Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

In 2016 hebben we met Scalda, de bibliotheken, de welzijnsstichtingen en de Stichting Lezen en Schrijven afspraken gemaakt over de start van een taalhuis. Op 9 juni is dit taalhuis daadwerkelijk geopend. In het afgelopen half jaar hebben we vooral aandacht besteed aan het bekendmaken van het taalhuis: er is met 30 organisaties gesproken. Daarnaast zijn dit half jaar 108 taalvragers geholpen. De meesten van hen zijn doorverwezen naar een informeel taaltraject. Ook zijn diverse trainingen gegeven (bijvoorbeeld herkennen en signaleren voor Porthos, welzijnsstichtingen ed) en zijn vrijwilligers geworven als taalmaatje. Samen met Arduin is een opleiding voor NT 1 gestart. Het formele aanbod, bij Scalda, loopt goed. In 2016 hebben we veel ingezet op onderwijs op locatie: bij basisscholen en bij Orionis. Ook is aandacht voor de groep kwetsbare jongeren, die het niet dreigen te halen op de entree-opleiding.

G
Kwaliteit
25-01-2017

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel zijn we in overleg getreden met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen zijn goed verlopen.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis is op 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

In juli hebben de drie Walcherse colleges het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

Omdat niet alle jongeren het Nederlands voldoende beheersen om te kunnen starten met de entree-opleiding, start Scalda met een pre- entree. Hierin krijgen deze jongeren extra lessen Nederlands en extra begeleiding.  In november zijn de de eerste resultaatgegevens van het taalhuisbekend gemaakt. Vanaf de zomer tot en met november hebben al heel wat mensen de weg weten te vinden naar het taalhuis. Ook is met veel partijen orienterend gesproken. De  verantwoording komt in april 2017.  Met Scalda en het taalhuis overleggen we over de inzet in 2017. Het taalhuis zal zich in 2017 meer in Veere profileren. Hiervoor zijn we op zoek naar sleutelfiguren. Ook worden de mogelijkheden voor een Zeeuws taalakkoord onderzocht.

Jaarrekening: in 2016 hebben we met Scalda, de bibliotheken, de welzijnsstichtingen en de Stichting Lezen en Schrijven afspraken gemaakt over de start van een taalhuis. Op 9 juni is dit taalhuis daadwerkelijk geopend. In het afgelopen half jaar hebben we vooral aandacht besteed aan het bekendmaken van het taalhuis: er is met 30 organisaties gesproken. Daarnaast zijn dit half jaar 108 taalvragers geholpen. De meesten van hen zijn doorverwezen naar een informeel taaltraject. Ook zijn diverse trainingen gegeven (bijvoorbeeld herkennen en signaleren voor Porthos, welzijnsstichtingen ed) en zijn vrijwilligers geworven als taalmaatje. Samen met Arduin is een opleiding voor NT 1 gestart. Het formele aanbod, bij Scalda, loopt goed. In 2016 hebben we veel ingezet op onderwijs op locatie: bij basisscholen en bij Orionis. Ook is aandacht voor de groep kwetsbare jongeren, die het niet dreigen te halen op de entree-opleiding.

 


G
Tijd
G
Geld