Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

6.005 Rapporteren over de ontwikkelingen binnen sociaal domein Walcheren (wmo, jeugd en participatie)

6.005 Rapporteren over de ontwikkelingen binnen sociaal domein Walcheren (wmo, jeugd en participatie)
Projectleider/budgethouder
Brauwer-Koevoets Marga, de
Francke Ard-Jan
Heijde Arno, van der
Perdon René
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017

Per kwartaal rapporteren we vanuit de Walcherse (en Zeeuwse) samenwerking zowel inhoudelijk als financieel over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

We geven inzicht in de hulpvragen, verstrekte voorzieningen, klanttevredenheid en de financiële kaders. Tussentijds geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze domeinen (o.a. op het gebied van inkoop jeugd, vernieuwing van het zorgaanbod en beschermd wonen).

Een werkgroep vanuit de drie gemeenteraden werkt aan format, frequentie van rapporteren en de monitoringsinformatie.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

 

Verordening Wmo en Jeugdhulp

Onder andere vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 besloot u om de Verordening Wmo en Jeugdhulp aan te passen in maart 2017 . 

 

Huishoudelijke Hulp
De overgangsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) liep door in 2017. Veerse inwoners konden tegen een bedrag van 5 euro zelf Huishoudelijke Hulp inkopen. Wij besloten om het budget te verruimen, zodat de regeling in 2017 ook open stond voor nieuwe klanten.

In november 2017 sloten we contracten af met vijf zorgaanbieders voor de levering van Huishoudelijke Hulp aan onze inwoners in 2018. Voorheen vielen de klanten onder de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Met al deze klanten is contact geweest. Porthos gaf aan iedere HHT klant een beschikking voor hetzelfde aantal uren als in 2017. Op die manier verliep de overgang tussen de oude en nieuwe regeling zo soepel mogelijk. 

 

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

De contracten met zorgaanbieders voor begeleiding en dagbesteding liepen door in 2017. Voor 2017 en 2018 is besloten we om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders was er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

 

Collectief vervoer

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen besloten we in 2017 om de vervoersovereenkomst met Hala Zeeland bv voor het doelgroepenvervoer op Walcheren met 1 jaar te verlengen tot 31 augustus 2018.

De juridische procedure van de verliezende partij in de aanbesteding liep ook in 2017 (en 2018) nog door.

Inkoop hulpmiddelen

In 2017 liep het contract voor de levering van hulpmiddelen af. Bij de aanbesteding bleken er helaas geen inschrijvende partijen te zijn. Hierdoor moesten we de afspraken met de huidige leverancier verlengen om de dienstverlening aan onze klanten te continueren. Daarnaast startten we eind 2017 met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding in 2018.

 

Leertuin Privacy
In 2017 stemden wij in met voortzetting van de Leertuin Privacy. Dit als voorbereiding op de nieuwe Europese  wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht.

 

Armoedebeleid:

In het kader van het armoedebeleid hebben wij een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

 

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) zijn voor het continueren van de zorg, contracten met zorgaanbieders voor drie jaar afgesloten. De inkooporganisatie is bij de GR GGD onder gebracht. In de bestuurscommissie van IJZ nemen alle wethouders jeugd deel uit Zeeland. Er zijn beleidskaders en een businesscase voor IJZ 2017 vastgesteld. In opdracht van gemeenten heeft IJZ producten gestandaardiseerd en meerjarige contracten afgesloten om de administratieve lasten te verminderen.

In 2017 is een ICT-systeem ingericht om het proces van opdracht tot facturering tussen IJZ en zorgaanbieders optimaal te maken. Er wordt gewerkt aan vernieuwing door enkele initiatieven van zorgaanbieders te bekostigen uit het zorgbudget.

 

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Met Zeeuwse Gronden en Zeeuwland hebben wij in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een Beschermd Wonen voorziening in Koudekerke. Het gaat om  15 zorgappartementen. De verwachting is dat deze voorziening in 2019 gerealiseerd wordt.

Vanuit de Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen is in 2017 een nieuwe deelovereenkomst afgesloten met de zorgaanbieders voor de duur van 2 jaar; met een looptijd tot 31 december 2019.

In Zeeuws verband is in 2017 een zogenaamde regiovisie Beschermd Wonen voorbereid. Deze wordt in de 1e helft van 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.

 

 

08-02-2018

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

 

Verordening Wmo en Jeugdhulp

Onder andere vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 besloot u om de Verordening Wmo en Jeugdhulp aan te passen in maart 2017 . 

 

Huishoudelijke Hulp
De overgangsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) liep door in 2017. Veerse inwoners konden tegen een bedrag van 5 euro zelf Huishoudelijke Hulp inkopen. Wij besloten om het budget te verruimen, zodat de regeling in 2017 ook open stond voor nieuwe klanten.

In november 2017 sloten we contracten af met vijf zorgaanbieders voor de levering van Huishoudelijke Hulp aan onze inwoners in 2018. Voorheen vielen de klanten onder de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Met al deze klanten is contact geweest. Porthos gaf aan iedere HHT klant een beschikking voor hetzelfde aantal uren als in 2017. Op die manier verliep de overgang tussen de oude en nieuwe regeling zo soepel mogelijk. 

 

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

De contracten met zorgaanbieders voor begeleiding en dagbesteding liepen door in 2017. Voor 2017 en 2018 is besloten we om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders was er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

 

Collectief vervoer

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen besloten we in 2017 om de vervoersovereenkomst met Hala Zeeland bv voor het doelgroepenvervoer op Walcheren met 1 jaar te verlengen tot 31 augustus 2018.

De juridische procedure van de verliezende partij in de aanbesteding liep ook in 2017 (en 2018) nog door.

Inkoop hulpmiddelen

In 2017 liep het contract voor de levering van hulpmiddelen af. Bij de aanbesteding bleken er helaas geen inschrijvende partijen te zijn. Hierdoor moesten we de afspraken met de huidige leverancier verlengen om de dienstverlening aan onze klanten te continueren. Daarnaast startten we eind 2017 met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding in 2018.

 

Leertuin Privacy
In 2017 stemden wij in met voortzetting van de Leertuin Privacy. Dit als voorbereiding op de nieuwe Europese  wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht.

 

Armoedebeleid:

In het kader van het armoedebeleid hebben wij een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

 

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) zijn voor het continueren van de zorg, contracten met zorgaanbieders voor drie jaar afgesloten. De inkooporganisatie is bij de GR GGD onder gebracht. In de bestuurscommissie van IJZ nemen alle wethouders jeugd deel uit Zeeland. Er zijn beleidskaders en een businesscase voor IJZ 2017 vastgesteld. In opdracht van gemeenten heeft IJZ producten gestandaardiseerd en meerjarige contracten afgesloten om de administratieve lasten te verminderen.

In 2017 is een ICT-systeem ingericht om het proces van opdracht tot facturering tussen IJZ en zorgaanbieders optimaal te maken. Er wordt gewerkt aan vernieuwing door enkele initiatieven van zorgaanbieders te bekostigen uit het zorgbudget.

 

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Met Zeeuwse Gronden en Zeeuwland hebben wij in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een Beschermd Wonen voorziening in Koudekerke. Het gaat om  15 zorgappartementen. De verwachting is dat deze voorziening in 2019 gerealiseerd wordt.

Vanuit de Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen is in 2017 een nieuwe deelovereenkomst afgesloten met de zorgaanbieders voor de duur van 2 jaar; met een looptijd tot 31 december 2019.

In Zeeuws verband is in 2017 een zogenaamde regiovisie Beschermd Wonen voorbereid. Deze wordt in de 1e helft van 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.

 

 


12-01-2018

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

 

Huishoudelijke Hulp
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden.  Dit wordt een aanbesteding voor 1 jaar met de huidige zorgaanbieders die nu nog huishoudelijke hulp bieden via de huishoudelijke hulp toelage (HHT). De aanbesteding is eind 2017 succesvol afgerond. De implementatie loopt door in 2018. Porthos geeft aan iedere HHT klant een beschikking voor hetzelfde aantal uren als in 2017. Op die manier verloopt de overgang tussen de oude en nieuwe regeling zo soepel mogelijk.

 

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we inmiddels ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura waar klanten uit kunnen kiezen. Voor 2017 en 2018 is besloten om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders is er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

 

Inkoop hulpmiddelen:

Bij de afronding van de aanbesteding voor hulpmiddelen, bleken er geen partijen te zijn die zich inschreven. Momenteel bereiden we een nieuwe aanbesteding voor  en maken wij afspraken met de huidige leverancier om de dienstverlening aan onze klanten te continueren.

 

Leertuin Privacy
In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

Armoedebeleid:

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

 

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten. ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan standaardisering van producten en meerjarige contracten om de administratieve lasten te verminderen.

Eind 2017 wordt een ICT-systeem ingericht om de gegevensdeling tussen de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en zorgaanbieders optimaal te maken.

Vanaf 2017 wordt aan het speciaal onderwijs De Sprienke een Zeeuws budget toegekend voor ondersteuning in de school zodat hulp aan individuele leerlingen wordt gebundeld en daarmee de administratieve last enorm wordt verminderd.

 

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen. Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.

 

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.


15-09-2017

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

 

Huishoudelijke Hulp
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden.  Dit wordt een aanbesteding voor 1 jaar met de huidige zorgaanbieders die nu nog huishoudelijke hulp bieden via de huishoudelijke hulp toelage (HHT) De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we inmiddels ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura waar klanten uit kunnen kiezen. Begin 2017 besloten we om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders is er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

 

Inkoop hulpmiddelen:

Bij de afronding van de aanbesteding voor hulpmiddelen, bleken er geen partijen te zijn die zich inschreven. Momenteel wordt onderzocht hoe een nieuwe aanbesteding ingericht wordt en maken wij afspraken om de dienstverlening aan onze klanten te continueren.

 

Leertuin Privacy
In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

Armoedebeleid:

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

 

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten. ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan standaardisering van producten en meerjarige contracten om de administratieve lasten te verminderen.

Eind 2017 wordt een ICT-systeem ingericht om de gegevensdeling tussen de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en zorgaanbieders optimaal te maken.

Vanaf 2017 wordt aan het speciaal onderwijs De Sprienke een Zeeuws budget toegekend voor ondersteuning in de school zodat hulp aan individuele leerlingen wordt gebundeld en daarmee de administratieve last enorm wordt verminderd.

 

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen. Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.

 

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.


08-08-2017

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

 

Huishoudelijke Hulp
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden.  Dit wordt een aanbesteding voor 1 jaar met de huidige zorgaanbieders die nu nog huishoudelijke hulp bieden via de huishoudelijke hulp toelage (HHT) De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we inmiddels ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura waar klanten uit kunnen kiezen. Begin 2017 besloten we om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders is er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

 

Inkoop hulpmiddelen:

Bij de afronding van de aanbesteding voor hulpmiddelen, bleken er geen partijen te zijn die zich inschreven. Momenteel wordt onderzocht hoe een nieuwe aanbesteding ingericht wordt en maken wij afspraken om de dienstverlening aan onze klanten te continueren.

 

Leertuin Privacy
In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

Armoedebeleid:

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

 

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten. ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan standaardisering van producten en meerjarige contracten om de administratieve lasten te verminderen.

Eind 2017 wordt een ICT-systeem ingericht om de gegevensdeling tussen de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en zorgaanbieders optimaal te maken.

Vanaf 2017 wordt aan het speciaal onderwijs De Sprienke een Zeeuws budget toegekend voor ondersteuning in de school zodat hulp aan individuele leerlingen wordt gebundeld en daarmee de administratieve last enorm wordt verminderd.

 

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen. Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.

 

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.


18-07-2017

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

 

Huishoudelijke Hulp
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden.  Dit wordt een aanbesteding voor 1 jaar met de huidige zorgaanbieders die nu nog huishoudelijke hulp bieden via de huishoudelijke hulp toelage (HHT) De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt

 

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we inmiddels ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura waar klanten uit kunnen kiezen. Begin 2017 besloten we om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders is er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

 

Inkoop hulpmiddelen:

Bij de afronding van de aanbesteding voor hulpmiddelen, bleken er geen partijen te zijn die zich inschreven. Momenteel wordt onderzocht hoe een nieuwe aanbesteding ingericht wordt en maken wij afspraken om de dienstverlening aan onze klanten te continueren.

 

Leertuin Privacy
In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

Armoedebeleid:

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland

 

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten. ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan standaardisering van producten en meerjarige contracten om de administratieve lasten te verminderen.

Eind 2017 wordt een ICT-systeem ingericht om de gegevensdeling tussen de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en zorgaanbieders optimaal te maken.

Vanaf 2017 wordt aan het speciaal onderwijs De Sprienke een Zeeuws budget toegekend voor ondersteuning in de school zodat hulp aan individuele leerlingen wordt gebundeld en daarmee de administratie last enorm wordt verminderd.

 

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen. Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.

 

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.


13-07-2017

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

Huishoudelijke Hulp
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd is aanbesteed.. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 • Verordening WMO en jeugd: O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 is de verordening aangepast .
 • Inkoop en contractering: In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat gepland voor maart 2017.
 • Inkoop hulpmiddelen: Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden.

Leertuin Privacy
In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

Armoedebeleid: In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland

Inkoop jeugdhulpverlening: Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten. ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan standaardisering van producten en meerjarige contracten om de administratieve lasten te verminderen.

Eind 2017 wordt een ICT-systeem ingericht om de gegevensdeling tussen de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en zorgaanbieders optimaal te maken.

Vanaf 2017 wordt aan het speciaal onderwijs De Sprienke een Zeeuws budget toegekend voor ondersteuning in de school zodat hulp aan individuele leerlingen wordt gebundeld en daarmee de administratie last enorm wordt verminderd.

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen. Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.


13-07-2017

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven.  De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen  die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt. 

Huishoudelijke Hulp
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd is aanbesteed.. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 • Verordening WMO en jeugd: O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 is de verordening aangepast .
 • Inkoop en contractering: In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat gepland voor maart 2017.
 • Inkoop hulpmiddelen: Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden.

Leertuin Privacy
In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 • armoedebeleid: In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland;
 • inkoop jeugdhulpverlening: Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten. ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld;

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen. Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met  de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.


01-06-2017

Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld. In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

Huishoudelijke Hulp
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd is aanbesteed.. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 • Verordening WMO en jeugd: O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 is de verordening aangepast .
 • Inkoop en contractering: In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat gepland voor maart 2017.
 • Inkoop hulpmiddelen: Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden.

Leertuin Privacy
In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 • armoedebeleid: In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland;
 • inkoop jeugdhulpverlening: Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten. ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld;

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen. Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.


12-05-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 is de verordening aangepast in het eerste kwartaal van 2017.

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Nu de nieuwe Verordening Wmo en Jeugd is vastgesteld, zijn we gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding HH.  De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 

- Begeleiding en dagbesteding

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We besloten om de contracten voor 2017 te verlengen en de tarieven te indexeren. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden om binnen de huidige contracten door te ontwikkelen. Voor de langere termijn is het streven om de diverse contracten onder te brengen in één integrale aanbesteding (ontschotting). Periodiek overleggen we met de zorgaanbieders over diverse zaken rondom inkoop en contractering.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De aanbesteding verkeert in een afrondende fase. De verwachting is dat er in juni 2017 een nieuw contract afgesloten kan worden.

 

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

 Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden

In Zeeuwse verband wordt een regio-visie beschermd wonen voorbereid en de bestuurlijke aanbesteding 2018

Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst vastgesteld tussen de 3 partijen. 

Doelgroepenvervoer

De 3 Walcherse colleges van B&W hebben de vervoersovereenkomst met TCR verlegnd tot 31 mei 2018.

Transvision heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak in de bodemprocedure  inzake de aanbesteding doelgroepenvervoer.

 

 

 

 

 


12-05-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 is de verordening aangepast in het eerste kwartaal van 2017.

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Nu de nieuwe Verordening Wmo en Jeugd is vastgesteld, zijn we gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding HH.  De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 

- Begeleiding en dagbesteding

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We besloten om de contracten voor 2017 te verlengen en de tarieven te indexeren. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden om binnen de huidige contracten door te ontwikkelen. Voor de langere termijn is het streven om de diverse contracten onder te brengen in één integrale aanbesteding (ontschotting). Periodiek overleggen we met de zorgaanbieders over diverse zaken rondom inkoop en contractering.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De aanbesteding verkeert in een afrondende fase. De verwachting is dat er in juni 2017 een nieuw contract afgesloten kan worden.

 

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

 Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst vastgesteld tussen de 3 partijen. 

 

 

 

 


13-04-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd is aanbesteed.. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 is de verordening aangepast .

 

- inkoop en contractering

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat gepland voor maart 2017.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden.

 

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

 Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst vastgesteld tussen de 3 partijen. 

 

 

 

 


13-04-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

 

 

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd is aanbesteed.. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 is de verordening aangepast .

 

- inkoop en contractering

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat gepland voor maart 2017.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden.

 

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

 Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen.  Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.

 

 

 

 


15-03-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  Humanitas heeft in 2017 extra middelen ontvangen om  het plan ISHV mee uit te voeren.

 

- HHT

Veerse klanten kunnen in 2017 zelf huishoudelijke hulp inkopen via de Huishoudelijke Hulptoelage. De HHT loopt nog door t/m juli 2017.

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd gaaat het proces van aanbesteden lopen. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 moet de verordening aangepast worden. Besluitvorming door de gemeenteraden staat gepland in maart,  waarbij we ook de aanpassing van het beleid rondom eigen bijdragen daarbij betrekken.

 

- inkoop en contractering

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat gepland voor maart 2017.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden.

 

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  Er zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

 Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen.  Zeeuwse Gronden heeft in de aanloop naar de afronding van de Deelovereenkomst 2017  laten weten deze niet te zullen tekenen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een kort geding vanuit de gemeente Vlissingen als centrumgemeente voor Bescherm Wonen en vervolgens een traject van mediation.  Wij beraden ons op dit moment hoe wij met de intentieovereenkomst om moeten gaan.

 

 

 

 


15-03-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  Humanitas heeft in 2017 extra middelen ontvangen om  het plan ISHV mee uit te voeren.

 

- HHT

Veerse klanten kunnen in 2017 zelf huishoudelijke hulp inkopen via de Huishoudelijke Hulptoelage. De HHT loopt nog door t/m juli 2017.

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd gaaat het proces van aanbesteden lopen. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 moet de verordening aangepast worden. Besluitvorming door de gemeenteraden staat gepland in maart,  waarbij we ook de aanpassing van het beleid rondom eigen bijdragen daarbij betrekken.

 

- inkoop en contractering

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat gepland voor maart 2017.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden.

 

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  Er zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

 Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen.  Zeeuwse Gronden heeft in de aanloop naar de afronding van de Deelovereenkomst 2017  laten weten deze niet te zullen tekenen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een kort geding vanuit de gemeente Vlissingen als centrumgemeente voor Bescherm Wonen en vervolgens een traject van mediation.  Wij beraden ons op dit moment hoe wij met de intentieovereenkomst om moeten gaan.

 

 

 

 


15-02-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  Humanitas heeft in 2017 extra middelen ontvangen om  het plan ISHV mee uit te voeren.

 

- HHT

Veerse klanten kunnen in 2017 zelf huishoudelijke hulp inkopen via de Huishoudelijke Hulptoelage. De HHT loopt nog door t/m juli 2017.

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd gaaat het proces van aanbesteden lopen. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 moet de verordening aangepast worden. Besluitvorming door de gemeenteraden staat gepland in maart,  waarbij we ook de aanpassing van het beleid rondom eigen bijdragen daarbij betrekken.

 

- inkoop en contractering

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat gepland voor maart 2017.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden.

 

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  Er zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

 

 


15-02-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  Humanitas heeft in 2017 extra middelen ontvangen om  het plan ISHV mee uit te voeren.

 

- HHT

Veerse klanten kunnen huishoudelijke hulp inkopen via de Huishoudelijke Hulptoelage. In 2016 hebben we de mogelijkheden verder verruimd door budget wat over was in 2015 in 2016 te benutten.

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuwe beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 moet de verordening aangepast worden. De voorbereidingen zijn in 2016 gestart, waarbij we ook de aanpassing van het beleid rondom eigen bijdragen daarbij betrokken.

 

- inkoop en contractering

In 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos konden kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. In 2016 hebben we voorbereidingen getroffen voor een nieuwe aanbesteding in 2017.

- PGB beleid

In 2016 stelden we nieuw beleid vast op het gebied van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor Wmo en Jeugd in verband met het aflopen van het overgangsrecht.

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  Er zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

 

 


15-02-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  Humanitas heeft in 2017 extra middelen ontvangen om  het plan ISHV mee uit te voeren.

 

- HHT

Veerse klanten kunnen huishoudelijke hulp inkopen via de Huishoudelijke Hulptoelage. In 2016 hebben we de mogelijkheden verder verruimd door budget wat over was in 2015 in 2016 te benutten.

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuwe beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 moet de verordening aangepast worden. De voorbereidingen zijn in 2016 gestart, waarbij we ook de aanpassing van het beleid rondom eigen bijdragen daarbij betrokken.

 

- inkoop en contractering

In 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos konden kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. In 2016 hebben we voorbereidingen getroffen voor een nieuwe aanbesteding in 2017.

- PGB beleid

In 2016 stelden we nieuw beleid vast op het gebied van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor Wmo en Jeugd in verband met het aflopen van het overgangsrecht.

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  Er zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

 

 


15-02-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

 

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  

 

- HHT

Veerse klanten kunnen huishoudelijke hulp inkopen via de Huishoudelijke Hulptoelage. In 2016 hebben we de mogelijkheden verder verruimd door budget wat over was in 2015 in 2016 te benutten.

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuwe beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 moet de verordening aangepast worden. De voorbereidingen zijn in 2016 gestart, waarbij we ook de aanpassing van het beleid rondom eigen bijdragen daarbij betrokken.

 

- inkoop en contractering

In 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos konden kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. In 2016 hebben we voorbereidingen getroffen voor een nieuwe aanbesteding in 2017.

- PGB beleid

In 2016 stelden we nieuw beleid vast op het gebied van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor Wmo en Jeugd in verband met het aflopen van het overgangsrecht.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.

 

 


17-01-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen).

 

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  

 

- HHT

Veerse klanten kunnen huishoudelijke hulp inkopen via de Huishoudelijke Hulptoelage. In 2016 hebben we de mogelijkheden verder verruimd door budget wat over was in 2015 in 2016 te benutten.

 

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuwe beleid. De HH moet opnieuw ingekocht worden.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 moet de verordening aangepast worden. De voorbereidingen zijn in 2016 gestart, waarbij we ook de aanpassing van het beleid rondom eigen bijdragen daarbij betrokken.

 

- inkoop en contractering

In 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos konden kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders.

 

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. In 2016 hebben we voorbereidingen getroffen voor een nieuwe aanbesteding in 2017.

- PGB beleid

In 2016 stelden we nieuw beleid vast op het gebied van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor Wmo en Jeugd in verband met het aflopen van het overgangsrecht.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.

 

 


17-01-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen).

 

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  

 

- HHT

Besloten is de HHT te continueren tot 1 juli 2017. En in de tussentijd kunnen deze HHT klanten het eerste halfjaar 2017 gebruiken om een alternatief te zoeken.

 

Huishoudelijke Hulp

Er wordt nieuw beleid opgesteld. De HH moet opnieuw ingekocht worden. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken moet de verordening aangepast worden. De planning is om de gewijzigde verordening in maart 2017 aan u voor te leggen, waarbij ook besloten wordt over het beleid m.b.t. de eigen bijdragen. Veers wordt een visualisatie van de verordening voorbereid.

 

- inkoop en contractering

De huidige contracten voor Begeleiding en dagbesteding gelden voor 1 jaar maar kunnen verlengd worden. De drie colleges besloten onlangs om de contracten met 1 jaar te verlengen en dit naar de zorgaanbieders te communiceren. De tarieven worden naar verwachting begin 2017 vastgesteld.

 

- Inkoop hulpmiddelen

De contracten voor hulpmiddelen lopen af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.

 


13-01-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen).

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  

 

- HHT

Besloten is de HHT te continueren tot 1 juli 2017. En in de tussentijd kunnen deze HHT klanten het eerste halfjaar 2017 gebruiken om een alternatief te zoeken.

 

Huishoudelijke Hulp

Er wordt nieuw beleid opgesteld. De HH moet opnieuw ingekocht worden. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken moet de verordening aangepast worden. De planning is om de gewijzigde verordening in maart 2017 aan u voor te leggen, waarbij ook besloten wordt over het beleid m.b.t. de eigen bijdragen. Veers wordt een visualisatie van de verordening voorbereid.

 

- inkoop en contractering

De huidige contracten voor Begeleiding en dagbesteding gelden voor 1 jaar maar kunnen verlengd worden. De drie colleges besloten onlangs om de contracten met 1 jaar te verlengen en dit naar de zorgaanbieders te communiceren. De tarieven worden naar verwachting begin 2017 vastgesteld.

 

- Inkoop hulpmiddelen

De contracten voor hulpmiddelen lopen af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.

 


13-01-2017

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen).

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  

 

- HHT

Besloten is de HHT te continueren tot 1 juli 2017. En in de tussentijd kunnen deze HHT klanten het eerste halfjaar 2017 gebruiken om een alternatief te zoeken.

 

Huishoudelijke Hulp

Er wordt nieuw beleid opgesteld. De HH moet opnieuw ingekocht worden. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken moet de verordening aangepast worden. De planning is om de gewijzigde verordening in maart aan u voor te leggen, waarbij ook besloten wordt over het beleid m.b.t. de eigen bijdragen. Veers wordt een visualisatie van de verordening voorbereid.

 

- inkoop en contractering

De huidige contracten voor Begeleiding en dagbesteding gelden voor 1 jaar maar kunnen verlengd worden. De drie colleges besloten onlangs om de contracten met 1 jaar te verlengen en dit naar de zorgaanbieders te communiceren. De tarieven worden naar verwachting begin 2017 vastgesteld.

 

- Inkoop hulpmiddelen

De contracten voor hulpmiddelen lopen af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.

 


15-12-2016

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen).

Het Veerse college heeft in het kader van preventie van schulden (onderdeel van het nieuwe beleidsplan) een incidentele subsidie voor 2017 toegekend aan het project Thuis in Geld student van stichting Thuis in het Gezin.  

 

- HHT

Besloten is de HHT te continueren tot 1 juli 2017. En in de tussentijd kunnen deze HHT klanten het eerste halfjaar 2017 gebruiken om een alternatief te zoeken.

 

Huishoudelijke Hulp

Er wordt nieuw beleid opgesteld. De HH moet opnieuw ingekocht worden. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken moet de verordening aangepast worden. De planning is om de gewijzigde verordening in maart aan u voor te leggen, waarbij ook besloten wordt over het beleid m.b.t. de eigen bijdragen. Veers wordt een visualisatie van de verordening voorbereid.

 

- inkoop en contractering

De huidige contracten voor Begeleiding en dagbesteding gelden voor 1 jaar maar kunnen verlengd worden. De drie colleges besloten onlangs om de contracten met 1 jaar te verlengen en dit naar de zorgaanbieders te communiceren. De tarieven worden naar verwachting begin 2017 vastgesteld.

 

- Inkoop hulpmiddelen

De contracten voor hulpmiddelen lopen af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen.

 

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.


15-12-2016

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). Er wordt aansluiting gezocht bij het project Entry om de integrale werkwijze verder vorm te geven.  

 

- HHT

Besloten is de HHT te continueren tot 1 juli 2017. En in de tussentijd kunnen deze HHT klanten het eerste halfjaar 2017 gebruiken om een alternatief te zoeken.

 

Huishoudelijke Hulp

Er wordt nieuw beleid opgesteld. De HH moet opnieuw ingekocht worden. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken moet de verordening aangepast worden. De planning is om de gewijzigde verordening in maart aan u voor te leggen, waarbij ook besloten wordt over het beleid m.b.t. de eigen bijdragen. Veers wordt een visualisatie van de verordening voorbereid.

 

- inkoop en contractering

De huidige contracten voor Begeleiding en dagbesteding gelden voor 1 jaar maar kunnen verlengd worden. De drie colleges besloten onlangs om de contracten met 1 jaar te verlengen en dit naar de zorgaanbieders te communiceren. De tarieven worden naar verwachting begin 2017 vastgesteld.

 

- Leertuin Privacy

Er wordt gewerkt aan een handelingskader voor medewerkers over privacy. Het is niet gelukt om hier met alle partijen voor het einde van het jaar overeenstemming over te krijgen.

 

 

- Inkoop hulpmiddelen

De contracten voor hulpmiddelen lopen af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen.

 

- evaluatie armoedebeleid

De evaluatie is  22 november tijdens de Walcherse commissie inhoudelijk toegelicht. Een voorstel met het vervolg wordt in december aangeboden aan de raad.

-rapportage inkoop jeugdhulp

Uit de tweede rapportage jeugdhulp van de inkoop organisatie blijkt dat Veere zover binnen de geraamde kosten blijft.


14-12-2016

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). Er wordt aansluiting gezocht bij het project Entry om de integrale werkwijze verder vorm te geven.  

 

- HHT

Besloten is de HHT te continueren tot 1 juli 2017. En in de tussentijd kunnen deze HHT klanten het eerste halfjaar 2017 gebruiken om een alternatief te zoeken.

 

Huishoudelijke Hulp

Er wordt nieuw beleid opgesteld. De HH moet opnieuw ingekocht worden. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

 - Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken moet de verordening aangepast worden. De planning is om de gewijzigde verordening in maart aan u voor te leggen, waarbij ook besloten wordt over het beleid m.b.t. de eigen bijdragen. Veers wordt een visualisatie van de verordening voorbereid.

 

- inkoop en contractering

De huidige contracten voor Begeleiding en dagbesteding gelden voor 1 jaar maar kunnen verlengd worden. De drie colleges besloten onlangs om de contracten met 1 jaar te verlengen en dit naar de zorgaanbieders te communiceren. De tarieven worden naar verwachting begin 2017 vastgesteld.

 

- Leertuin Privacy

Er wordt gewerkt aan een handelingskader voor medewerkers over privacy. Het is niet gelukt om hier met alle partijen voor het einde van het jaar overeenstemming over te krijgen.

 

 

- Inkoop hulpmiddelen

De contracten voor hulpmiddelen lopen af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen.

 

- evaluatie armoedebeleid

De evaluatie is  22 november tijdens de Walcherse commissie inhoudelijk toegelicht. Een voorstel met het vervolg wordt in december aangeboden aan de raad.


15-11-2016

- Schuldhulpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). Er wordt aansluiting gezocht bij het project Entry om de integrale werkwijze verder vorm te geven.  

 

- HHT

Besloten is de HHT te continueren tot 1 juli 2017. En in de tussentijd kunnen deze HHT klanten het eerste halfjaar 2017 gebruiken om een alternatief te zoeken.

 

Huishoudelijke Hulp

Er wordt nieuw beleid opgesteld. De HH moet opnieuw ingekocht worden. De voorbereidingen daarvoor lopen.

 - Verordening WMO en jeugd

De verordening wordt in december aan de raad voorgelegd. Veers wordt een visualisatie van de verordening voorbereid.

 

- inkoop en contractering

De huidige contracten voor Begeleiding en dagbesteding gelden voor 1 jaar maar kunnen verlengd worden. De drie colleges besloten onlangs om de contracten met 1 jaar te verlengen en dit naar de zorgaanbieders te communiceren. De tarieven worden op een later moment vastgesteld, in afwachting van meer en volledige managementinformatie. 

 

- Leertuin Privacy

Er wordt gewerkt aan een handelingskader voor medewerkers over privacy. Het is niet gelukt om hier met alle partijen voor het einde van het jaar overeenstemming over te krijgen.

 

 

- Inkoop hulpmiddelen

De contracten voor hulpmiddelen lopen af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen.

 

- evaluatie armoedebeleid

De evaluatie wordt op 22 november tijdens de Walcherse commissie inhoudelijk toegelicht. Een voorstel met het vervolg wordt in december aangeboden aan de raad.


20-10-2016

- Schuldhulpverlening

Het nieuwe beleidsplan is positief ontvangen door de drie Walcherse commissies. In Veere is het beleidsplan reeds door u vastgesteld. Volgende week zal in de raden van Middelburg en Vlissingen besluitvorming plaatsvinden. Na vaststelling wordt de implementatiefase verder uitgewerkt waarvoor onder meer aan de slag gegaan zal worden met de pilot vroegsignalering, verdere invulling van preventie en nazorg, opzet van evaluatie, uitrol van de nieuwe werkwijze binnen Orionis, Porthos en Maatschappelijk werk.

 

Het ISHV plan is vastgesteld door de drie gemeenten. Het uitvoeringsplan wordt opgesteld samen met Orionis, Porthos en MWW. Het doel is om een integrale werkwijze in de toegang te realiseren. Verder worden de diverse onderdelen uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

 

Doelgroepenvervoer

In maart 2017 besluiten de 3 Walcherse colleges van B&W tot eventuele verlenging vervoersovereenkomst voor het doelgroepenvervoer met TCR.

 

- Huishoudelijke Hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hun beleid aan deze uitspraken getoetst. De gemeenten gaan het beleid aanpassen. Zij streven ernaar om het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2017 in te voeren.

 

Voor de periode tot 1 januari 2017 blijft Porthos bij meldingen huishoudelijke hulp dezelfde zorgvuldige werkwijze hanteren als voorheen. Porthos houdt daarbij rekening met de uitspraken van de rechter. Ook in de nog lopende

bezwaarprocedures.

 

- Verordening

Naar aanleiding van de uitspraak van de  Centrale Raad van Beroep is het nodig om de Verordening Wmo en Jeugd  te wijzigen. Het doel is om dit voor 1-1-2017 gereed te hebben.

 

- inkoop en contractering

De huidige contracten voor Begeleiding en dagbesteding gelden voor 1 jaar maar kunnen verlengd worden. De drie colleges besloten onlangs om de contracten met 1 jaar te verlengen en dit naar de zorgaanbieders te communiceren. De tarieven worden op een later moment vastgesteld, in afwachting van meer en volledige managementinformatie.

 

- Leertuin Privacy

Er wordt gewerkt aan een handelingskader voor medewerkers over privacy. Doel is om dit in het najaar van 2016 gereed te hebben.

 

- Inkoop hulpmiddelen

De contracten voor hulpmiddelen lopen af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. Er is onder andere een marktconsultatie gehouden met de leveranciers en er zijn gesprekken met Porthos gevoerd.

 

- evaluatie armoedebeleid

De evaluatie is inmiddels in concept gereed en zal in het najaar aan u voorgelegd worden.


20-10-2016

- Schuldhulpverlening

Het nieuwe beleidsplan is positief ontvangen door de drie Walcherse commissies. In Veere is het beleidsplan reeds door u vastgesteld. Volgende week zal in de raden van Middelburg en Vlissingen besluitvorming plaatsvinden. Na vaststelling wordt de implementatiefase verder uitgewerkt waarvoor onder meer aan de slag gegaan zal worden met de pilot vroegsignalering, verdere invulling van preventie en nazorg, opzet van evaluatie, uitrol van de nieuwe werkwijze binnen Orionis, Porthos en Maatschappelijk werk.

 

Het ISHV plan is vastgesteld door de drie gemeenten. Het uitvoeringsplan wordt opgesteld samen met Orionis, Porthos en MWW. Het doel is om een integrale werkwijze in de toegang te realiseren. Verder worden de diverse onderdelen uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

 

Doelgroepenvervoer

In maart 2017 besluiten de 3 Walcherse colleges van B&W tot eventuele verlenging vervoersovereenkomst voor het doelgroepenvervoer met TCR.

 

- Huishoudelijke Hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hun beleid aan deze uitspraken getoetst. De gemeenten gaan het beleid aanpassen. Zij streven ernaar om het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2017 in te voeren.

 

Voor de periode tot 1 januari 2017 blijft Porthos bij meldingen huishoudelijke hulp dezelfde zorgvuldige werkwijze hanteren als voorheen. Porthos houdt daarbij rekening met de uitspraken van de rechter. Ook in de nog lopende

bezwaarprocedures.

 

- Verordening

Naar aanleiding van de uitspraak van de  Centrale Raad van Beroep is het nodig om de Verordening Wmo en Jeugd  te wijzigen. Het doel is om dit voor 1-1-2017 gereed te hebben.

 

- tweede kwartaalrapportage Inkoop Jeugd Zeeland

Deze is ontvangen . Hieruit blijkt dat  Veere in 2016   geen tekort  wordt verwacht  omdat het budget voor de PGB's  voldoende  ruimte biedt .

 


14-09-2016

- Schuldhulpverlening

Het nieuwe beleidsplan is positief ontvangen door de drie Walcherse commissies. In Veere is het beleidsplan reeds door u vastgesteld. Volgende week zal in de raden van Middelburg en Vlissingen besluitvorming plaatsvinden. Na vaststelling wordt de implementatiefase verder uitgewerkt waarvoor onder meer aan de slag gegaan zal worden met de pilot vroegsignalering, verdere invulling van preventie en nazorg, opzet van evaluatie, uitrol van de nieuwe werkwijze binnen Orionis, Porthos en Maatschappelijk werk.

 

Het ISHV plan is vastgesteld door de drie gemeenten. Het uitvoeringsplan wordt opgesteld samen met Orionis, Porthos en MWW. Het doel is om een integrale werkwijze in de toegang te realiseren. Verder worden de diverse onderdelen uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

 

Doelgroepenvervoer

In maart 2017 besluiten de 3 Walcherse colleges van B&W tot eventuele verlenging vervoersovereenkomst voor het doelgroepenvervoer met TCR.

 

- Huishoudelijke Hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hun beleid aan deze uitspraken getoetst. De gemeenten gaan het beleid aanpassen. Zij streven ernaar om het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2017 in te voeren.

 

Voor de periode tot 1 januari 2017 blijft Porthos bij meldingen huishoudelijke hulp dezelfde zorgvuldige werkwijze hanteren als voorheen. Porthos houdt daarbij rekening met de uitspraken van de rechter. Ook in de nog lopende

bezwaarprocedures.

 

- Verordening

Naar aanleiding van de uitspraak van de  Centrale Raad van Beroep is het nodig om de Verordening Wmo en Jeugd  te wijzigen. Het doel is om dit voor 1-1-2017 gereed te hebben.


13-09-2016

- Schuldhulpverlening

Het nieuwe beleidsplan is positief ontvangen door de drie Walcherse commissies. In Veere is het beleidsplan reeds door u vastgesteld. Volgende week zal in de raden van Middelburg en Vlissingen besluitvorming plaatsvinden. Na vaststelling wordt de implementatiefase verder uitgewerkt waarvoor onder meer aan de slag gegaan zal worden met de pilot vroegsignalering, verdere invulling van preventie en nazorg, opzet van evaluatie, uitrol van de nieuwe werkwijze binnen Orionis, Porthos en Maatschappelijk werk.

 

Het ISHV plan is vastgesteld door de drie gemeenten. Het uitvoeringsplan wordt opgesteld samen met Orionis, Porthos en MWW. Het doel is om een integrale werkwijze in de toegang te realiseren. Verder worden de diverse onderdelen uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

 

- Huishoudelijke Hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hun beleid aan deze uitspraken getoetst. De gemeenten gaan het beleid aanpassen. Zij streven ernaar om het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2017 in te voeren.

 

Voor de periode tot 1 januari 2017 blijft Porthos bij meldingen huishoudelijke hulp dezelfde zorgvuldige werkwijze hanteren als voorheen. Porthos houdt daarbij rekening met de uitspraken van de rechter. Ook in de nog lopende

bezwaarprocedures.

 

- Verordening

Naar aanleiding van de uitspraak van de  Centrale Raad van Beroep is het nodig om de Verordening Wmo en Jeugd  te wijzigen. Het doel is om dit voor 1-1-2017 gereed te hebben.


19-08-2016

- Schuldhulpverlening

Het nieuwe beleidsplan is positief ontvangen door de drie Walcherse commissies. In Veere is het beleidsplan reeds door u vastgesteld. Volgende week zal in de raden van Middelburg en Vlissingen besluitvorming plaatsvinden. Na vaststelling wordt de implementatiefase verder uitgewerkt waarvoor onder meer aan de slag gegaan zal worden met de pilot vroegsignalering, verdere invulling van preventie en nazorg, opzet van evaluatie, uitrol van de nieuwe werkwijze binnen Orionis, Porthos en Maatschappelijk werk.

 

- Huishoudelijke Hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hun beleid aan deze uitspraken getoetst. De gemeenten gaan het beleid aanpassen. Zij streven ernaar om het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2017 in te voeren.

 

Voor de periode tot 1 januari 2017 blijft Porthos bij meldingen huishoudelijke hulp dezelfde zorgvuldige werkwijze hanteren als voorheen. Porthos houdt daarbij rekening met de uitspraken van de rechter. Ook in de nog lopende

bezwaarprocedures.

 

- Verordening

Naar aanleiding van de uitspraak van de  Centrale Raad van Beroep is het nodig om de Verordening Wmo en Jeugd  te wijzigen. Het doel is om dit voor 1-1-2017 gereed te hebben.


14-07-2016

- Schuldhulpverlening

Het nieuwe beleidsplan is positief ontvangen door de drie Walcherse commissies. In Veere is het beleidsplan reeds door u vastgesteld. Volgende week zal in de raden van Middelburg en Vlissingen besluitvorming plaatsvinden. Na vaststelling wordt de implementatiefase verder uitgewerkt waarvoor onder meer aan de slag gegaan zal worden met de pilot vroegsignalering, verdere invulling van preventie en nazorg, opzet van evaluatie, uitrol van de nieuwe werkwijze binnen Orionis, Porthos en Maatschappelijk werk.

 

- Huishoudelijke Hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hun beleid aan deze uitspraken getoetst. De gemeenten gaan het beleid aanpassen. Zij streven ernaar om het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2017 in te voeren.

 

Voor de periode tot 1 januari 2017 blijft Porthos bij meldingen huishoudelijke hulp dezelfde zorgvuldige werkwijze hanteren als voorheen. Porthos houdt daarbij rekening met de uitspraken van de rechter. Ook in de nog lopende

bezwaarprocedures.


14-07-2016

- Schuldhulpverlening

Het nieuwe beleidsplan is positief ontvangen door de drie Walcherse commissies. In Veere is het beleidsplan reeds door u vastgesteld. Volgende week zal in de raden van Middelburg en Vlissingen besluitvorming plaatsvinden. Na vaststelling wordt de implementatiefase verder uitgewerkt waarvoor onder meer aan de slag gegaan zal worden met de pilot vroegsignalering, verdere invulling van preventie en nazorg, opzet van evaluatie, uitrol van de nieuwe werkwijze binnen Orionis, Porthos en Maatschappelijk werk.

 

- Huishoudelijke Hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hun beleid aan deze uitspraken getoetst. De gemeenten gaan het beleid aanpassen. Zij streven ernaar om het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2017 in te voeren.

 

Voor de periode tot 1 januari 2017 blijft Porthos bij meldingen huishoudelijke hulp dezelfde zorgvuldige werkwijze hanteren als voorheen. Porthos houdt daarbij rekening met de uitspraken van de rechter. Ook in de nog lopende

bezwaarprocedures.


15-06-2016

- Armoedebeleid

Evaluatie armoedebeleid

Gedurende de periode juni/juli 2016 zullen ongeveer 10 interviews worden gehouden bij de gemeente (Orionis/Porthos) en maatschappelijke instellingen. De enquetes bij de klanten (via bureau KWIZ) zullen naar verwachting ook gedurende het zomerreces worden uitgezet.

 

Zeelandpas

Er heeft een eerste verkennend gesprek plaats gehad over de mogelijkheden van de Zeelandpas. Gedurende de zomerperiode wordt een en ander verder concreet gemaakt. Verwachting is dat in het najaar hier meer over bekend is.

 

- Schuldhulpverlening

Orionis en Porthos hebben, in samenwerking met de gemeente, een integraal beleidsplan schuldhulpverlening opgesteld. Dit plan is in route richting de drie Walcherse gemeenten. Op 21 juni wordt het stuk in de commissie MO besproken.

 

- Huishoudelijke hulp:

Eerder informeerden wij u over het feit dat de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan heeft in een aantal zaken over huishoudelijke hulp. Via de memo van 23 mei 2016 gaven wij aan dat wij de uitspraken bestuderen en deze zullen toetsen aan de praktijk in de drie Walcherse gemeenten. Inmiddels is hier meer over bekend. Wij informeren u via een nieuw memo over onze bevindingen en de noodzakelijke aanpassingen.


01-06-2016

- Inkoop WMO: de procedure voor de inkoop van WMO begeleiding en dagbesteding is afgerond. Per 28 maart zijn de nieuwe contracten ingegaan voor huishoudelijke zorg, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en dagbesteding. We blijven in overleg met de zorgaanbieders over o.a. dagbesteding.

- 4e kwartaalrapportage: Deze is u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april.

- Beleidsregels Wmo & Jeugd: op 8 maart hebben de drie colleges van B&W de nieuwe beleidsregels Wmo & Jeugdwet vastgesteld. Aanpassingen betreffen onder andere de beleidsregels voor PGB, een nieuwe richtlijn voor gebruikelijke hulp en ondersteuning en nieuwe tarieven voor o.a. het sociale netwerk.

- Beleidsplan sociaal domein: In plaats van een breed beleidsplan sociaal domein is het huidige WMO-beleid geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is geconcludeerd dat het beleid nog voldoet aan de wettelijke verplichtingen

- HHT: Op 23 februari hebben wij besloten om in 2016 extra geld in te zetten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Het budget in 2016 was ontoereikend vanwege de hogere vraag.

- Armoedebeleid: de raden zijn eerder middels een memo geïnformeerd over de brede evaluatie armoedebeleid die in 2016 wordt uitgevoerd. De drie Walcherse colleges hebben een plan van aanpak vastgesteld op basis waarvan de gemeenten, in samenwerking met onderzoeksbureau Kwiz de praktische voorbereidingen kunnen oppakken. De wmo-adviesraad en (een afvaardiging van) de raden zullen hierbij worden betrokken.

- Mantelzorgwaardering: Er is een forse toename van het aantal mantelzorgwaarderingen ten opzichte van 2015. In Veere zijn er dit jaar 310 waarderingen gehonoreerd ten opzicht van 214 in 2015. Een toename van 45%.


13-05-2016

- Inkoop WMO: de procedure voor de inkoop van WMO begeleiding en dagbesteding is afgerond. Per 28 maart zijn de nieuwe contracten ingegaan voor huishoudelijke zorg, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en dagbesteding. We blijven in overleg met de zorgaanbieders over o.a. dagbesteding.

- 4e kwartaalrapportage: Deze is u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april.

- Beleidsregels Wmo & Jeugd: op 8 maart hebben de drie colleges van B&W de nieuwe beleidsregels Wmo & Jeugdwet vastgesteld. Aanpassingen betreffen onder andere de beleidsregels voor PGB, een nieuwe richtlijn voor gebruikelijke hulp en ondersteuning en nieuwe tarieven voor o.a. het sociale netwerk.

- Beleidsplan sociaal domein: In plaats van een breed beleidsplan sociaal domein is het huidige WMO-beleid geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is geconcludeerd dat het beleid nog voldoet aan de wettelijke verplichtingen

- HHT: Op 23 februari hebben wij besloten om in 2016 extra geld in te zetten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Het budget in 2016 was ontoereikend vanwege de hogere vraag.

- Armoedebeleid: de raden zijn eerder middels een memo geïnformeerd over de brede evaluatie armoedebeleid die in 2016 wordt uitgevoerd. De drie Walcherse colleges hebben een plan van aanpak vastgesteld op basis waarvan de gemeenten, in samenwerking met onderzoeksbureau Kwiz de praktische voorbereidingen kunnen oppakken. De wmo-adviesraad en (een afvaardiging van) de raden zullen hierbij worden betrokken.


12-04-2016

- Inkoop WMO: de procedure voor de inkoop van WMO begeleiding en dagbesteding is afgerond. Per 28 maart zijn de nieuwe contracten ingegaan voor huishoudelijke zorg, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en dagbesteding.

- 4e kwartaalrapportage: Deze wordt u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april.

- Beleidsregels Wmo & Jeugd: op 8 maart hebben de drie colleges van B&W de nieuwe beleidsregels Wmo & Jeugdwet vastgesteld. Aanpassingen betreffen onder andere de beleidsregels voor PGB, een nieuwe richtlijn voor gebruikelijke hulp en ondersteuning en nieuwe tarieven voor o.a. het sociale netwerk.

- Beleidsplan sociaal domein: In plaats van een breed beleidsplan sociaal domein is het huidige WMO-beleid geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is geconcludeerd dat het beleid nog voldoet aan de wettelijke verplichtingen

- HHT: Op 23 februari hebben wij besloten om in 2016 extra geld in te zetten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Het budget in 2016 was ontoereikend vanwege de hogere vraag.

- Armoedebeleid: de raden zijn eerder middels een memo geïnformeerd over de brede evaluatie armoedebeleid die in 2016 wordt uitgevoerd. De drie Walcherse colleges hebben een plan van aanpak vastgesteld op basis waarvan de gemeenten, in samenwerking met onderzoeksbureau Kwiz de praktische voorbereidingen kunnen oppakken. De wmo-adviesraad en (een afvaardiging van) de raden zullen hierbij worden betrokken.


29-03-2016

- Inkoop WMO: de procedure voor de inkoop van WMO begeleiding en dagbesteding loopt momenteel. Per 28 maart a.s. gaan de nieuwe contracten in voor huishoudelijke zorg, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en dagbesteding.

- 4e kwartaalrapportage: Deze wordt u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april.

- Beleidsregels Wmo & Jeugd: op 8 maart hebben de drie colleges van B&W de nieuwe beleidsregels Wmo & Jeugdwet vastgesteld. Aanpassingen betreffen onder andere de beleidsregels voor PGB, een nieuwe richtlijn voor gebruikelijke hulp en ondersteuning en nieuwe tarieven voor o.a. het sociale netwerk.

- Beleidsplan sociaal domein: In plaats van een breed beleidsplan sociaal domein is het huidige WMO-beleid geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is geconcludeerd dat het beleid nog voldoet aan de wettelijke verplichtingen

- HHT: Op 23 februari hebben wij besloten om in 2016 extra geld in te zetten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Het budget in 2016 was ontoereikend vanwege de hogere vraag.

- Armoedebeleid: de raden zijn eerder middels een memo geïnformeerd over de brede evaluatie armoedebeleid die in 2016 wordt uitgevoerd. De drie Walcherse colleges hebben een plan van aanpak vastgesteld op basis waarvan de gemeenten, in samenwerking met onderzoeksbureau Kwiz de praktische voorbereidingen kunnen oppakken. De wmo-adviesraad en (een afvaardiging van) de raden zullen hierbij worden betrokken.


25-02-2016

- Inkoop WMO: de inkoop procedure voor WMO begeleiding loopt momenteel. Naar verwachting zijn er 1 april nieuwe contracten. 
- Beleidsplan sociaal domein: In plaats van een breed beleidsplan sociaal domein is het huidige WMO-beleid geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is geconcludeerd dat het beleid nog voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
- Armoedebeleid: de raden zijn eerder middels een memo geïnformeerd over de brede evaluatie armoedebeleid die in 2016 wordt uitgevoerd. De drie Walcherse colleges hebben een plan van aanpak vastgesteld op basis waarvan de gemeenten, in samenwerking met onderzoeksbureau Kwiz de praktische voorbereidingen kunnen oppakken. De wmo-adviesraad en (een afvaardiging van) de raden zullen hierbij worden betrokken. 

 

 


14-01-2016

- Inkoop WMO: de inkoop procedure voor WMO begeleiding loopt momenteel. Naar verwachting zijn er 1 april nieuwe contracten. 
- Beleidsplan sociaal domein: In plaats van een breed beleidsplan sociaal domein wordt het huidige WMO-beleid geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zal gekeken worden of het beleid nog voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
- Armoedebeleid: de raden zijn eerder middels een memo geïnformeerd over de brede evaluatie armoedebeleid die in 2016 wordt uitgevoerd. De drie Walcherse colleges hebben een plan van aanpak vastgesteld op basis waarvan de gemeenten, in samenwerking met onderzoeksbureau Kwiz de praktische voorbereidingen kunnen oppakken. De wmo-adviesraad en (een afvaardiging van) de raden zullen hierbij worden betrokken. 

 

 


G
Tijd
G
Geld

We informeren u via de bestuursrapportages over de financiële stand van zaken in het sociaal domein. Daarnaast gaan we uitvoering geven aan de voorstellen van de raadswerkgroep monitoring.

De diverse jaarrekeningen 2016 zijn ontvangen en  vastgesteld.