Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 09-10-2013
Einddatum: 30-12-2018

Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. In juli 2015 stelden wij de nota van werkpakketten vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.Toelichting

G
Kwaliteit
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .
G
Tijd

27 maart 2008: vaststelling programma Veelzijdig Veere als opmaat naar opwaardering jachthavengebied Oostwatering.

10 oktober 2013: vaststelling scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" als ambitieniveau.

2015-2017: uitwerking  scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal".

O
Geld
U stelde als voorwaarde dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente minimaal budgetneutraal moet zijn. De tot juli 2015 gemaakte kosten vielen onder het subsidieprogramma OP Zuid. Ter uitvoering van ons werkpakket stellen wij een (voorlopige) grondexploitatie op, waarbij kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Wij stelden €24.500 beschikbaar om ons werkpakket uit te voeren. In de kadernota 2016 is voor de uitvoering "Veelzijdig Veere", waar de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering deel van uitmaakt, (extra) werkbudget  (€100.000) gereserveerd dat opgenomen is in de begroting 2017.