Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Kluijfhout Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-03-2014
Einddatum: 30-12-2018

Het Veerse strand is onderdeel van het toeristisch product. Dit moet dus tip-top in orde zijn. Het beheer, onderhoud, exploitatie en bewaking van het strand en duingebied is opgedragen aan de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Hierover zijn voor de periode 2016 t/m 2017 prestatie-afspraken gemaakt. Denk hierbij aan de Blauwe Vlag en het Schoonste strand . Samen met de SSV dringen we aan  op zandsuppleties. Niet alleen voor de veiligheid maar ook voor recreatie en toerisme. Bij de goedkeuring van de SSV begroting en jaarrekening vindt een evaluatie van de prestatieafspraken in de inbestedingsopdracht plaats.

 

 Toelichting

G
Kwaliteit

De Stichting Strandexploitatie Veere onderhoudt, beheert en exploiteert de Veerse stranden.  De basis voor deze werkzaamheden vormt de inbestedingsopdracht, met prestatieopdrachten,  van Veere aan de SSV voor de jaren 2014 tot en met 2017.  De contacten met de stichting lopen via intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Voor 2017 is te melden dat de stranden veilig waren en de  overgangen, paden en voorzieningen  netjes werden onderhouden. Vijf Blauwe vlaggen voor alle badstranden zijn in 2017 toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle was winnaar in de verkiezing 'het schoonste strand van Nederland.' De statuten van de stichting en het huishoudelijk reglement  van SSV werden geactualiseerd.  Als uitwerking hiervan neemt de nieuwe directeur Tim Wouters als directeur-bestuurder zitting in het bestuur van de SSV. 

 

28-12-2017

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.

Per 1 april 2017 vindt er een directeurswisseling plaats. De opvolger van de vertrekkende Lukas Fransen is de heer Tim Wouters.

De voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht 2018-2021 aan de SSV los van een eventuele samenwerking met Vlissingen en het Waterschap is gestart. Een voorstel is behandeld in de commissie MO van 24 oktober jl. De raad beslist op 9 november a.s.

Als het tot een concrete samenwerking komt zullen wij lopende het proces kijken welke gevolgen dit heeft voor de nieuwe inbestedingsopdracht. Zie verder het onderdeel Inbestedingsopdracht 2018 - 2021.
    

De strandexploitatie in het lopende seizoen gaat prima. Stranden, overgangen, paden en voorzieningen  worden netjes onderhouden en bewaakt. Blauwe vlaggen voor alle stranden zijn toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle was winnaar in de verkiezing 'het schoonste strand van Nederland.'

De onderlinge afstemming met de strandstichting is frequent en gebeurt op natuurlijke wijze. In het najaar vindt een brede evaluatie van het seizoen plaats.  In het Bestuurlijk overleg van 7 december  jl. is vastgesteld dat het strandseizoen uitstekend is verlopen. De doelstellingen zijn gehaald. De statuten van de stichting en het huishoudelijk reglement  zijn geactualiseerd.  Als uitwerking hiervan neemt de directeur Tim Wouters als directeur-bestuurder zitting in het bestuur van de SSV. 


28-12-2017

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.

Per 1 april 2017 vindt er een directeurswisseling plaats. De opvolger van de vertrekkende Lukas Fransen is de heer Tim Wouters.

De voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht 2018-2021 aan de SSV los van een eventuele samenwerking met Vlissingen en het Waterschap is gestart. Een voorstel is behandeld in de commissie MO van 24 oktober jl. De raad beslist op 9 november a.s.

Als het tot een concrete samenwerking komt zullen wij lopende het proces kijken welke gevolgen dit heeft voor de nieuwe inbestedingsopdracht. Zie verder het onderdeel Inbestedingsopdracht 2018 - 2021.
    

De strandexploitatie in het lopende seizoen gaat prima. Stranden, overgangen, paden en voorzieningen  worden netjes onderhouden en bewaakt. Blauwe vlaggen voor alle stranden zijn toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle was winnaar in de verkiezing 'het schoonste strand van Nederland.'

De onderlinge afstemming met de strandstichting is frequent en gebeurt op natuurlijke wijze. In het najaar vindt een brede evaluatie van het seizoen plaats.  In het Bestuurlijk overleg van 7 december  jl. is vastgesteld dat het strandseizoen uitstekend is verlopen. De doelstellingen zijn gehaald. De statuten van de stichting en het huishoudelijk reglement  zijn geactualiseerd.  Als uitwerking hiervan neemt de directeur Tim Wouters als directeur-bestuurder zitting in het bestuur van de SSV. 


27-10-2017

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.

Per 1 april 2017 vindt er een directeurswisseling plaats. De opvolger van de vertrekkende Lukas Fransen is de heer Tim Wouters.

De voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht 2018-2021 aan de SSV los van een eventuele samenwerking met Vlissingen en het Waterschap is gestart. Een voorstel is behandeld in de commissie MO van 24 oktober jl. De raad beslist op 9 november a.s.

Als het tot een concrete samenwerking komt zullen wij lopende het proces kijken welke gevolgen dit heeft voor de nieuwe inbestedingsopdracht. Zie verder het onderdeel Inbestedingsopdracht 2018 - 2021.
    

De strandexploitatie in het lopende seizoen gaat prima. Stranden, overgangen, paden en voorzieningen  worden netjes onderhouden en bewaakt. Blauwe vlaggen voor alle stranden zijn toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle was winnaar in de verkiezing 'het schoonste strand van Nederland.'

De onderlinge afstemming met de strandstichting is frequent en gebeurt op natuurlijke wijze. In het najaar vindt een brede evaluatie van het seizoen plaats.


27-10-2017

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.

Per 1 april 2017 vindt er een directeurswisseling plaats. De opvolger van de vertrekkende Lukas Fransen is de heer Tim Wouters.

De voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht 2018-2021 aan de SSV los van een eventuele samenwerking met Vlissingen en het Waterschap is gestart. Een voorstel is behandeld in de commissie MO van 24 oktober jl. De raad beslist op 9 november a.s.

Als het tot een concrete samenwerking komt zullen wij lopende het proces kijken welke gevolgen dit heeft voor de nieuwe inbestedingsopdracht. Afgesproken is met de SSV dat de werkzaamheden die voortvloeien uit de samenwerking via een afzonderlijk spoor worden inbesteed (Veere) en worden aanbesteed (Vlissingen en waterschap Scheldestromen). Dat houdt in dat de inbesteding voor werkzaamheden voor de huidige werkzaamheden voor Veere tijdig inbesteed kunnen worden.    

De strandexploitatie in het lopende seizoen gaat prima. Stranden, overgangen, paden en voorzieningen  worden netjes onderhouden en bewaakt. Blauwe vlaggen voor alle stranden zijn toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle was winnaar in de verkiezing 'het schoonste strand van Nederland.'

De onderlinge afstemming met de strandstichting is frequent en gebeurt op natuurlijke wijze. In het najaar vindt een brede evaluatie van het seizoen plaats.


29-08-2017

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.

Per 1 april 2017 vindt er een directeurswisseling plaats. De opvolger van de vertrekkende Lukas Fransen is de heer Tim Wouters.

De voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht 2018-2021 aan de SSV los van een eventuele samenwerking met Vlissingen en het Waterschap is gestart.

Als het tot een concrete samenwerking komt zullen wij lopende het proces kijken welke gevolgen dit heeft voor de nieuwe inbestedingsopdracht.

De strandexploitatie in het lopende seizoen gaat prima. Stranden, overgangen, paden en voorzieningen  worden netjes onderhouden en bewaakt. Blauwe vlaggen voor alle stranden zijn toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen.

De onderlinge afstemming met de strandstichting is frequent en gebeurt op natuurlijke wijze. In het najaar vindt een brede evaluatie van het seizoen plaats.


27-06-2017

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.

Per 1 april 2017 vindt er een directeurswisseling plaats. De opvolger van de vertrekkende Lukas Fransen is de heer Tim Wouters.

De voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht 2018-2021 aan de SSV los van een eventuele samenwerking met Vlissingen en het Waterschap is gestart.

Als het tot een concrete samenwerking komt zullen wij lopende het proces kijken welke gevolgen dit heeft voor de nieuwe inbestedingsopdracht.


24-05-2017

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.

Per 1 april 2017 vindt er een directeurswisseling plaats. De opvolger van de vertrekkende Lukas Fransen is de heer Tim Wouters.

De voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht 2018-2021 aan de SSV los van een eventuele samenwerking met Vlissingen en het Waterschap is gestart.

Als het tot een concrete samenwerking komt zullen wij lopende het proces kijken welke gevolgen dit heeft voor de nieuwe inbestedingsopdracht.


14-03-2017

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018. Per 1 april 2017 vindt er een directeurswisseling plaats. De opvolger van de vertrekkende Lukas Fransen is de heer Tim Wouters.


13-02-2017

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.


17-01-2017

Ook in 2017 zal de  SSV weer uitvoering geven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

De huidige inbestedingsopdracht loopt eind dit jaar af. Met de voorbereiding om tot een nieuwe opdracht 2018-2020 te komen wordt het 1e kwartaal 2017 gestart.


16-01-2017

Ook in 2016 heeft de SSV weer uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het strand van Oostkapelle is in 2016 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.


06-10-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

De gemeenteraad heeft de SSV jaarrekening 2015 voor kennisgeving aangenomen.

Na Domburg in 2015 is dit jaar het strand van Oostkapelle met  de titel Schoonste Strand 2016 onderscheiden.

Op de besluitenlijst van de gemeenteraad voor de vergadering van 10 november 2016 staat de Uitvoering strandexploitatie SSV 2017-218 als agendapunt.  Inmiddels is hieraan uitvoering gegeven

door de SSV jaarrekening met het jaarverslag 2015 op de lijst van ingekomen stuk  in de raadvergadering van 5 juli 2016 te plaatsen. In de begeleidende adviesnota  is vastgesteld

dat de SSV in 2015 uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken in de inbestedingsopdracht.  

 


06-10-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

De gemeenteraad heeft de SSV jaarrekening 2015 voor kennisgeving aangenomen.

Na Domburg in 2015 is dit jaar het strand van Oostkapelle met  de titel Schoonste Strand 2016 onderscheiden.

Op de besluitenlijst van de gemeenteraad voor  november 2016 staat de Uitvoering strandexploitatie SSV 2017-218 als agendapunt.  Inmiddels is hieraan uitvoering gegeven

door de SSV jaarrekening met het jaarverslag 2015 op de lijst van ingekomen stuk  in de raadvergadering van 5 juli 2016 te plaatsen. In de begeleidende adviesnota  is vastgesteld

dat de SSV in 2015 uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken in de inbestedingsopdracht.  

 


12-09-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

SSV jaarrekening 2015 is ingediend en door ons goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 7 juli 2016.

De gemeenteraad heeft de SSV jaarrekening 2015 voor kennisgeving aangenomen.

Na Domburg in 2015 is dit jaar het strand van Oostkapelle met  de titel Schoonste Strand 2016 onderscheiden. 

 


16-08-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

SSV jaarrekening 2015 is ingediend en door ons goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 7 juli 2016.

De gemeenteraad heeft de SSV jaarrekening 2015 voor kennisgeving aangenomen.

 


19-07-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

SSV jaarrekening 2015 is ingediend en door ons goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van7 juli 2016.

De gemeenteraad heeft de SSV jaarrekening 2015 voor kennisgeving aangenomen.

 


20-06-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

SSV jaarrekening 2015 is ingediend en door ons goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van7 juli 2016.

 


18-04-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

 


06-04-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

 


14-03-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart a.s.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

 


18-02-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart a.s.

 


02-02-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart a.s.

 


20-01-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

 

egroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart a.s.

 


14-01-2016

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart a.s.

 


14-12-2015

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben wij als Veere rechtstreeks de leden van de 2e Kamercommissie Water benaderd met het verzoek om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg. Het voorstel is aan de orde geweest in 2e kamercommissie maar heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het strand van Domburg is onderscheiden met de onderscheiding Schoonste Strand van Nederland 2015. 

Rond 15 december 2015 biedt de SSV haar begroting 2016 met een meerjarenraming 2017-2019 aan. Beoordeling vindt plaats binnen de kaders van de prestatie-afspraken die in de inbestedingsopdracht zijn opgenomen. Gemeenteraad wordt hierover nder geïnformeerd.


14-12-2015

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben wij als Veere rechtstreeks de leden van de 2e Kamercommissie Water benaderd met het verzoek om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg. Het voorstel is aan de orde geweest in 2e kamercommissie maar heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het strand van Domburg is onderscheiden met de onderscheiding Schoonste Strand van Nederland 2015. 

Rond 15 december 2015 biedt de SSV haar begroting 2016 met een meerjarenraming 2017-2019 aan. Beoordeling vindt plaats binnen de kaders van de prestatie-afspraken die in de inbestedingsopdracht zijn opgenomen. Gemeenteraad wordt over een en ander geïnformeerd.


25-11-2015

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben wij als Veere rechtstreeks de leden van de 2e Kamercommissie Water benaderd met het verzoek om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg. Het voorstel is aan de orde geweest in 2e kamercommissie maar heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het strand van Domburg is onderscheiden met de onderscheiding Schoonste Strand van Nederland 2015. 

Rond 15 december 2015 biedt de SSV haar begroting 2016 met een meerjarenraming 2017-2019 aan. Beoordeling hiervan plaats binnen de kaders en prestatie-afspraken die in de inbestedingsopdracht zijn opgenomen en worden ter kennisneming van de gemeenteraad gebracht.


24-11-2015

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben wij als Veere rechtstreeks de leden van de 2e Kamercommissie Water benaderd met het verzoek om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg. Het voorstel is aan de orde geweest in 2e kamercommissie maar heeft niet tot het gewenste resultaat geleid,

Rond 15 december 2015 biedt de SSV haar begroting 2016 met een meerjarenraming 2017-2019 aan.


24-11-2015

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben wij de leden van de 2e Kamercommissie Water een memo gezonden met het verzoek om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg. De memo is aan de orde geweest in 2e kamercommissie maar heeft niet tot het gewenste resultaat geleid,

Rond 15 december 2015 biedt de SSV haar begroting 2016 met een meerjarenraming 2017-2019 aan.


11-11-2015

SSV heeft 2e Kamerfracties uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze gemeente. Het doel van het werkbezoek is om het toeristisch-economiosch belang van strandsuppleties (nogmaals) onder de aandacht te brengen en in de praktijk te laten zien. Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. 

Het werkbezoek heeft opgeleverd dat geprobeerd zal worden om een onderzoek/pilot voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg op de politieke agenda te krijgen. Een memo hiervoor is in voorbereiding.

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben we de leden van de 2e Kamercommissie Water, die zijn uitgenodigd voor het werkbezoek, een memo gezonden. Daarin vragen wij om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg. De memo is aan de orde geweest in 2e kamercommissie maar heeft niet tot het gewenste resultaat geleid,

Binnenkort biedt de SSV haar begroting 2016 met een meerjarenraming 2017-2019 aan.

In verband met wat meer voorbereidingstijd is aan de SSV uitstel verleend tot medio december 2015 om de begroting 2016 met het bedrijfsplan en de meerjarenramimg 2017-2018 in te dienen.

 

 

   


11-11-2015

SSV heeft 2e Kamerfracties uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze gemeente. Het doel van het werkbezoek is om het toeristisch-economiosch belang van strandsuppleties (nogmaals) onder de aandacht te brengen en in de praktijk te laten zien. Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. 

Het werkbezoek heeft opgeleverd dat geprobeerd zal worden om een onderzoek/pilot voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg op de politieke agenda te krijgen. Een memo hiervoor is in voorbereiding.

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben we de leden van de 2e Kamercommissie Water, die zijn uitgenodigd voor het werkbezoek, een memo gezonden. Daarin vragen wij om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg. De memo is aan de orde geweest in 2e kamercommissie maar heeft niet tot het gewenste resultaat geleid,

Binnenkort biedt de SSV haar begroting 2016 met een meerjarenraming 2017-2019 aan.

In verband met wat meer voorbereidi9ngstijd is aan de SSV uitstel verleend tot medio december 2015 om de begroting 2016 met het bedrijfsplan en de meerjarenramimg 2017-2018 in te dienen.

 

 

   


15-10-2015

SSV heeft 2e Kamerfracties uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze gemeente. Het doel van het werkbezoek is om het toeristisch-economiosch belang van strandsuppleties (nogmaals) onder de aandacht te brengen en in de praktijk te laten zien. Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. 

Het werkbezoek heeft opgeleverd dat geprobeerd zal worden om een onderzoek/pilot voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg op de politieke agenda te krijgen. Een memo hiervoor is in voorbereiding.

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben we de leden van de 2e Kamercommissie Water, die zijn uitgenodigd voor het werkbezoek, een memo gezonden. Daarin vragen wij om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg. De memo is aan de orde geweest in 2e kamercommissie maar heeft niet tot het gewenste resultaat geleid,

Binnenkort biedt de SSV haar begroting 2016 met een meerjarenraming 2017-2019 aan.

 

 

   


16-07-2015

SSV heeft 2e Kamerfracties uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze gemeente. Het doel van het werkbezoek is om het toeristisch-economiosch belang van strandsuppleties (nogmaals) onder de aandacht te brengen en in de praktijk te laten zien. Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. 

Het werkbezoek heeft opgeleverd dat geprobeerd zal worden om een onderzoek/pilot voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg op de politieke agenda te krijgen. Een memo hiervoor is in voorbereiding.

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben we de leden van de 2e Kamercommissie Water, die zijn uitgenodigd voor het werkbezoek, een memo gezonden. Daarin vragen wij om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg.

 

   


19-05-2015

SSV heeft 2e Kamerfracties uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze gemeente. Het doel van het werkbezoek is om het toeristisch-economiosch belang van strandsuppleties (nogmaals) onder de aandacht te brengen en in de praktijk te laten zien. Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. 

Het werkbezoek heeft opgeleverd dat geprobeerd zal worden om een onderzoek/pilot voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg op de politieke agenda te krijgen. Een memo hiervoor is in voorbereiding.

Via verschilende sporen is in Zeeuws verband  bij de minister en de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het toeristisch-economisch belang bij zandsuppleties. Daarnaast hebben we de leden van de 2e Kamercommissie Water, die zijn uitgenodigd voor het werkbezoek, een memo gezonden. Daarin vragen wij om bij de vaststelling van het nationale Waterplan een pilot op te nemen  voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg.

 

   


16-04-2015

SSV heeft 2e Kamerfracties uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze gemeente. Het doel van het werkbezoek is om het toeristisch-economiosch belang van strandsuppleties (nogmaals) onder de aandacht te brengen en in de praktijk te laten zien. Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. 

Het werkbezoek heeft opgeleverd dat geprobeerd zal worden om een onderzoek/pilot voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg op de politieke agenda te krijgen. Een memo hiervoor is in voorbereiding.

 

   


19-03-2015

SSV heeft 2e Kamerfracties uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze gemeente. Het doel van het werkbezoek is om het toeristisch-economiosch belang van strandsuppleties (nogmaals) onder de aandacht te brengen en in de praktijk te laten zien. Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. 

Het werkbezoek heeft opgeleverd dat geprobeerd zal worden om een onderzoek/pilot voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg op de politieke agenda te krijgen. Een memo hiervoor is in overleg. 

 

   


18-02-2015

SSV heeft 2e Kamerfracties uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze gemeente. Het doel van het werkbezoek is om het toeristisch-economiosch belang van strandsuppleties (nogmaals) onder de aandacht te brengen en in de praktijk te laten zien. Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. 

Het werkbezoek heeft opgeleverd dat geprobeerd zal worden om een onderzoek/pilot voor een éénmalige extra zandsuppletie bij Domburg op de politieke agenda te krijgen. Een memo hiervoor is in overleg. 


19-01-2015

SSV heeft 2e Kamerfracties uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze gemeente. Het doel van het werkbezoek is om het toeristisch-economiosch belang van strandsuppleties (nogmaals) onder de aandacht te brengen en in de praktijk te laten zien. Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. 


19-01-2015

02-09-2014

G
Tijd

De inbestedingsopdracht heeft een looptijd tot 31 december 2017.  De gemeenteraad stemde in zijn vergadering van 9 november 2017 in met de nieuwe inbestedingsopdracht 2018 - 2021 aan de SSV. De strandexploitatie, inclusief strandonderhoud, het onderhoud en beheer van de duingebiedvoorzieningen en het uitvoeren van strandbewaking c.a. werden voor vier jaar weggezet bij SSV.  Met de nieuwe opdracht wordt de huidige kwaliteit van het strandproduct gewaarborgd en wordt tevens gewerkt aan een verbeterde kwaliteit, duurzaamheid en dienstverlening. Nieuwe elementen zijn: het langer handhaven van de voorzieningen op de badstranden tot 1 oktober, de verlenging van de strandperiode van 18.00 naar 20.00 uur en het leggen van een extra accent op het Neeltje Jansstrand.   De benodigde extra middelen ad. € 65.200 komen voor 2018 beschikbaar. Via de Kadernota 2018 wordt omgekeken naar structureel geld voor 2019 en volgende jaren. Het jaar 2018 wordt dan ook als pilot beschouwd.

G
Geld

Budgetafspraken zijn geregeld in de inbestedingsopdracht 2014-2018. Nieuwe budgetafspraken zijn voor de nieuwe inbestedingsperiode  2018 - 2021 gemaakt. De benodigde extra middelen voor nieuw beleid en dienstverlening ad. € 65.500 komen voor 2018 beschikbaar uit het overschot SSV 2016. via de kadernota 2018 volgt besluitvorming over de benodigde extra structurele middelen vanaf 2019.