Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Uitgaven

11,27%

€ 6.122

x € 1.000
11,27% Complete

Inkomsten

0,6%

€ 321

x € 1.000
0,6% Complete

Saldo

1932,25%

€ -5.801

x € 1.000
Programma onderdelen

03. Programma Leren en Leven

Uitgaven

11,27%

€ 6.122

x € 1.000
11,27% Complete

Inkomsten

0,6%

€ 321

x € 1.000
0,6% Complete

Saldo

1932,25%

€ -5.801

x € 1.000

Documenten

3.1 Thema Onderwijs

Doelstellingen

D.3.01 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen

G

We volgen het huisvestingsplan 2013-2022. De bouw van de nieuwe school in Biggekerke is in voorbereiding. Hier wordt ook de Stichting Kinderopvang Walcheren bij betrokken. In een aantal kernen is de peuterspeelzaal ingetrokken in de school. De bezetting van de peuterspeelzalen is goed. In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere peuterspeelzaal: deze wordt geleid door 1 leerkracht van Primas en 1 medewerkster van KOW. Hierdoor is een goede aansluiting van peuterspeelzaal op school mogelijk en ontstaat een echte voorschool.

D.3.02 Scheppen van voorwaarden voor kwalitief goed onderwijs

G

Met de schoolbesturen overleggen we regelmatig in de REA. Onderwerpen die in 2016  aan de orde zijn gekomen, zijn: nieuw beleid voortijdig schoolverlaten, aansluiting onderwijs-zorg voor jeugd, techniek, mantelzorgmaatjes, schoolbegeleiding en huisvesting. De REA po en vo hebben een beleidsagenda opgesteld. De onderwerpen hierop worden de komende periode verder uitgewerkt. Voor het Onderwijs Achterstanden Beleid hebben we een activiteitenplan opgesteld. Uitvoering verloopt volgens planning.

Op het leerlingenvervoer (taxi) is een overschrijding van bijna € 19.000. De kostenstijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een wijziging in berekeningswijze na de nieuwe aanbesteding.  Samen met de GVC brengen we de oorzaken en gevolgen in beeld, waarna eventueel maatregelen getroffen kunnen worden.

D.3.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

G

Met onderwijs en peuterspeelzalen hebben we gesproken over een doorgaande leerlijn. Hier zijn onderling afspraken over gemaakt. De scholen voor voortgezet onderwijs hebben plannen bekend gemaakt om het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Het RBL heeft extra aandacht besteed aan luxeverzuim: voor iedere vakantie is een school bezocht en is de leerlingadministratie gecontroleerd. Waar nodig is een proces verbaal opgemaakt. Het RBL heeft ook in 2016 spreekuren gehouden op de scholen voor vo en mbo. Hierdoor wordt geprobeerd uitval te minimaliseren. De REA's voor po en vo hebben een keer samen vergaderd, hier zijn overkoepelende onderwerpen besproken.

 

3.2 Thema Sport

Doelstellingen

D.3.04 Investeren in samenwerking tussen sportverenigingen en andere partners zoals onderwijs

G

Onder leiding van de stuurgroep sportdorp werken de besturen van de drie sportverenigingen Oostkapelle (sportvereniging DOK, voetbal, tennis) samen om het proces voor de beoogde samenwerking verder vorm te geven. Eind 2016 heeft de tennis aangegeven niet meer te willen deelnemen in dit proces. De twee andere sportverenigingen gaan wel verder. In februari 2017 volgt een volgende bijeenkomst voor de leden van beide verenigingen.

D.3.05 Stimuleren van sport en bewegen door het beschikbaar stellen van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en het verlenen van subsidies voor activiteiten.

G

Het kunstgrasveld korfbalvereniging Westkapelle is  op 10 september 2016 officieel in gebruik genomen bij de start van het nieuwe seizoen.

Wij hebben in 2016 gewerkt aan het proces voor de verlenging van de privatiseringsovereenkomsten. Dit hebben we gedaan door het organiseren van een inspiratiebijeenkomst voor de "groene" buitensportverenigingen (voetbal, korfbal) en andere betrokken partijen. We zijn sinds het najaar 2016 (1-op-1) in gesprek met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging. Dit krijgt in 2017 een vervolg. Doel is om per 1 januari 2018 de privatiseringsovereenkomsten te verlengen al dan niet inclusief veldonderhoud.

3.3 Thema Welzijn

Doelstellingen

D.3.06 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"

G

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: De leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid..

D.3.07 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen

G

N.a.v. de wijziging van het aantal gebiedsteams zijn de werkzaamheden van de Stichting Welzijn Veere aangepast. Nu wordt meer ingezet op lokale netwerkteams en participatie van cliënten van Orionis aan vrijwilligerswerk.

Er is een onderzoek gestart om bestaande activiteiten zoals sport, cultuur en welzijn te verbinden met de zorg. Afronding is gepland in november. Uit de interne verkenning blijkt dat er kansen zijn om organisaties in de Veerse kernen te betrekken bij het sociaal domein. De transformatie wordt verder vorm en inhoud gegeven .

3.4 Thema Cultureel erfgoed

Doelstellingen

D.3.08 Instandhouding cultureel erfgoed

G

We subsidieerden tentoonstellingen in musea op het gebied van cultureel erfgoed, o.a. Mondriaan en het Zeeuwse Landschap in het Marie Tak van Poortvlietmuseum, wisselexpositie in het Polderhuis en de Vuurtoren en een tentoonstelling over muntenvondst in Serooskerke  Kunsteducatie verzorgt museumbezoek voor alle leerlingen van de basisschool.

Maatregelen die worden uitgevoerd zijn onderzoek naar gewijzigd onderhoud van monumenten die ons eigendom zijn. Het Zeeuws Archief is belast met de instandhouding van oude archieven.

 

3.5 Thema Kunst

Doelstellingen

D.3.09 Kunstparticipatie

G

Bij de programmabegroting 2017 stelde u incidentele middelen beschikbaar om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. Wij hebben in 2016 hiervoor afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, basisscholen en muziekverenigingen. Resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt waarbij leerlingen van alle Veerse basisscholen muziekles krijgen en een zelfgekozen instrument leren bespelen. De eerste ervaringen van leerlingen, scholen en muziekverenigingen zijn positief. Het project is gestart in oktober 2016 loopt door gedurende het schooljaar 2016/2017.

In Serooskerke zijn onlangs twee kunstwerken geselecteerde die in oktober worden gepresenteerd aan de inwoners van Serooskerke. Plaatsing van het kunstwerk vindt plaats in 2017.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten 6.278 6.741 6.122 5.914 5.957 6.055
Baten 429 548 321 321 321 321

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten
Sportstimulering 1.682 1.770 1.594 1.577 1.581 1.560
Sociale infrastructuur 475 517 485 326 400 547
Jeugdvoorzieningen 837 991 962 954 954 947
Onderwijs 1.856 1.980 1.664 1.648 1.625 1.608
Cultuureducatie 281 322 312 310 313 313
Kunsten 347 427 344 340 340 338
Cultureel erfgoed. 362 331 313 312 297 297
Monumenten 440 403 449 446 446 445
Totaal Lasten 6.278 6.741 6.122 5.914 5.957 6.055
Baten
Sportstimulering 38 45 42 42 42 42
Sociale infrastructuur 61 0 0 0 0 0
Jeugdvoorzieningen 138 147 147 147 147 147
Onderwijs 73 267 84 84 84 84
Kunsten 34 39 0 0 0 0
Monumenten 85 49 50 50 50 50
Totaal Baten 429 548 321 321 321 321