Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 25-03-2015

De nota Reserve Leefbaarheid is sinds 26 maart 2015 van kracht. We dachten mee en boden financiële steun. Hierdoor zijn er ongeveer 35 projecten in de gemeente door inwoners geïnitieerd en afgerond. In het werkprogramma staat dat we doorgaan met de regeling.

In 2018 werken we toe naar een nieuwe set van nadere regels. Daarmee maken we duidelijk welke initiatieven gemeentelijke steun kunnen krijgen.

In 2019 adviseren we het college of een verhoging van het dan beschikbare budget nodig of wenselijk is.Toelichting

Wij verstrekten voor maatschappelijke initiatieven een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid. We organiseerden in september een Leefbaarheidsmarkt waarbij inwoners hun initiatieven tentoonstelden en elkaar inspireerden. Op basis van een opstelde  evaluatie stelden we eind 2018 nieuwe criteria op voor nieuwe aanvragen tbv de Reserve Leefbaarheid. Deze zijn in januari 2019 ter vaststelling aan u voorgelegd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld