Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Uitgaven

6,28%

€ 3.411

x € 1.000
6,28% Complete

Inkomsten

1,61%

€ 872

x € 1.000
1,61% Complete

Saldo

845,73%

€ -2.539

x € 1.000
Programma onderdelen

05. Programma Veiligheid

Uitgaven

6,28%

€ 3.411

x € 1.000
6,28% Complete

Inkomsten

1,61%

€ 872

x € 1.000
1,61% Complete

Saldo

845,73%

€ -2.539

x € 1.000

Documenten

5.1 Thema Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

D.5.01 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik

G

De eerste twee maanden 2016 hadden we een forse stijging van het aantal woninginbraken (35 in totaal). Met name in vakantieparken. Er zijn een aantal verdachten opgepakt en het aantal woninginbraken is sinds maart fors minder. We hielden 4 voetjes acties in verschillende kernen. Samen met de wijkagent gaven we een presentatie over woninginbraken voor de VVE van Het Kustlicht. Uiteindelijk  waren er in 2016 69 woninginbraken in Veere. Begin 2016 was er 1 overval (supermarkt Vrouwenpolder). De dader is aangehouden. Speciale aandacht was er voor de invoering van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dit is vanaf 1-1-2017 verplicht voor opkopers. 

In maart stelden we Damoclesbeleid vast, zodat we net als Vlissingen en Middelburg, ook woningen kunnen sluiten bij het aantreffen van bepaalde hoeveelheden soft- en harddrugs. Eind 2016 is het voor het eerst toegepast.

N.a.v. een incident zijn bestuurlijke maatregelen getroffen tegen een onderneming waar drank verstrekt werd aan minderjarigen.

Extra inzet van de politie in het kader van Rust aan de Kust werkt goed. Met name de inzet in Domburg van de bikers werkt effectief. Er zijn wel wat meldingen, maar grote problemen zijn er niet. In het kader van ondermijning zijn we samen met het RIEC en diverse partners (Politie, OM en Belastingdienst) een casus gestart.

D.5.02 Vaststellen van de nota integrale veiligheid 2017 - 2020

G

Voorgesteld is om de huidige nota IV te actualiseren voor de komende 2 jaar en met ingang van 2019 een nieuwe nota IV opstellen. Deze loopt dan synchroon met het Regionaal Beleidsplan 2019-2022. Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 2 februari 2017..

D.5.03 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere

G

De jaarschijf 2016 van het regionale beleidsplan en de speerpunten uit de nota IV vormden de basis van de inzet en prioriteit van de politie in Veere. Naast de vier thema's (WOS-feiten (woninginbraken, overvallen en straatroven), Geweld (uitgaansgeweld, huiselijk geweld, jihadisme),  georganiseerde criminaliteit, en verbinding tussen veiligheid en zorg, was er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals cybercrime, vluchtelingen, verwarde personen, etc.

Naast dit beleidsplan werken we in samenwerking met het RIEC aan een actieplan voor het ondermijningsbeeld en de opgeleverde Quickscan ondermijning.

 Begin 2017 organiseren we nog een bijeenkomst met de politie over de inzet en capaciteit.

5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding

Doelstellingen

D.5.04 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises

G

Het beleidsplan 2016-2019 van de VRZ is vastgesteld en vormt de leidraad. De VRZ werkt aan de  uitvoering van  "Maatwerk in Brandweerzorg", onder andere de komst van een redvoertuig in Domburg en de bemensing en bezetting van de verschillende Veerse brandweerposten. Dit jaar sloten we een overeenkomst bevolkingszorg, waarin de 13 Zeeuwse gemeenten de voorbereiding, het beheer en de inzet van Bevolkingszorg verder geregeld hebben.  We nemen deel aan monodisciplinaire oefeningen- en trainingen en dragen ook multidisciplinair ons steentje bij, o.a. bij de voor dit jaar door de VRZ georganiseerde themaweken "Terreurdreiging" en "uitval Nutsvoorzieningen".

 

5.3 Thema Toezicht en handhaving

Doelstellingen

D.5.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving

G

Het Integraal Handhavings Uitvoeringsplan (IHUP 2016) is eind 2015 vastgesteld en op basis hiervan zijn in 2016 controles uitgevoerd. Speerpunten in 2016 waren kleine ergernissen als paardenpoep etc., de kwaliteit van het landschap (vervolg project Mooi Veere) en 2e woningen. De uitvoering van de geplande controles is volgens planning verlopen. Door de toeristische drukte in de zomerperiode is in die periode te weinig aandacht geweest voor het speerpunt kleine ergernissen. In 2017 gaan we hier meer aandacht aan besteden en de planning op aanpassen.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten 3.438 3.272 3.411 3.454 3.492 3.544
Baten 905 890 872 922 922 922

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten
Bouw- Woningtoezicht 1.071 904 953 936 934 926
Integrale veiligheid. 161 200 213 250 250 249
Crisesbeheersing en rampenbestrijding 1.614 1.632 1.666 1.700 1.741 1.807
APV en uitvoering bijzondere wetten 591 536 579 568 567 562
Totaal Lasten 3.438 3.272 3.411 3.454 3.492 3.544
Baten
Bouw- Woningtoezicht 876 866 850 900 900 900
Integrale veiligheid. 2 4 1 1 1 1
Crisesbeheersing en rampenbestrijding 14 0 0 0 0 0
APV en uitvoering bijzondere wetten 13 20 21 21 21 21
Totaal Baten 905 890 872 922 922 922