Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inhoud

Inleiding

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we aan hoe we omgaan met het beheren van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn objecten als wegen, bomen, bruggen, lichtmasten, gebouwen, riolering etc. We noemen het kapitaalgoederen omdat er veel van het vermogen (kapitaal) van de gemeente in zit.

Voor alle kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Deze plannen worden afhankelijk van het soort kapitaalgoed iedere 5 tot 10 jaar geactualiseerd.

In die beheerplannen geven we een antwoord op de volgende vragen:

* Wat moeten we beheren (areaal)?

* Op welk niveau gaan we beheren? Of, met andere woorden: hoe netjes moet het er uit zien?

* Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?

* Hoeveel gaat dat dan kosten?

 

In deze paragraaf geven we per soort kapitaalgoed een toelichting op het beheerplan. In de toelichting staat of we de belangrijkste beheerdoelen hebben gerealiseerd.

Per beheerplan geven we aan welke middelen de gemeente in 2018 heeft ingezet voor de uitvoering (zowel in de exploitatie als in investeringen).

 

Algemene beheerdoelen Openbare Ruimte

Met de term openbare ruimte bedoelen we de buitenruimte in kernen die voor iedereen vrij toegankelijk is. Die ruimte bestaat uit diverse elementen, zoals parken en plantsoenen, wegen, stoepen, parkeerplaatsen, lichtmasten, bruggen, etc. De beheerplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte zijn:

1. Groen,

2. Wegen,

3. Openbare verlichting,

4. Civieltechnische kunstwerken,

5. Duingebied.

 

Voor de inwoners zijn de diverse onderdelen minder relevant. Zij kijken veel meer naar hun omgeving als geheel. We hebben daarom voor het uiterlijk aanzien van de hele openbare ruimte ook een algemeen beheerdoel geformuleerd. We gebruiken hiervoor de Kwaliteitscatalogus Veere welke is gebaseerd op de landelijke meetlat van het CROW (Centrum voor Research en Onderzoek Wegenbouwsector). De Kwaliteitscatalogus Veere varieert van A (uitstekend) tot D (slecht). In het groenbeleidsplan 2012-2022 wordt onderscheid gemaakt in 3 zones:

- Centrumzone – niveau A/B

- Woon/werkzone – niveau B/C

- Landschaps- en recreatie zone – niveau B/C

 

In 2018 hebben we twee maal gemeten of we aan de beheerdoelen hebben voldaan. Een keer in juli en een keer in september. Uit de inspecties blijkt dat we de afgesproken doelen in het algemeen halen. Voor het onderdeel schoon (zwerfvuil) scoorden we zelfs boven het gevraagde niveau. Voor het onderdeel onkruid op verhardingen voldeden we voor het eerst aan het beheerdoel, niveau B. 

 

Groen

Actualiteit van het beheerplan 
Het Groen beleids- en beheerplan 2012-2022 is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het geautomatiseerd groenbeheersysteem.

 

Realisatie beheerdoelen en budgetten

In het plan gaan we uit van de kwaliteitsniveaus zoals vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Veere. Gemiddeld voldeden we in 2018 aan de gestelde doelen uit het beheerplan. De kwaliteit van bomen en gras bleef achter bij het afgesproken beheerdoel. Voor bomen is de verminderde vitaliteit als gevolg van ziekten en plagen, maar ook de invloed van de zeewind de belangrijkste oorzaak dat de kwaliteit achterblijft. Voor gras geldt dat we daar geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Hierdoor is onkruid in de grasmatten onvermijdelijk. Het is de vraag in hoeverre dat de beleving door de inwoners van het gras negatief beïnvloed. Er is geen budgetoverschrijding of onderschrijding.

 

Ontwikkelingen

In 2018 is de kwaliteit van ons bomenbestand verder afgenomen. Diverse boomziektes bedreigden de bomen. Naast de al langer bekende iepenziekte en de kastanje bloedingsziekte rukte ook de essentaksterfte op. Deze ziekte is een grote bedreiging voor onze essen. Onze bomen zijn door de natuurlijke omstandigheden (zoute wind) al erg kwetsbaar voor ziekten. In 2018 zijn we gestart met het opstellen van een bomenplan. We hebben de bomen geïnspecteerd en verwerken nu de resultaten. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met diverse stakeholders (zie het programma sport, cultuur en recreatie). 

Openbaar groen

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Exploitatiebedragen

643

659

656

 Tabel:  Groenbeheerplan 

 

 Wegen  

Actualiteit van het beheerplan

De onderliggende visie voor wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. We hebben er toen voor gekozen om te werken volgens de landelijk methode “Rationeel Wegbeheer” van het CROW. In oktober 2016 is door de Raad het nieuwe wegbeheerplan 2017 tot en met 2020 vastgesteld. In de meerjarenbegroting maakten we gedurende de looptijd middelen vrij voor de realisatie van het beheerplan.

 

Beheerdoelen

In 2018 gaan we voor ambitieniveau ‘C’.

In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. We maken daarbij gebruik van de CROW methode “rationeel wegbeheer”. Deze methode kent vijf categorieën; A+, A, B,C,D en A+(Uitstekend), B (goed), C (binnenkort onderhoud nodig). D is achterstallig onderhoud. De doelstelling voor de planperiode is het opheffen van het achterstallig onderhoud en minimaal voldoen aan niveau C. Eind 2016 was er bij 20 % van het wegareaal sprake van achterstallig onderhoud. Halverwege 2018 was er nog bij 11% van de wegen sprake van achterstallig onderhoud. Ambitieniveau C is daarmee net niet gehaald (daarvoor is en score van 90% C of hoger nodig).

 

Maatregelen en budgetten

In 2018 is het geplande groot onderhoud uitgevoerd. Er is ook een behoorlijk slag gemaakt met klein onderhoud. Door capaciteitsgebrek bij de aannemer is een deel van het klein onderhoud uitgevoerd in 2019.

 

Ontwikkelingen

De Zeeuwse overheden hebben afgesproken om meer samen te werken in wegbeheer. In 2018 is een gezamenlijke benchmark uitgevoerd. Door betere samenwerking en afstemming tussen de nutsbedrijven en de gemeente is de stagnatie door te laat starten en afronden van nutswerkzaamheden afgenomen. Maar het blijft een aandachtspunt. 

Wegbeheerplan

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Exploitatiebedragen (exclusief uren)

933

 1.248

1.248

Tabel: Wegbeheerplan

 

 Openbare verlichting
Actualiteit van het beheerplan 
In december 2016 stelde de Raad de tussentijdse actualisatie van het beleids- en beheerplan vast. Het beheerplan loopt van 2017 tot en met 2020.

 

Beheerdoelen

De komende jaren voorzien we de helft van alle lichtmasten van energiezuinige armaturen in combinatie met passief dimmen. De in 2017 opgelopen achterstand is in 2018 niet ingelopen maar groter geworden. De oorzaak ligt extern. Zeeuws breed zijn we bezig geweest met het ontbinden van het contract met een aannemer en het organiseren van een nieuwe aanbesteding. In 2019 en 2020 hopen we de achterstanden in te lopen zodat vanaf 2021 het onderhoud weer volgens planning verloopt.

Met het waterschap zijn in 2018 principe-afspraken gemaakt over de overdracht van lichtmasten. In 2019 volgt een voorstel om 6% van het areaal over te dragen aan het waterschap. Hiermee komen we tegemoet aan de doelstelling het aantal lichtmasten dat we beheren te verminderen met 10%.

 

Maatregelen

Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kopen we als Zeeuwse overheden gezamenlijk in. Op basis van het beheerplan is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2018. We stemmen de uitvoering zoveel mogelijk af op andere onderhoudswerkzaamheden. Het programma is bij lange na niet gerealiseerd door eerdergenoemde problemen. Een deel van het budget is niet uitgegeven en boeken we over naar 2019.

 

Ontwikkelingen

In 2018 stelden we nieuw beleid vast voor licht en donker. Dit heeft invloed op het beheerplan. In 2019 passen we het beheerplan hierop tussentijds aan.

Openbare verlichting

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Investeringsbedragen

418

0

0

Tabel: Beheerplan openbare verlichting

 

Civieltechnische kunstwerken 

Actualiteit van het beheerplan

In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en trappen door de raad vastgesteld. Het plan loopt tot en met 2020.

 

Beheerdoelen en budgetten

De doelstelling van het plan is om achterstallig onderhoud te voorkomen. In 2018 voerden we al het noodzakelijke vervangingsonderhoud uit. Het achterstallig onderhoud is volledig ingelopen.

Voor het uiterlijk van kunstwerken maken we gebruik van een zes puntenschaal. Niveau 1 is uitstekend en niveau 6 is zeer slecht. We streven naar niveau 4 (matig). Dit is het niveau waarop het object veilig is te gebruiken tegen de laagste onderhoudslast. Eind 2018 voldeden al onze kunstwerken aan dit niveau. Er zijn geen budgettaire afwijkingen.

 

Ontwikkelingen

Bij kunstwerken maakten we incidenteel (nog) gebruik van FSC-hardhout. Dit is niet duurzaam en ook moeilijk verkrijgbaar. We hebben in 2018 wel meer alternatieven als bamboe composiet en recycle kunststof toegepast. De komende jaren gaan we nog meer experimenten doen met meer duurzame materialen.

Civieltechnische kunstwerken

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Exploitatiebedragen

73

236

233

Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken

 

Gebouwenbeheer

Actualiteit van het beheerplan

In 2014 is het beheerplan geactualiseerd. Voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting voldoende financiële middelen beschikbaar.

 

Beheerdoelen 

Alle onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doen we op basis van het “Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken”. In het beheerplan staan alle bestaande gemeentelijke gebouwen, maar ook bouwwerken zoals de stadsmuren van Veere. Per gebouw is bepaald wat het onderhoudsdoel is en op welk niveau we het gebouw onderhouden. Er zijn 6 niveaus van onderhoud: 6 is zeer slecht en 1 uitstekend.  

Het basisdoel is niveau 3. Dit houdt in dat we alle gebouwen voor zo min mogelijk kosten in stand houden. Voor representatieve gebouwen (zoals het gemeentehuis en de mfa’s) kiezen we voor niveau 2. Bij deze gebouwen vinden we het belangrijk(er) dat ze er verzorgd uitzien. Voor overige gebouwen kiezen we voor niveau 4. Hier gaat het om de gebouwen die we op termijn af willen stoten of die nu geen functie hebben.

 

Maatregelen en budgetten

Alle geplande onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd conform het beheerplan. Er waren geen onverwachte uitgaven.

Diverse projecten zijn gestart in 2018 maar nog niet afgerond. Deze projecten zijn het professionaliseren van het vastgoed, het borgen van de installatieverantwoordelijkheid en het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen. Vooral het laatste project is vertraagd als gevolg van de onzekerheid over de toekomst van het maatschappelijk vastgoed.

In 2018 is de restauratie van de stadsmuren voorbereid. De uitvoering start in het voorjaar van 2019.  

 

Ontwikkelingen 

In december 2016 stelde de raad het Uitvoeringsprogramma Accommodaties vast. In 2018 bleek dat de kosten veel hoger uitpakten dan in eerste instantie geraamd. Het college heeft besloten tot een heroverweging van de uitvoeringsagenda. Deze heroverweging is nog niet afgerond.

Gebouwenbeheer

 

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Exploitatiebedragen

Stand per 1-1-2018

323

323

323

Toevoeging aan de voorziening

1.078

1.078

1.078

Uitgaven

           792

             792

        792

 

Saldo

609

609

609

Tabel : Gebouwenbeheerplan

 

Riolering

Actualiteit van het beheerplan

Voor de planperiode 2015-2019 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) in november 2014 door de raad vastgesteld. In 2018 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuw verbreed GRP. Dit vGRP leggen we via het IOB-proces in 2019 voor aan de raad.

 

Beheerdoelen 

Volgens de Wet milieubeheer hebben we een zorgplicht voor riolering. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) geeft aan hoe we hier vorm aan geven. De belangrijkste doelen zijn:

* vuil water in het oppervlaktewater zo veel mogelijk voorkomen,

* (grond)wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.

In het vGRP staat ook hoe we omgaan met de (grond)waterhuishouding. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het vGRP anticiperen we op een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling is de klimaatontwikkeling: meer wateroverlast, maar ook meer perioden van droogte.

 

Maatregelen en budgetten

In 2018 is bijna al het geplande onderhoud uitgevoerd. Zowel de onderhoudswerkzaamheden, maar ook de werkzaamheden om het systeem te verbeteren en minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. Er is wel geschoven binnen het budget om onverwachte uitgaven aan het vrij verval riool te dekken. Er zijn verder geen afwijkingen.

 

Ontwikkelingen

In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de klimaatstresstest, die in 2019 is uitgevoerd. De klimaatstresstest is de opmaat voor het ontwikkelen van beleid voor klimaatadaptatie en input voor het vernieuwen van het vGRP in 2019. 

Riolering

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Investeringsbedragen

692

921

652

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan

 

Duingebied voorzieningen

Actualiteit van het beheerplan

In 2013 is tegelijk met de overdracht van onderhoudswerkzaamheden aan de Stichting Strandexploitatie Veere een nieuw beheerplan gemaakt. In 2014 stelde het college het beheerplan vast. Het beheerplan heeft een looptijd van 4 jaar. In de loop van 2016 bleek dat vooral voor het groot onderhoud meer budget nodig is om achterstallig onderhoud te voorkomen. Daarom is het plan in 2017 tussentijds bijgesteld. Zo konden we in 2018 noodzakelijk onderhoud versneld uitvoeren. Het plan was daarmee nog voldoende actueel om ook voor de komende contractperiode te dienen.

 

Beheerdoelen

Het beheerplan Strand en Duingebied voorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft de duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken, etc. In het plan staat welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben, welke kosten ermee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV).

We hanteren in dit beheerplan ook de meetlat van CROW: van A+(zeer goed) tot D (slecht). Net als in de kernen kiezen we voor niveau B (voldoende) en op in het zicht lopende locaties voor A.

 

Maatregelen en budgetten

De SSV voerde op basis van hun inbestedingsopdracht het regulier en klein onderhoud uit aan de voorzieningen. De gemeente heeft vorig jaar twee maal geïnspecteerd of de SSV aan de gevraagde kwaliteitsdoelstellingen heeft voldaan. In 2018 heeft de SSV de gevraagde kwaliteit geleverd.

De gemeente heeft conform de afspraken groot onderhoud uitgevoerd. Achterstallig onderhoud is ingelopen door de vervanging en/of renovatie van diverse trappen. In 2018 is gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van duinpaden. Deze renovatie kon niet meer in 2018 worden uitgevoerd en is gestart in 2019. Het budget hiervoor is overgeboekt naar 2019.

 

Ontwikkelingen 

Begin 2018 is de eventuele samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Vlissingen op het gebied van het onderhoud aan stranden en duinen afgeketst. Eind 2019 is de Provincie gestart met een bemiddelingspoging.

Duingebiedvoorzieningen

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Exploitatiebedragen

238

225

75

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen

 

Stadshaven Veere

Actualiteit van het beheerplan 
Voor het onderhoud van de Stadshaven is een apart beheerplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd tot en met 2022. In 2016 is een deel van het onderhoud overgedragen aan de jachtclub Veere.

 

Beheerdoelen

We willen de historische haven bewaren en in stand houden.

 

Maatregelen en budgetten

Alle jachthavenvoorzieningen zijn in erfpacht overgedragen aan de jachtclub. De gemeente zorgt voor de overige kades, keerwanden, etc. In 2018 zij we gestart met de restauratie van de kademuren. Deze werkzaamheden lopen door in 2019. De budgetten zijn toereikend gebleken.

Stadshaven Veere

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Exploitatiebedragen

46

46

46

 

Kleine bouwwerken 
Kleine gemeentelijke bouwwerken (zoals tuinmuren, kerkmuren, praathuisjes, historische bushaltes, etc.) hebben vaak een cultuurhistorische waarde. Deze bouwwerken zijn in 2016 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de hand hiervan is een uitvoeringplan opgesteld. In 2018 zijn diverse bouwwerken in orde gebracht. Een deel is inmiddels ook overgedragen aan buren of kerkbesturen. De overdracht van een aantal objecten loopt nog.

Kleine bouwwerken

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Exploitatiebedragen

16

26

4

 

Overzicht beheerplannen

Beleidsterrein

Looptijd beheersplan

Datum besluitvorming beheerplan

Herziening/evaluatie

Duingebied voorzieningen

2014 - 2020

Vastgesteld februari 2014, tussentijds geactualiseerd 2016

2019

Gebouwen

2015 - 2019

Vaststelling november 2015

2019

Groen

2012 - 2022

Vastgesteld februari 2013

2021

Openbare verlichting

2017 - 2020

Vaststelling december 2016

2020

Riolering

2015 - 2019

Vastgesteld november 2014

2018

Stadshaven Veere

2014 - 2023

Vastgesteld juli 2015

2022

Wegen

2017 – 2020

Vastgesteld oktober 2016

2020

Civieltechnische kunstwerken 

2017 - 2020

Vastgesteld oktober 2016

2020

Kleine bouwwerken

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

 Tabel: Overzicht beheerplannen

Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud