Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Programma onderdelen

1. Veiligheid

Doelstellingen

D.1.01 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises

Rampen en crises bestrijden we volgens het Regionaal Crisisplan. Medewerkers met een rol daarin volgen jaarlijks diverse trainingen en oefeningen. Zo zijn we goed voorbereid als het een keer mis mocht gaan. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een GRIP incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn voor de processen Bevolkingszorg waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn.

We zijn  aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van de dertien gemeenten die zorg dragen voor de lokale en regionale brandweerszorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR) en coördinatie van Bevolkingszorg.

G

Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten. Er is een richtinggevend perspectief opgesteld met daarin een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief ligt er nu in concept een plan van aanpak Emergo. Dit plan wordt in de raad van juli besproken.

Op 20 april vond er een bestuurlijke oefening (GRIP 3) plaats in Veere. Een aantal medewerkers zijn verder betrokken geweest en ingezet bij de grote brand (eveneens GRIP 3) in Kapelle.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door de raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld. De jaarrekening 2016 van de VRZ laat nog op zich wachten. Er is nog geen accountantsverklaring afgegeven.

Een aantal Veerse functionarissen deed op 22 juni mee aan de jaarlijkse systeemtest van de VRZ.

D.1.02 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik

Speerpunten zijn het terugdringen van de zogenoemde WOS feiten (woninginbraken, overvallen en straatroven). Drank- en drugsmisbruik bestrijden we via voorlichting en het project Laat Ze Niet (Ver)zuipen. Criminaliteit bestrijden we door inzet van jeugdwerk en politie of een combinatie daarvan. Schade aan gemeentelijke eigendommen verhalen we indien mogelijk op de dader(s).

G

Tot en met  maart waren er 13 woninginbraken. Vorig jaar waren dat er nog 37. Opvallend was een aantal inbraken in het nieuwe vakantiepark in Dishoek. In april hielden we een voetjesactie in Koudekerke. Begin februari sloten we een pand in Koudekerke, nadat daar in 2016 een hennepkwekerij was ontdekt. Begin april werd een hennepkwekerij in Biggekerke ontdekt. We hebben het voornemen ook dit pand voor 3 maanden te sluiten. Begin maart vertrok een notoire overlast veroorzaker uit de gemeente en zetten we 2x buurtbemiddeling in bij overlastsituaties tussen buren.

We hebben aandacht geschonken aan de toename van fietsendiefstallen. Het aantal woninginbraken blijft op een laag niveau. Afgelopen twee weken zien we wel een lichte stijging van bedrijfsinbraken.

Eind juni werd in een grootschalig onderzoek een drugslab in aanbouw aangetroffen in Grijpskerke. Er waren nog geen synthetische drugs geproduceerd.

Vanaf 1 april zijn we aangesloten bij WaakSamen. Een app waarmee mensen snel een melding kunnen doen van verdachte situaties.

 

D.1.03 Regisseren van een veilige woon- en werkomgeving

De Nota Integrale veiligheid is een bundeling van taken, activiteiten en maatregelen om te zorgen voor een veilig woon- en leefklimaat in Veere. De nota is opgebouwd uit 5 veiligheidsvelden:

1. Veilige woon- en leefomgeving

2. Bedrijvigheid en veiligheid

3. Jeugd en veiligheid

4. Fysieke veiligheid

5. Integriteit en veiligheid

 

Onder deze velden vallen diverse uitgewerkte producten en maatregelen. Bijvoorbeeld convenant huurdersoverlast, convenant hennepkwekerijen, deelname aan burgernet, aanpak jaarwisseling, Keurmerk veilig Ondernemen, etc.

Door het uitvoeren van al deze activiteiten en maatregelen zorgen we ervoor dat Veere veilig blijft. Jaarlijks actualiseren we de activiteiten en maatregelen op basis van de trends en ontwikkelingen.

G

De nota IV is begin 2017 door de raad vastgesteld. Daaropvolgend heeft de politie nog een toelichting gegeven op de behaalde resultaten 2016 en een doorkijk naar 2017. Er hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden bij onze wijkagenten. De diverse producten en activiteiten beschreven in de nota IV voeren we gedurende 2017 uit.

D.1.04 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere

In basisteamdriehoeken met politie en OM stellen we prioriteiten over de inzet van de politie in Veere. 6x per jaar is er een basisteamdriehoek Walcheren waar we deel van uitmaken.  In de driehoek sturen we op inzet politie en aanpak van actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. De prioriteiten worden grotendeels regionaal bepaald en zijn vastgelegd in het Beleidsplan 2015-2018. In de jaarschijf worden concrete activiteiten en maatregelen gesteld. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling daarvan en vullen we de lokale beleidsvrije ruimte.  

G

Er hebben twee Basisteamdriehoek (BTD's) in 2017 plaatsgevonden. De politie heeft begin 2017 een toelichting gegeven op de inzet en capaciteit van het team Walcheren. Er is krapte, maar de geplande en geprioriteerde werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden. In de BTD van april 2017 is de jaarschijf 2017 vastgesteld. Inmiddels is ook het regionaal jaarverslag gereed, wat ook aan de raad wordt aangeboden.

Geprioriteerde werkzaamheden worden uitgevoerd. O.a. inzet Rust aan de Kust. We zijn gestart met het toewerken naar een nieuwe opzet van het jaarplan politie 2018, gebaseerd op Walcherse prioriteiten. Dat krijgt in het laatste kwartaal van 2018 zijn beslag via de BTD.

Het team Walcheren verhuist naar verwachting in 2020 naar een nieuw gezamenlijk bureau aan de Mortiere in Middelburg.

 

D.1.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving

Door controle en toezicht, voorlichting en activeren van burgers zorgen we voor een schone, veilige en mooie leefomgeving en het verbeteren van het woongenot.

G

Het Integraal Handhavings Uitvoeringsplan (IHUP 2017) is vastgesteld en op basis hiervan worden controles uitgevoerd. Speerpunten dit jaar zijn kleine ergernissen als paardenpoep etc., de kwaliteit van het landschap (vervolg project Mooi Veere) en 2e woningen. Om ook in de zomerperiode aandacht te kunnen geven aan de kleine ergernissen is er extra capaciteit ingehuurd.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten 2.557 2.417 2.239 2.274 2.305 2.343
Baten 139 31 40 40 40 40

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.688 1.577 1.671 1.705 1.736 1.773
1.2 Openbare orde en veiligheid 869 840 567 569 569 570
Totaal Lasten 2.557 2.417 2.239 2.274 2.305 2.343
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6 5 5 5 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 133 26 35 35 35 35
Totaal Baten 139 31 40 40 40 40