Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke
Projectleider/budgethouder
Cijsouw Suzan
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017

In 2016 is de bouw van een multifunctionele accommodatie in Biggekerke voorbereid. We werken intensief samen met dorpsraad Biggekerke, Stichting Dorpscentrum, Primas-scholengroep en Woonburg. In 2017 staan de volgende onderdelen op de planning: vaststelling bestemmingsplan op 2 februari, hiervoor krijgt u een voorstel.  Sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van januari tot en met maart. In april start Woonburg met de bouw van de accommodatie. Afronding is gepland in januari 2018.Toelichting

G
Kwaliteit

Begin 2017  waren de oude school en het dorpshuis gesloopt, we voerden explosievenonderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek uit. Er zijn geen explosieven aangetroffen in de bovenste 4 meter. Als bekend is waar de (hei) palen geplaatst worden, voeren we op die plaatsen nog een aanvullend diepteonderzoek uit.  De andere  onderzoeken, zoals bodemonderzoek en archeologie, leverden geen bijzonderheden op.  U stelde in maart extra geld beschikbaar voor aanvullende maatregelen op het gebied van duurzaamheid.  Het terrein van de MFA is bouwrijp gemaakt, net als de aangrenzende bouwkavels. Voor beide kavels is een optie tot koop verleend.   De omgevingsvergunning is verleend.   Met de dorpsraad en  andere betrokkenen bespraken we het plan voor inrichting van het gebied rondom de multifunctionele accommodatie. Het  aanbestedingsproces van de bouw van de accommodatie duurde wat langer dan verwacht .  Het werk is inmiddels gegund aan Bouwbedrijf De Delta.  Vanwege de drukte in de bouw is niet meer in 2017 gestart. Partners zijn druk bezig met het opstellen van een plan voor de inrichting van de accommodatie  en een bijbehorende begroting. Op basis van dit plan vragen zij aanvullende subsidies van derden aan.

 

08-02-2018

Begin 2017  waren de oude school en het dorpshuis gesloopt, we voerden explosievenonderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek uit. Er zijn geen explosieven aangetroffen in de bovenste 4 meter. Als bekend is waar de (hei) palen geplaatst worden, voeren we op die plaatsen nog een aanvullend diepteonderzoek uit.  De andere  onderzoeken, zoals bodemonderzoek en archeologie, leverden geen bijzonderheden op.  De gemeenteraad stelde in maart extra geld beschikbaar voor aanvullende maatregelen op het gebied van duurzaamheid.  Het terrein van de MFA is bouwrijp gemaakt, net als de aangrenzende bouwkavels. Voor beide kavels is een optie tot koop verleend.   De omgevingsvergunning is verleend.   Met de dorpsraad en  andere betrokkenen bespraken we het plan voor inrichting van het gebied rondom de multifunctionele accommodatie. Het  aanbestedingsproces van de bouw van de accommodatie duurde wat langer dan verwacht .  Het werk is inmiddels gegund aan Bouwbedrijf De Delta.  Vanwege de drukte in de bouw is niet meer in 2017 gestart. Partners zijn druk bezig met het opstellen van een plan voor de inrichting van de accommodatie  en een bijbehorende begroting. Op basis van dit plan vragen zij aanvullende subsidies van derden aan.

 


14-08-2017

De omgevingsvergunning is verleend .  Het  aanbestedingsproces van de bouw van de accommodatie duur wat langer dan verwacht .  Na de bouwvakvakantie, eind augustus,  wordt het proces vervolgd.   Met de dorpsraad en  andere betrokkenen bespreken we het plan voor inrichting van het gebied rondom de multifunctionele accommodatie.

 


23-06-2017

Het terrein van de MFA is bouwrijp gemaakt, net als de aangrenzende bouwkavels. De kavels gaan na de zomervakantie in de verkoop. De aanbesteding van de bouw van de accommodatie loopt nu. We verwachten dat half juli bekend is welke aannemer het werk gaat uitvoeren.  De omgevingsvergunning is aangevraagd, de bestemmingsplantoets en welstand zijn akkoord.  Verlening van de vergunning gebeurt, naar verwacht  voor 15 juli. Er kan dan eind augustus gestart worden met de bouw.

 


09-05-2017

Het explosieven en archeologisch onderzoek is afgerond. Half mei starten we met het bouwrijp maken van de kavel. Op 16 mei ondertekenen we de samenwerkingsovereenkomst met partijen.  De aanvraag van de omgevingsvergunning en de start van de aanbesteding is gepland in juni.


27-02-2017

Alle gebouwen zijn gesloopt en we zijn begonnen met het explosievenonderzoek. De  resultaten zijn nog niet bekend omdat er verstoringen op het perceel zijn aangetroffen. Nader onderzoek is nodig. Andere onderzoeken, zoals bodemonderzoek en archeologie wachten hier op. De gemeenteraad krijgt in maart van ons een voorstel om geld beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen op het gebied van duurzaamheid. 


20-02-2017

Het dorpshuis is gesloopt en de school is verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. In januari begint de sloop van de school. Daarna start het explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek.
Het bestemmingsplan en bijbehorende exploitatieopzet   voor de accommodatie staat op de gemeenteraadsagenda van 2 februari 2017.  Het fine tunen van de begroting voor de bouw heeft meer tijd gekost dan verwacht.  We denken dat we nu pas in juni met de bouw kunnen starten i.p.v. april.  


29-12-2016

Het dorpshuis is gesloopt en de school is verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. In januari begint de sloop van de school. Daarna start het explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek.
Het bestemmingsplan en bijbehorende exploitatieopzet   voor de accommodatie staat op de gemeenteraadsagenda van 2 februari 2017.  Het fine tunen van de begroting voor de bouw heeft meer tijd gekost dan verwacht.  We denken dat we nu pas in juni met de bouw kunnen starten i.p.v. april.  


25-10-2016

Om te voorkomen dat er rond de jaarwisseling ongewenste activiteiten plaatsvinden in en rondom het leegstaande dorpshuis hebben we besloten al per 5 december te beginnen met de sloop. Het betreft alleen het dorpshuis omdat hier asbesthoudende materialen aanwezig zijn. De omwonenden en andere betrokkenen zijn ingelicht.


17-10-2016

Het bestemmingsplan MFA Biggekerke ligt ter inzage.  Met omwonenden is een aantal keren overlegd, hun opmerkingen zijn zoveel mogelijk in het plan verwerkt. Vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende exploitatieovereenkomst hebben wij de tijdelijke huisvesting en de sloop van de bestaande gebouwen aanbesteed en gegund. Het betreft in totaal een bedrag van ongeveer € 220.000.

 


12-09-2016

Het bestemmingsplan wat nodig is om de nieuwe MFA mogelijk te maken is in concept gereed. Ter inzage legging in gepland vanaf 22 september a.s.. Voor de tijdelijke huisvesting zijn offertes gevraagd. Plaatsing is gepland in december 2016. We werken aan de definitieve samenwerkingsovereenkomst. De berekening van het totale beschikbare budget vraagt nog aandacht. De sloop van de school en het dorpshuis is in voorbereiding, de aanbestedingsprocedure is gestart.

 


20-06-2016

Samen met Woonburg, dorpsraad, stichting Dorpscentrum en de Primas-scholengroep en architectenbureau NOAH is een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld.  Omwonenden zijn tijdens een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken en het VO is gepresenteerd tijdens de dorpsraadvergadering op 14 juni 2016.


06-04-2016

In maart 2016 is besloten een bijdrage aan Woonburg te verstrekken voor de realisatie van de accommodatie. We beginnen nu samen met Woonburg, Primas-scholengroep  en Stichting Dorpscentrum  aan de voorbereidingen voor de bouw, zoals de planologische procedure en de samenwerkingsovereenkomst.


14-03-2016

In maart is besloten een bijdrage aan Woonburg te verstrekken voor de realisatie van de accommodatie. We beginnen nu samen met Woonburg, Primas-scholengroep  en Stichting Dorpscentrum  aan de voorbereidingen voor de bouw, zoals de planologische procedure en de samenwerkingsovereenkomst.


03-02-2016

De besprekingen met Woonburg duurden wat langer dan verwacht.  Wij leggen in maart een voorstel aan de raad voor om aan Woonburg een bijdrage beschikbaar te stellen voor de realisatie van de accommodatie.


03-02-2016

De besprekingen met Woonburg duurden wat langer dan verwacht.  Wij leggen in maart een voorstel aan de raad voor om aan Woonburg een bijdrage beschikbaar te stellen voor de realisatie van de accommodatie.


15-10-2015

In overleg met de dorpsraad, Stichting Dorpscentrum Biggekerke, Woonburg, de school en de gebruikers stellen we een programma van eisen op.  De onderhandelingen met Woonburg zijn in een afrondende fase. We zijn bezig met een stedenbouwkundig schetsontwerp en we bereiden de planologische inpassing voor.  Voor het financiële plaatje gaan we uit van de kaders zoals die eerder door u zijn vastgesteld.


02-09-2015

Het college heeft besloten om met Primas, de dorpsraad, stichting dorpshuis en Woonburg de variant uit te werken waarin Woonburg het mfa bouwt en beheert. De planning is hierop aangepast en met het dorp gedeeld. Volgens planning is de school half 2017 gereed.

 


27-08-2015

De gemeente zou eigenaar worden van het gebouw, Primas zou bouwheer worden. Na uw besluit in oktober 2014 heeft Primas aangegeven graag samen te werken met Woonburg.

In juli 2015 besloten wij om de optie voor de bouw van het mfa in Biggekerke 'samenwerking met Woonburg' verder uit te werken. Dit doen wij in overleg met Primas scholengroep, dorpsraad en stichting dorpscentrum Biggekerke. Begin november ligt er een intentie-overeenkomst en een programma van eisen. Dit wordt dan aan u voorgelegd.

 


22-04-2015

Na het raadsbesluit op 2 oktober 2014 heeft Primas scholengroep overleg gehad met Woonburg. Het gaat onder andere over het verzorgen van het onderhoud na realisatie en begeleiding van het bouwproces. Inmiddels ligt ook de vraag voor aan de gemeente over eigenaarschap en huur van het multifunctionele gebouw. We gaan na of dit binnen de gestelde financiële kaders past en of we hieraan kunnen meewerken en tegen welke voorwaarden. We streven ernaar om eind mei een eerste standpunt in te nemen.


26-03-2015

Na het raadsbesluit op 2 oktober 2014 heeft Primas scholengroep overleg gehad met Woonburg. Het gaat onder andere over het verzorgen van het onderhoud na realisatie en begeleiding van het bouwproces. Inmiddels ligt ook de vraag voor aan de gemeente over eigenaarschap en huur van het multifunctionele gebouw. We gaan na of dit binnen de gestelde financiële kaders past en of we hieraan kunnen meewerken en tegen welke voorwaarden. We streven ernaar om eind maart, begin april een eerste standpunt in te nemen.


23-03-2015

Na het raadsbesluit op 2 oktober 2014 heeft Primas scholengroep overleg gehad met Woonburg. Het gaat onder andere over het verzorgen van het onderhoud na realisatie en begeleiding van het bouwproces. Inmiddels ligt ook de vraag voor aan de gemeente over eigenaarschap en huur van het multifunctionele gebouw. We gaan na of dit binnen de gestelde financiële kaders past en of we hieraan kunnen meewerken en tegen welke voorwaarden. We streven ernaar om eind maart, begin april een eerste standpunt in te nemen .


12-03-2015

Na het raadsbesluit op 2 oktober 2014 heeft Primas scholengroep overleg gehad met Woonburg. Het gaat onder andere over het verzorgen van het onderhoud na realisatie en begeleiding van het bouwproces. Inmiddels ligt ook de vraag voor aan de gemeente over eigenaarschap en huur van het multifunctionele gebouw. We gaan na of dit binnen de gestelde financiële kaders past en of we hieraan kunnen meewerken en tegen welke voorwaarden. We streven ernaar om eind maart, begin april een eerste standpunt in te nemen.


19-02-2015

Na het raadsbesluit op 2 oktober 2014 heeft Primas scholengroep overleg gehad met Woonburg. Het gaat onder andere over het verzorgen van het onderhoud na realisatie en begeleiding van het bouwproces. Inmiddels ligt ook de vraag voor aan de gemeente over eigenaarschap en huur van het multifunctionele gebouw. We gaan na of dit binnen de gestelde financiële kaders past en of we hieraan kunnen meewerken en tegen welke voorwaarden. We streven ernaar om in maart een eerste standpunt in te nemen.


11-02-2015

Na het raadsbesluit op 2 oktober 2014 heeft Primas scholengroep overleg gehad met Woonburg. Het gaat onder andere over het verzorgen van het onderhoud na realisatie en begeleiding van het bouwproces. Inmiddels ligt ook de vraag voor aan de gemeente over eigenaarschap en huur van het multifunctionele gebouw. We gaan na of dit binnen de gestelde financiële kaders past en of we hieraan kunnen meewerken en tegen welke voorwaarden. We streven ernaar om eind februari, begin maart een eerste standpunt in te nemen.


03-09-2014

O
Tijd

De bouw start in maart 2018, de oplevering is gepland in december van dat jaar.

G
Geld