Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Uitgaven

10,3%

€ 5.594

x € 1.000
10,3% Complete

Inkomsten

6,8%

€ 3.671

x € 1.000
6,8% Complete

Saldo

640,58%

€ -1.923

x € 1.000
Programma onderdelen

01. Programma Ruimtelijke Ordening

Uitgaven

10,3%

€ 5.594

x € 1.000
10,3% Complete

Inkomsten

6,8%

€ 3.671

x € 1.000
6,8% Complete

Saldo

640,58%

€ -1.923

x € 1.000

Documenten

1.1 Thema Visies en plannen

Doelstellingen

D.1.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg

G

In 2016 zijn in samenwerking met met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie  de plannen, gebaseerd op het Masterplan,  uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Dit is uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De overeenkomsten met de coalitiepartners zijn voorbereid. Het besluit over het bestemmingsplan is voorzien in juni 2017.  

D.1.02 Uitvoeren Visie Domburg

G

Het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en de openbare ruimte is in concept  gereed en heeft ter inzage gelegen en is aan de commissie Ro gepresenteerd. Het nieuwe plan voor ontwikkelingen rond de Singel is aan Domburg gepresenteerd. Het ontwikkelen van een plan voor de Nijverheidsweg is iets vertraagd, maar zal volgen. In aanloop naar een definitieve invulling van de Singel is de periode waarin tijdelijk geparkeerd wordt op de Rabo-locatie verlengd. De verplaatsing van het museum naar het Nehalenniagebied is in voorbereiding. Het ontwerpproject voor de herinrichting van de boulevard is in ontwerp gereed. De procedure voor de bouw van de nieuwe supermarkt en de bouw van de woningen aan de dr. Mezgerweg zijn in volle gang. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een invulling voor de achterblijvende locatie, hierover heeft een gesprek met omwonenden plaats gevonden. Het vaststellen van de ruimtelijke kaders voor de diverse ontwikkelingen gebeurt door de gemeenteraad.

D.1.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

G

Op dit moment worden een aantal onderdelen verder voorbereid / uitgewerkt. Voor de herinrichting van het Oranjeplein is het concept-DPO-rapport ontvangen en het concept-bestemmingsplan in voorbereiding, voor de jachthaven Oostwatering wordt het voorkeurs-scenario verder uitgewerkt, voor het Mijnenmagazijn toetst de Stichting BOEI de haalbaarheid van mogelijke bestemmingen (voor dit onderzoek wordt subsidie van de RCE ontvangen), het onderzoek  naar de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk loopt en de mogelijke aanleg van een steiger in het Kanaal door Walcheren is in onderzoek. Bij de betreffende maatregelen staat zo nodig wat uitgebreidere informatie.

D.1.04 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen

G

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het vaststellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In de op te stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle andere genoemde aspecten gewogen. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

1.2 Thema Wonen

Doelstellingen

D.1.05 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

G

Op de locaties in Zoutelande, Zanddijk en Zeeduinse Poort Oostkapelle zijn koopwoningen gebouwd. Met Woonburg zijn in de prestatieafspraken afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van de voorraad huurwoningen.

Aanpassing/verbetering van de bestaande woningvoorraad stimuleren we via de stimuleringsregeling woningverbetering.

 

1.3 Thema Grondzaken

Doelstellingen

D.1.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat

G

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bij het afsluiten van overeenkomsten en / of het in eigen beheer in exploitatie nemen van gronden rekening gehouden met de gewenste balans tussen de ruimtelijke kwaliteit en het financiele resultaat.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten 6.938 5.096 5.594 3.941 3.203 3.070
Baten 5.834 3.620 3.671 2.092 1.305 1.186

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten
Bestemmingsplannen voor het woongebied 972 926 1.139 1.092 1.142 1.135
(Bouw)grondexpl. en beh. Eigendommen 4.332 2.988 3.712 2.128 1.341 1.219
Kwaliteit woonomgeving 680 480 393 378 378 376
Singelgebied Domburg. 12 144 66 64 64 64
Herstructurering Zoutelande 22 9 0 0 0 0
Veelzijdig Veere/Oostwatering 467 418 224 220 219 217
Herstr. Kern Vrouwenp. En Veerse Gatdam 288 127 60 59 59 59
Golfbaan Domburg 35 2 0 0 0 0
Herstructurering kern serooskerke 129 2 0 0 0 0
Totaal Lasten 6.938 5.096 5.594 3.941 3.203 3.070
Baten
Bestemmingsplannen voor het woongebied 361 392 111 111 111 111
(Bouw)grondexpl. en beh. Eigendommen 5.099 3.019 3.525 1.946 1.159 1.040
Kwaliteit woonomgeving 35 148 35 35 35 35
Veelzijdig Veere/Oostwatering 154 60 0 0 0 0
Herstr. Kern Vrouwenp. En Veerse Gatdam 117 0 0 0 0 0
Herstructurering kern serooskerke 67 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.834 3.620 3.671 2.092 1.305 1.186