Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren

6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren
Projectleider/budgethouder
Perdon René
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016

Orionis Walcheren voert voor de gemeente Veere de participatiewet uit. Door middel van de begeleidingscommissie, DB en AB van Orionis sturen wij Orionis Walcheren aan. Er is specifiek aandacht voor het verhogen van de uitstroom en het versterken van de financiële positie van Orionis. Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan plan van aanpak op basis van de aanbevelingen van rapport Berenschot . Daarnaast richten we ons op de flexibele inzet van personeel, het versterken van de samenwerking tussen Porthos en Orionis en de extra aandacht voor kwetsbare jongeren. De begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag leggen we voor aan de raad.Toelichting

G
Kwaliteit

Per 1 april 2017 ging Orionis Walcheren over tot de uitvoering van het plan van aanpak en in februari 2018 was men bezig met de evaluatie hiervan. Aan de hand van kernpunten zoals 'een strikte aanpak' en focus op werk' wordt gekeken naar de stand van zaken en naar effecten hiervan. Aansluitend  leggen we in 2018 een nieuw beleidsplan -periode 2019 -2022 voor Orionis Walcheren aan u voor.

 

Wij implementeren de speerpunten uit het minimabeleid. Naast het Jeugdsportfonds nemen we ook deel aan het Jeugdcultuurfonds, inwoners kunnen via Orionis Walcheren gebruik maken van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten en trekken we inkomensgrenzen voor minimaregelingen op naar 130%. In het najaar 2018 leggen we nieuwe kaders voor het minimabeleid 2019 -2022 aan u voor.

 

Samenwerking met partners in het sociaal domein zetten wij verder voort in onder meer de pilot Entry en schuldhulpverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is de evaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening dat is uitgevoerd door de begeleidingscommissie (beleidsmedewerkers van de Walcherse gemeenten).

07-02-2018

Per 1 april 2017 ging Orionis Walcheren overtot de uitvoering van het plan van aanpak en in februari 2018 was men bezig met de evaluatie hiervan. Aan de hand van kernpunten zoals 'een strikte aanpak' en focus op werk' wordt gekeken naar de stand van zaken en naar effecten hiervan. Aansluitend  leggen we in 2018 een nieuw beleidsplan -periode 2019 -2022 voor Orionis Walcheren aan u voor.

 

Wij implementeren de speerpunten uit het minimabeleid. Naast het Jeugdsportfonds nemen we ook deel aan het Jeugdcultuurfonds, inwoners kunnen via Orionis Walcheren gebruik maken van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten en trekken we inkomensgrenzen voor minimaregelingen op naar 130%. In het najaar 2018 leggen we nieuwe kaders voor het minimabeleid 2019 -2022 aan u voor.

 

Samenwerking met partners in het sociaal domein zetten wij verder voort in onder meer de pilot Entry en schuldhulpverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is de evaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening dat is uitgevoerd door de begeleidingscommissie (beleidsmedewerkers van de Walcherse gemeenten).


06-02-2018

Per 1 april 2017 is Orionis Walcheren overgegaan tot de uitvoering van het plan van aanpak en in februari 2018 is men bezig met de evaluatie hiervan. Aan de hand van kernpunten zoals 'een strikte aanpak' en focus op werk' wordt gekeken naar de stand van zaken en naar effecten hiervan. Aansluitend wordt  er in 2018 een nieuw beleidsplan -periode 2019 -2022 opgesteld voor Orionis Walcheren. 

 

Wij zijn bezig met implementatie van de speerpunten uit het minimabeleid. Naast het Jeugdsportfonds nemen we ook deel aan het Jeugdcultuurfonds, inwoners kunnen via Orionis Walcheren gebruik maken van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten en inkomensgrenzen voor minimaregelingen worden opgetrokken naar 130%. In het najaar 2018 moeten nieuwe kaders voor het minimabeleid 2019 -2022 worden vastgesteld. 

 

Samenwerking met partners in het sociaal domein zetten wij verder voort in onder meer de pilot Entry en schuldhulpverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is de evaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening dat wordt uitgevoerd door de begeleidingscommissie (beleidsmedewerkers van de Walcherse gemeenten). Wij streven ernaar de resultaten in april 2018 aan de gemeenteraad aan te bieden. 


21-06-2017

Het (aangepaste) plan van aanpak is in maart 2017 behandeld in de raad van Middelburg, Veere en Vlissingen. Per 1 april 2017 is Orionis Walcheren overgegaan tot de uitvoering van het plan van aanpak. Het plan van aanpak leidde tot wijzigingen in de aanpak, extra maatregelen en een aantal beleidswijzigingen. Beging 2018 zullen de uitvoering en resultaten worden geëvalueerd.

De focus ligt tevens op het Werkleerbedrijf. Enerzijds is het werkleerbedrijf een belangrijk middel in het vergroten van de uitstroom naar werk door inzet van werkleertrajecten. Deze trajecten zijn gericht op de ontwikkeling van werknemers- en vakvaardigheden en bieden zo perspectief op uitstroom naar werk in de huidige arbeidsmarkt. Anderzijds gaat Orionis Walcheren door met de opdracht het Werkleerbedrijf bedrijfseconomisch verantwoord te maken, door de werksoorten te analyseren en waar nodig aan te passen.
 

Een derde focuspunt voor 2018 is de samenwerking met partners in het sociaal domein verder voort te zetten. Voorbeelden hiervan zijn de pilot Entry, het maatwerk armoedebeleid, vroegsignalering huurschulden, het Jongerenloket en de aanpak kwetsbare jongeren.


23-05-2017

Het (aangepaste) plan van aanpak is in maart 2017 behandeld in de raad van Middelburg, Veere en Vlissingen. Per 1 april 2017 is Orionis Walcheren overgegaan tot de uitvoering van het plan van aanpak. Het plan van aanpak leidde tot wijzigingen in de aanpak, extra maatregelen en een aantal beleidswijzigingen. Beging 2018 zullen de uitvoering en resultaten worden geëvalueerd.

De focus ligt tevens op het Werkleerbedrijf. Enerzijds is het werkleerbedrijf een belangrijk middel in het vergroten van de uitstroom naar werk door inzet van werkleertrajecten. Deze trajecten zijn gericht op de ontwikkeling van werknemers- en vakvaardigheden en bieden zo perspectief op uitstroom naar werk in de huidige arbeidsmarkt. Anderzijds gaat Orionis Walcheren door met de opdracht het Werkleerbedrijf bedrijfseconomisch verantwoord te maken, door de werksoorten te analyseren en waar nodig aan te passen.
 

Een derde focuspunt voor 2018 is het verder vormgeven van een integrale toegang tot het sociaal domein voor de inwoners op Walcheren samen met onze partner Porthos en de maatschappelijke organisaties. Dit krijgt steeds meer vorm. Door een effectievere samenwerking werken we stap voor stap toe naar “1 gezin 1 plan 1 regiehouder” op Walcheren.


15-03-2017

2016 heeft voor Orionis in het teken gestaan van het verdiepend onderzoek en opstellen van een aanvalsplan. Het hoge volumebestand en de gedaalde rijksbijdragen zorgen ervoor dat de drie Walcherse gemeenten een veel hogere extra gemeentelijke bijdrage moeten betalen. Om deze bijdrage te kunnen verlagen (doel is uiteindelijk op 0 uitkomen) is het noodzakelijk om een andere koers te gaan varen. Bureau Berenschot heeft in dit kader een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Hierin zijn knelpunten binnen de organisatie uitgelicht. Dit is de basis geweest voor het Plan van Aanpak dat door Orionis Walcheren is opgesteld. Er zal een andere koers moeten worden ingezet om de klantenaantallen terug te kunnen dringen. In 2016 zijn in dit kader al verschillende stappen gezet: er is bijvoorbeeld al een nieuw intake proces ingericht waarbij werk meer naar voren is gehaald (invoering werkgesprek). Verder zijn er verschillende projecten en pilots gedraaid om de samenwerking met verschillende partijen te verbeteren (bijv. met het UWV) en de integraliteit te verbeteren. Binnen het leerwerkbedrijf is een start gemaakt met het arbeidsmarktgericht maken van de werksoorten. Tevens is er een analyse naar de werksoorten gedaan om uiteindelijk te komen tot een financieel gezond, kostenneutraal  leerwerkbedrijf. In 2017 zal hier verder mee aan de slag worden gegaan. Het (aangepaste) plan van aanpak wordt in maart 2017 behandeld in de raad van Middelburg, Veere en Vlissingen. 2017 zal vervolgens in het teken staan van de implementatie en monitoring van het plan van aanpak.


08-02-2017

2016 heeft voor Orionis in het teken gestaan van het verdiepend onderzoek en opstellen van een aanvalsplan. Het hoge volumebestand en de gedaalde rijksbijdragen zorgen ervoor dat de drie Walcherse gemeenten een veel hogere extra gemeentelijke bijdrage moeten betalen. Om deze bijdrage te kunnen verlagen (doel is uiteindelijk op 0 uitkomen) is het noodzakelijk om een andere koers te gaan varen. Bureau Berenschot heeft in dit kader een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Hierin zijn knelpunten binnen de organisatie uitgelicht. Dit is de basis geweest voor het Plan van Aanpak dat door Orionis Walcheren is opgesteld. Er zal een andere koers moeten worden ingezet om de klantenaantallen terug te kunnen dringen. In 2016 zijn in dit kader al verschillende stappen gezet: er is bijvoorbeeld al een nieuw intake proces ingericht waarbij werk meer naar voren is gehaald (invoering werkgesprek). Verder zijn er verschillende projecten en pilots gedraaid om de samenwerking met verschillende partijen te verbeteren (bijv. met het UWV) en de integraliteit te verbeteren. Binnen het leerwerkbedrijf is een start gemaakt met het arbeidsmarktgericht maken van de werksoorten. Tevens is er een analyse naar de werksoorten gedaan om uiteindelijk te komen tot een financieel gezond, kostenneutraal  leerwerkbedrijf. In 2017 zal hier verder mee aan de slag worden gegaan. 2017 zal in het teken staan van de implementatie en monitoring van het plan van aanpak.


23-01-2017

2016 heeft voor Orionis in het teken gestaan van het verdiepend onderzoek en opstellen van een aanvalsplan. Het hoge volumebestand en de gedaalde rijksbijdragen zorgen ervoor dat de drie Walcherse gemeenten een veel hogere extra gemeentelijke bijdrage moeten betalen. Om deze bijdrage te kunnen verlagen (doel is uiteindelijk op 0 uitkomen) is het noodzakelijk om een andere koers te gaan varen. Bureau Berenschot heeft in dit kader een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Hierin zijn knelpunten binnen de organisatie uitgelicht. Dit is de basis geweest voor het Plan van Aanpak dat door Orionis Walcheren is opgesteld. Er zal een andere koers moeten worden ingezet om de klantenaantallen terug te kunnen dringen. In 2016 zijn in dit kader al verschillende stappen gezet: er is bijvoorbeeld al een nieuw intake proces ingericht waarbij werk meer naar voren is gehaald (invoering werkgesprek). Verder zijn er verschillende projecten en pilots gedraaid om de samenwerking met verschillende partijen te verbeteren (bijv. met het UWV) en de integraliteit te verbeteren. Binnen het leerwerkbedrijf is een start gemaakt met het arbeidsmarktgericht maken van de werksoorten. Tevens is er een analyse naar de werksoorten gedaan om uiteindelijk te komen tot een financieel gezond, kostenneutraal  leerwerkbedrijf. In 2017 zal hier verder mee aan de slag worden gegaan. 2017 zal in het teken staan van de implementatie en monitoring van het plan van aanpak.


15-12-2016

Het plan van aanpak is besproken in de Walcherse commissie. Zowel het plan van aanpak als de 1e begrotingswijziging 2017 (met daarin ook de financiële effecten van het plan van aanpak verwerkt) zullen in januari ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd (17 januari commissie, 2 februari raad).

 


15-11-2016

Op dit moment staat alles in het teken van het plan van aanpak. Op 6 december wordt het plan van aanpak tijdens een extra Walcherse commissie inhoudelijk toegelicht. Ook de financiële effecten zullen daar worden besproken. Deze effecten, samen met de effecten van oa het nieuwe verdeelmodel zullen verwerkt worden in de 1e begrotingswijziging 2017 (Orionis). Deze zal eind januari in de commissie worden besproken (raad 2 februari). 

 


27-09-2016

Berenschot heeft het verdiepend onderzoek afgerond. Deze week wordt het rapport aan de colleges voorgelegd. Op 4 oktober wordt het stuk tijdens de Walcherse commissie toegelicht. Orionis Walcheren gaat een actieplan voorbereiden.

 Per 1 september is Orionis Walcheren gestart met een nieuw klantproces voor de klanten van 27 jaar en ouder. Hierin is werk naar de voorkant van het proces gehaald. Wanneer een klant zich aanmeldt voor een uitkering is het eerste gesprek dat gaat plaatsvinden een gesprek over werk. Een werkgesprek is bedoeld om de mogelijkheden van de klant op de arbeidsmarkt te beoordelen. Ook geeft het een indicatie van de ondersteuning vanuit Orionis die nodig is om de klant zo snel mogelijk weer in het eigen inkomen te laten voorzien. Ondertussen worden uiteraard ook de benodigde stappen gezet voor het regelen van een uitkering.

 Er is een nieuwe manier van samenwerken voorbereid tussen Orionis en de gemeentelijke afdelingen openbare ruimte. Er ligt een voorstel bij het college om per gemeente een ploeg van klanten van Orionis (combinatie van Wsw’ers en WWB’ers ) onder aansturing van een gemeentelijke medewerker in een bepaald gebied in de gemeente te laten werken. Orionis verzorgt de begeleiding van de gemeentelijke medewerker/voorman met de focus op de ontwikkeling van de medewerker, de gemeente verzorgt de inhoudelijke en praktische aansturing. De individuele gemeente bepaalt dus het niveau van uitvoering.

 De pilot vroegsignalering wordt verlengd tot het eind van het jaar. De pilot heeft een formele looptijd tot 1 oktober. Om een realistische kwantitatieve en kwalitatieve effectmeting te kunnen doen moeten casussen gevolgd worden. Daarom heeft het MT van Orionis Walcheren besloten de pilot met 3 maanden te verlengen tot 31 december 2016. Per 1 oktober zal de formatie in de pilot teruggebracht worden naar het niveau dat minimaal nodig is om de pilot op de gestelde criteria te evalueren. In december wordt aan de Stuurgroep Sociaal Domein de eindevaluatie van de pilot voorgelegd met een advies over de wijze waarop vroegsignalering in samenwerking met de woningcorporaties op Walcheren het meest effectief ingericht kan worden.

 

 


14-07-2016

De begroting 2016 is vastgesteld en er wordt een positieve zienswijze aan het Algemeen Bestuur meegegeven. Na de zomer volgen de tussenrapportage 2016 met daarbij de 2e begrotingswijziging 2016. 
Op dit moment vindt nadere uitwerking plaats van de werksoortenanalyse en het verdiepend onderzoek uitgevoerd door Berenschot. Dit verloopt volgens planning.

Orionis Walcheren werkt mee aan een subsidieaanvraag bij ZonMW op het thema schuldhulpverlening en armoede. Zij neemt hierin niet het voortouw maar sluit aan bij een projectaanvraag vanuit de GR Stroomopwaarts (gemeenten Vlaardingen/Schiedam).  Orionis Walcheren zal de controle groep zijn. Andere hierbij aangesloten organisaties zijn de brancheorganisatie maatschappelijkwerk; sociaal werk Nederland (voorheen MO-groep); maatschappelijk werk in de regio Vlaardingen/Schiedam: Minters; mogelijk maatschappelijk werk walcheren en Porthos; Hogeschool Utrecht als onderzoeksinstituut; lector Nadja Jungmann & Tamara Madern.
De aanvraag valt binnen het kennisprogramma genaamd Vakkundig aan het werk van ZonNW van waaruit interventies op het gebied van re-integratie, methodisch werken, schuldhulpverlening en bestrijding armoedeproblematiek worden onderzocht. Indien de projectaanvraag wordt goedgekeurd kan er onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van ons nieuwe beleidsplan. Voordeel van dit onderzoek is  dat we de effectiviteit van de aanpak kunnen vaststellen; deze kunnen vergelijken met een andere regio en input krijgen vanuit de wetenschap (kennisoverdracht).

 

 

 


13-07-2016

De begroting 2016 is vastgesteld en er wordt een positieve zienswijze aan het Algemeen Bestuur meegegeven. Na de zomer volgen de tussenrapportage 2016 met daarbij de 2e begrotingswijziging 2016. 
Op dit moment vindt nadere uitwerking plaats van de werksoortenanalyse en het verdiepend onderzoek uitgevoerd door Berenschot. Dit verloopt volgens planning.

Orionis Walcheren bereid een projectaanvraag voor bij ZonNW op het thema schuldhulpverlening en armoede. Zij neemt hierin niet het voortouw maar sluit aan bij een projectaanvraag vanuit de GR Stroomopwaarts (gemeenten Vlaardingen/Schiedam). Andere hierbij aangesloten organisaties zijn de brancheorganisatie maatschappelijkwerk; sociaal werk Nederland (voorheen MO-groep); maatschappelijk werk in de regio Vlaardingen/Schiedam: Minters; mogelijk maatschappelijk werk walcheren en Porthos; Hogeschool Utrecht als onderzoeksinstituut; lector Nadja Jungmann & Tamara Madern.
De aanvraag valt binnen het kennisprogramma genaamd Vakkundig aan het werk van ZonNW van waaruit interventies op het gebied van re-integratie, methodisch werken, schuldhulpverlening en bestrijding armoedeproblematiek worden onderzocht. Indien de projectaanvraag wordt goedgekeurd kan er onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van ons nieuwe beleidsplan. Voordeel van dit onderzoek is  dat we de effectiviteit van de aanpak kunnen vaststellen; deze kunnen vergelijken met een andere regio en input krijgen vanuit de wetenschap (kennisoverdracht).

 

 

 


15-06-2016

 Orionis is bezig met een aantal verbetertrajecten om de instroom te beperken en de uitstroom te vergroten. Zo worden er na de groepsvoorlichting  (bij intake voor een uitkering) met mensen die direct naar werk kunnen uitstromen werkgesprekken gehouden. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met Tempo team, die één dag in de week in huis is bij Orionis. Daarnaast wordt gewerkt aan verdere doorontwikkeling van de intake waarbij een scheiding gemaakt wordt tussen werk en uitkering. Er komt een extra gesprek bij specifiek gericht op uitstroom richting werk (nu ligt de nadruk vaak teveel op het inkomensvraagstuk). Ook loopt er een traject waarbij klanten in kleine groepjes in 8 weken intensief met elkaar aan de slag gaan om een betaalde baan te vinden. Zij volgen bijv. workshops op het gebied van solliciteren en werkgeversvaardigheden. Tot slot wordt er ook gewerkt aan het arbeidsmarktgericht maken van de werksoorten waardoor het werkbedrijf doorontwikkelt tot werkleerbedrijf en de re-integratietrajecten beter aansluiten op de arbeidsmarkt. 

Wat betreft de klantenaantallen zien we nog steeds een fors hogere instroom dan begroot  (mei 2016 - 3514). De gevolgen hiervan zullen worden verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2016 die later dit jaar volgt. Berenschot is ondertussen bezig met het verdiepend onderzoek. De resultaten daarvan worden ook na de zomer verwacht.

 


12-04-2016

 

 


21-03-2016

 

 


14-01-2016

Op 9 februari vindt er een nieuwe themabijeenkomst plaatst, deze keer over schuldhulpverlening.

 


G
Tijd
G
Geld

 De 3e begrotingswijziging 2017 is behandeld en de ontwerpbegroting 2019 dient voor 1 april 2018 door Orionis Walcheren te worden aangeleverd.