Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 26-09-2013
Einddatum: 30-12-2016

Vanuit de lijnorganisatie moeten de volgende uit Veelzijdig Veere voortvloeiende zaken in de komende jaren worden opgestart (op het moment, dat de betreffende zaken praktisch, technisch én financieel gezien kunnen worden ingepland):

  • opstarten voorbereiden herinrichting Markt en de omgeving van de Grote Kerk.
  • voorbereiding van het bestemmingsplan voor het Oranjeplein.
  • watervervoer op het Veerse Meer als onderdeel van het project Ecoferium Veerse Dam.
  • een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere (in overleg met een plaatselijk initiatiefnemer).

Voor zover relevant worden deze zaken inhoudelijk meegenomen in de betreffende programma's en thema's van de begroting.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept-DPO-rapport (met daarin aangegeven de mogelijke functies) is ontvangen en de procedure voor een nieuw bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017.  De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

G
Tijd

De klankbordgroep heeft haar advies over het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp aan het gemeentebestuur op 2 april 2015 vastgesteld. De gemeenteraad heeft dit advies (op voorstel van het college) integraal overgenomen. Dit betekent dat op 2 onderdelen wordt afgeweken van de voorstellen van de externe adviseurs, namelijk voor de nieuwe bestrating voor de Campveerse Toren (deelgebied 1c) en voor de bebouwing in het gebied achter de Kraanstraat (deelgebied 2b). Het concept-bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017 . De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

G
Geld

De uitwerking van het "Handboek openbare ruimte voor de historische stadskern" is onderdeel van het project Veelzijdig Veere. Voor dit project is subsidie toegekend vanuit het Operationeel Programma Zuid-Nederland / Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kosten die niet uit de subsidie kunnen worden gedekt komen ten laste van de reserve grote projecten of van de toekomstige exploitatie van het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. Deze laatste opbrengsten worden in sterke mate bepaald door de toekomstige functies. Hierover worden keuzes gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan.