Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Programma onderdelen

6. Sociaal Domein

Doelstellingen

D.6.01 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"

Deze visie is uitgewerkt in de nota Reserve Leefbaarheid.  Daarin staan de kaders voor het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving.  De regeling loopt tot februari 2018.

--

We zien in het eerste kwartaal 2017 een toename van het aantal aanvragen voor een  leefbaarheidsbijdrage. We bereiden een avond voor waarin de initiatiefnemers een toelichting geven op het maatschappelijke initiatief en het resultaat.  Deze bijeenkomst wordt gehouden op 21 juni a.s.

D.6.02 Vanuit Walchers verband wordt samengewerkt aan één geïntegreerde toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning

Voor de integrale toegang tot zorg en ondersteuning is het project Entry gestart. Het doel is om de werkwijze in de toegang op gelijke wijze uit te voeren bij  Porthos en Orionis . In 2017 voeren we het uitvoeringsprogramma van de Integrale Schuldhulpverlening  uit. In de kwartaalrapportage rapporteren wij over de voortgang. Porthos blijft volgens de principes van de Pentekening werken. Het sociaal domein is nog volop in beweging. Dit heeft ook consequenties voor de toegang. Uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken leiden tot inzicht wat goed gaat en wat er in afstemming en samenwerking met andere partijen beter kan.

Aandachtspunt bij de doorontwikkeling van Porthos is inzicht in de instroom van klanten, de effecten van de hulpverlening en de kosten hiervan.

G

Op Walcheren wordt gewerkt vanuit de visie op één integrale toegang tot zorg en ondersteuning. De gemeenteraad in Middelburg heeft besloten een eigen toegang in te richten. Welke gevolgen dit heeft voor de toegang in Veere wordt momenteel onderzocht.

De frontoffices Integrale Schuldhulpverlening, Integraal casusoverleg voor professionals (met) en voor de klant en Jongerenloket 2.0 zijn operationeel. Vanuit Entry zijn er medewerkers verbonden aan deze toegangen en die ontwikkelen en ondersteunen de integrale werkwijze. Het integraal casusoverleg is succesvol. Naast Porthos en Orionis worden er casussen gemeld door externe partijen zoals zorgaanbieders, MWW en bewindvoerders. Directie Orionis en Porthos hebben mandaat gegeven om budget in te zetten waar (echt) nodig. Daar is enkele keren gebruik van gemaakt. Hiermee is een integrale werkwijze ingezet en het budget op een “ontschotte wijze” gebruikt. Om het casusoverleg effectief te houden is een er strakke werkwijze, in 1,5 uur worden 6 casussen behandeld en opgelost. Frontoffices Ontwikkelen integrale samenwerking arbeidsmatige dagbesteding en Proeflab Huisbezoeken zijn in ontwikkeling. Planning is om in juni te starten

 

 

D.6.03 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden)

Inwoners die door een laag inkomen of schulden in de problemen komen, kunnen ondersteuning krijgen vanuit de drie gemeenten. Om te achterhalen waar het echte knelpunt zit en welke oplossing nodig is, kijken we goed naar de persoonlijke situatie van iemand die ondersteuning vraagt. Hiervoor werken verschillende betrokken partijen (waaronder Porthos, Orionis, MWW en Humanitas) efficiënt samen. De oplossing is altijd maatwerk: er is geen kant-en-klare oplossing voor iedereen. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de inwoner staan centraal: eerst kijken we welke oplossing(en) de inwoner zelf, met zijn netwerk, kan vinden, daarna bekijken we welke extra ondersteuning nodig is. Bij de zelfredzaamheid op financieel gebied en bij de begeleiding tijdens en na de schuldhulpverlening spelen Humanitas en MWW een rol.

G

Het jaar 2017 begon met 3.555 klanten, inmiddels zijn de effecten van het Plan van Aanpak zichtbaar en daalt het klantenaantal. Op 1 september 2017 zijn dit er 3424. 
 
Schuldhulpverlening

De in mei 2017 geplande evaluatie van het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening is verschoven naar december 2017. 

 Armoedebeleid
 Het magazine 'Dina schrijft' is uitgebracht.

D.6.04 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de maatschappij van inwoners van Walcheren

Inwoners van Walcheren nemen zo goed als zij kunnen deel aan de samenleving.  We zetten in op begeleiding naar een reguliere (betaalde) baan bij een werkgever. We bieden ondersteuning met als doel duurzame uitstroom uit de uitkering. Is een reguliere baan tijdelijk of voor een langere periode niet mogelijk dan kijken we welke andere vorm van participatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk,  mogelijk is. We hebben inzicht in de effectiviteit van participatie- en re-integratietrajecten. Voor de meest kwetsbare doelgroepen die niet binnen een reguliere (werk)omgeving kunnen functioneren, zorgen wij dat er een beschutte omgeving is waarin zij kunnen participeren. Om de juiste participatietrajecten in Veere te vinden werken SWV en Orionis samen.

G

In 2016 is de werksoortenanalyse Orionis opgesteld. Met het bedrijfseconomisch verantwoord maken van de werksoorten wordt gezorgd dat er een goede balans is tussen kosten en opbrengsten. In de analyse is gekeken naar de bestaansreden van de werksoort, personele bezetting en de komende ontwikkeling hierin, de resultaten en vooruitzichten op het gebied van re-integratie en uitstroom en tenslotte de financiële resultaten. De analyse heeft geleid tot 6 werksoorten die in 2017 verder worden beoordeeld en vervolgens aangepast.

D.6.05 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen

Een goed sociaal netwerk in elke kern draagt bij aan het streven dat alle inwoners meedoen in de samenleving en langer thuis kunnen wonen. Door vrijwilligers en mantelzorgers te stimuleren en te ondersteunen investeren we in een netwerk in iedere kern. Door de veranderingen in de zorg is er een sterk toenemende vraag naar mantelzorgondersteuning / mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Wij ondersteunen organisaties die de zelfredzaamheid van inwoners vergroten.

 

 

G

In 2017 wordt gewerkt aan het versterken van de preventieve voorzieningen. Door het proces van de Transformatie in het Sociaal Domein willen we deze functie in  de samenleving  verder ondersteunen en ophalen.

D.6.06 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen

Inwoners vinden in de meeste gevallen zelfstandig of binnen hun netwerk oplossingen. Ze kunnen gebruik maken van algemene voorzieningen. Voor wie dat niet toereikend is, zijn er individuele voorzieningen/maatwerkvoorzieningen.

 De inkooporganisatie jeugd koopt de jeugdhulp in Zeeland centraal in. In de contracten met de aanbieders zijn de Walcherse uitgangspunten en eisen opgenomen. Er wordt door de Zeeuwse inkoop organisatie gewerkt aan vernieuwing in de jeugdhulp.

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. Het gaat dan onder andere om begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke zorg, collectief vervoer en hulpmiddelen. Via de Gemeentelijke Vervoerscentrale (GVC) zorgen we op Walcheren voor kwalitatief goed doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en voormalig WSW vervoer).

 

G

Per 28 maart 2016 hebben we nieuwe contracten afgesloten voor Wmo begeleiding en dagbesteding. Voor april 2017besluiten we over verlenging of herziening van deze contractafspraken. Binnen deze contracten zijn afspraken gemaakt over collectieve- en individuele voorzieningen. Daarnaast is er een apart budget beschikbaar voor de stimulering van algemene voorzieningen en zorgvernieuwing binnen de Wmo. In 2017 kopen we de hulpmiddelen opnieuw in.

Bij de inkoop jeugd is vanaf 2016 de solidariteit losgelaten. Per gemeente wordt de geboden zorg aan jeugd afgerekend. De contracten voor specialistische hulp zijn voor 3 jaar afgesloten, contracten voor andere jeugdhulp voor 2 jaar. Er wordt toegewerkt naar een cafetariamodel zodat gemeenten kunnen kiezen om delen van jeugdhulp zelf in te kopen. In de kwartaalrapportages jeugd wordt hierover gerapporteerd.

Transvision heeft eind maart tijdig hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak in de bodemprocedure inzake het doelgroepenvervoer. Deze procedure kan tot volgend jaar duren.

De 3 colleges van B&W hebben besloten de vervoersovereenkomst met Hala/TCR met 1 jaar te verlengen

 

D.6.07 Vanuit Walchers verband zorgen we voor passende cliëntondersteuning

Het doel is cliëntondersteuning een integraal onderdeel te laten zijn van het proces van ondersteuning en zorg. Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) heeft de opdracht de inhoudelijke uitvoering c.q. borging hiervan te verzorgen. Cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. Professionals zijn in dienst bij het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) of bij Porthos. Vrijwillige cliëntondersteuners worden begeleid door de Stichting Welzijn Veere en de Stichting Welzijn Middelburg. De toegang loopt via Porthos.

O

De afgevaardigden van de gezamenlijke Wmo-raden Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg hebben 18 april jl. de conceptnotitie beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren besproken. Zij zijn  van mening dat de conceptnotitie nog veel vragen oproept, waar zij eerst graag nog met ons (ambtelijk) in overleg gaan, alvorens zij een conceptadvies aan hun raden voor leggen. Juist de invulling daarvan is voor hen belangrijk, met name met betrekking tot de positionering van de professionele onafhankelijke cliëntondersteuning en de (verdere) inrichting van de vrijwillige cliëntondersteuning.

Vanwege  zorgvuldigheid en draagvlak bij de Wmo adviesraden hebben de 3 Walcherse portefeuillehouders ingestemd met hun verzoek. Dit betekent wel dat de planning niet gehaald wordt.  De colleges zullen nu eerst in juli of augustus een besluit kunnen nemen wat vervolgens ter kennisname wordt gebracht van de gemeenteraad. Zodra het vervolgoverleg met de Wmo adviesraden heeft plaats gevonden zullen we definitieve planning vast stellen. Dit heeft vooralsnog geen verdere consequenties. Immers, het personeel blijft in 2018 in de opzet in dienst van Maatschappelijk Werk Walcheren en de middelen hiervoor zijn in beginsel geraamd. 

 

 

 

D.6.08 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun eigen leefomgeving wonen

Door de decentralisaties in het sociaal domein wonen inwoners langer zelfstandig en regelen zij hun zorg/ondersteuning en de woning apart.  Samen met onze inwoners geven wij vorm aan de opgave voor wonen en zorg, in combinatie met welzijn, leefbaarheid en ontmoeting.

--

Het Plan van aanpak Wonen en Zorg is in concept gereed. Hierin wordt de gedachte samenwerking hiervoor met diverse partijen  en de rollen en verantwoordelijkheden hiervan vastgesteld. De verwachting is dat dit eind april / begin mei  door het college wordt vastgesteld.

D.6.09 Iedereen kan zo optimaal mogelijk deelnemen aan de samenleving

Uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking. Op de terreinen: toegankelijkheid, zelfstandig wonen, persoonlijke mobiliteit, onderwijs, werk en werkgelegenheid en vrije tijd werkt de gemeente aan het wegnemen van belemmeringen in de samenleving

G

Het VN verdrag is in 2016 geratificeerd. Er wordt momenteel gewerkt aan een startnotitie om te inventariseren in hoeverre deelname voor mensen met een beperking mogelijk is. Dit gebeurt in samenspraak met de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren.  Met de Wmo adviesraad is afgesproken dat zij regelmatig wordt geïnformeerd. Na de inventarisatiefase wordt een plan van aanpak opgesteld  waarin de toekomstige activiteiten worden opgenomen.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten 16.186 19.620 18.332 18.292 18.412 18.463
Baten 5.542 7.295 6.388 6.518 6.581 6.581

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.638 3.086 3.853 3.835 3.987 4.038
6.2 Wijkteams 2.726 5.186 4.539 4.686 4.760 4.760
6.3 Inkomensregelingen 2.884 3.331 2.737 2.705 2.650 2.650
6.4 Begeleide participatie 2.321 2.265 2.150 2.003 1.949 1.949
6.5 Arbeidsparticipatie 13 26 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 10 12 338 338 339 339
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.477 2.709 2.088 2.088 2.088 2.088
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.210 2.953 2.574 2.583 2.587 2.587
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 907 53 53 53 53 53
Totaal Lasten 16.186 19.620 18.332 18.292 18.412 18.463
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 64 37 115 115 115 115
6.2 Wijkteams 2.780 4.179 3.933 4.063 4.126 4.126
6.3 Inkomensregelingen 2.311 2.386 1.944 1.944 1.944 1.944
6.4 Begeleide participatie 3 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 4 65 65 65 65
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 381 385 331 331 331 331
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 304 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.542 7.295 6.388 6.518 6.581 6.581