Programma's / werkprogramma

Inhoud

1. Programma Bestuur en ondersteuning

Formatie Griffie

Het is gewenst dat de formatie van de griffie wordt uitgebreid naar 1,5 fte. De verwachting is dat deze uitbreiding vanaf 2020 structureel is. We ramen hiervoor jaarlijks € 25.000. Dit is exclusief administratieve ondersteuning en is nog in onderzoek.

 

Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers

In de loop van 2019 stelt de gemeenteraad de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast. Hierin wordt nieuw geregeld:

 • een vergoeding van de werkzaamheden als fractievoorzitter wordt voor de duur van het fractievoorzitterschap,
 • betalen van reiskosten aan raadsleden voor bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies én voor de uitoefening van de functie, en
 • dat de raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen ter hoogte van het bedrag van de vergoeding van hun werkzaamheden voor één maand, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

De hogere kosten ramen we jaarlijks op € 26.800.

2. Programma Veiligheid

Handhaving

Veiligheid is de basis voor leefbaarheid. Camera’s ter beveiliging van parkeerterreinen en gemeentelijke eigendommen ondersteunen (het gevoel) van veiligheid. Nog niet alle terreinen voor betaald parkeren beschikken over camera’s. Dit vraagt een investering van € 37.500. 

3. Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Bundelen verkeersstromen / uitvoering van het GVVP.

Veel acties uit het GVVP pakten we al op en voerden we uit of bereiden we voor. Voor drie onderwerpen is het vorig jaar opgenomen budget ontoereikend om de ambities te realiseren:

 • Voor het realiseren van fietsparkeerplaatsen is er in 2020 eenmalig € 40.000 extra nodig om de ambitie uit het werkprogramma waar te maken.
 • Er is structureel te weinig budget om kleine verkeerskundige aanpassingen te doen als burgers terechte klachten hebben over een verkeerssituatie. Daarom is het voorstel om het budget op te hogen met € 25.000.

                 

De acties uit het GVVP staan tot 2022 in de begroting. Met de jaren na 2021 is bewust gewacht omdat we nog afspraken moeten maken met onze medewegbeheerders op Walcheren over prioritering. We doen dit in een gezamenlijke notitie “Gebieds Gerichte Aanpak” (GGA). Deze is in de maak. Hieruit volgen investeringsvoorstellen voor langere termijn.

Voor de volgende onderdelen uit het GVVP is óf binnen GGA verband al consensus of hebben geen direct verband met het GGA, of zijn nodig voor het maken van toekomstige keuzen: 

 • Tracéstudie naar de locatie van eventuele rondwegen bij Grijpskerke en Aagtekerke, eenmalig een bedrag van € 30.000 in 2020.
 • Onderzoek voor het aanpassen Van Dishoeckstraat en Singel voor verbetering verkeersveiligheid € 10.000 in 2021.
 • Aanpassen Veerseweg t.b.v. verkeersveiligheid in 2023. Dit is een investering van € 50.000.

 

Beleidsplan Openbare Verlichting

Een onderdeel van het huidig beheerplan is het afstoten van een deel van onze lichtmasten. In 2020 dragen we een deel over aan het Waterschap. Dit kost eenmalig € 161.000 en moeten we nog bijdragen in het onderhoud.

Daarnaast willen we een deel van de masten verwijderen op locaties waar ze minder nodig zijn of juist minder gewenst in het kader van het licht en donkerbeleid. Dit kost eenmalig € 85.000. Daar staat tegenover dat we besparen op onderhoudskosten en energielasten.

4. Programma Economie

Zeeland in stroomversnelling

In de begroting 2018 is een bijdrage van € 1,-- per inwoner opgenomen voor deelname aan het fonds “Zeeland in Stroomversnelling”. Dit is een gezamenlijk initiatief van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en vloeit voort uit het actieprogramma van de commissie Balkenende. De doelstelling van het fonds is het versterken van de economische structuur / clusters en het maken van een verbinding met de gemeentelijke opgaves en prioriteiten zoals vestigingsklimaat en leefbaarheid. Vanaf de begroting 2020 ramen we deze bijdrage structureel.

5. Programma Onderwijs

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Onderzoek naar onderwijshuisvesting loopt parallel aan actualisatie van het integraal huisvestingsplan onderwijs. De bij topprioriteit 6 (Toekomstgericht maatschappelijk vastgoed) genoemde kaders voor onderwijs gaan uit van renoveren van schoolgebouwen, omdat deze gebouwen wellicht met minder geld nog prima 25 jaar mee kunnen. Overigens sluit dit aan bij de gedachte van circulair en duurzaam bouwen. Pas als uit onderzoek blijkt dat het financieel en/of ruimtelijk niet haalbaar is, kijken we naar nieuwbouw.

6. Programma Sport, cultuur en recreatie

Kijk op cultuur

In vervolg op het werkprogramma van de raad continueren we het subsidiebeleid voor cultuur. De aanbevelingen voorvloeiend uit de interviews Kijk op Cultuur werken we verder uit.

 

Zandsuppletie

Het strand erodeert sneller dan er zandsuppleties plaatsvinden. Daardoor worden de stranden smaller en dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en de strandbebouwing. Rijkswaterstaat (RWS) suppleert (toevoegen van zand) uitsluitend voor het behoud van de basiskustnorm en niet voor toeristisch strand.

De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemt: ‘Verkennen van aanvullende financiering voor voldoende breed en droog recreatiestrand.’ Het idee is een Zeeuws regiofonds te vormen voor de suppletie van toeristisch zand, in combinatie met het reguliere werk van RWS voor de veiligheid en de scheepvaart (vaargeulen).

 

Voorlopig gaan we uit van een fondsomvang van € 1 miljoen per jaar. Hiermee kan gedurende de suppletie-periode van 4 tot 5 jaar een strandbreedte van 2,5 tot 10 km op een goed recreatief peil voor de Zeeuwse kustgemeenten gebracht worden. De bijdrage voor Veere is jaarlijks afgerond € 350.000. Dit is gebaseerd op het principe dat gemeenten bijdragen storten in het fonds naar rato van het aantal toeristische overnachtingen. Samen met RWS kijken we, gelet op de suppletiemethode en problematiek van strandbreedtes gemeenten, hoe we naar een grotere fondsomvang kunnen. Als dekking stellen we voor de toeristenbelasting met € 0,07 te verhogen.

 

Erfgoeddeal

Zeeuws breed wordt een zogenaamde Erfgoeddeal voorbereid. Er is structureel te weinig aandacht voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed door gebrek aan deskundigheid. In onderlinge samenwerking kan dit verbeteren. We ramen € 10.000 voor een eenmalige bijdrage aan deze samenwerking en vanaf 2021 jaarlijks € 5.000.

7. Programma Sociaal domein

Autonome ontwikkelingen

Als we kijken naar de ontwikkeling van de kosten voor WMO en Jeugd in 2019 houden we vanaf 2020 rekening met een structurele stijging van € 400.000 op de zorgverlening. In deze kaderbrief is rekening gehouden met een compensatie voor de gestegen kosten van de jeugdzorg van € 185.000 gedurende 3 jaar (2020 tot en met 2022). Dit is een aanname, vooruitlopend op de doorrekening van de meicirculaire 2019.

 

Participatiewet

We doen onderzoek naar de verbetering van de uitvoering van de participatiewet. Dit pakken we in GR-verband samen op met de uitvoeringsorganisatie Orionis. Gevolgen hiervan zijn nog niet in beeld te brengen.

 

Verder is in 2019 in GR-verband een onderzoek gedaan naar de wijze waarop we medewerkers van het uitvoeringsbedrijf Orionis inzetten in het onderhoud van de openbare ruimte. Er liggen kansen om medewerkers en middelen effectiever in te zetten. Dit kan door de medewerkers meer naar vermogen in te zetten. Vanaf 2020 zetten we stapsgewijs de verandering in gang.

8. Programma Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

De uitwerking van de kadernota volksgezondheid vindt plaats met bestaande middelen. In 2019 starten wij met de ontwikkeling van een lange termijn visie 1e lijn gezondheids-zorg.

 

Milieu

Het beleid voor bodem is verouderd en moet worden herzien. Dat geldt ook voor het stookbeleid. De opvolging van het Beleid voor donker vraagt nog veel aandacht, evenals de voortdurende begeleiding van de RUD.

 

Afvalbeleidsplan

Eind 2019 stellen we het afvalbeleidsplan vast. Dan leggen we ook een besluit voor over de ingangsdatum van de wijzigingen. Er lopen nu nog diverse pilots. Het doel is reduceren van de hoeveelheid restafval. De gekozen methode bepaalt in belangrijke mate of de huidige tarieven voldoende zijn of dat ze gaan stijgen.

 

Operatie Steenbreek

In de raadsvergadering van 18 april jl. is besloten om de dekking voor het budget voor de periode 2020-2023 mee te nemen in de kaderbrief. Voor de jaren 2020 tot en met 2022 ramen we € 15.000 per jaar en voor 2023 € 20.000 (totaal € 65.000).

9. Programma VHROSV

Implementatie Omgevingswet

In 2020 komen de voorbereidingen voor de Omgevingswet (ingangsdatum 1-1-2020) in de eindfase. De invoeringskosten voor de Omgevingswet beslaan een heel groot deel van onze organisatie, zowel in mensen als in producten. De hele keten van beleid tot en met uitvoering krijgt met de Omgevingswet te maken, disciplines uit alle afdelingen zijn hierbij betrokken. Er is voor 2020 en 2021 een bedrag nodig van € 356.000. Dit is bedoeld voor invoeringskosten, opleiden, het maken van een cultuuromslag en extra eenmalige inzet die nodig is om voorbereid te zijn op de Omgevingswet.  

