Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Uitgaven

28,29%

€ 15.365

x € 1.000
28,29% Complete

Inkomsten

4,71%

€ 2.546

x € 1.000
4,71% Complete

Saldo

4269,96%

€ -12.819

x € 1.000
Programma onderdelen

04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen

Uitgaven

28,29%

€ 15.365

x € 1.000
28,29% Complete

Inkomsten

4,71%

€ 2.546

x € 1.000
4,71% Complete

Saldo

4269,96%

€ -12.819

x € 1.000

Documenten

4.1 Thema Volksgezondheid

Doelstellingen

D.4.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

G

De rapportage Volksgezondheid 2015 is ter kennisname aan u toegezonden.

In de raadsvergadering van juli zijn de jaarrekening 2015, de kadernota 2017-2020 en de programmabegroting 2016 van de GGD vastgesteld.  Vanaf 2016 wordt in heel Zeeland een gelijk aanbod in de jeugdgezondheid gerealiseerd vanuit het Basistakenpakket. De raad is hierover geïnformeerd tijdens een bijeenkomst met de GGD in juni 2016.

De looptijd van de nota Volksgezondheid 2013 - 2016 is in januari 2017 beëindigd.  Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuwe nota met een lokaal uitvoeringsprogramma. De resultaten over 2016 worden door de GGD in de loop van 2017 weergegeven.

Zo gaan we dat doen

4.2 Thema Zorg en Ondersteuning Wmo

Doelstellingen

D.4.02 Vanuit Walchers verband vindt doorontwikkeling plaats tot één geïntegreerde toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning.

G

In 2016 werkten wij in Walchers verband aan de doorontwikkeling van het proces om te komen tot één toegang voor zorg en ondersteuning. Dit deden wij onder andere via het project ‘Entry’, een samenwerking tussen Porthos en Orionis om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen. Dit project loopt door in 2017. Ook besloten wij om de inrichting van de Gebiedsteams te wijzigen na evaluatiegesprekken met medewerkers van de gebiedsteams.

D.4.03 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen

G

In 2016 werkten we met Middelburg en Vlissingen beleidsmatig samen in het Sociaal Domein binnen het project Walcheren Voor Elkaar.

Per 28 maart sloten we nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor Wmo begeleiding, dagbesteding en Huishoudelijke Zorg. Ruim 60 gecontracteerde zorgaanbieders leveren zorg en ondersteuning via Porthos. Daarnaast stelden we een apart budget beschikbaar voor de stimulering van algemene voorzieningen en vernieuwing op het gebied van Wmo begeleiding. 

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zijn we in de 2e helft van 2016 gestart met nieuw beleid te ontwikkelen rondom onze Verordening Wmo en Jeugd, Huishoudelijke Hulp en eigen bijdragen.

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen in 2017.

Bij de inkoop jeugd is vanaf 2016 de solidariteit losgelaten. Per gemeente wordt de geboden zorg aan jeugd afgerekend. Vanaf 2016 is de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland ondergebracht bij de GGD. De contracten met een aantal zorgaanbieders zijn vanaf 2017 voor 3 jaar afgesloten.

Het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer, WSW vervoer) wordt met ingang van 1 november 2015 uitgevoerd door één vervoerder (TCR). Tevens met nieuw vastgestelde tarieven (eigen bijdragen) en spelregels voor het Wmo-vervoer (Sociaal Vervoer).

Ter afsluiting van het proces van bestuurlijke aanbesteding zijn eind 2016 met 21 zorgaanbieders Basis- en Deelovereenkomsten 2017 Beschermd Wonen afgesloten. De stichting Zeeuwse Gronden heeft de deelovereenkomst niet getekend omdat zij het niet eens is met de hoogte van de bekostiging voor 2017. Hierover vindt in 2017 nog nader overleg plaats met deze stichting. Deze ontwikkeling volgen wij nauwlettend in verband met de plannen om in Koudekerke een voorziening voor Beschermd Wonen te realiseren door deze stichting in samenwerking met Woonburg. Hieraan wensen wij in beginsel onze medewerking te verlenen.

In de kwartaalrapportages en de regionale commissievergaderingen informeerden we u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

 

4.3 Thema Inkomen en participatie

Doelstellingen

D.4.04 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden)

G

In december is de evaluatie van het armoedebeleid met een voorstel voor het vervolg in de raad behandeld.

De uitkomsten van het kinderparticipatietraject van ConsultingKids zijn verwerkt in een filmpje. Dit filmpje is gebruikt worden voor een terugkoppeling naar de scholen. De uitwerking van één toegangsportaal voor alle minimaregelingen is tijdelijk stil gelegd ivm het onverwachte nadere onderzoek naar de Zeelandpas.  In 2017 wordt de uitwerking van het toegangsportaal verder opgepakt.

Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening is vastgesteld en de implementatie hiervan is gestart. De pilot vroegsignalering is gestart. Deze is verlengd tot het eind van 2016 om vervolgens een goed voorstel te doen voor het vervolg.  De samenwerking tussen Orionis, Woongoed en Porthos verloopt na een wat onwennige start erg goed. De meerwaarde van deze samenwerking wordt in de uitvoering zeker gemerkt.  In samenwerking met Humanitas wordt invulling gegeven aan het nieuw op te richten inloopcentrum.  De uniforme werkwijze waarvoor de kaders in het beleidsplan staan wordt in 2017 samen met Porthos en Maatschappelijk Werk verder uitgewerkt. In de pilot van de Entry wordt deze uniforme werkwijze in de praktijk gebracht.

D.4.05 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de maatschappij van inwoners van Walcheren

G

In 2016 was er een hoge instroom van klanten, met name jongeren en statushouders. Er heeft een negatieve ontwikkeling van het klantenbestand plaatsgevonden. In reactie op de hoge instroom en de achterblijvende uitstroom heeft Orionis een verbeterbeweging in gang gezet die gekenmerkt worden door bottom-up procesverbetering en multi-disciplinair werken. Deze verbetertrajecten hebben geresulteerd in verschillende initiatieven die in 2016 zijn gerealiseerd. Zo is per 1 september een nieuw klantproces voor de klanten van 27 jaar en ouder ingegaan. Hierin is werk naar de voorkant van het proces gehaald. Wanneer een klant zich aanmeldt voor een uitkering is het eerste gesprek dat gaat plaatsvinden een gesprek over werk. Een ander initiatief is het ‘intensief traject’: in dit traject wordt gedurende een periode van 8 weken intensief ingezet op klanten met een hoog arbeidsvermogen (80% arbeidsvermogen). Onder begeleiding van trajectbegeleiding, een trainer en een accountmanager gaat een groep deelnemers deze periode intensief met elkaar aan de slag met als doel het vinden van een betaalde baan. Een derde initiatief voortgekomen uit dit verbetertraject is het arbeidsmarkt gericht maken van de verschillende werksoorten in het werkbedrijf. Hierdoor moeten de werksoorten nog beter gaan aansluiten op de arbeidsmarkt waardoor de kans op uitstroom verder wordt verhoogd.

Verder zijn er de afgelopen periode verschillende pilots tot stand gekomen waarin de samenwerking met andere partijen verder is uitgebreid. Zo is er een pilot met de gemeentelijke buitendiensten voorbereid om per gemeente een ploeg van klanten van Orionis onder aansturing van een gemeentelijke medewerker in een bepaald gebied in de gemeente te laten werken. De samenwerking met het UWV is verder uitgebouwd door het leerwerkbedrijf van Orionis Walcheren in te zetten voor praktijkdiagnose voor de UWV. Ook de samenwerking met Porthos is op verschillende fronten verder versterkt. Zo loopt er een pilot vroegsignalering in samenwerking met Porthos en Woongoed waar huisbezoeken worden ingezet bij een huurachterstand van 2 maanden. Deze pilot loopt door in 2017. Ook loopt er een pilot armoedebeleid waarbij inkomensspecialisten van Orionis in de frontoffice van Porthos aanwezig zijn om daar meteen mee te kunnen denken wanneer er vragen voorbij komen op de grens van de WMO en participatiewet. Binnen de Entry werken Orionis en Porthos samen aan de realisatie van één integrale toegang tot het sociaal domein.

Los van de eigen verbeterbeweging en de verschillende pilots heeft Berenschot een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsvoering van Orionis. De resultaten hiervan werden in oktober met de commissies en raden gedeeld.  In vervolg op het verdiepend onderzoek is Orionis met een plan van aanpak gekomen waarin staat hoe met de verbeterpunten uit het rapport zal worden omgegaan.

 

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten 10.109 16.364 15.365 14.936 14.680 14.598
Baten 4.451 2.980 2.546 2.546 2.546 2.546

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten
Inkomen / participatie 5.126 5.880 5.315 5.000 4.853 4.798
Maatschappelijke zorg 3.748 6.022 5.978 5.943 5.851 5.821
Volksgezondheid. 849 4.398 4.004 3.927 3.910 3.913
Decentralisatie 385 64 69 67 67 66
Totaal Lasten 10.109 16.364 15.365 14.936 14.680 14.598
Baten
Inkomen / participatie 3.777 2.370 1.929 1.929 1.929 1.929
Maatschappelijke zorg 665 610 611 611 611 611
Volksgezondheid. 9 0 6 6 6 6
Totaal Baten 4.451 2.980 2.546 2.546 2.546 2.546