Meer
Publicatiedatum: 20-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

2. Uitvoeringsprogramma 2017-2020

Per programma is er een toelichting op de nieuwe prioriteiten. De indeling in hoofdstukken is volgens de nieuwe programma-indeling die vanaf 2017 geldt.

2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning

2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning

Nieuw beleid

Meubilair gemeentehuis
Na meer dan 15 jaar gebruik is een deel van het meubilair (bijvoorbeeld de stoelen aan diverse overlegtafels) in het gemeentehuis aan vervanging toe. We ramen hiervoor een krediet van € 45.000.

Verbetering dienstverlening
Het huidige budget dienstverlening zetten we nu in voor diverse middelen in het kader van de dienstverlening. Op basis van ‘Veere Verrast’ en het nieuwe uitvoeringsprogramma verwachten we nieuwe initiatieven op het gebied van dienstverlening. Ook nemen we, zo verwachten we, weer deel aan de Benchmark Publiekszaken en/of andere vormen/manieren om de klanttevredenheid te meten etc.. Vooruitlopend hierop willen we voor het realiseren van verbeteringen in de dienstverlening het bestaande budget structureel verhogen met € 50.000.

Kleine bouwwerken
Kleine bouwwerken als tuinmuren, kerkmuren, schuilhutten, praathuisjes etc. zijn niet opgenomen in een beheerplan maar vragen wel onderhoud. Hiervoor stellen we een beheerplan op. De inschatting is nu dat er jaarlijks ca. € 16.000 nodig is voor de instandhouding van deze objecten.

Informatiebeveiliging
Gezien regelgeving en risico-ontwikkelingen zijn er meer audits en penetratietesten nodig en moeten we aan hogere technische en bewustwordingseisen voldoen. Voor deze noodzakelijke acties verhogen we het budget informatiebeleid met een beveiligingscomponent (€ 20.000).

Duurzame informatie opslag
Het is wettelijke verplicht om een e-depot te implementeren. Hiervoor is al € 10.000 structureel beschikbaar maar, op basis van een op Zeeuwse schaal in gang gezette eerste verkenning zijn hier, zonder nog echt concreet te kunnen worden, hier meer kosten mee gemoeid zijn. Vooruitlopend hierop ramen we voor duurzame informatie opslag € 15.000.

Doorontwikkeling personeels- en salarispakket
Met het oog op de regionale samenwerking die in voorbereiding was met betrekking tot P&O hebben we in 2014 een overstap gemaakt naar een nieuw personeels- en salarissysteem. Dit was al bij de beoogde samenwerkingspartners in gebruik. De reden hiervoor was om de beoogde samenwerking vanuit een zelfde basis te kunnen starten. Nu de beoogde samenwerking niet doorgaat, moeten we zelf stappen maken in de doorontwikkeling van het pakket (kosten € 10.000).

Kantelen vastgoed o.a. kostprijs-dekkende verhuur
De wet markt en Overheid schrijft voor dat de overheid de integrale kosten door moet berekenen aan gebruikers. Het voordeel hiervan is dat er meer transparantie ontstaat over kosten en er meer bedrijfsmatiger gewerkt kan worden. Maar er kleven ook nadelen aan. In 2017 onderzoeken of en zo ja hoe we kunnen komen tot kostendekkende huur. Dit onderzoek vraagt een extra inspanning. We stellen voor om hiervoor tijd beschikbaar te stellen en speciale software aan te schaffen (kosten € 19.000).

Kwaliteitsverbetering personeel
In de vorige kadernota schreven we al dat organisatie breed onze ambitie hoog is. De beschikbare capaciteiten matchen niet altijd op het gebied van processen, projecten en ondernemerschap. Ook de samenleving vraagt om de ambtenaar 3.0. Om de opgaven waar we voor staan goed te volbrengen, doen we een beroep op externe expertise zodat we de vereiste kwaliteit kunnen leveren. Ook willen we door verdergaande professionalisering en het duurzaam digitaliseren van informatie de interne organisatie op een hoger niveau krijgen. Voor de komende jaren is reeds geraamd, naast een budget voor ondersteuning van projectleiders (t/m 2018), een structureel bedrag van € 110.000 (te bereiken in 2018). Vanaf 2017 (geraamd € 70.000) verhogen we het budget met structureel € 115.000. Hiermee willen we ook investeren in juridische kwaliteit.

2.2 Programma Veiligheid

2.2 Programma Veiligheid

Nieuw beleid

Bijdrage Veiligheidsregio Zeeland
We verwerken de gevolgen van de latere invoering herverdeling bijstelling OOV gemeentefonds (2017 i.p.v. 2016) voor de gemeentelijke bijdragen aan de VRZ en de verhoging door indexering en nieuw beleid.

2.3 Programma Verkeer en Vervoer

2.3 Programma Verkeer en Vervoer

Nieuw beleid

Uitvoeren beheerplan openbare verlichting
Op basis van het beheerplan openbare verlichting zijn diverse werkzaamheden gepland. De voornaamste zijn: vervangen van lichtmasten, aansluiten van lichtmasten en vervangen van armaturen. We verwerken nu de lasten van de investeringen (totaal € 250.650) voor 2020.

Wegreconstructie
Jaarlijks is er een bedrag beschikbaar om wegen waarvan de vormgeving niet meer voldoet aan de functie te reconstrueren. Voor 2019 en verder is er nog geen keuze gemaakt, welke wegen we gaan aanpakken. We verwerken nu de kapitaallasten van het investeringen voor 2020 (€ 250.000).

Gladheidbestrijding
In 2016 besteden de provincie, een aantal gemeenten en het waterschap de gladheidbestrijding opnieuw aan. We weten nu nog niet of de kosten voor de gladheidsbestrijding hierdoor hoger uit zullen vallen. Er is dus een PM-raming opgenomen.

Inrichting Plein Dishoek
Na afronding van de bouwwerkzaamheden in Dishoek wordt het plein en de aangrenzende straat opnieuw ingericht. Hiervoor ramen we een krediet van € 627.000 ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Opstellen van Lichtbeleid
Het opstellen van lichtbeleid stond in het nu geldende duurzaamheidsplan en is bestuurlijk verschoven van 2016 naar 2017 (budget eenmalig € 25.000).

Groot onderhoud van strandovergangen en duinpaden
Door het wegvallen van subsidies, die we de afgelopen jaren regelmatig hebben ontvangen, is er structureel meer geld nodig om de overgangen (80 stuks) en wandelpaden (15 km) op peil te houden om gevaarlijke situaties te voorkomen en kwaliteit te houden. Het budget wat wordt gevraagd is gebaseerd op het extra vernieuwen van twee houten trappen (kengetal per trap ca. € 50.000) en het overige voor het onderhouden van paden. Bij de trappen is dat dan inclusief comfortmaatregelen, zoals lage opstaptreden, rustpunten met zitbankjes e.d.. Vanaf 2017 ramen we structureel € 135.000.  

Wegreconstructies (2017)
Door het wegvallen van de BDU-subsidie en andere subsidiebronnen zijn de budgetten voor wegreconstructies onvoldoende om de voorgenomen reconstructies Prelaatweg Aagtekerke (2017) daadwerkelijk uit te voeren. De huidige afspraak met de raad is dat we dan het budget van een aantal jaarschijven samenvoegen. Dit zou betekenen dat we pas in 2019 de Prelaatweg oppakken. Om toch in 2017 uit te voeren is extra budget nodig (investering van € 690.000 in 2017).

Wegreconstructies (2018)
Door het wegvallen van de BDU-subsidie en andere subsidiebronnen zijn de budgetten voor wegreconstructies onvoldoende om de voorgenomen reconstructies en de Dorpsstraat Oostkapelle (2018) ook daadwerkelijk uit te voeren. De huidige afspraak met de raad is dat we dan het budget van een aantal jaarschijven samenvoegen. Dit zou betekenen dat we pas in 2022 de Dorpsstraat oppakken. Het voorstel is om toch in 2018 uit te voeren (investering van € 575.000 in 2018).

Actualisatie wegbeheerplan
Het wegbeheerplan is aan het einde van zijn looptijd en wordt geactualiseerd. Met de raad is afgesproken dat we een niveau accepteren van een kleine achterstand in het onderhoud. Om de komende jaren deze achterstand in te lopen is structureel € 278.000 extra nodig. Om dit scenario vast te houden is er vanaf 2022 jaarlijks € 130.000 extra nodig. Dit valt nog buiten de scoop van deze meerjarenramingen.  

Kleine ergernissen en participatiewet
Uit de inventarisatie van kleine ergernissen blijkt dat veel inwoners kleine ergernissen in hun directe omgeving opgelost willen zien. We zetten flink in op communicatie ten aanzien van houding en gedrag. Dat neemt niet weg dat er nog veel rommel, paardenpoep, etc. ligt. Uiterlijk schoon van onze gemeente is in alle opzichten van groot belang: dit bevordert de leefbaarheid voor onze inwoners maar ook de kwaliteit van het toeristisch product (en daarmee de lokale economie). Vanuit de Participatiewet ligt er een taakstelling; door de inzet van twee medewerkers via die wet, kunnen we meer aandacht besteden aan netheids-onderhoud en voldoen aan de taakstelling. De kosten ramen we op € 43.000. Deze kosten kunnen we dekken uit het budget kleine ergernissen. In overleg met ondernemers, bekijken we of cofinanciering vanuit die hoek mogelijk is.

Mobiliteits-/parkeerfonds
Uit het rapport van de rekenkamer over parkeren volgen een aantal adviezen. Een advies is om na te denken over een parkeer en/of mobiliteitsfonds. Er is geen budget voor geraamd.

Realisatie project visie Domburg
Op basis van de Visie Domburg voorzien we de uitvoering van de volgende onderdelen.

  1. De 1e fase betreft de herinrichting van het deel Boulevard Hoge Hil tot strandpaviljoen de Stenen Toko. Een duurzame en robuuste herinrichting met een sfeer en identiteit die past bij een badplaats met allure. Bij duinovergangen worden zeebalkons ontworpen met bijbehorende goede voorzieningen. Naast het al geraamde budget in de begroting 2016 (2 x € 125.000) ramen we voor 2017 en 2018 per jaar € 400.000 ten laste van de reserve grondbedrijf.
  2. De 2e fase betreft de herinrichting van het deel van het strandpaviljoen de Stenen Toko tot de watertoren. Naast het al geraamde budget in de begroting 2016 (2 x € 175.000) ramen we voor 2018 en 2019 investeringen van € 375.000 per jaar ten laste van de reserve grondbedrijf.
  3. Op basis van de visie ontwerpen en herontwikkeling we het gebied rond het Groentje. Deze locatie is een belangrijke toegang tot het centrum. Het Groentje wordt in samenhang met de algemene inrichting verbeterd. Hierbij vindt afstemming plaats op de functie als belangrijke verblijfsplek met ruimte voor kleine evenementen en een stalling voor fietsen in de nabijheid. We ramen een investering voor 2017 van € 375.000 ten laste van de reserve grondbedrijf.

Samenwerking Waterschap/gemeente Vlissingen strand en duingebied
Er lopen gesprekken met het waterschap en de gemeente Vlissingen over operationele samenwerking op het strand. Hier liggen kansen voor kwaliteitsverbetering zonder extra kosten. Zeker in de beginfase vraagt het wel extra inzet van mensen. We ramen in 2017 en 2018 € 30.000 per jaar.

2.4 Programma Economie

2.4 Programma Economie

Nieuw Beleid

Voorbereidingen 2017 ESPA congres begin 2018
Veere is organiserende gemeente van het ESPA congres begin 2018. In 2017 zijn hiervoor de voorbereidingen en is hiervoor € 10.000 geraamd in 2017.
(The European Spas Association is an umbrella industry organisation representing 20 members from 19 European countries. The European Spa Association's global objective is to promote spas and balneology in Europe and to take care that the natural remedies based on mineral water, landscape and climate will be available to as great a number of citizens and visitors as possible).

Breedband internet buitengebied
Om tot een toekomstbestendige en snelle internetverbinding voor inwoners en bedrijven in het buitengebied te komen wordt ingezet en onderzoek gedaan naar glasvezelbekabeling. Een gemeentelijke bijdrage als onrendabel gebied toeslag.

2.5 Programma Onderwijs

2.5 Programma Onderwijs

Nieuw beleid

Leerlingenvervoer
Een aantal jaren geleden is er een toename geweest van het aantal leerlingen die in aanmerking kwamen voor leerlingenvervoer. Deze toename is al een aantal jaren stabiel. Daarom ramen we nu vanaf 2017 structureel € 40.000 hogere lasten.

Huur gemeentelijke accommodaties
Er is een structurele daling van € 8.000 aan huuropbrengsten van de gymlokalen als gevolg van minder gebruik.

Onderwijshuisvesting
Dit betreft investeringen in nieuwe schoolgebouwen in relatie met het project maatschappelijk vastgoed. Vooruitlopend op de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed 2017-2025, die we eind 2016 verwachten, ramen we in de lijn van het IHP vanaf 2018 een extra structureel bedrag van € 50.000 dat kan dienen als dekking van kapitaallasten.

Omslag muziekonderwijs
Een doelstelling uit het coalitieprogramma is om muziekonderwijs via de Zeeuwse Muziekschool meer te integreren in het basisonderwijs. Momenteel maakt de Zeeuwse Muziekschool al deze omslag, maar het kost tijd om de organisatie daarop in te richten. We zijn met basisscholen uit de gemeente Veere in gesprek over activiteiten rond muziekonderwijs op de Veerse basisscholen, in samenwerking met muziekverenigingen en de Zeeuwse Muziekschool. Een deel van de kosten kunnen gedekt worden uit  het reguliere budget voor de muziekschool, de subsidies aan de muziekverenigingen en eigen bijdrage van de deelnemende partijen. Dit is echter niet voldoende om het totale project te bekostigen. We ramen voor 2017 en 2018 incidenteel € 20.000.

2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Nieuw beleid

Structuurvisie cultuurhistorie
In 2016 stelde u de structuurvisie Cultuurhistorie vast. In 2017 geven we verdere uitvoering zoals in het bijbehorende schema is aangegeven. We ramen hiervoor eenmalig in 2017 € 7.000.

Inzet combinatiefunctionaris onderwijs-sport
De combinatiefunctionaris is met succes en naar tevredenheid actief om het sporten en bewegen in en om de basisscholen te stimuleren. Het onderwijs draagt 20% bij in de kosten. 40% betalen we uit de Brede impuls combinatiefuncties, de overige 40% gemeentelijke bijdrage betalen we uit het restant budget uit de Impuls-regeling dat de afgelopen periode is ontstaan door onderschrijding. Vanaf 2020 willen we de gemeentelijke bijdrage (€ 12.000) structureel opnemen in de begroting.

Samenwerking UCR m.b.t educatie, kunst en cultuur
In 2015 zijn we de samenwerking aangegaan met de University College Roosevelt (UCR). In 2016 organiseren zij diverse activiteiten in Veere, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een herfstexpositie in de Grote Kerk. Het is onze intentie om het pilotjaar met 4 jaar te verlengen. Hiervoor ramen we structureel € 25.000 vanaf 2017. Voor capaciteit in 2017 ramen we ook eenmalig € 25.000 in 2017.

Opzetten van een erfgoednota
Veranderende omgeving, gewijzigde inzichten van het rijksbeleid en wijziging van de monumentenwet vormen de aanleiding om een erfgoednota te maken. Deze erfgoednota formuleert het ambitieniveau met betrekking tot ons erfgoed. We gaan deze nota in samenwerking met een extern deskundige opstellen. We ramen een budget van € 5.000 in 2017.

Opzetten van een duurzaamheidsproject rijksmonumenten en waardevolle panden Duurzaam en energiezuinig omgaan met een monument kan op verschillende manieren, maar start altijd met kleine maatregelen. Ingrijpendere maatregelen vragen om maatwerk en goede aansluiting bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het gebouw. We gaan daarvoor een project in samenwerking met een extern deskundige opzetten. We ramen een budget van € 10.000 in 2017.

Strandvergoeding waterschap Scheldestromen
Het waterschap heeft aangegeven het huurbedrag voor hun strandgedeelten, die via de gemeente bij de SSV in exploitatie zijn fors te willen verhogen. Voor 2015 is hierover een akkoord bereikt om naar een structurele oplossing te zoeken. In overleg wordt gekeken naar verschillende scenario’s om door samenwerking besparingen te realiseren met behoud of waar mogelijk verbetering van kwaliteit. Mocht dit op niets uitlopen dan zal het waterschap naar verwachting terugvallen op de strandvergoeding 2015.

Publieksboekje over de archeologie in en om Domburg.
Het boekje heeft een cultuurhistorisch belang, heeft promotie-waarde én het is ook een verantwoording naar het grote publiek voor het (gemeenschaps-)geld dat in archeologisch onderzoek wordt gestoken. We ramen een budget van € 22.000 in 2017.

Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken
Er is capaciteit benodigd om het onderzoek naar onrechtmatig gebruik van groen- en reststroken in kaart te brengen en uitvoeringsmaatregelen te treffen. We ramen een budget van € 65.000 in 2017.

Restauratie Vestingmuren Veere
De vestingmuren zijn de afgelopen jaren gedeeltelijk gerestaureerd. Het resterende gedeelte is dringend toe aan groot onderhoud. Hiervoor kunnen we tot 60% subsidie krijgen. We willen de werkzaamheden in 2017 voorbereiden en de subsidie aanvragen en in 2018 uitvoeren. We ramen in 2017 en 2018 respectievelijk € 20.000 en € 80.000 (netto).

Actualisatie civiele kunstwerken
Het huidige beheerplan voor civieltechnische kunstwerken bereikt het einde van de looptijd en wordt geactualiseerd. Uit de eerste resultaten blijkt dat er jaarlijks ca. € 50.000 nodig is om de kunstwerken op het afgesproken niveau in stand te houden.

Groene Dorpsentrees
Uit de kernen en ook uit de algemene beschouwingen blijft er behoefte te zijn om de dorpsentrees te verfraaien met meer kleurrijke beplanting. De investering hiervoor bedraagt € 98.000; de onderhoudskosten bedragen € 65.000. Dit laatste bedrag kan omlaag als kernen zelf een deel van het onderhoud op zich nemen.


 

2.7 Programma Sociaal Domein

2.7 Programma Sociaal Domein

Nieuw beleid

Verklaring Omtrent Gedrag vrijwilligers
Faciliteren van de aanvragen voor VOG van de vrijwilligers die werkzaam zijn voor de Stichting Welzijn Veere en andere vrijwilligersorganisaties Uitvoering vindt gefaseerd plaats. Voor 2017 en 2018 is een bedrag van € 9.000 nodig.

Ondersteuning maatschappelijke initiatieven
De reserve leefbaarheid is ingesteld om maatschappelijke initiatieven financieel te kunnen ondersteunen. Conform het landelijk beeld zien wij ook in Veere dat de samenleving nog niet volledig ingespeeld is om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de maatschappelijke initiatieven. Extra ondersteuning is nodig om het initiatief samen tot een succes te laten komen, hetzij ambtelijk, hetzij onafhankelijke externe ondersteuning. Vooruitlopend op de evaluatie stellen we voor om rekening te houden met voldoende middelen (€ 50.000) om de aanvragen te ondersteunen

Cofinanciering i.v.m. kansen op subsidies
De termijnen voor het indienen van (Europese) subsidies zijn kort. Zodra een subsidie-call wordt opengesteld onderzoeken wij of er kansen zijn voor de gemeente Veere. De voorbereidings- en indieningstermijnen zijn vaak te kort om dit proces met voldoende besluitvormingsdocumenten te doorlopen. Om slagvaardig te kunnen handelen willen wij een beroep kunnen doen op een budget van maximaal € 300.000 om in te kunnen schrijven op grotere subsidieprojecten. In eerste instantie gaat het om principetoezeggingen waarna het subsidieproject verder wordt uitgewerkt.
We stellen voor om € 300.000 van de reserve leefbaarheid hiervoor te labelen en het college een machtiging te geven om tot dit bedrag dergelijke principe-toezeg-gingen te kunnen binnen het kader van een subsidieaanvraag.

2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu

2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu

Nieuw beleid

RUD Zeeland
Indien besloten wordt tot invoering van de PxQ werkwijze, dan leidt dit tot verhoging van onze bijdrage aan de RUD Zeeland van mogelijk € 65.000 per jaar in 2018. Door een fasering bedraagt deze verhoging 50% in 2017. Besluitvorming hierover verwachten we pas eind 2016 nadat er een implementatieplan en een risicoanalyse zijn gemaakt.

Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (GRP)
Op basis van het GRP 2015-2019 zijn diverse werkzaamheden gepland. De voornaamste zijn; het renoveren of vervangen van hoofdrioolgemalen, het vergroten van de capaciteit van diverse persleidingen, het opknappen en indien nodig vervangen van drainagesystemen en het treffen van maatregelen om hoge grondwaterstanden te voorkomen. We nemen nu de investeringen voor 2020 op.

Vervanging 40 inwerpzuilen van glascontainers
In 2020 is de vervanging gepland van 40 inwerpzuilen van glascontainers voor € 66.000. De investering dekken we uit de afvalstoffenheffing.

Ongediertebestrijding
Het bestrijden van ratten bij particulieren is een gemeentelijk taak. Met ingang van 2017 wordt het chemisch bestrijden van ratten verboden. Bestrijding moet vanaf dan met andere methoden worden uitgevoerd. Dit is meer arbeidsintensief. We ramen hiervoor € 8.000 structureel van 2017.

Aanschaffen nieuw bodeminformatie systeem
Vervangen van het huidig systeem, verkleinen van de kwetsbaarheid door aan te sluiten bij het Zeeuws-brede systeem. De insteek blijft een gemakkelijk benaderbaar, klantgericht systeem. We dekken de lasten uit lagere exploitatielasten t.o.v. het huidig systeem.

2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Nieuw beleid

Huisvesting statushouders
Het onderwerp huisvesting statushouders staat hoog op de agenda. Met verschillende maatregelen proberen wij de, voor Veere relatief hoge, taakstelling in overleg met Woonburg te realiseren. Daarnaast zijn we met Juvent in gesprek over het huisvesten en begeleiden van alleenstaande, minderjarige statushouders.
Mogelijk zijn in 2017 middelen nodig om aan de taakstelling te kunnen blijven voldoen. Omdat daarvoor nog geen concrete plannen zijn, hebben wij er voor gekozen een PM-post hiervoor op te nemen.

Uitvoering duurzaamheidsplan
We ramen nu al budget om het nieuwe duurzaamheidsplan, dat we nu opstellen, uit te voeren. Voor de periode 2017 tot en met 2020 is dit € 1 miljoen en is als volgt gepland: € 100.000 in 2017 en voor de jaren 2018 tot en met 2020 € 300.000 per jaar. Dit budget kunnen we inzetten voor o.a.:

  • het opzetten van pilots (bio asfalt, opslag van energie, versnellen energieneutraal maken Veere);
  • energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen die in ons bezit blijven;
  • opzetten van een financieringsondersteuning voor het op gang brengen van lokale initiatieven (collectief inkopen, opzetten energie coöperaties);
  • opzetten van een proces om te komen tot bewustwording (hieronder vallen het organiseren van cursussen, netwerkbijkomsten enz.);
  • onderzoek naar nieuwe technieken/kansen (mogelijkheden van (kwel)water, hergebruik afvalstromen).

Daarbij kan het geld ook worden ingezet voor personele inzet/advisering om de burgers/ondernemers op gang te helpen en te ondersteunen.

Uitvoering Landschapsvisie
Budget (€ 10.000) om jaarlijks uitvoering te geven aan de projecten die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Dit plan stellen we vast in de 2e helft van 2016.

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca.
Uit dit budget dekken we diverse algemene stedenbouwkundige / planologische kosten die niet of niet helemaal aan derden kunnen worden doorberekend. Op deze manier kunnen we ook flexibel inspelen op maatschappelijke / economische ontwikkelingen die van algemeen belang zijn. Te denken valt aan: gebruik maken van maquettes, 3-D-prints etc. Vanaf 2020 ramen we € 40.000 structureel (gelijk aan de jaren t/m 2019).

Werkbudget uitwerking / uitvoering Veelzijdig Veere / Placemaking Veere
Voor het in voorbereiding nemen van diverse onderdelen van Veelzijdig Veere / Placemaking Veere zoals Oostwatering, Mijnenmagazijn, terrein Grote Kerk, herinrichting Markt, fietsparkeren etc. is een werkbudget nodig (€ 100.000). Voor zover mogelijk (zie hoofdstuk 3) activeren we deze kosten als immateriële vaste activa. Per onderdeel vragen we later zo nodig een uitvoeringsbudget op.

Werkbudget Gebiedsontwikkelingen in voorbereiding.
Uit dit werkbudget (€ 150.000) dekken we de voorbereidingskosten en projectleiding voor projecten zoals Molenwal Westkapelle, Serooskerke-Oost etc.. Voor zover mogelijk (zie hoofdstuk 3) activeren we deze kosten als immateriële vaste activa.

Inzet extra personeel i.v.m. uitvoering diverse projecten.
Dit budget (€ 54.000) is nodig voor de juridisch-planologische medewerking aan de uitvoering van projecten zoals de Visie Domburg, Molenwal Westkapelle, projecten (centrumgebied) Zoutelande etc.. Voor zover mogelijk (zie hoofdstuk 3) activeren we deze kosten als immateriële vaste activa.  

Uitvoering dorpsvisies (middengebied)
Inmiddels is een aantal dorpsvisies geproduceerd door de kernen: Oostkapelle, Biggekerke, Aagtekerke, Westkapelle, Serooskerke, een uitvoeringsplan in Meliskerke en een visie Koudekerke is in voorbereiding. We ramen budget (€ 200.000 in 2017 en € 100.000 structureel vanaf 2018) dat is bedoeld voor acties en plannen voor Schoon, heel en veilig, het verbeteren van de uitstraling van de kern, uitvoering van wensen op fysiek gebied zoals een natuurspeeltuin of het oplossen van knelpunten of grote en kleine verbeteringen in de openbare ruimte en ruimtelijke ordening en (co)financiering van leefbaarheids- en duurzaamheids-projecten en subsidieaanvragen.

Uitrol omgevingswet
De inwerkingtreding van de omgevingswet in 2018 brengt een grote uitdaging mee voor de gemeenten. Voor een goede implementatie van de grootste stelselwijziging in de geschiedenis moet de organisatie aan de slag om deze omslag voor te bereiden. De nieuwe koers wordt uitgezet en de organisatie wordt hierop voorbereid en als het nodig is aangepast. Dit geheel pakken we projectmatig en integraal aan.  Voor 2017 ramen we € 120.000.

Visie op wonen en zorg
Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Voorheen was wonen ondergeschikt aan de zorgvraag. Mensen met een zorgbehoefte konden vaak al snel naar een verzorgingshuis of andere intramurale AWBZ voorziening. Nu de wetgeving hierover is veranderd blijven mensen langer thuis wonen; wonen wordt dominant en de ondersteuningsvraag moet thuis opgelost worden. Dit vergt een (actualisatie van een) Woon-Zorgvisie in Veere. We ramen hiervoor € 45.000 in 2017.

2.10 Bedrijfsvoering

2.10 Bedrijfsvoering

Materieelplan
Een aantal nieuwe investeringen zijn opgevoerd. Voor meer informatie verwijzen we u naar de prioriteitenplanning.

Flexibele schil (personeel)
De afgelopen jaren zijn we toegegroeid naar een slankere organisatie. Zo bedroeg de formatie in 2012 nog 178,38 fte. Als we de afdeling Porthos buiten beschouwing laten bedraagt de formatie eind 2015 151,53 fte. We proberen processen slimmer en slanker uit te voeren. Toch hebben we te maken met een discrepantie tussen de beschikbare formatie en de hoeveelheid taken. Dit maakt het noodzakelijk om te werken met een zogenaamde flexibele schil, waar we indien noodzakelijk, een beroep op kunnen doen. Naast het budget voor de kwaliteitsimpuls personeel, waarmee we met name in de kwaliteit van personeel willen investeren, is in de prioriteitenplanning, voor zover nodig, budget geraamd voor het tekort aan capaciteit voor beleids- en uitvoerend werk. Dit betreft naar raming € 635.000 (voor ca 6.600 uur) en zien we als de flexibele schil die voor 2017 noodzakelijk is voor de realisatie van de nu geplande nieuwe prioriteiten.