieu

We willen gezondheidsproblemen voorkomen en werkten daarvoor samen met andere organisaties. In 2018 hebben we de nota Walcherse Kadernota Samenwerken voor gezondheid vastgesteld. Op basis hiervan gaan we een uitvoeringsplan maken.

We hebben diverse begraafplaatsen aangepast en uitgebreid. Nu voldoen alle kernen aan de doelstelling voldoende ruimte voor minimaal 25 jaar.

 

Duurzaamheid kreeg steeds meer aandacht in beleidsvorming en uitvoering. In het kader van de duurzaamheidsdoelstelling “van afval naar grondstof” hebben we diverse pilots gestart voor betere afvalscheiding. In 2018 hebben we vooronderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering op de openbare ruimte. Dit als voorbereiding op de herziening van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) in 2019. Daar waar mogelijk hebben we gelijk al verbetermaatregelen om wateroverlast te voorkomen uitgevoerd. Dit heet de klimaatstresstest die begin 2019 is uitgevoerd.

We begonnen met de formulering van een programma Energietransitie om onze doelstellingen voor 2030 en 2050 waar te maken. 


Het nieuwe beleid voor donker voor onze kuststrook kwam na uw vaststelling in uitvoering. We hebben een aantal ecologische onderzoeken uitgevoerd. Het beleid is erg goed ontvangen. 

 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS)

In Domburg zijn we gestart met de aanleg van het Singelgebied. De contouren zijn al goed zichtbaar. Ook startte de verkoop van de bouwkavels; de vraag was vele malen groter dan het aanbod.
De aanleg van het parkeerterrein bij het gemeentehuis is klaar, net op tijd voor de opening van de nieuwe supermarkt na jaren van moeizame voorbereiding!

We werkten verder aan de planontwikkelingen van de Nijverheidsweg; in 2019 volgt de besluitvorming over de bestemmingsplannen. Voor het Nehallenniagebied is gestart met de haalbaarheidsonderzoeken voor diverse ontwikkelingen. We voerden  verkennende gesprekken over een herontwikkeling van het recreatiegebied aan de westrand van Domburg. Een voorlopig mooi resultaat daarvan is het meenemen van de mogelijkheid om een hotelontwikkeling aldaar in plaats van in het voormalige KPN gebouw aan de Schelpweg te realiseren.

 

 

In Zoutelande startte de bouw van Residentie Soutelande, het voormalig Hofje van Janse. D’n soute bank, het voormalige gebouw van de Rabobank, is in gebruik genomen. We rondden de plannen voor de herontwikkeling aan de Westkapelseweg 4 af.
Het bestemmingsplan Fort den Haak in Vrouwenpolder werd in 2018 onherroepelijk. De uitbreiding van hotel "Duinoord" is gerealiseerd en opgeleverd en de bouw van het nieuwe receptiecomplex van Breezand Vakanties is gestart.

In 2018 besteedden we heel veel tijd en energie aan de regionale woningbouwafspraken. Uiteindelijk met succes!

Het project (on)rechtmatig gemeentelijk grondgebruik verliep goed.

 

De komst van de Omgevingswet bereidden we voor. Immers, 1 januari 2021 is het zover.

De voorbereiding gebeurt met de hele organisatie en natuurlijk met de raad. In 2018 organiseerden we  2 raadsbijeenkomsten. Nadruk lag bij het opstellen van nieuwe regels zodat in 2019 het Bestemmingsplan+ vorm krijgt.

Ondertussen was 2018 wederom een druk jaar wat betreft vergunningverlening Wabo (bouw): we verleenden ruim 500 omgevingsvergunningen.  

 

Bedrijfsvoering

We hebben het uit de eerdere Legal Audit voorvloeiende verbeterplan juridische kwaliteit afgerond. In de rapportage ziet u daarvan ook de concrete resultaten afgemeten aan de hiertoe gestelde kpi’s.

Ook gaven we uitvoering aan de aanbevelingen van een eerder rekenkameronderzoek rond kaderstelling van het te actualiseren HR beleid. In de algemene commissie van 30 november 2018 stelde u daartoe enkele kaders.

We professionaliseerden onze informatiebeveiliging naar een hoger niveau en hielden onze ICT-voorzieningen en het gemeentehuis (als huis van de gemeente) op het noodzakelijke niveau voor een goede dienstverlening met waarborging van de continuïteit daarvan.

Als gastgemeente ondersteunden wij binnen de daarvoor beschikbare middelen en (minimaal) conform het afgesproken niveau alle bedrijfsvoeringstaken van de samenwerking Porthos.

Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud