Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

• We werken met een inkoopjaarplan.
• We sturen het inkoopjaarplan in januari 2019 aan de raad toe.
• We voeren de aanbevelingen van het eind 2018 geplande rekenkameronderzoek naar ons inkoop- en aanbestedingsbeleid uit.Toelichting

We hebben de netwerksamenwerking met andere overheden in de regio op het gebied van inkoop geïntensiveerd en meer gestructureerd. We namen binnen de Zeeuwse inkoopsamenwerking diverse acties acties over vanuit de landelijke agenda "beter aanbesteden" waaronder de regeling onkosten voor inschrijvers. Binnen het Walcherse inkoopteam WMO hebben we in 2018 voor alle WMO overeenkomsten aanbestedingen gestart. 
 
We hebben een start gemaakt met de verdere professionalisering van het contractbeheer. Contractbeheer heeft als doel de interne organisatie te voorzien van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractafspraken en informatie, door middel van het voeren van een daartoe bestemde administratie. Onderdeel van contractbeheer zijn ook het beheer van de modelovereenkomsten en het optimaliseren van het gebruik van de ondersteunende applicatie. Het nieuwe contractbeheersysteem staat nu gereed voor gebruik en wordt momenteel gevuld met lopende en nieuwe contracten. Verder hebben we de offerteaanvraag en opdrachtverstrekking gestandaardiseerd en geactualiseerd.

We voerden een nieuw digitaal aanbestedingssysteem in om de kwaliteit van aanbestedingen te verhogen. Dit zowel mbt de rechtmatigheid (o.a. digitale dossiervorming, werken met templates, volledige transparantie) als mbt de doelmatigheid: de administratieve belasting voor ons als aanbestedende dienst maar ook die voor de leveranciers wordt namelijk aanzienlijk beperkt.   

Op het voor de organisatie beschikbare intranet (pagina inkoop) delen we periodiek infobladen over actuele inkoop onderwerpen met het oog op interne kennisvergroting.

We hebben eind 2018 een inkoopjaarplan opgesteld dat in het eerste kwartaal 2019 ter kennisname naar de raad gaat. Hierin kijken we vooruit aan de hand van de actuele inkoopdoelstellingen. Deze inkoopdoelstellingen zijn afgeleid van organisatiedoelstellingen en inkoopkansen & -risico’s binnen Veere. Een inkoopdashboard gaat de voortgang van de inkoopdoelstellingen weergeven. Om een beeld te geven van de al uitgevoerde werkzaamheden wordt daarbij een inkooprapportage opgenomen over de periode vanaf juni 2017 tot heden. In toekomstige rapportages zal dit per halfjaar worden gedaan.

Het voor 2018 aangekondigde rekenkamer onderzoek naar ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is door de rekenkamer zelf verschoven naar het eerste kwartaal 2019.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld