Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Uitgaven

6,99%

€ 3.797

x € 1.000
6,99% Complete

Inkomsten

0,78%

€ 423

x € 1.000
0,78% Complete

Saldo

1123,9%

€ -3.374

x € 1.000
Programma onderdelen

09. Programma Bestuur

Uitgaven

6,99%

€ 3.797

x € 1.000
6,99% Complete

Inkomsten

0,78%

€ 423

x € 1.000
0,78% Complete

Saldo

1123,9%

€ -3.374

x € 1.000

Documenten

9.1 Thema Algemene bestuurszaken

Doelstellingen

D.9.01 Behouden en vergroten van de bestuurskracht

R

Op veel terreinen werken we samen. We doen dit voor de samenwerkingen Belastingen en Porthos aan de hand van samenwerkingsovereenkomsten. Begin maart heeft er een gezamenlijke collegevergadering van de samenwerkende gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Veere plaatsgevonden. Hierin hebben we procesafspraken gemaakt om  tot een afronding te komen van de discussie rond overheadkosten.  Inmiddels heeft er op basis hiervan in de afzonderlijke colleges besluitvorming plaatsgevonden inzake een andere systematiek rond de overheadkosten. Op basis hiervan moeten  we de  samenwerkingsovereenkomsten aanpassen. Dit proces is helaas niet afgerond in 2016 en loopt door naar 2017.  Voor de resultaten van deze twee samenwerkingen verwijzen wij naar de afzonderlijke rapportages van deze samenwerkingsverbanden.

D.9.02 Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht.

G

Met betrekking tot de begroting 2016 hebben we van de provincie de bevestiging gekregen dat er sprake is van repressief toezicht.

9.2 Thema Dienstverlening

Doelstellingen

D.9.03 De dienstverlening gaat naar een excellent nivo.

O

Vanaf juni zijn we actief bezig met het vernieuwen van ons dienstverleningsconcept en –programma. Via een inspiratiesessie haalden we ideeën uit de organisatie op die we nu gaan uitwerken. Naast die ideeën kijken we ook naar landelijke trends en ontwikkelingen. Dat alles verwerken we in een geactualiseerd uitvoeringsprogramma, dat luistert naar de naam “Veere verrast”. Hiermee benadrukken we nog eens dat dienstverlening (uiteraard inclusief het digitaliseren ervan) een leidend principe binnen de organisatie is.

9.3 Thema Communicatie

Doelstellingen

D.9.04 Betrekken van burgers bij gemeenschappelijke beleidsbepaling.

G

In 2016 zijn er 5  edities van de Veerse Krant uitgekomen (staan ook op de website).

Sinds 15 februari 2015 is een aparte omgeving op www.veere.nl ingericht voor berichtgeving van de raad. Hierin worden steeds – op aangeven van de raad- 3 tot 4 onderwerpen uit de commissievergaderingen, op een toegankelijke wijze uitgelicht. Zodat voor behandeling in de raad, burgers de gelegenheid hebben om tijdig te participeren. Deze onderwerpen komen vervolgens uitvoeriger aan de orde in de Veerse Krant. Over 2016 gaat het om 18 onderwerpen.

Op 15 februari 2015 is de nieuwe website van de gemeente Veere de lucht ingegaan. In 2016 is de site 178.132 maal bezocht. Uiteraard zijn deze bezoekers maar gedeeltelijk op zoek naar “beleid”.

De geluidsopnamen van de commissievergaderingen  zijn dit jaar zijn 4563 maal beluisterd..
Die van de  raadsvergaderingen 5287 maal.

We twitteren sinds 13-09-2010 en hebben inmiddels 4787 volgers. Er zijn dit jaar 2134 tweets door de gemeente gepost. De onderwerpen variëren van huishoudelijke mededelingen tot antwoorden op vragen door externen en besluiten uit de raad en commissies.

Op Facebook hebben we in 2016 1436 likes gehad en daarboven 161 specifiek van ondernemers.

Op Whatsapp ontvingen we 828 berichten/vragen. 

We halen gemiddeld 10 keer per week de pers en dan met name de PZC en de Middelburgse en Veerse Bode over representatieve en beleidsonderwerpen. We regelen zelf persgesprekken, schrijven persberichten en hebben contact over de (openbare) besluitenlijsten van B&W. Meestal zit er een journalist van de PZC bij de raads- en commissievergaderingen. Soms neemt de journalist het initiatief.

D.9.05 We passen de Communicatienota 2013 toe bij de beleidsbepaling.

G

O.a. de volgende beleidsonderdelen zijn conform de Communicatienota doorlopen: Leefbaarheidsbijdrage; Maatschappelijk Vastgoed 2015; Begraafplaats Koudekerke; Sportnota 2016 Veere beweegt ; Brede verkenning Buitensport; Wateroverlast Westkapelle; Mfa Biggekerke; Wederopbouw 1945-1965; Aanpassingen minicontainers Westkapelle ; Duurzaamheidsagenda; Referendum april; Wegreconstructie Zoutelande; Verplaatsing supermarkt Domburg; Rotonde Meliskerke. 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten 3.695 3.670 3.797 3.509 3.500 3.481
Baten 464 419 423 423 423 423

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten
Gem. Organen en samenwerkingsverbanden 2.081 2.090 2.238 1.967 1.960 1.950
Burgerzaken. 608 542 584 576 575 571
Koninklijke onderscheidingen 7 12 13 12 12 12
Verkiezingen 113 86 58 57 57 57
Burgerlijke stand 136 226 174 173 173 172
Communicatie 2015 577 578 600 593 592 588
Dorpsraden 52 48 43 43 43 43
Dienstverlening 73 53 51 51 51 51
Promotie, relatiebeheer en marketing 48 36 36 36 36 36
Totaal Lasten 3.695 3.670 3.797 3.509 3.500 3.481
Baten
Gem. Organen en samenwerkingsverbanden 53 11 11 11 11 11
Burgerzaken. 336 325 328 328 328 328
Burgerlijke stand 65 72 73 73 73 73
Communicatie 2015 4 12 12 12 12 12
Dorpsraden 0 0 0 0 0 0
Dienstverlening 5 0 0 0 0 0
Promotie, relatiebeheer en marketing 1 0 0 0 0 0
Totaal Baten 464 419 423 423 423 423