Paragraaf verbonden partijen

Inhoud

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

 • De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
 • De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
 • De lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

 

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.   

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

 

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

 • Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
 • Stichtingen en verenigingen (8)
 • Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 12)

1. Gemeenschappelijk Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Jaarrekening 2018 (bijdrage)

Het OLAZ berekent de deelnemende gemeenten de verwerkingskosten van het afval, die zij in rekening gebracht krijgt van de verwerkers rechtstreeks door. In 2018 is voor het in stand houden van OLAZ door de gemeente Veere € 11.151 betaald (€ 0,52 per inwoner). Het voorschottarief voor brandbaar afval bedroeg  € 94 (inclusief  € 13,21 afvalstoffenbelasting) per ton.Voor het GFT bedroegen de verwerkingskosten € 77 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2018 € 19,21 per inwoner. Op basis van nacalculatie worden de werkelijke tarieven verrekend. Het AB stelt de jaarrekening vast op 27 juni 2019.    

Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -
Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
€ 304.378 € 354.378  € 11.598.737 € 11.598.737 € 50.000

2. Orionis Walcheren

Vestigingsplaats Vlissingen
Doel De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Jaarrekening 2018 (bijdrage) € 1.677.943 (inclusief € 329.083 armoedebeleid)
Ontwikkelingen In de GR Orionis Walcheren is in 2018 gewerkt aan het behalen van de doelstelling: uitstroom naar werk. Dit is gedaan door een verhoging van de uitstroom en een beperking van de instroom in de uitkering door de verdere uitwerking van het plan van aanpak. In 2018 is de eindstand van de klantaantallen Walchers 83 lager dan begroot (3.073 i.p.v. 3.156, waarvan 155 Veerse klanten). In 2018 heeft de Pilot AO plaatsgevonden, die succesvol afgerond is. Vanaf half 2018 is gestart met het opstellen van de nieuwe Kadernota Orionis Walcheren, de eerste uitgangspunten zijn in 2018 in kaart gebracht. Per 1 oktober 2018 is het Project Entry gestopt. Er heeft een evaluatie avond plaatsgevonden rondom de Entry.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -
Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
 € 1.597.000 € 940.000  € 35.356.000 € 34.851.000 € 940.000

3. De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Jaarrekening 2018 (bijdrage) € 179.148
Ontwikkelingen De Zeeuwse Muziekschool verzorgt muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. Door het project Heel Veere Speelt realiseren zij nu vanaf 2019 structureel muziekprojecten op alle Veerse basisscholen. Zij starten in 2018 een project voor muziekactiviteiten voor ouderen en dementerenden. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Er is een juridisch geschil over de uittreedsommen te betalen door Sluis en Vlissingen. Bij een voor de ZMS ongunstige uitspraak is er een risico op verhoging van de bijdrage van Veere.

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
€ 76.256 € 78.082 € 882.134 €882.134 € 1.555

 

4. Het Zeeuws Archief

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead
Jaarrekening 2018 (bijdrage) € 170.030
Ontwikkelingen Het Zeeuws Archief verzorgde in 2018 de ontsluiting, beheer en onderhoud van onze archieven en onze cultuurhistorische collectie. Over het realiseren van een aansluiting op het e-depot  maakten we afspraken. In februari 2018 was de inventaris van de oude archieven van de stad Veere gereed. De archiefstukken zijn hiermee voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Een aantal van onze collectiestukken zijn gerestaureerd.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
 € 1.331.220 € 1.464.808 € 2.315.584 € 1.201.592 € 76.113

 

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Jaarrekening 2018 (bijdrage) € 881.595
Ontwikkelingen

GR GGD

Veilig Thuis en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zijn aan de GR GGD toegevoegd. Ook is de Wet op de GR-en gewijzigd. Daarom zijn in 2018 de voorbereidingen voor de wijzigingen van GR GGD getroffen. In 2019 wordt de wijziging aan het AB voorgelegd.

Veilig Thuis

Vanwege de wet Meldcode en de Radarfunctie is de formatie van Veilig Thuis aangepast. Daarmee voldoet Veilig Thuis aan de landelijke norm.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
   € 3.593.148  € 3.305.333   € 22.825.275  € 4.500.000  € 0.

 

6. Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Jaarrekening 2018 (bijdrage) € 1.716.578 (werkelijk betaalde gemeentelijke bijdrage 2018, jaarcijfers VRZ zijn nog niet bekend)
Ontwikkelingen Onder leiding van een nieuwe directeur heeft de VRZ heeft zich verder ontwikkeld en het verbeterplan Emergo uitgevoerd. De begroting 2019 is vastgesteld en er is een begin gemaakt met een nieuw regionaal beleidsplan en regionaal risicoprofiel. De VRZ werkte door aan de samenvoeging van de meldkamer, wat in 2020 gerealiseerd wordt. Voor brandweerzorg is er extra aandacht geweest voor het werven van vrijwilligers, om de brandweerposten operationeel te houden. In 2018 zijn er diverse calamiteiten en inzetten geweest. Bijzonder was de langdurige droogte deze zomer met als gevolg de nodige extra inzet en voorbereiding.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
 € 3.407.968  € 2.309.273 € 3.488.071  € 9.719.029  € 0 

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.
Raadsprogramma Veiligheid
Jaarrekening 2018 (bijdrage) € 159.593
Ontwikkelingen

De RUD voert voor Veere een klein deel van de milieutaken uit (verplichte basistaken), het grootste deel voeren we zelf uit. De RUD plande de aan ons te leveren producten volgens het pxq systeem (product x hoeveelheid) en rekende af via een vaste bijdrage. De uitvoering van het door ons gevraagde milieu toezicht en handhaving liep grotendeels volgens planning. De geleverde vergunning producten zijn ongeveer de helft minder dan gepland, vooral omdat hier niet meer vraag naar was. In 2018 besloot het Algemeen Bestuur van de RUD de afrekening per werkelijk geleverd product uit te stellen naar 1 januari 2020. Er zitten nog te veel risico's aan.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
 € 798.224 € 798.224  € 2.48.456  € 3.649.805  € 0 

8. Vereniging Zeeuwse gemeenten

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden. Dit omvat ook het adviseren van en verlenen van steun aan instellingen in Zeeland die in het belang van de gemeente werken.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de griffier. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Veere.
Financieel belang De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.
Raadsprogramma Bestuur en ondersteuning.
Jaarrekening 2018 (bijdrage) € 9.401
Ontwikkelingen

Het behartigen van (ook eigen) belangen richting bijvoorbeeld Den Haag, Provincie en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak via o.a. de VZG. Ook de strategische agenda en afstemming tussen portefeuillehouders vindt in VZG-verband plaats. Daarnaast vinden er gezamenlijke aanbestedingen plaats, bijvoorbeeld met betrekking tot energie, digitale luchtfoto’s en openbare verlichting. Ook vindt afstemming van beleid plaats, zoals over ondergrondse kabels en –leidingen. De VZG biedt verder de mogelijkheid voor het gezamenlijk volgen van cursussen en het organiseren van themabijeenkomsten/-activiteiten.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
 € 13.946 € 7.378  € 208.999  € 309.305  - €  6.568

9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning en regie van voertuigen voor doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Jaarrekening 2018 (bijdrage)

€ 584.261 (centralekosten en vervoerskosten Wmo vervoer)

€ 295.157 (centralekosten en vervoerskosten leerlingenvervoer

--------------

€ 879.418

Ontwikkelingen

De werkwijze met de GVC wordt gecontinueerd in samenhang met de aanbesteding doelgroepenvervoer in 2019. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) --

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
 €    304.994  €    304.994  €       198.084  €       198.084  € 0

10. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Jaarrekening 2018 (bijdrage) € 20.007 dividend ontvangen.
Ontwikkelingen

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank.

Over 2018 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 337 miljoen (2017: € 393 miljoen). 

Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2019.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
 € 4.687 € 4.991 € 135.041  € 132.518  € 337

(bedragen in miljoenen euro's)

11. P.Z.E.M. N.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Jaarrekening 2018 (bijdrage) Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in het aandelenkapitaal. We hebben in 2018 ook geen dividend ontvangen.
Ontwikkelingen Na een bewogen jaar in 2017, met de verkoop van een aantal onderdelen, was 2018 een relatief rustig jaar voor PZEM. In 2018 is PZEM verder gegaan met het onderzoek naar herstructurering van de overgebleven onderneming. 
De tweede helft van 2018 heeft in het teken gestaan van het onderzoek naar de omhanging van de aandelen in Evides N.V. Een werkgroep van ambtenaren van PZEM, Provincie en deelnemende gemeenten heeft onderzoek gedaan naar mogelijke scenario's voor het omhanging van de aandelen van PZEM naar de aandeelhouders. In 2019 gaat dit onderzoek verder en neemt de AvA hier ook een besluit over. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)

Op de balans van de gemeente zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De gemeente heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V.  verstrekt. Als de energieprijzen aanhoudend laag blijven, is PZEM N.V.  financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
€ 1.374 € 1.374 € 931 € 931 0

 

 

 

(bedragen in miljoenen euro's)

12. Walcherse Archeologische Dienst

Vestigingsplaats Middelburg, Vlissingen en Veere
Doel Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.
Bestuurlijk belang Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.
Financieel belang Met een eigen archeologiebeleid en -dienst voldoen we met relatief beperkte kosten aan de wettelijke eisen en besparen we tijd en kosten.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Jaarrekening 2018 (bijdrage) € 67.866,85
Ontwikkelingen

De WAD heeft net als in andere jaren het gemeentelijk archeologiebeleid vertaald in paragrafen voor nieuwe bestemmingsplannen en herzieningen van bestaande bestemmingsplannen, maar ook in ontwikkelingsvisies en ruimtelijke onderbouwingen van verschillende ontwikkelingen. De aanstaande Omgevingswet en omgevingsvisie vroeg ook veel aandacht in de vorm van workshops en brainstormsessies. Ook heeft de WAD veelvuldig geadviseerd bij vergunningaanvragen en daarbij gelet op een juiste toepassing van de regels uit de bestemmingsplannen. Hierbij is altijd een oog gehouden op een pragmatische benadering. Daarnaast heeft de WAD veel aan publiekswerking gedaan om het draagvlak voor de archeologie verder te verbreden en ook om verantwoording af te leggen voor noodzakelijk geachte onderzoeken.

Projecten binnen de gemeente Veere, waarbij (erg) veel inzet van WAD gemoeid is geweest:

 • Vooronderzoek Singelgebied Domburg
 • Voorbereiding, aanbesteding en directievoering opgravingen Singelgebied Domburg
 • Voorbereiding en begeleiding opgraving Noordstraat-Smidstraat Zoutelande
 • Advisering archeologisch onderzoek bij verschillende (mogelijke) ontwikkelingen in Domburg
 • Advisering bij verschillende projecten Waterschap Natuurvriendelijke oevers
 • Noodonderzoek opgraving begravingen in Oostkapelle
 • Veel begeleidingen van de vele infrastructurele en rioolwerken in de gemeente

Op publieksvlak twee projecten:

 • Virtuele tijdreis Veere. Dit project ondervond in 2018 veel vorderingen, nadat ook de financiering, mede via gemeenteraad, verzekerd is. Veel tijd besteedt de WAD aan de historische onderbouwing van de virtuele reconstructie van de geschiedenis van de stad.
Het in december 2017 gepresenteerde publieksboek Zeeën van Tijd over de archeologie in Domburg en op het Oostkapelse strand is inmiddels bijna uitverkocht (van de 750 stuks nog maar 25 over). Opbrengsten van de verkoop zijn voor de gemeente.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Resultaat 2018
 N.v.t. N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

 

Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud