Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Programma onderdelen

0. Bestuur en ondersteuning

Doelstellingen

D.0.01 Behouden en vergroten van de bestuurskracht

Wij willen een zelfstandige bestuurskrachtige gemeente zijn. Dat willen we bereiken door samen te werken met andere overheden om kwaliteit te kunnen leveren, kwetsbaarheid tegen te gaan en kosten zo laag mogelijk te houden.

O

Op veel gebieden hebben we netwerksamenwerking met andere overheden in de regio. M.b.t. Belastingen en Porthos werken we samen aan de hand van het gastgemeentemodel. De samenwerkingsovereenkomsten hiervoor zijn tot op heden nog niet ondertekend ivm een aantal discussiepunten rond de inhoud ervan.  Hoe dan ook realiseren we de financiële taakstelling samenwerking.

D.0.02 Ons informatiebeheer is op orde

Ons informatiebeheer doorstaat de daarop van toepassing zijnde audits.

G

De in het informatiebeheerplan opgenomen acties nav de audit 2015 zijn in uitvoering. Eind 2017 is er een volgende tussentijdse audit.

D.0.03 Onze informatiebeveiling en privacybeleid zijn op orde

We voorkomen privacy issues en onze informatiebeveiliging voldoet aan de BIG= Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. Daar waar zich toch incidenten voordoen, pakken we die adequaat op.

G

De activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG lopen volgens planning en zijn vastgelegd in het vastgestelde jaarplan informatiebeveiliging. Voorkomende incidenten zijn steeds volgens het daarvoor bestemde protocol afgewikkeld.  Het in de organisatie in gang gezette bewustwordingstraject "Mind your steps" verhoogt de interne bewustwording rond privacy- en informatiebeveiliging.  Dit vraagt permanente aandacht zeker ook binnen de taakvelden van de samenwerking   waarin gegevensoverdracht in de keten nog teveel via bijvoorbeeld email plaat vindt en dus niet via de koninklijke weg van  een digitale gegevensmakelaar. Hierover loopt wel overleg tussen de samenwerkende gemeenten maar dit heeft nog niet bij alle samenwerkende gemeenten tot de implementatie van een oplossing geleid.

D.0.04 Strategische communicatie

Communicatie meer strategisch inzetten om draagvlak te creëren bij beleidsontwikkelingen en de opvattingen van burgers en ondernemers een plek te geven in het beleid.

G

Het communicatieplan is verleden tijd: flexibiliteit is nodig. Daarom is het strategisch communicatieframe ingezet bij de projectgroepen Cultureel Erfgoed; Maatschappelijk vastgoed in Biggekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle. Ook bij het Uitvoeringsprogramma Sport 2017; Brede verkenning Buitensport; MTB route en Duurzaamheid werken we ermee. Op A3 formaat leggen we de strategische keuzes in een oogopslag helder uit. Het frame wordt samen met de projectleiders/beleidsambtenaren gemaakt en bijgehouden. Geen enkel project is al afgerond. In dit stadium blijkt het zowel intern als extern een goed hulpmiddel te zijn bij o.a. het managen van verwachtingen.

D.0.05 Veere verrast

Dienstverlening is één van de leidende principes van de organisatie. De update van het uitvoeringsprogramma Dienstverlening is mede gevoed door ideeën uit de organisatie: Veere Verrast!  Op basis hiervan (het nieuwe uitvoeringsprogramma) voeren we een aantal activiteiten en projecten uit die leiden tot een betere dienstverlening.
 

 

G

Veere Verrast (als onderdeel van het programma Dienstverlening) leverde vanuit de eigen organisatie een 3-tal verbeteracties op:

  1. What's app inzetten als communicatiemiddel bij openbare werken, op kern/straatniveau.  Dit bleek een succes bij de pilot in Biggekerke. Nu zetten we dit middel vaker in.
  2. Intern elkaar aanspreken met als doel het verbeteren van de kwaliteit. Deze interne actie is in april afgerond. Resultaat is niet direct meetbaar bij dit type ontwikkelingen, maar het bewustzijn is gegroeid.
  3. Het verbeteren van de telefonische dienstverlening. Dit vormt onderdeel van de vervanging van de telefooncentrale. Dit staat voor 2017 gepland.

In de maanden mei en juni 2017 vindt onderzoek plaats naar de dienstverlening van de gemeente. Dit onderzoek voeren we uit onder zowel inwoners, ondernemers als de bezoekers van het gemeentehuis.

D.0.06 Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht.

De begroting van de gemeente is structureel en reëel in evenwicht: dit blijkt uit een regime van repressief toezicht door de provincie.

 

G

De begroting van de gemeente is structureel en reëel in evenwicht: dit blijkt uit het regime van repressief toezicht door de provincie.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten 2.922 3.063 1.979 1.946 1.948 1.948
Baten 2.958 2.902 2.689 2.689 2.689 2.689

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten
0.1 Bestuur 1.568 1.750 1.217 1.215 1.214 1.214
0.2 Burgerzaken 1.154 1.032 642 607 612 612
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 113 121 37 37 33 33
0.63 Parkeerbelasting 86 160 83 87 89 89
Totaal Lasten 2.922 3.063 1.979 1.946 1.948 1.948
Baten
0.1 Bestuur 10 11 11 11 11 11
0.2 Burgerzaken 424 392 405 405 405 405
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 8 7 7 7 7 7
0.63 Parkeerbelasting 2.515 2.493 2.265 2.265 2.265 2.265
Totaal Baten 2.958 2.902 2.689 2.689 2.689 2.689