De VNG heeft gemeenten een rekentool aangereikt die inzicht geeft in de kosten van de implementatie. Op basis daarvan komen de kosten fors hoger uit. Door samen te werken in de regio op het gebied van opleiden en kennisdeling besparen we en voorkomen we onnodige kosten.

 

Omgevingsvisie

De Omgevingswet vraagt een Omgevingsvisie als opvolger van de nog geldende Structuurvisie Veere. We maken deze visie na het ‘Omgevingsplan plus’.  In Zeeuws verband wordt gesproken over een Visie op het achterland als (natuurlijke) opvolger van de Kustvisie. Afhankelijk van de keuzes die de raad maakt over het gewenste proces, moeten we rekening houden met extra personele capaciteit.

10. Bedrijfsvoering

Toezicht en handhaving

Het cluster Toezicht en Handhaving beschikt over 1 elektrische auto die aan vervanging toe is. Daarnaast is er behoefte aan structureel 1 auto erbij (kosten € 28.500) In de zomermaanden en zeker in het hoogseizoen maken ook de parkeercontroleurs gebruik van auto’s. Hiervoor volstaat huur van auto’s.

 

Beloningsbeleid

Zie toelichting bij topprioriteit 3 (structuur en organisatie).

11. Autonome ontwikkelingen

Burgerzaken

In 2019 beschikt iedere volwassenen over een 10 jaar geldig reisdocument (in plaats van 5 jaar geldig). Dit betekent een verwacht terugval in de legesopbrengsten van € 90.000 t.o.v. 2018. 

 

Kinderopvang

Vanaf 2018 hebben we te maken met de wet harmonisatie kinderopvang. Dit vergt een andere manier van financiering die leidt tot een lagere bijdrage vanuit de gemeente voor kinderopvang. We kunnen hierdoor een voordeel inboeken van € 75.000.

 

Samenwerking belastingen

De samenwerking belastingen is evenals Porthos gebaseerd op de gastgemeente-constructie. In de overeenkomst met de gemeente Middelburg is geregeld dat gemeenten die zelf nog geen samenwerkingsverband huisvesten, de doorberekening van de overheadkosten gemaximeerd wordt op 50%, tot het moment dat de betreffende gemeente zelf een samenwerkingsverband huisvest. We gaan er vanuit dat, op het moment dat de samenwerking Porthos wordt beëindigd (1-1-2020), we teruggaan van 100% naar 50% van de overheadvergoeding. Het voordeel bedraagt € 95.000.

 

Voor de bedrijfsvoering spelen er een aantal autonome ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden. Voor 2020 en volgende jaren noemen we:

 

Kostenontwikkeling algemeen

De kosten op de onderdelen inkoop bouwmaterialen, brandstof en energie en de  inhuur materieel en vakmensen stijgen explosief. Dit betekent noodzakelijkerwijs verhoging van:

 • al verleende kredieten en het budgetniveau voor wegen en riolering;
 • budgetniveau inkoop brandstof voor en onderhoud van voertuigen;
 • budgetniveau inkoop energie (gevolg belastingmaatregelen).

 

Uitbreiding en achterstallig onderhoud areaal.

Voor de nieuwe toiletvoorziening op de parkeerplaats Roosjesweg ramen we nog schoonmaakkosten.

 

In de bewegwijzering Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (voorheen ANWB) ontstond achterstallig onderhoud doordat het beschikbare budget meerjarig onvoldoende was om al het noodzakelijke ook uit te voeren. Het is noodzakelijk dit achterstallig onderhoud in te lopen en het is het meest efficiënt dit in één keer te doen.

 

Gemeentehuis

De afgelopen jaren onderging het twintig jaar oude gemeentehuis op een aantal onderdelen (hal; raadzaal, bedrijfsrestaurant) een update. Dit jaar doen we dat ook voor de beveiliging en telefoonvoorziening in het gebouw. Dit alles passend bij onze dienstverleningsvisie dat we al onze kanalen (dus ook het fysieke huis van de gemeente) beschikbaar houden. Voor de komende jaren zien we vooral de druk op de capaciteit van het gemeentehuis: ruimtegebrek. Om hieraan het hoofd te bieden, willen we begin 2020 de interne huisvesting grondig resetten en daarbij een deel van de ook twintigjarige kollossale werkplekken vervangen door kleiner en flexibeler meubilair. Zo kunnen we beter gebruik maken van de beschikbare ruimte.

 

Ict

De Ict ondersteunt de primaire processen in toenemende mate. Door koppelingen van systemen (intern en in de keten) neemt de complexiteit toe. Het aantal gebruikers neemt met de groei van de organisatie ook toe. Dit alles vraagt om uitbreiding hardware, doorontwikkeling van koppelingen en waar nodig gebruik van specifieke externe deskundigheid.

Publicatiedatum: 12-10-2020

Inhoud