Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

7.008 Wij nemen deel aan de GR GGD.

7.008 Wij nemen deel aan de GR GGD.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Jaarlijks verstrekken we middelen aan de GGD om de verplichte taken uit te voeren en de doelen op gebied van gezondheid te realiseren. Gemeenten stellen de verantwoording over het afgelopen jaar vast en geven een zienswijze over de begroting van het volgende jaar. Toelichting

Wij legden de programmabegroting 2019 en de kadernota van de GGD in juli aan u voor. 

Wij stelden in september 2018 informatie over de jaarstukken 2017 van de GGD inclusief die van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) aan u beschikbaar. Wij onderzochten de reden van de hogere uitgaven van IJZ in 2017. Dit komt door incidentele uitgaven voor individuele cliënten met jeugdzorg+ en specialistische vormen van jeugdhulp. 

Om te voldoen aan de Wet Meldplicht en daarbij horende Radarfunctie besloten wij in 2018 een structurele extra bijdrage te verstrekken aan de GGD voor Veilig Thuis. Veilig Thuis is de samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling met het Steunpunt Huiselijk Geweld.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld