Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Wij stellen beleid vast in het plan VVE voor 2018. Hierin besteden we extra aandacht aan de overgang tussen peuterspeelzaal en basisschool. Voorbeelden van mogelijke activiteiten die we in dit beleid opnemen zijn: themabijeenkomsten voor peuterspeelzaalmedewerkers en basisschoolleerkrachten, scholing, monitoring schoolresultaten taal en rekenen eind groep 2. Met de scholen maken we resultaatafspraken over het te behalen cito-niveau. Daarnaast maken we met de scholen afspraken over maatregelen wanneer de resultaten achterblijven.Toelichting

Eind 2017 stelden wij het activiteitenplan voor 2018 vast. Dit plan voerden we samen met Kinderopvang Walcheren, de GGD en de scholen uit. Enkele resultaten:

- Verbreding van de doelgroepdefinitie. Hierdoor maken meer kinderen gebruik van een extra dagdeel op de peutergroep. Met name voor de kinderen met een sociaal-emotionele achterstand is dit een meerwaarde.

- Scholing van de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Walcheren. Zij werken nu volgens de methode handelingsgericht werken, de methode die de scholen ook gebruiken. Dit bevordert een doorgaande leerlijn voor kinderen.

- We organiseerden een bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1 en 2 en pedagogisch medewerkers van de peutergroepen. Zij kregen een lezing over ouderbetrokkenheid en maakten hierna afspraken met elkaar.

- Het aantal kinderen dat gebruik maakt van een extra dagdeel VVE op de peutergroep loopt achter op de planning. De GGD registreert het aantal afgegeven indicaties voor VVE. Kinderopvang Walcheren registreert het aantal kinderen op de peutergroep. Beiden legden in november hun aantallen naast elkaar. Hierin blijken grote verschillen te zitten. Met de GGD maakten we de afspraak dat zij onderzoeken wat de oorzaak is van deze verschillen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld