Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Uitgaven

9,8%

€ 5.320

x € 1.000
9,8% Complete

Inkomsten

10,67%

€ 5.764

x € 1.000
10,67% Complete

Saldo

147,98%

€ 444

x € 1.000
Programma onderdelen

06. Programma Leefomgeving

Uitgaven

9,8%

€ 5.320

x € 1.000
9,8% Complete

Inkomsten

10,67%

€ 5.764

x € 1.000
10,67% Complete

Saldo

147,98%

€ 444

x € 1.000

Documenten

6.1 Thema Afval

Doelstellingen

D.6.01 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

G

De inzameling verliep goed, er waren geen knelpunten. In Westkapelle namen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de afvalcontainers minder vaak omwaaien. Een deel van de ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval zijn omgebouwd tot perscontainers. Hierdoor is de capaciteit vergroot, zodat we zowel de groei in gescheiden plastic als de nieuwe stroom van de drankkartons kunnen opvangen. Met de inzamelaars van oud papier maakten we in 2016 nieuwe afspraken.

6.2 Thema Riool en waterbeheer

Doelstellingen

D.6.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

G

In 2016 zijn veel maatregelen uitgevoerd voor de instandhouding en verbetering van het rioolstelsel op basis van het GRP.  In Westkapelle zijn  verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd,  die de komende jaren een vervolg krijgen. Op grote schaal is hier de bestaande riolering vervangen en extra regenwaterriool aangelegd. Door de uitvoering van deze maatregelen gaan de problemen met wateroverlast afnemen. Daarnaast zijn op diverse locaties maatregelen uitgevoerd om overlast door grondwater te verminderen. 

 

6.3 Thema Duurzaamheid

Doelstellingen

D.6.03 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

G

Om aan alle punten te voldoen zijn we in januari 2016 gestart met een startbijeenkomst in de algemene commissie. Op basis hiervan zijn we begonnen met interviews met de stakeholders binnen de gemeente Veere (breed scala, van ondernemer tot burger tot maatschappelijke instanties). In de interviews komen al deze maatregelen terug. Deze input is gebruikt voor het opstellen van het concept duurzaamheidsbeleid dat in september door het college is vastgesteld en ter kennisname aan de raad is gestuurd.

Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  De wethouder heeft hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de  raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan.

Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda.

Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' en 'energieneutraal bouwen maximaal stimuleren'.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten 5.434 5.696 5.320 5.894 5.972 5.966
Baten 5.536 5.655 5.764 5.828 5.867 5.876

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten
Huishoudelijk afval 2.835 3.180 3.199 3.301 2.959 2.950
Afvalstoffenheffing 54 -206 -750 -312 91 86
Riolering. 1.843 1.826 1.951 2.001 2.019 2.033
Rioolrecht 122 84 94 91 91 91
Milieubeleid 212 330 317 302 300 298
Vergunningen 224 362 390 384 386 384
Waterbeheer 143 119 120 126 126 125
Totaal Lasten 5.434 5.696 5.320 5.894 5.972 5.966
Baten
Huishoudelijk afval 290 310 289 284 275 264
Afvalstoffenheffing 3.143 3.148 3.148 3.148 3.148 3.148
Riolering. 44 78 94 97 85 83
Rioolrecht 1.992 2.055 2.166 2.232 2.292 2.313
Milieubeleid 20 0 0 0 0 0
Vergunningen 12 0 0 0 0 0
Waterbeheer 36 64 68 67 67 67
Totaal Baten 5.536 5.655 5.764 5.828 5.867 5.876