Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-06-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De ZMS verzorgde  ook in 2016 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. 2016 stond in het teken van de afwikkeling van een bezuiniging van 15% ten opzichte van de jaarrekening 2010. Daarnaast werkte de ZMS aan een nieuwe toekomstvisie.  Eind 2016 namen wij in het AB kennis van een conceptversie van de toekomstvisie. Voordat  het AB een definitieve versie kan vaststellen en  wij deze aan u kunnen voorleggen wordt er in 2017 gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.

  

13-01-2017

De ZMS voerde  ook in 2016 de taken uit zoals in de GR staat.  2016 stond in het teken van het werken aan een nieuwe toekomstvisie.  Eind 2016 is deze op  hoofdlijnen aan het DB voorgelegd. Voordat  het AB een definitieve versie kan vaststellen en  wij de deze aan u kunnen voorleggen wordt er eerst gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen over de integratie van muziekonderwijs in het basisonderwijs.

  


G
Tijd

In mei 2016 stemde u in met  de jaarstukken 2015 en de conceptbegroting 2017 waarna deze door het AB van de ZMS zijn vastgesteld.

 

O
Geld

De ZMS sloot het jaar 2015 af met een tekort. Dit tekort kon nog opgevangen worden uit de algemene reserve. Van de Zeeuwse Muziekschool kregen wij eind 2016 het signaal af dat er ook over het jaar 2016 een tekort verwacht wordt. Risico is dat de gemeenten hierin volgens de GR moeten bijdragen, omdat het tekort niet binnen de (geslonken) reserve van de ZMS opgevangen kan worden. Belangrijkste reden van het tekort is een combinatie van de bezuinigingen van de afgelopen jaren, verhoging van de lesgelden, terugloop in het aantal lesuren en de frictiekosten als gevolg van de afvloeiing van personeel. De ZMS is daarom overgegaan op deeltijdontslagen.