Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Uitgaven

4,41%

€ 2.397

x € 1.000
4,41% Complete

Inkomsten

1,85%

€ 997

x € 1.000
1,85% Complete

Saldo

466,49%

€ -1.400

x € 1.000
Programma onderdelen

07. Programma Economie

Uitgaven

4,41%

€ 2.397

x € 1.000
4,41% Complete

Inkomsten

1,85%

€ 997

x € 1.000
1,85% Complete

Saldo

466,49%

€ -1.400

x € 1.000

Documenten

7.1 Thema Economische zaken

Doelstellingen

D.7.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

G

Met onder meer het vaststellen van een stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme, uitvoering van de NED regeling e.d.  is uitvoering gegeven  aan deze doelstelling.. 

Ook de budgetsubsidies aan de VVV en SVV voor gemeentelijke taken volgens prestatieafspraken vallen hieronder.

 

 

D.7.02 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van Delta N.V.

G

In 2016 is het splitsingsplan door Delta N.V. opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders. Deze is in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 juli jl. goedgekeurd.
De splitsingsdatum is vastgesteld op 1 juli 2017. In 2016 hebben tussen verschillende ministeries, het bestuur van Delta en de aandeelhouderscommissie (AHC) diverse gesprekken plaatsgevonden om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de problematiek rondom de kerncentrale. In december jl. zijn alle partijen tot de conclusie gekomen dat er geen scenario is gevonden die door alle partijen ondersteund wordt en er zodoende geen gezamenlijke oplossing is.

Bovenstaande heeft er mede in geresulteerd dat het onderdeel Retail in de verkoop is gegaan. Begin december jl. is er overeenstemming bereikt met het bedrijf EQT Infrastructure tot de koop van dit onderdeel. De verkoop van dit onderdeel legt Delta in de vergadering van 23 februari a.s. aan de aandeelhouders voor. Daarnaast is Delta, door het niet vinden van een gezamenlijke oplossing, genoodzaakt om ook het netwerkbedrijf in de verkoop te zetten. Dit verkoopproces zal naar verwachting in het eerste kwartaal resultaten op gaan leveren. 

Tenslotte speelt er een procedure tussen de Staat en Delta over het feit dat de splitsing een onevenredig zware last voor Delta kan betekenen. Het Hof heeft inmiddels aangegeven dat ze definitief uitspraak doet wanneer beide partijen extra informatie aangeleverd hebben.

 

7.2 Thema Recreatie en toerisme

Doelstellingen

D.7.03 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

G

In 2016 is hieraan onder meer op de volgende manier invulling gegeven door bijdragen voor een optimalisering van de ZeelandPas 2016, het E-Tuk Veere project, promotieplan Rondom het Veerse  Meer en de samenwerking met de Toeristische Uitvoerings Alliantie (Kenniscentrum Kusttoerisme,  Impuls Zeelanden VVV Zeeland).

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten 1.829 1.723 2.397 2.434 1.705 1.596
Baten 1.286 677 997 945 239 239

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. Bedrijven 252 268 242 239 216 214
Bev. En Regul. Dag- En Verbl.Toerisme 1.188 1.373 1.315 1.432 1.432 1.324
Bedrijventerreinen. 389 75 840 763 57 57
Landbouw 0 8 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.829 1.723 2.397 2.434 1.705 1.596
Baten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. Bedrijven 675 534 119 119 119 119
Bev. En Regul. Dag- En Verbl.Toerisme 227 94 83 108 108 108
Bedrijventerreinen. 384 50 794 717 12 12
Totaal Baten 1.286 677 997 945 239 239