Uitgaven

9,4%

€ -7.786

x € 1.000
9,4% Complete

Inkomsten

0,28%

€ 238

x € 1.000
0,28% Complete

Saldo

601,71%

€ -7.548

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

9,4%

€ -7.786

x € 1.000
9,4% Complete

Inkomsten

0,28%

€ 238

x € 1.000
0,28% Complete

Saldo

601,71%

€ -7.548

x € 1.000
Inhoud
Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting na wijziging Realisatie Saldo
         
Lasten        
Salarissen 3.825 3.806 3.809 3
Belastingen 31 24 23 -1
Duurzame goederen 39 39 37 -2
Ingeleend personeel 681 538 358 -181
Overige goederen en diensten 3.638 3.779 3.496 -283
Subsidies 18 18 17 0
Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 25 25 15 -10
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4 4 4 0
Mutatie voorzieningen 149 149 149 0
Afschrijvingen 246 235 234 -1
Toegerekende rente 60 59 59 0
Overige verrekeningen -4 -4 -5 0
Totaal lasten 8.713 8.674 8.197 -477
         
Baten        
Duurzame goederen 0 2 2 0
Uitgeleend personeel 36 37 44 7
Huren 31 46 46 0
Leges en andere rechten 57 67 88 21
Overige goederen en diensten 23 34 49 16
Inkomensoverdrachten - Rijk  5 0 0 0
Inkomensoverdrachten - overige overheden 0 5 3 -1
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen baten 0 5 5 0
Totaal baten 151 196 238 42
         
Totaal overhead 8.562 8.478 7.959 -519
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 388 326 411 84
Resultaat overhead na toerekeningen 8.174 8.152 7.548 604
         
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 10.958 10.633 10.682  
% overhead 78% 80% 75%  

 

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat
Lasten 8.325 8.348 7.786 -562
Baten 151 196 238 42

Financiële analyse

De toelichting baseren we op afwijkingen groter dan € 25.000 op het niveau van kostensoorten uit het overzicht 'specificatie overhead' zoals hierboven vermeld.  

Toelichting kostensoorten

Bedrag

Ingeleend personeel lasten (€ 181.000 overschot)

- Communicatie: Binnen het cluster communicatie is een bedrag van € 33.000 niet ingezet. In verband met het doorlopende project 'implementatie en beheer nieuwe website' stellen we voor dit budget over te boeken naar 2019.

- Inhuurbudget voor de afdeling maatschappelijke ontwikkeling: Dit budget laat een overschot van € 50.000 zien. Het budget, welke bedoeld was voor het werk voor de leefbaarheidsreserve, had verantwoord moeten zijn onder het taakveld samenkracht en burgerparticipatie. Hier zijn wel de lasten verantwoord, wat betekent dat op dit taakveld een tekort ontstaat van € 50.000.

- P3 (personeel derden) budget: We hebben een bedrag van € 58.000 voor de inhuur van personeel t.b.v. vervanging van het eigen personeel, bij bijvoorbeeld ziekte, niet ingezet. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2017 overgeheveld naar 2018. Het niet benutten van dit budget betekent ook dat we de reserve voor eenzelfde bedrag niet aangesproken hebben. Voorstel is om dit budget over te boeken naar 2019.

- Inhuurbudget afdeling bedrijfsvoering: Er is een bedrag van € 28.000 over op het cluster juridische zaken. We stellen voor een bedrag van € 17.000 over te boeken naar 2019 i.v.m. inhuur voor het project integriteit. 

- Overige verschil zit in diverse kleine afwijkingen.

 

€ 33

€ 50

€ 58

€ 28

€ 12

Overige goederen en diensten lasten (€ 283.000 overschot)

- Automatisering: We hebben een overschot van € 207.500 op de post automatisering. Een bedrag van € 215.000 hebben we niet besteed in 2018. Hiertegenover staan hogere niet voorziene uitgaven van € 7.000. Voor een bedrag van € 195.000 hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019 t.b.v. de investering in de telefooncentrale én de doorlopende trajecten op het gebied van informatiebeleid en de generieke digitale infrastructuur (GDI). 

- Taakstelling inkoopadviseur: € 18.000 tekort. Taakstelling, te behalen door voordelen uit aanbestedingen, nog niet gerealiseerd.

- Telefoonkosten: € 15.000 overschot. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor dit bedrag over te boeken naar 2019 t.b.v. de investering in de telefooncentrale.

- Maatregelen verbeteren dienstverlening: Op het budget verbetering dienstverlening is sprake van een overschot van € 46.700. Het voorstel is om dit overschot over te boeken naar 2019 om acties uit te voeren o.b.v. de opgestelde projectplanning.

- Opleidingsbudget: We hebben € 25.000 meer uitgegeven aan opleidingen dan gebudgetteerd. Een aantal opleidingen was niet voorzien.

- Dwangsommen/proceskosten: We hebben € 33.000 meer uitgegeven aan dwangsommen en proceskosten als gevolg van bezwaren.

- Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen: € 15.000 overschot. Hiertegenover staat het niet beschikken van de reserve. Budget overboeken naar 2019.

- Budget crisiscommunicatie: € 17.500 over. Budget vrij laten vallen.

- Lidmaatschappen/contributies: € 13.000 overschot.

- Bijdrage e-depot: € 10.000 overschot. We stellen voor dit bedrag over te boeken naar 2019 t.b.v. het doorlopende project.

- Overige verschil zit in diverse kleine afwijkingen.

 

€ 208

- € 18

€ 15

€ 47

- € 25

- € 33

€ 15

€ 18

€ 13

€ 10

€ 33

Toerekening overhead aan grondexploitaties, investeringen en voorzieningen (€ 84.000 meer toegeschreven)

- We hebben meer uren toegeschreven aan grondexploitaties, investeringen en voorzieningen dan voorzien. De opslag van overhead op deze uren verlagen het taakveld overhead en schrijven we toe aan de betreffende onderdelen.

 

€ 84

Overige

Het resterende verschil bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.


€ 56Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud