Meer
Publicatiedatum: 05-12-2018

Inhoud

Programma onderdelen

2. Uitvoeringsprogramma 2018-2021

Per programma is er een toelichting op de nieuwe prioriteiten. De indeling in hoofdstukken is volgens de programma's in de begroting.

2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning

2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning

Nieuw beleid

Omgevingswet (ICT)
Een belangrijk onderdeel van het invoeren van de Omgevingswet is het digitaliserings-traject. Er is nog veel onduidelijk, zodat we het geraamde bedrag (€ 50.000 eenmalig/€ 15.000 jaarlijks) moeten zien als een eerste, globale, raming. Belangrijke begrippen zijn: iedereen (zowel de organisatie als onze omgeving) beschikt over dezelfde informatie, toenemend belang “informatie via de kaart” en het werken op basis van gestandaardiseerde koppelingen. We schatten in dat we in 2018 een eerste begin maken. Het digitaliseringstraject loopt tot en met 2024.

Nieuw kassasysteem
Dit nieuwe systeem is voor de balie veiliger, efficiënter en minder foutgevoelig dan de huidige werkwijze. De investering is € 24.650.

Documentscanners
In 2017 starten we met het scannen van identiteitsdocumenten aan de balie. Doel is opsporen en voorkomen van identiteitsfraude. Dit is namelijk een groeiende vorm van criminaliteit. Hiervoor zijn de eerste documentscanners aangeschaft. In 2018 breiden we dit uit tot het benodigde aantal voor de balie en backoffice. De investering is € 10.000.

Informatiebeveiliging
Het beleid en de wetgeving is recent sterk veranderd/ontwikkeld en zal nog meer wijziging ondergaan de komende jaren. We voeren meer audits uit, draaien testrondes en ontwikkelen het bewustzijn in de organisatie. Het gaat bijvoorbeeld ook over het veilig delen van persoonlijke informatie en de daarvoor noodzakelijke modules. De jaarlijkse kosten ramen we op € 35.000.

Aanpassingen brandcompartimentering gemeentehuis Domburg
Na controle door de brandweer is gebleken dat brandcompartimentering in het gemeentehuis niet voldoet aan de eisen van de bouwregelgeving. Het is daarom noodzakelijk om de puien van het gemeentehuis aan te passen. De investering is € 84.833.

Generieke digitale infrastructuur (GDI)
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen kunnen inrichten en verder ontwikkelen. De investering is € 75.000 ten laste van de algemene reserve. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 20.000.

iPads nieuwe gemeenteraad
Met het oog op een goede en transparante besluitvorming is dit proces volledig gedigitaliseerd. Voor de raadsleden is daarmee een iPad inmiddels een onmisbaar hulpmiddel geworden. Na de raadsverkiezingen van 2018 worden de raadsleden van nieuwe iPads voorzien.

Diversen gemeentehuis
De technische en esthetische kwaliteit van het tegelwerk en sanitair in toiletten en doucheruimten in het gemeentehuis verslechtert. Het beheerplan voorziet op korte termijn slechts in de instandhouding en niet in renovatie. Voor de renovatie ramen we een investering van € 190.000 (2019).
Voor het aanpassen van de tuindeur van het bedrijfsrestaurant en de tuin betrekken bij het gemeentehuis voor o.a. de ontvangstfunctie, ramen we een bedrag van € 45.000.

Informatievoorziening
Met het beschikbaar komen van steeds meer digitale informatie en het steeds meer zelfs nog uitsluitend digitaal beschikbaar zijn van informatie, wordt een goede en duurzame ontsluiting van digitale informatie steeds belangrijker. Hiervoor gaan we waar nodig aanvullende software implementeren met het oog concreet op een betere zoekfunctionaliteit website, het uitvoering geven aan de wet hergebruik overheids-informatie en de wet open overheid en verdere ontsluiting naar een e-depot.

Organisatie
Het afgelopen jaar is er veel gevraagd van de organisatie. Met minder mensen dan voorheen moeten we de grote en nog steeds groeiende ambities van onze gemeente waar zien te maken. Onze beste mensen zetten we hier voor in en er is veel gerealiseerd. Dit succes heeft ook een keerzijde, voor sommige basistaken is onvoldoende kwaliteit en capaciteit beschikbaar. Voorbeelden zijn de juridische basiskwaliteit, en onderwerpen als bodem, riolering en onderwijshuisvesting. Met betrekking tot de juridische basiskwaliteit binnen de hele organisatie loopt al een verbetertraject dat in 2018 nog doorloopt. Maar ook nieuwe wetgeving als de Omgevingswet, privacywetgeving etc. vragen om aandacht en extra inzet.
Om invulling te kunnen blijven geven aan wat de maatschappij van ons vraagt is noodzakelijk om naast een klantgerichte houding ook medewerkers te hebben die over grenzen van discipline en organisatie heen te kijken. We willen nog meer inzetten op kwaliteit bij werving en selectie van medewerkers.
De kosten voor het in kwaliteit en capaciteit op orde brengen van de basis ramen we op jaarlijks € 351.000. Binnen bestaande budgetten is er € 115.000 dekking beschikbaar. De kosten voor de juridische basiskwaliteit en handhaving ramen we op € 157.000 en dekken we uit het al beschikbare budget kwaliteitsimpuls dat in de begroting 2017 beschikbaar is gesteld. Per saldo vragen we dus € 236.000 in 2018 voor verbetering van de organisatie. Dit bedrag brengen we terug naar € 161.000 in 2021, omdat naar onze overtuiging deze investering in personeel ook besparingen gaat opleveren.
Ten laste van het programma sociaal domein ramen we vooralsnog een uitbreiding van de formatie met 1 fte (€ 60.000). In samenhang met de uitbreiding bij de Stichting Welzijn Veere om de slagkracht van deze stichting te versterken (zie programma Sociaal Domein), onderzoeken we nog hoe groot deze formatie-uitbreiding exact moet zijn.

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG)
De gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering van publieksdiensten te stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld in het kader van de Digitale Agenda 2020. De financiering van dergelijke gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verliep tot en met 2017 door een uitname uit het Gemeentefonds (na goedkeuring ervan door de Algemene Ledenvergadering van de VNG), die BZK uitbetaalde aan de VNG. Met ingang van 2018 wordt de financieringsroute aangepast. De middelen voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden vanaf dat moment niet meer onttrokken aan het Gemeentefonds maar naar rato bij alle gemeenten opgevraagd (gefactureerd) door de VNG, die de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten organiseert en uitvoert. Daartoe wordt het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven geroepen. De bijdrage van de gemeenten aan het fonds is even groot als de uitname die het ministerie van BZK uit het Gemeentefonds zou hebben gedaan. De technische aanpassing pakt dus budgettair neutraal uit. We ramen voor 2018 € 25.000 en vanaf 2019 € 28.000 per jaar.

Digitalisering subsidieprocedure
In het kader van excellente dienstverlening en kwaliteitsverbetering loopt een onderzoek naar het digitaliseren van het subsidieproces voor aanvragen van subsidies op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en sociaal domein. Eind 2017 is het onderzoek gereed. We ramen voor het aanschaffen van een digitaal programma € 75.000 in 2019.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De BRO komt eraan. Of het nu gaat om de grondsoort of de grondwaterstand, alle gegevens over de Nederlandse ondergrond staan binnenkort op één plek bij elkaar. Via een digitaal loket kan iedereen erbij. De gemeente als bronhouder heeft hierin een verantwoordelijkheid. In 2018 onderzoeken we de impact en reikwijdte.

Kwaliteit raadsvoorstellen.
In 2017 starten we een verbetertraject voor het schrijven van raadsvoorstellen. Voor het organiseren van ondersteuning reserveren we € 15.000 uit het beschikbare budget kwaliteitsimpuls.

2.2 Programma Veiligheid

2.2 Programma Veiligheid

Nieuw Beleid

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Voor de RUD betekent het hanteren van de nieuwe verrekensystematiek vanaf 2017 een Veerse bijdrage van € 174.178. Nu deze bijdrage bekend is, nemen we dit bedrag ook op voor 2018.

Veiligheids Regio Zeeland (VRZ)
Naar aanleiding van het rapport TG en jarenlange bezuinigingen bij de VRZ ligt er nu in concept een begroting 2018 waarin fors extra geld gevraagd wordt. Extra geld voor diverse onderdelen om de op rationaliteit van de VRZ op peil te krijgen. Het gevraagde bedrag is voorlopig. Dit is de maximale variant. De deelnemersbijdrage stijgt met € 146.000 in 2018 naar € 217.000 in 2021. Daarnaast is in de periode 2018-2021 nog een eenmalige bijdrage nodig van € 116.000.

Veiligheidshuis Zeeland
De omgeving waarin het veiligheidshuis werkt is flink in beweging en verandert continue. Door nieuwe taken wordt het functioneren ook steeds complexer. Naast deze trend is de huidige financiële structuur te onzeker, wat gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en uitvoering van taken. Om deze zo goed mogelijk te laten functioneren is een betere financiële basis nodig.

Waterveiligheid
Dit betreft onderzoeksprojecten met betrekking tot de waterveiligheid én de verplichte bijdrage aan het Landelijk Overleg Kust. De jaarlijkse kosten bedragen € 10.000.

2.3 Programma Verkeer en Vervoer

2.3 Programma Verkeer en Vervoer

Nieuw beleid

Wegreconstructie (2021)
Op basis van het wegenbeheerplan wordt er jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor de reconstructie van wegen die functioneel niet meer voldoen. In 2021 nemen we hiervoor ook een budget op (€ 250.000). Dit bedrag zetten we in voor de reconstructie van de Dorpsstraat in Gapinge zoals is besloten bij de vaststelling van het GVVP in april 2017.

Vervangen lichtmasten en armaturen (2018-2021)
Wijzigingen volgens het in december 2016 vastgestelde beleid- en beheerplan openbare verlichting.

Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg
In het GVVP en in de Visie op Domburg zijn in deze kern een aantal verkeersknelpunten benoemd met de inrichting van kruispunten en wegen. Dit zijn onder andere de Domburgseweg, Mezgerweg en Schuitvlotstraat. We gaan ook de looproute naar het centrum via de Schuitvlotstraat verbeteren. De investering bedraagt € 1.236.000 (2019).

Uitvoering beheerplan stadshaven levensduur verlengend onderhoud kademuren Veere
Uit vervolg onderzoek is gebleken dat de kademuren veel slechter zijn dan bleek uit de eerste visuele inspecties in 2015. De kosten voor levensduur verlengend onderhoud zijn dan ook fors hoger dan voorzien in het beheerplan Stadshaven. De investering bedraagt € 1.260.000 (2019).

Herinrichting centrum Dishoek, verbeteren en verbreden fietsroute
De inwoners van Dishoek en de dorpsraad Koudekerke hebben in de inspraakavonden over de herinrichting van het centrumgebied aandacht gevraagd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Vooral voor fietsers is de situatie niet optimaal. Een belangrijk knelpunt is de fietsroute door het bos. We ramen de kosten op € 136.000.

Veilige inrichting schoolomgeving Biggekerke
De inwoners van Biggekerke hebben het initiatief genomen om een plan te maken voor een (verkeers)veilige inrichting van de omgeving van het schoolterrein. Voor de realisatie hiervan ramen we ramen € 70.000 in 2018 en dekken we uit bestaande budgetten.

Uitvoering GVVP: onderzoek verbetering busroutes in diverse kernen
In het GVVP zijn een aantal busroutes genoemd die overlast geven voor de aanwonenden. We onderzoeken hoe we de overlast kunnen verminderen zonder de toegankelijkheid van het openbaar vervoer aan te tasten. De kosten van het onderzoek ramen we op € 10.000 ten laste van de algemene reserve.

Uitvoering GVVP: aanpak fietsparkeren
Uit het GVVP volgt dat er vooral in toeristische kernen niet voldoende voorzieningen zijn voor het parkeren van fietsen. De kwaliteit van de voorzieningen sluit ook niet meer aan bij de behoefte van de bezoekers. We ramen hiervoor € 86.000 ten laste van de algemene reserve.

2.4 Programma Economie

2.4 Programma Economie

Nieuw Beleid

Deelname Contacta
Sinds 2 jaar nemen we deel aan het bedrijvennetwerk beurs Contacta in de Zeeland-hallen. We laten zien dat het goed ondernemen is in de gemeente Veere en schenken aandacht aan lopende ruimtelijke projecten.

Beheer en onderhoud routestructuren
In 2016 is het Fietsknooppuntensysteem (FIKS) volledig vernieuwd en op 5* niveau gebracht. Nieuwe informatieborden en knooppuntpalen met nummerverwijzing. Om de gerealiseerde kwaliteit zo te houden is meer geld nodig voor het beheer en onderhoud. Aan de hand van een Zeeuwse verdeelsleutel komt dat voor onze gemeente neer op een verdubbeling van het budget van € 2.500 naar € 5.000.

Uitbreiding openstelling VVV Veere in stadhuis
Sinds 2015 is de VVV samen met het Museum Veere gehuisvest in het gerenoveerde stadhuis. Het bezoekersaantal is op die locatie enorm toegenomen. Om de gastheer-schapfunctie goed te kunnen uitvoeren en de vrijwilligers van het Museum Veere in het stadhuis niet te zwaar te belasten is een uitbreiding van openstelling van de VVV desk nodig.

MOVE project (TukTuk vervoer)
Het toekomstige project wat wij voor ogen hebben draagt de naam MOVE (Maatschappelijke Onderneming Veere). Met het project willen wij verschillende  doelen realiseren zoals: meer cliënten van Orionis laten uitstromen naar betaald werk, inzet voor WMO-vervoer, meer zichtbare inzet van TukTuk’s voor toeristen, vervoer op verzoek van ondernemers voor gasten en personeel e.d. Een koppeling van diverse vervoersvormen aan beschikbare budgetten door ontschotting en samenwerking, zodat een efficiënter gebruik van de vervoermiddelen plaats vindt en daarmee een betere kostendekking.

Bekostiging ondernemersmanager
De Ondernemersmanager Veere (OMV) werkt als mediator/relatiemanager voor de gemeente Veere en de Veerse ondernemers. Het voorstel is om een bijdrage voor een periode van 3 jaar (2018 t/m 2020) van € 30.000 per jaar beschikbaar te stellen. De ondernemers en de gemeente nemen ieder een gelijk deel voor hun rekening (€ 15.000). De FOV heeft toegezegd € 7.500 per jaar bij te dragen en de toeristische sector heeft ingestemd met eveneens een bijdrage uit de Toeristische impuls van €7.500. Op deze wijze kan de OMV voor 12 uur per week worden ingezet. Alle betrokken partijen hebben met deze verdeelsleutel ingestemd.

Welstandscommissie
Door de toename van het aantal aanvragen en behandeling van projecten komt de welstandscommissie per jaar € 10.000 tekort.

Vervanging economische agenda
Gedacht wordt aan een dynamische werking tussen ondernemers en de gemeente voor de concrete invulling van economische actiepunten. De opzet wordt uitgewerkt in 2017 maar er is een structureel werkbudget nodig voor de dynamische component. Op dit moment is er nog geen zicht op de omvang ervan.  

Uitvoeringsprogramma kustvisie
Voor o.a. het opstellen van onderzoeksrapporten door deskundige externe bureaus is een eenmalig budget noodzakelijk van € 50.000 (t.l.v. de algemene reserve).

Organisatie ESPA (European Spa Association) congres 2018
Wij zijn met de Badstatus Domburg als heilzame badplaats in beeld als hostgemeente voor het ESPA congres 2018. Dit is een jaarlijks terugkerend internationaal congres voor de ESPA -leden met ongeveer 100 deelnemers. Van een gastgemeente wordt naast de voorbereiding verwacht, het organiseren van één of twee excursies voor de deelnemers, een diner en de transferkosten van en naar de luchthaven. De kosten ramen we op € 25.000 (t.l.v. de algemene reserve).

2.5 Programma Onderwijs

2.5 Programma Onderwijs

Nieuw beleid
Onderwijshuisvesting (bestaande gebouwen)
Op grond van de verordening huisvesting onderwijs is er recht op uitbreiding in 2018 (bij 2 scholen). We ramen hiervoor in totaliteit € 150.000 ten laste van de reserve lokaal onderwijsbeleid.

2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Nieuw beleid

Groot onderhoud zwembad installaties
De technische installaties en de thermische afdekking van het zwembad in Serooskerke zijn verouderd en moeten worden vervangen. Het moment van vervanging is ook het uitgelezen moment om het zwembad energieneutraal te maken. De investering is geraamd op € 138.815.

Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad
De gebouwen zijn verouderd en zijn toe aan renovatie. Vanuit kostenoogpunt is het handig dit te combineren met het groot onderhoud van de installaties. Deze investering is geraamd op € 471.245.

Upgrading zwembad
Bij slecht weer wordt het bad minder gebruikt. Door een eenvoudig overkapping die regen en wind tegenhoudt kan het bad aantrekkelijker worden gemaakt bij slecht weer. Voor deze voorziening ramen we een investering van € 274.000 in 2020.  

Vervangen aanschijnverlichting monumenten, molens en torens
In 2013 is de aanschijnverlichting voor monumenten, molens en torens vervangen door een veel energiezuiniger soort verlichting. Dit was toen nog een hele nieuwe techniek waar weinig ervaring mee was. De technische staat van deze armaturen verslechtert veel sneller dan wat van een dergelijk product verwacht mag worden. Vervanging is noodzakelijk. Het is niet meer mogelijk de producent aansprakelijk te stellen, deze is failliet. De investering is geraamd op € 73.145.

Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand" opwaarderen kustparkeer-terreinen
Een deel van de parkeerterreinen langs de kust hebben een stenige en kale uitstraling en zijn geen uitnodigende plekken om onze gasten te ontvangen. Wij willen deze veel meer inrichten als onthaalkamers met een groenere en meer duurzame uitstraling en meer afdoende faciliteiten. De investering bedraagt € 350.000 (dekking parkeeropbrengsten).

Uitvoering aanpak "groene" buitensport
In 2016 zijn we gestart met een brede verkenning buitensport. Aanleiding hiervoor was de verlenging privatiseringsovereenkomsten. In 2018 voeren we aanbevelingen en actiepunten uit.

Project "Meer doen met ons cultureel erfgoed"
Met dit project onderzoeken we of we ons cultureel erfgoed meer kunnen gebruiken en  inzetten voor een aangenaam woonklimaat en ter promotie van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Eind 2017 zijn de resultaten van het onderzoek in beeld en volgt er een voorstel voor een vervolgaanpak. Hiervoor is eenmalig € 25.000 nodig.

Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum
Het museum heeft plannen voor een nieuw museum in Nehalenniagebied Domburg. Het plan past in het museumbeleid en de visie Domburg. Het museum vraagt een subsidie van € 400.000. In 2019 is € 250.000 opgenomen en bij aangetoonde noodzaak nog een bedrag van € 150.000 in 2020.

Cultuurhistorie – wederopbouw in kaart brengen
In het kader van de structuurvisie cultuurhistorie brengen we de wederopbouw verder in kaart. De kosten bedragen € 10.000.

Verduurzaming rijksmonumenten en waardevolle panden
Voor het uitwerken van het project verduurzaming rijksmonumenten en de vastgestelde waardevolle panden is een budget nodig van € 15.000.

2.7 Programma Sociaal Domein

2.7 Programma Sociaal Domein

Nieuw beleid

Uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie)
Voor de uitvoering van de Nota Volksgezondheid is er extra budget (jaarlijks € 10.000) nodig om deel te nemen aan de Vitale Revolutie. Met deze bijdrage willen we de gezondheid van inwoners verder versterken.

Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed
Bij het vaststellen van de uitvoeringsagenda is begroot op het standaard bouwbesluit terwijl inmiddels de ambitie is energie-neutrale gebouwen te realiseren. Indien besloten wordt 0 op de meter of zelfs energieopwekkend en/of gasloos te bouwen wordt de investering hoger dan bij energieneutraal. Hoeveel hoger de investering wordt hangt af van het programma van eisen. Dit komt vanaf zomer 2017 gereed. Op basis hiervan kan de investering  berekend worden. Een hogere investering in energiemaatregelen kan een positief effect hebben op de toekomstige energiekosten van het gebouw. Vooralsnog in dan ook een PM bedrag opgenomen.

Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein
Vanaf 2015 sturen we op aansluiting van (professionele) organisaties bij het sociaal domein. Dit dient structureel  te worden voortgezet en uitgebreid om de voorliggende voorzieningen in het preventieve veld te versterken. Dit om op termijn het uitgangs-punt “budgettair neutraal is het sociaal domein” te kunnen blijven waarmaken. We nemen hier voor € 30.000 extra op ten laste van het programma sociaal domein.

Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere
Een groot aantal langlopende projecten zoals het Maatschappelijk Vastgoed, Wonen en Zorg en transformatie sociaal domein doen een beroep op de verbondenheid met de samenleving. De inzet van Stichting Welzijn Veere is hierbij nodig. Daarom nemen we kosten op voor uitbreiding van één medewerker. De jaarlijkse kosten hiervoor (€ 62.000) komen ten laste van het programma sociaal domein.

Versterken preventie jeugd
Er is extra budget nodig  voor het betalen van producten die het mogelijk maken dat jongeren zelfstandig kunnen wonen met inzet van een lichte vorm van begeleiding. We nemen hiervoor een jaarlijks bedrag op van € 30.000 ten laste van het programma sociaal domein.

Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW)
Het maatschappelijk werk willen we structureel laten deelnemen in het gebiedsteam Veere. Zij nemen binnen het gebiedsteam de rol van sleutelwerker op zich. Ook dient MWW de samenwerking met Welzijn Veere te verstevigen. Het budget voor uitbreiding Maatschappelijk Werk Walcheren ad. € 55.000 dient daarvoor structureel gemaakt te worden ten laste van het programma sociaal domein.

Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen
Recent is het VN-verdrag over toegankelijkheid van voorzieningen in werking getreden. Een onderdeel is dat alle openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor alle doelgroepen, ook mensen met beperking. Niet alle gemeentelijke gebouwen voldoen aan deze uitgangspunten. Om een eerste aanzet te maken nemen we hiervoor een investering op van € 150.000.

Begeleiding vluchtelingen/statushouders
Gemeenten hebben de opdracht om voor vluchtelingen/ statushouders te zorgen voor gezondheidszorg, maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring. Voor de extra vluchtelingen die in 2016 zijn opgevangen, is ook de komende tijd begeleiding nodig en dus een hogere bijdrage aan uitvoerende organisaties. We ramen hiervoor de komende twee jaar € 30.000. We verwachten dat het aantal vluchtelingen op termijn zal dalen.

Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg
In 2017 bereiden we de Visie op Wonen en Zorg voor en stellen we een uitvoeringsagenda op. De uitvoering van deze agenda vraagt inzet van medewerkers en we betrekken de uitvoerende partijen erbij. We hebben daar éénmalig € 25.000 voor nodig.

Living lab Zoutelande/IKC
In het kader van de transformatie Sociaal domein start in Zoutelande een overlegtafel met o.a. onderwijs, kinderopvang, muziekvereniging en sportvereniging. Onderzocht wordt welk activiteitenaanbod voor de inwoners georganiseerd kunnen worden. Hiermee bevorderen we de sociale cohesie en eigen kracht van de dorpskern. We hebben hiervoor éénmalig € 10.000 nodig.

2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu

2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu

Nieuw beleid

Uitvoeren afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen
In 2017 neemt de raad een beslissing hoe ze de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen wil gaan behalen. Afhankelijk van de gemaakte keuze zijn daar wellicht extra middelen voor nodig.

Reguliere vervanging ondergrondse containers
De inworpzuilen van deze containers moet worden vervangen omdat ze dan aan het einde zijn van hun technische levensduur. De kosten zijn € 25.000.

Uitvoering Gemeentelijk Rioleringsplan
Ieder jaar worden op basis van het GRP investeringsbudgetten opgenomen voor vervanging vrijverval riolering, het vervangen van drainage, het treffen van maatrege-len tegen (grond) wateroverlast, het vervangen van hoofdrioolgemalen en persriolen. In 2021 nemen we deze budgetten ook weer op.

Herinrichting begraafplaats Oostkapelle
Door een eenvoudige ingreep in de inrichting kan de begraafcapaciteit op de huidige begraafplaats met ca. 20 jaar worden verlengd.

2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Nieuw beleid

Invoering wet private kwaliteitsborging
In 2018 of 2019 wordt de wet private kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de legesopbrengst.

Project Veelzijdig Veere, herinrichting Markt
In 2013 is samen met de inwoners en ondernemers met een placemaking proces een handboek openbare ruimte gemaakt voor de Stad Veere. Dit bestond uit 4 grote planonderdelen: De Kaai, Omgeving Grote Kerk, het Oranjeplein en de Markt. De Kaai is uitgevoerd. De andere onderdelen wachten op de invulling van het Oranjeplein. Omdat de ontwikkeling van het Oranjeplein nog op zich laat wachten stellen we voor om de herinrichting van de Markt naar voren te halen. Als we nog langer wachten neemt de actualiteitswaarde van het ontwerp teveel af en bestaat de kans dat we opnieuw het ontwerpproces moeten doorlopen. De investering ramen we op € 536.000 (2018).

Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg
Onderdeel van de Visie Domburg is de realisatie van een centraal parkeerterrein in het hart van Domburg. Hiermee voorkomen we onnodig zoekverkeer door het centrum. De investering ramen we op € 1.067.200 (2018).

Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening
Onderdeel van de Visie Domburg is de realisatie van toiletvoorziening bij het centrale parkeerterrein. De investering bedraagt € 61.600; de jaarlijkse onderhoudskosten € 10.000.

Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing trapveld en skatebaan
Onderdeel van de Visie Domburg is de realisatie van een centraal parkeerterrein. Hiervoor moeten het huidige trapveld en de skatebaan worden verplaatst. De kosten ramen we op € 46.600.

Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem
Onderdeel van de Visie Domburg is de realisatie van een centraal parkeerterrein in het hart van Domburg. Hiermee voorkomen we onnodig zoekverkeer door het centrum. Inclusief structurele exploitatielast parkeerverwijssysteem. De investering ramen we op € 460.000 (t.l.v. de algemene reserve); de jaarlijkse kosten bedragen € 30.000 (dekking parkeeropbrengsten).

Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken
In het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik namen wij een globale kostenraming op over de periode 2017 t/m 2020. Eiffel inventariseert momenteel het grondgebruik. De verwachting is dat deze inventarisatie uiterlijk in mei 2017 klaar is, waarna zij een businesscase opstellen. Deze zorgt voor nog meer zicht op de te verwachten kosten (en opbrengsten). We ramen voor de uitvoering in de periode 2018-2020 € 360.000 en gaan er vanuit dat deze kosten gedekt worden door de opbrengsten.

Implementatie Omgevingswet
De uitrol van de Omgevingswet is vastgelegd in het programma uitrol Omgevingswet dat in januari 2017 door het college is vastgesteld. Voor de komende jaren is daarin al een voorlopig budget vastgesteld. Dit moet worden overgenomen in de begroting voor 2018 (€ 210.000).
Specifiek voor de uitrol van de Omgevingswet is een budget nodig voor scholing en opleiding (€ 140.000). Afstemming is wel nodig met het gemeentelijke opleidings-budget. Hier kunnen dubbelingen ontstaan als er sprake is individuele trajecten.

Budget bestemmingsplan+
Er is al budget gereserveerd voor het maken van een omgevingsplan voor de kernen. Vanaf nu heet dat het bestemmingsplan+. Schatting is dat het huidige budget ontoereikend is en hier nog een bedrag van € 30.000 aan extra expertise voor nodig is.

Herziening landbouwnota
De huidige Landbouwnota is vastgesteld in 2009 zodat deze bijna 10 jaar oud is (=termijn bestemmingsplan). Gelet hierop en gezien de recente ontwikkelingen op landelijk niveau (zoals wetgeving fosfaatrechten e.d.) welke hun doorslag hebben naar het buitengebied van Veere is het wenselijk om de Landbouwnota te actualiseren. De kosten bedragen € 40.000.

Behoeftenonderzoek woningbouw/volkshuisvesting
Het laatste behoeftenonderzoek naar Wonen is uit 2013. Inmiddels is de crisis op de woningmarkt voorbij en is er behoefte aan actuele informatie. De kosten bedragen € 80.000.

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. (2021)
Uit dit budget dekken we diverse algemene stedenbouwkundige / planologische kosten die niet of niet helemaal aan derden kunnen worden doorberekend. Op deze manier kunnen we ook flexibel inspelen op maatschappelijke / economische ontwikkelingen die van algemeen belang zijn. Te denken valt aan: gebruik maken van maquettes, 3-D-prints etc. Hiervoor ramen we in de jaarschijf 2021: € 40.000 (gelijk aan de jaren t/m 2019).

Werkbudgetten in verband met Gebiedsontwikkelingen in voorbereiding
Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van diverse Gebiedsontwikkelingen is extra inzet/inhuur van personeel noodzakelijk. Deze extra inzet is nodig voor de juridische/planologische begeleiding tijdens de voorbereiding en uitvoering van deze projecten. Hierbij denken we onder andere aan de projecten Veelzijdig Veere/ Placemaking Veere, Vrouwenpolder, Domburg én diverse andere ad-hoc projectjes in de verschillende andere kernen van onze gemeente. De hiervoor benodigde bedragen werken we nog uit en nemen we op in de begroting 2018.

Asbestregeling
Voor het onderzoeken van de in de gemeente aanwezige panden met asbesthoudende dakbedekking is een bedrag nodig van € 20.000. Voor het stimuleren van het verwijderen van de daken is  € 50.000 nodig, omdat de huidige verordening onvol-doende motiverend werkt (waarschijnlijk omdat het subsidiebedrag te laag is). Het betreft een (vooralsnog voor het jaar 2018 eenmalige) verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag van € 10.000 dat voor de jaren 2016 t/m 2019 is geraamd.
Op dit moment subsidiëren we alleen het (wettelijk verplichte) asbestinventarisatie-rapport. We willen de subsidieverordening aanpassen naar een hoger subsidiebedrag per aanvrager. Te denken valt aan een subsidiebedrag aanvullend op de rijkssubsidie en/of een subsidie voor eigenaren die geen recht hebben op rijkssubsidie.

2.10 Bedrijfsvoering

2.10 Bedrijfsvoering

Materieelplan
Een aantal nieuwe investeringen zijn opgevoerd. Voor meer informatie verwijzen we u naar de prioriteitenplanning.