Paragraaf grondbeleid

Inhoud

In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld.

 

Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een grondbedrijf  gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het daarin voorgestane beleid en biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk.

 

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

 

Relevante regelgeving

Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren.Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

 • Gemeentwet (dualisme);
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 • Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
 • Onteigeningswet;
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
 • Omgevingswet;
 • Europese wetgeving.

 

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid

Voor de Gemeente Veere zijn alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteerbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

 

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streeft de gemeente in alle kernen te komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

 • Opvang van de natuurlijke groei;
 • Binden van starters;
 • Verleiden van nieuwkomers;
 • Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
 • Aandacht voor levenloopbestendige en duurzame woningen.

 

Vergrijzing, krimp, gezinsuitdunning en de economische tijd zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van het wonen in Veere. Ze leiden tot een woonvraag die kwantitatief vermindert en kwalitatief verandert. Te verwachten valt dat de vraag naar woningen door gezinsverdunning in Veere ook in de toekomst aanwezig blijft.

 

Bedrijventerreinbeleid

Op basis van de gemeentelijke en provinciale regels worden bedrijventerreinen gerealiseerd met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen wordt voor kerngebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern nagestreefd.

 

Grondverkoop

Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die in aanmerking komen zijn:

 • Loting na inschrijving;
 • Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
 • Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
 • Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

 

Grondprijsbeleid

Het grondprijsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

 • Transparantie;
 • Marktconformiteit;
 • Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
 • Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
 • Maatwerk.

 

Risico’s in de grondexploitatie

Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

 • Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
 • Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankoopprijzen;
 • Milieurisico’s;
 • Planschadeclaims;
 • Archeologische belemmeringen;
 • Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.

 

Deze risico’s worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

 

Financiële positie

Om risico’s in de grondexploitaties op te vangen is een reserve grondbedrijf vastgesteld.

 

Saldo reserve grondbedrijf per 1-1-2018:

 

€ 1.020.788

 

Toevoegingen in 2018:

Storting budget vanuit Visie Domburg

Tussentijdse winstneming Nimmerdor I Grijpskerke

Tussentijdse winstneming Zanddijk Veere

Tussentijdse winstneming Oosterloo Domburg

Tussentijdse winstneming Augustinushof Vrouwenpolder

 

 

 

€  175.000

€ 572.000

€ 200.000

€ 144.000

€ 95.000

 

 

TOTAAL TOEVOEGINGEN:

 

€ 1.186.000

Voorziening verlies MFA Biggekerke

Voorziening verlies Zeeduinsepoort Oostkapelle

Domburg Boulevard van Schaegen fase 2

Inhuur juridische kennis grondzaken

Explosievenonderzoek Kesteloostraat Domburg

Explosievenonderzoek MFA Biggekerke

Afboeking Torenstraat Meliskerke

Energieneutrale nieuwbouw

Herinrichting ’t Groentje

Herinrichting Dorpsstraat Oostkapelle

Afboeking Nimmerdor II en III

 

-€ 155.000

-€ 42.739

-€ 236.000

-€ 9.261

-€ 5.064

-€ 4.209

-€ 198.000

-€ 6.000

-€ 105.000

-€ 500.000

-€ 565.301

 

 

TOTAAL ONTTREKKINGEN:

 

-€ 1.776.214

 

 

 

Saldo reserve grondbedrijf per 31-12-2018:

 

€    430.574

 

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is een bedrag van € 1,9 mln aan toevoegingen te verwachten.

 

Voor dezelfde periode is een bedrag van € 1 mln aan verplichtingen aangegaan. De reserve Grondbedrijf komt daarmee eind 2022 uit op € 1,4 mln. 

 

Exploitaties

Per 1 januari 2019 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie:

MFA Biggekerke, Singelgebied te Domburg, Nimmerdor te Grijpskerke, Zeeduinse Poort te Oostkapelle, Zanddijk te Veere, Augustinushof en Park Fort den Haak Vrouwenpolder en Tienden II in Zoutelande.

 

Per 1 januari 2019 zijn de bedrijventerreinen Karreveld Koudekerke en Oosterloo Domburg in exploitatie.

Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud