Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

6.008 Inventariseren en uitvoeren van het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking

6.008 Inventariseren en uitvoeren van het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking
Projectleider/budgethouder
Brauwer-Koevoets Marga, de
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

In 2017 inventariseren wij welke activiteiten al worden ingezet op deze terreinen. We betrekken Wmo adviesraad, jeugdraad en de werkgroep gehandicapten Walcheren bij de planvorming en zoeken aansluiting bij de bestaande acties van de gemeentelijke afdelingen.Toelichting

G
Kwaliteit

Gemeenten zijn verplicht uitvoering te geven aan het VN verdrag voor mensen met een beperking. In  juli 2017 heeft u kennis genomen van het projectplan over het VN verdrag. In de periode  juli  tot en met september 2017 hielden wij interviews met inwoners,  de stichting Werkgroep gehandicapten Walcheren (SWGW), met collega's, de VN ambassadeur, de sportambassadeur, de PCGZ.  In oktober 2017 namen wij kennis van de stand van zaken en legde deze aan u voor. Met de Wmo raad voerde wij gesprekken over de inhoud van het plan van aanpak om deelname van mensen met een beperking te bevorderen.  In 2018 leggen wij een voorstel aan u voor zodat u keuzes kunt maken over de mate waarin het plan wordt uitgevoerd.

 

De inventarisatie intern is gehouden om te bepalen hoe de stand van zaken is op de terreinen website, communicatie, sport en spel, gemeentelijke gebouwen en verkeersplan. in november is dat aan de raad ter informatie aangeboden.

 

 

 

 

06-02-2018

Gemeenten zijn verplicht uitvoering te geven aan het VN verdrag voor mensen met een beperking. In  juli 2017 heeft u kennis genomen van het projectplan over het VN verdrag. In de periode  juli  tot en met september 2017 zijn er interviews gehouden met inwoners,  de stichting Werkgroep gehandicapten Walcheren (SWGW), met collega's, de VN ambassadeur, de sportambassadeur, de PCGZ.  In oktober hebben wij kennis genomen van de stand van zaken en deze aan u voorgelegd. Met de Wmo raad zijn gesprekken gevoerd over de inhoud van het plan van aanpak om deelname van mensen met een beperking te bevorderen.  In 2018 wordt een voorstel aan u voorgelegd zodat u keuzes kunt maken over de mate waarin het plan wordt uitgevoerd.

 

De inventarisatie intern is gehouden om te bepalen hoe de stand van zaken is op de terreinen website, communicatie, sport en spel, gemeentelijke gebouwen en verkeersplan. in november is dat aan de raad ter informatie aangeboden.

 

 

 

 


21-12-2017

Het VN verdrag  voor mensen met een beperking gaat over alle leefgebieden: wonen, werken, onderwijs, gebouwen, openbare ruimte, vrije tijd zoals sport en speelruimte en communicatie.  Het vastgestelde projectplan beschrijft drie fasen. De inventarisatiefase,  het ambitieniveau en het uitvoeringsplan .  In oktober wordt de huidige stand van zaken in beeld gebracht. In januari 2018 wordt de raad gevraagd het ambitieniveau vast te stellen.  De St. Werkgroep Gehandicapten Walcheren, de Provinciale werkgroep Chronisch zieken en Gehandicapten en de Wmo adviesraad zijn bij het proces betrokken.

 

De inventarisatie intern is gehouden om te bepalen hoe de stand van zaken is op de terreinen website, communicatie, sport en spel, gemeentelijke gebouwen en verkeersplan. in november is dat aan de raad ter informatie aangeboden.

 

 

 

 


07-09-2017

Het VN verdrag  voor mensen met een beperking gaat over alle leefgebieden: wonen, werken, onderwijs, gebouwen, openbare ruimte, vrije tijd zoals sport en speelruimte en communicatie.  Het vastgestelde projectplan beschrijft drie fasen. De inventarisatiefase,  het ambitieniveau en het uitvoeringsplan .  In oktober wordt de huidige stand van zaken in beeld gebracht. In januari 2018 wordt de raad gevraagd het ambitieniveau vast te stellen.  De St. Werkgroep Gehandicapten Walcheren, de Provinciale werkgroep Chronisch zieken en Gehandicapten en de Wmo adviesraad zijn bij het proces betrokken.

 

 


15-08-2017

Het VN verdrag  voor mensen met een beperking gaat over alle leefgebieden: wonen, werken, onderwijs, gebouwen, openbare ruimte, vrije tijd zoals sport en speelruimte en communicatie.  Het vastgestelde projectplan beschrijft drie fasen. De inventarisatiefase,  het ambitieniveau en het uitvoeringsplan .  In september wordt de huidige stand van zaken in beeld gebracht In januari 2018 wordt de raad gevraagd het ambitieniveau vast te stellen.  De St. Werkgroep Gehandicapten Walcheren, de Provinciale werkgroep Chronisch zieken en Gehandicapten en de Wmo adviesraad zijn bij het proces betrokken.

 

 


14-07-2017

Het VN verdrag  voor mensen met een beperking gaat over alle leefgebieden: wonen, werken, onderwijs, gebouwen, openbare ruimte, vrije tijd zoals sport en speelruimte en communicatie.  Het vastgestelde projectplan beschrijft drie fasen. De inventarisatiefase,  de visievorming en het uitvoeringsplan .  In september wordt de huidige stand van zaken in beeld gebracht In januari 2018 wordt de raad gevraagd de visie vast te stellen.  De St. Werkgroep Gehandicapten Walcheren, de Provinciale werkgroep Chronisch zieken en Gehandicapten en de Wmo adviesraad zijn bij het proces betrokken.

 

 


06-06-2017

Voor de uitvoering van het VN verdrag is het nodig om de huidige stand van zaken te inventariseren. .Er wordt een projectplan voorbereid waarin de plannen worden beschreven voor  diverse terreinen zoals: wonen, werken, onderwijs, gebouwen, openbare ruimte, vrije tijd zoals sport en speelruimte en communicatie. Het VN verdrag gaat vooral  om bewustwording dat op alle leefgebieden mensen met een beperking deel kunnen nemen. De ST. Werkgroep Gehandicapten Walcheren, de provinciale werkgroep chronisch zieken en gehandicapten en de Wmo adviesraad zijn bij het proces betrokken. Ook mensen met een beperking worden hierbij gevraagd deel te nemen.

 

 


22-05-2017

Voor de uitvoering van het VN verdrag is het nodig om de huidige stand van zaken te inventariseren. .Er wordt een startnotitie voorbereid waarin de inventarisatie, de stand van zaken en de plannen worden beschreven voor  diverse terreinen zoals: wonen, werken, onderwijs, gebouwen, openbare ruimte, verkeer en communicatie. Het VN verdrag gaat vooral  om bewustwording dat op alle leefgebieden mensen met een beperking deel kunnen nemen. De ST. Werkgroep Gehandicapten Walcheren, de provinciale werkgroep chronisch zieken en gehandicapten en de Wmo adviesraad zijn bij het proces betrokken. Ook mensen met een beperking worden hierbij gevraagd.

 

 


04-05-2017

Voor de uitvoering van het VN verdrag is het nodig om de huidige stand van zaken te inventariseren. .Er wordt een startnotitie voorbereid waarin de inventarisatie, de stand van zaken en de plannen worden beschreven voor  diverse terreinen zoals: wonen, werken, onderwijs, gebouwen, openbare ruimte, verkeer en communicatie. Het VN verdrag gaat vooral  om bewustwording dat op alle leefgebieden mensen met een beperking deel kunnen nemen. De ST. Werkgroep Gehandicapten Walcheren en de Wmo adviesraad zijn bij het proces betrokken.

 

 


15-02-2017

Voor de uitvoering van het VN verdrag is het nodig om de huidige stand van zaken te inventariseren. De inventarisatie betreft de gemeentelijke gebouwen, de informatievoorziening, de omgevingsinrichting en de toegankelijkheid van voorzieningen in de openbare ruimte. Er wordt een inventarisatierapport opgesteld en een plan van aanpak om verbeteringen te realiseren.

 

 


18-01-2017

In 2017 gaan we eerst inventariseren hoe de voorzieningen en informatie toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Uiteindelijk wordt een plan van aanpak gemaakt om voorzieningen en informatie optimaal toegankelijk te maken.

 


18-01-2017

In 2017 gaan we eerst inventariseren hoe de voorzieningen en informatie toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Uiteindelijk wordt een plan van aanpak gemaakt om voorzieningen en informatie optimaal toegankelijk te maken.

 


G
Tijd

In 2017 wordt de huidige stand van zaken opgemaakt.

G
Geld

Het  opstellen van een projectplan is voorzien in het afdelingsplan 2017. In de kadernota 2017 is een bedrag opgenomen voor de aanpassingen aan gemeentelijke gebouwen om de toegankelijkheid te verbeteren.