Paragraaf lokale heffingen

Inhoud

Algemeen

Deze paragraaf geeft informatie over de uitgangspunten en het doel van de verschillende gemeentelijke heffingen, het tarievenbeleid en het beleid ten aanzien van de kwijtschelding.

 

Tarievenbeleid

Alle tarieven zijn in 2018 verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen.

 

Soort

Grondslag

Tarief 2018

Toeristenbelasting

 

 

Bezoeker

Per overnachting

€ 1,25

OZB

 

 

Woning eigenaar

WOZ-waarde

0,1017%

Niet-woningen gebruiker

WOZ-waarde

0,1089%

Niet-woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,1367%

Afvalstoffenheffing

 

 

Gebruiker

Eenpersoonshuishouden

€ 194,12

 

Meerpersoonshuishouden

€ 219,27

Rioolheffing

 

 

Eigenaar

WOZ waarde woning € 100.000

€ 50,00

 

WOZ waarde niet woning € 100.000

€ 76,00

 

 

 

Gebruiker

waterafvoer (< 75m³)

€ 53,41

 

Waterafvoer (> 75m³)

€ 74,92

Forensenbelasting

 

 

Forensenbelasting

WOZ-waarde

0,2345%

Lijkbezorgingsrechten

 

 

Begraafrecht

Lijkbezorging

€ 1.821,00

Recht op urnengraf

Urnengraf

€ 639,00

Precariobelasting

 

 

Winkeluitstalling

per m²

€ 4,01

Terras p/m kustkernen

per m² hoogseizoen

€ 7,71

Hondenbelasting

 

 

Hondenbelasting

1e hond

€ 67,30

 

2e hond

€ 118,20

 

Kennel

€ 219,90

 

Opbrengsten

Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten 2018 van de diverse heffingen in de gemeente Veere.

 

Bedragen x € 1.000

Begroting primair

Begroting inclusief wijzigingen

Rekening

Verschil

OZB

5.221

5.221

5.229

8

Hondenbelasting

129

129

124

-5

Precariobelasting

164

897

916

19

Forensenbelasting

1.730

1.730

1.653

-77

Toeristenbelasting

5.518

6.018

6.226

208

Rioolheffing

2.030

2.001

2.008

7

Afvalstoffenheffing

2.963

2.980

2.993

13

Lijkbezorgingsrechten

435

435

370

-65

 

 

 

 

 

TOTAAL

18.190

19.411

19.519

108

 

Toelichting per belastingsoort

Onroerende zaakbelastingen

De onroerendezaakbelasting (OZB) heffen we van eigenaren van woningen en van eigenaren voor de heffing gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag voor deze heffing is de WOZ-waarde (waarde volgens de Wet Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede afhankelijk van de op grond van de WOZ getaxeerde waarden. Deze WOZ-waarden stellen we jaarlijks vast. De waarden met waardepeildatum 1 januari 2017 gelden voor het tijdvak 2018.

 

Forensenbelasting

Deze belasting heffen we van personen die niet binnen onze gemeente wonen maar wel een woning voor zichzelf of hun gezin ter beschikking houden. Als heffingsmaatstaf geldt de waarde van de onroerende zaak zoals die op grond van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld.

De opbrengst van de forensenbelasting is € 77.000,-- lager dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanpassing van het beleid en afname van het aantal objecten dat in aanmerking komt voor deze heffing.

 

Toeristenbelasting

Deze belasting heffen we als algemeen dekkingsmiddel en als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen in de recreatief-toeristische sfeer. Men moet verblijven in de gemeente zonder in het bevolkingsregister te zijn opgenomen. Op grond van de verordening is per persoon per overnachting een bedrag verschuldigd. In bepaalde situaties is de keuze voor een forfaitaire tariefstelling mogelijk.

De opbrengst van de toeristenbelasting is  € 208.000,-- hoger dan het geraamde bedrag. Dit is een gevolg van een betere bezettingsgraad in zowel het voor- en naseizoen. 

 

Hondenbelasting

Deze belasting heffen we van de houder van een hond. De heffing heeft een fiscaal karakter.

 

Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heffen we precariobelasting. Sinds 2001 beperken we de heffing van precariobelasting tot uitstallingen van winkelgoederen, bouwmaterialen en terrassen.

De raming van de precariobelasting is tussentijds substantieel verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de heffing op kabels en leidingen. Omdat er op dit moment nog een cassatieprocedure bij de Hoge Raad is aangespannen door één van de belastingplichtigen, is de definitieve opbrengst van deze heffing nog niet duidelijk.

 

Lijkbezorgingsrechten

Op basis van deze verordening heffen we rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Afvalstoffenheffing

Sinds 2014 is het tarief gekoppeld aan het aantal bewoners, met een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot een extra afval bak.

 

Rioolheffing

Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen.

In de eerste plaats wordt een aanslag per aansluiting per Woz-object opgelegd. Met ingang van 2018 wordt deze aanslag gebaseerd op de WOZ waarde. Er gelden hierbij aparte tarieven voor woningen en niet-woningen.

Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.

 

Kwijtschelding

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Sabewa Zeeland heeft problemen met het tijdig afhandelen van de verzoeken om kwijtschelding. Dit wordt veroorzaakt door de invoering van het nieuwe digitale proces en de daaruit volgende problemen met de software. Op dit moment (februari 2019) zijn nog niet alle aanvragen over 2018 afgehandeld. Er dienen nog 26 van de in totaal 153 handmatige verzoeken over 2018 te worden afgehandeld.

Tot nu toe is over het jaar 2018 is er voor € 34.922,-- aan kwijtschelding gemeentelijke belasting verleend.

 

Lokale lastendruk

Jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een overzicht van de goedkoopste en duurste gemeenten in Nederland voor wat betreft de woonlasten voor huishoudens. Het overzicht baseert zich op de tarieven voor OZB, rioolrecht en reinigingsheffing/afvalstoffenheffing.

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Veere bedroegen in 2018 € 639. Hiermee scoorde Veere positie 125 op de lijst van goedkoopste gemeenten in Nederland.

Hieronder een grafiek van de woonlasten van meerpersoonshuishoudens voor de Zeeuwse gemeenten in 2018.

 

Kengetallen belastingcapaciteit

 

Berekening

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

267

270

270

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

143

150

150

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

236

219

219

D

Eventuele heffingskorting voor een gezin

    0

0

0

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

646

639

639

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar

723

721

721

 

Belastingcapaciteit (E/F)

89%

89%

89%

 

Kostendekking tarieven

Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt.
In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar  en noemen we het kostendekkingspercentage. Alle heffingen voldoen aan het criterium, maximaal 100% dekking. 

 

Kostendekkendheid rioolheffing (x € 1.000)

 

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:

Begroting 2018 primitief

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Kosten taakveld riolering , inclusief rente

1.676

1.754

1.754

Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing

66

48

55

Netto kosten taakveld

1.610

1.706

1.699

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead

168

129

131

BTW

252

280

280

Totale kosten

2.030

2.116

2.110

 

 

 

 

Opbrengst heffingen

2.030

2.001

2.008

 

 

 

 

Dekkingspercentage

100,00%

94,61%

95,17%

 

 

 

 

Inzet voorziening

0

114

102

 

De stand van de voorziening, na inzet van € 102.000,--, is op 31 december 2018 € 16.712,--. De inzet van de voorziening nemen we mee in de kadernota 2019.

 

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing (x € 1.000)

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing:

Begroting 2018 primitief

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Kosten taakveld afval , inclusief rente

2.790

2.952

2.926

Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing

295

311

372

Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers)

46

44

44

Netto kosten taakveld

2.449

2.597

2.511

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead

122

132

133

BTW

450

501

495

Totale kosten

3.021

3.230

3.138

 

 

 

 

Opbrengst heffingen

3.021

2.980

2.993

 

 

 

 

Dekkingspercentage

100%

92%

95%

 

 

 

 

Inzet voorziening

0

250

145

 

De stand van de voorziening, na inzet van € 145.000,--, is op 31 december 2018 € 388.050,--. De inzet van de voorziening ten behoeve van egalisatie van tariefstijgingen nemen we mee in de kadernota 2019.

 

Kostendekkendheid lijkbezorgingen (x € 1.000)

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten:

Begroting 2018 primitief

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente

414

409

394

Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing

2

4

3

Netto kosten taakveld

412

405

391

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead 

174

169

170

Totale kosten

586

574

561

 

 

 

 

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

429

469

433

 

 

 

 

Dekkingspercentage

73,14%

81,61%

77,08%

 

Leges
Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening weer. 

Het kostendekkingspercentage van de leges in 2018 is 96%.  In de tabel geven we ook het kostendekkingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. 

Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten. (zie hiervoor onderstaande tabel).

Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud