Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

6.006 De zorgvrager weet de cliëntondersteuning te vinden

6.006 De zorgvrager weet de cliëntondersteuning te vinden
Projectleider/budgethouder
Heijde Arno, van der
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) heeft de opdracht de inhoudelijke uitvoering c.q. borging van de  cliëntondersteuning te realiseren. Aandachtspunt is het aanbrengen van de samenhang en de afstemming tussen de activiteiten van diverse partijen op het gebied van cliëntondersteuning, maatschappelijke dienstverlening, welzijnswerk e.d. In afstemming met uitvoerende partijen zoals Porthos en   Stichting Welzijn Veere wordt in 2017 het beleid en de bijbehorende uitvoeringsafspraken opgesteld. Toelichting

G
Kwaliteit

U stelde op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vast.  Uitvoerende organisaties werken al vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie en er staan nog ontwikkelopgaven in de notitie.  In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties maken wij hiervoor een uitvoeringsplan. Omdat de  gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017 de notitie nog niet hebben vastgesteld, maken wij het uitvoeringsplan begin 2018.

Dit heeft vooralsnog geen verdere consequenties. Immers, het personeel blijft in 2018 in dienst van Maatschappelijk Werk Walcheren en de middelen hiervoor zijn beschikbaar. 

 

 

 

 

06-02-2018

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld.  Enerzijds wordt er al door de uitvoerende organisaties gewerkt vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie.  Anderzijds staan er nog ontwikkelopgaven in de notitie.  In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties maken wij hiervoor een uitvoeringsplan. Omdat de  gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017 de notitie nog niet hebben vastgesteld, maken wij het uitvoeringsplan begin 2018.

Dit heeft vooralsnog geen verdere consequenties. Immers, het personeel blijft in 2018 in dienst van Maatschappelijk Werk Walcheren en de middelen hiervoor zijn beschikbaar. 

 

 

 

 


06-02-2018

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld.  Enerzijds wordt er al door de uitvoerende organisaties gewerkt vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie.  Anderzijds staan er nog ontwikkelopgaven in de notitie.  In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties maken wij hiervoor een uitvoeringsplan. Omdat de  gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017 hierover nog geen besluit hebben genomen, maken wij het uitvoeringsplan begin 2018.

 

 

 


06-02-2018

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld.  Enerzijds wordt er al door de uitvoerende organisaties gewerkt vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie.  Anderzijds staan er nog ontwikkelopgaven in de notitie.  In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties wordt hiervoor een uitvoeringsplan gemaakt. Omdat de  gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017 hierover nog geen besluit hebben genomen, wordt het uitvoeringsplan begin 2018 opgesteld.

 

 

 


16-11-2017

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld. De portefeuillehouder heeft hierover een evaluatie toegezegd.

In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Omdat de gemeenten Middelburg en Vlissingen naar verwachting eerst in januari een besluit nemen is dit vertraagd.

 

 


13-10-2017

 De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld. De portefeuillehouder heeft hierover een evaluatie toegezegd.

 

 


15-09-2017

 

Mede gelet op het positieve advies van de Wmo adviesraden heeft de Stuurgroep Sociaal Domein Walcheren op 7 juli 2017 ingestemd met de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren. Met de toevoeging dat het ook doorgezet wordt naar de gemeenteraden. Het college heeft besloten de gemeenteraad van 5 oktober 2017 voor te stellen in te stemmen met de notitie.

 


14-08-2017

 

Mede gelet op het positieve advies van de Wmo adviesraden heeft de Stuurgroep Sociaal Domein Walcheren op 7 juli 2017 ingestemd met de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren. Met de toevoeging dat het ook doorgezet wordt naar de gemeenteraden. Het college wordt geadviseerd de gemeenteraad van 5 oktober 2017 voor te stellen in te stemmen met de notitie.

 


16-06-2017

Er is een conceptnotitie onafhankelijke cliëntondersteuning opgesteld.  Deze is ter advisering voorgelegd aan de Walcherse Wmo adviesraden met verzoek voor 19 juni 2017 advies uit te brengen. Onder voorbehoud van het advies van de Wmo adviesraden zal de notitie voorgelegd worden aan de Stuurgroep sociaal domein Walcheren van 7 juli 2017 en vervolgens ter vaststelling  aan de 3 Walcherse colleges van B&W.

 


12-05-2017

Er is een conceptnotitie onafhankelijke cliëntondersteuning opgesteld.  Deze is ter advisering voorgelegd aan de Walcherse Wmo adviesraden met verzoek voor 17 mei advies uit te brengen. Gelijktijdig is hierover overleg geweest met een delegatie van de Wmo adviesraden. De delegatie van de Wmo adviesraden heeft vervolgens aangegeven dat ze nog diverse vragen hebben en graag hierover nog een overleg willen alvorens advies uit te brengen. In overleg met de Walcherse portefeuillehouders is hiermee ingestemd. Dit betekent wel dat de planning vertraagd en niet mee voor de zomer door de 3 colleges kan worden besloten. Afhankelijk van het vervolgoverleg zal nieuwe planning worden gemaakt.

 


13-04-2017

Er is een conceptnotitie onafhankelijke cliëntondersteuning opgesteld.  Deze is ter advisering voorgelegd aan de Walcherse Wmo adviesraden met verzoek voor 17 mei advies uit te brengen.


15-02-2017

Met betrokken organisaties worden op dit moment beleids- en uitvoeringsafspraken besproken en in concept opgesteld.  N a bespreking met alle betrokken organisaties wordt concept voorgelegd aan Wmo advies raden en vervolgens de gemeentebesturen.


15-02-2017

Met betrokken organisaties worden op dit moment beleids- en uitvoeringsafspraken besproken en in concept opgesteld.  N a bespreking met alle betrokken organisaties wordt concept voorgelegd aan Wmo advies raden en vervolgens de gemeentebesturen.


12-01-2017

Met betrokken organisaties worden op dit moment beleids- en uitvoeringsafspraken besproken en in concept opgesteld.  N a bespreking met alle betrokken organisaties wordt concept voorgelegd aan Wmo advies raden en vervolgens de gemeentebesturen.


G
Tijd
G
Geld

Op basis van de notitie cliëntondersteuning gaan we voor 2018 vooralsnog uit van handhaving van de bestaande formatie.