Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.017 Ontwikkeling centrumgebied Vrouwenpolder

8.017 Ontwikkeling centrumgebied Vrouwenpolder
Projectleider/budgethouder
Francke Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 01-02-2012
Einddatum: 30-12-2020

Het "Dorpsplan Vrouwenpolder" voorziet onder andere in het versterken van het centrumgebied. In het dorpsplan is hiervoor een visie uiteengezet.

Acties 2017:

  • Opstellen stedenbouwkundig centrumpaspoort en kavelpaspoort voor (mogelijke) verplaatsing van de supermarkt  met als doel een (herijkte) ontwikkelrichting aan te geven voor het centrum en dit via inspraak bestuurlijk voorleggen. 
  • Uitgifte van 2 bouwkavels in het Augustinushof met bijbehorende aanpassing van de openbare ruimte.
  • Opwaarderen gronden van het voormalige kloosterrein aan de Monnikendijk, o.a. restauratie restanten kapel.
  • Planbegeleiding/advisering ontwikkellocatie Dorpsdijk 21-29.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Zie de toelichting onder doelstelling D.08.04.

04-04-2018

Zie d toelichting onder doelstelling D.08.04.


05-02-2018

De opwaardering van het centrum is een van de punten uit het door u op 2 februari 2012 vastgestelde "Dorpsplan Vrouwenpolder". Er zijn diverse actuele initiatieven die bijdragen aan de opwaardering van het centrum (o.a. verplaatsing supermarkt, herontwikkeling bestaande supermarktlocatie, herontwikkeling Dorpsdijk 21-27 en het afronden van het woonblok Augustinushof). In 2017 startte stedenbouwkundige Stegenga met het maken van een beeldkwaliteitsplan dat als ruimtelijk kader dient voor het centrum (geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2018)Verder verbeterden wij het kruispunt met het Augustinushof en startten wij de uitgifteprocedure van de 2 resterende bouwkavels in het Augustinushof.


27-10-2017

Op de uitvoeringsagenda van het "Dorpsplan Vrouwenpolder" staat de ontwikkeling van de "groene kamer". Dit is het gebied achter de Dorpsdijk rondom de bestaande supermarkt. In en rond dit (centrum)gebied spelen actuele ontwikkelingen die kansen bieden om tot een samenhangen/integrale ontwikkeling te komen van dit (centrum)gebied. Hiervoor hebben wij opdracht gegeven aan stedenbouwkundige Stegenga (opsteller van het dorpsplan). De ontwikkelingen zijn:

- verplaatsing supermarkt + herontwikkeling bestaande supermarktlocatie: in uitvoering.

- afronding Augustinushof via uitgifte 2 bouwkavels: in uitvoering (uitgifteprocedure is gestart en de aanpassing van de kruising Augustinushof/Monikkendijk is uitgevoerd/afgerond).

- opwaarderen religieus cultureel erfgoed (voormalige kloostergronden): de restauratie van de restanten van de kapel is uitgevoerd/afgerond. Voor de opwaardering van kloostergronden hebben wij onder voorwaarden een leefbaarheidsbijdrage ter beschikking gesteld aan de Vereniging Kunst en Cultuur Vrouwenpolder (KEC). Dit (deel)plan is in uitvoering.

- herontwikkeling Dorpsdijk 21-29: in uitvoering.


11-08-2017

Op de uitvoeringsagenda van het "Dorpsplan Vrouwenpolder" staat de ontwikkeling van de "groene kamer". Dit is het gebied achter de Dorpsdijk rondom de bestaande supermarkt. In en rond dit (centrum)gebied spelen actuele ontwikkelingen die kansen bieden om tot een samenhangen/integrale ontwikkeling te komen van dit (centrum)gebied. Hiervoor hebben wij opdracht gegeven aan stedenbouwkundige Stegenga (opsteller van het dorpsplan). De ontwikkelingen zijn:

- verplaatsing supermarkt + herontwikkeling bestaande supermarktlocatie: in uitvoering.

- afronding Augustinushof via uitgifte 2 bouwkavels: in uitvoering (uitgifteprocedure is gestart en de aanpassing van de kruising Augustinushof/Monikkendijk is uitgevoerd/afgerond).

- opwaarderen religieus cultureel erfgoed (voormalige kloostergronden): de restauratie van de restanten van de kapel is uitgevoerd/afgerond. Voor de opwaardering van kloostergronden hebben wij onder voorwaarden een leefbaarheidsbijdrage ter beschikking gesteld aan de Vereniging Kunst en Cultuur Vrouwenpolder (KEC). Dit (deel)plan is in uitvoering.

- herontwikkeling Dorpsdijk 21-29: in uitvoering.


08-05-2017

In en rond het centrum spelen diverse ontwikkelingen die nauw verbonden zijn met elkaar en die tegelijk kansen bieden om tot uitvoering te komen van het dorpsplan. Ontwikkelingen die actueel zijn betreffen onder andere de verplaatsing van de supermarkt + herontwikkeling bestaande locatie supermarkt (in uitvoering), afronding van de wijk Augustinushof via uitgifte bouwkavels en aanpassing openbare ruimte (in uitvoering), opwaardering van de voormalige kloostergronden + restauratie restanten kapel (in uitvoering), private herontwikkelingen.


08-05-2017

In en rond het centrum spelen diverse ontwikkelingen die nauw verbonden zijn met elkaar en die tegelijk kansen bieden om tot uitvoering te komen van het dorpsplan. Ontwikkelingen die actueel zijn betreffen onder andere de verplaatsing van de supermarkt + herontwikkeling bestaande locatie supermarkt (in uitvoering), afronding van de wijk Augustinushof via uitgifte bouwkavels en aanpassing openbare ruimte (in uitvoering), opwaardering van de voormalige kloostergronden + restauratie restanten kapel (in uitvoering), herontwikkelingen.


08-05-2017

In en rond het centrum spelen diverse ontwikkelingen die nauw verbonden zijn met elkaar en die tegelijk kansen bieden om tot uitvoering te komen van het dorpsplan. Ontwikkelingen die actueel zijn betreffen onder andere de verplaatsing van de supermarkt + herontwikkeling bestaande locatie supermarkt, afronding van de wijk Augustinushof, opwaardering van de voormalige kloostergronden + restauratie restanten kapel (in uitvoering), herontwikkelingen.


08-05-2017

In en rond het centrum spelen diverse ontwikkelingen die nauw verbonden zijn met elkaar en die tegelijk kansen bieden om tot uitvoering te komen van het dorpsplan. Ontwikkelingen die actueel zijn betreffen onder andere de verplaatsing van de supermarkt + herontwikkeling bestaande locatie supermarkt, afronding van de wijk Augustinushof (uitgifte 2 bouwkavels + aanpassing kruising Monnikendijk/in uitvoering), opwaardering van de voormalige kloostergronden + restauratie restanten kapel (in uitvoering), herontwikkelingen.


08-05-2017

In en rond het centrum spelen diverse ontwikkelingen die nauw verbonden zijn met elkaar en die tegelijk kansen bieden om tot uitvoering te komen van de visie uit het dorpsplan. Ontwikkelingen die actueel zijn betreffen de wensen van de huidige supermarkt voor ver/uitplaatsing wat direct kansen biedt voor herontwikkeling van de bestaande supermarkt. Verder bereiden wij de afronding van de woonwijk Augustinushof voor door 2 bouwkavels uit te geven, zijn er maatschappelijk ideeën uit het dorp voor opwaardering van de voormalige kloostergronden, gaan wij de restanten van de kapel restaureren, zijn er private ontwikkelingen aan de Dorpsdijk en wordt ons accommodatiebeleid geïmplementeerd. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


19-01-2017

In en rond het centrum spelen diverse ontwikkelingen die nauw verbonden zijn met elkaar en die tegelijk kansen bieden om tot uitvoering te komen van de visie uit het dorpsplan. Ontwikkelingen die actueel zijn betreffen de wensen van de huidige supermarkt voor ver/uitplaatsing wat direct kansen biedt voor herontwikkeling van de bestaande supermarkt. Verder bereiden wij de afronding van de woonwijk Augustinushof voor door 2 bouwkavels uit te geven, zijn er maatschappelijk ideeën uit het dorp voor opwaardering van de voormalige kloostergronden, gaan wij de restanten van de kapel restaureren, zijn er private ontwikkelingen aan de Dorpsdijk en wordt ons accommodatiebeleid geïmplementeerd. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


13-09-2016

In en rond het centrum spelen diverse ontwikkelingen die nauw verbonden zijn met elkaar en die tegelijk kansen bieden om tot uitvoering te komen van de visie uit het dorpsplan. Ontwikkelingen die actueel zijn betreffen de wensen van de huidige supermarkt voor ver/uitplaatsing wat direct kansen biedt voor herontwikkeling van de bestaande supermarkt. Verder bereiden wij de afronding van de woonwijk Augustinushof voor door 2 bouwkavels uit te geven, zijn er maatschappelijk ideeën uit het dorp voor opwaardering van de voormalige kloostergronden, gaan wij de restanten van de kapel restaureren, zijn er private ontwikkelingen aan de Dorpsdijk en wordt ons accommodatiebeleid geïmplementeerd. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


13-09-2016

In en rond het centrum spelen diverse ontwikkelingen die nauw verbonden zijn met elkaar en die tegelijk kansen bieden om tot uitvoering te komen van de visie uit het dorpsplan. Ontwikkelingen die actueel zijn betreffen de wensen van de huidige supermarkt voor ver/uitplaatsing wat direct kansen biedt voor herontwikkeling van de bestaande supermarkt. Verder bereiden wij de afronding van de woonwijk Augustinushof voor door 2 bouwkavels uit te geven, zijn er maatschappelijk ideeën uit het dorp voor opwaardering van de voormalige kloostergronden, gaan wij de restanten van de kapel restaureren, zijn er private ontwikkelingen aan de Dorpsdijk en wordt ons accommodatiebeleid geïmplementeerd. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


13-09-2016

In en rond het centrum spelen diverse ontwikkelingen die nauw verbonden zijn met elkaar en die tegelijk kansen bieden om tot uitvoering te komen van de visie uit het dorpsplan. Ontwikkelingen die actueel zijn betreffen de wensen van de huidige supermarkt voor ver/uitplaatsing wat direct kansen biedt voor herontwikkeling van de bestaande supermarkt. Verder bereiden wij de afronding van de woonwijk Augustinushof voor door 2 bouwkavels uit te geven, zijn er maatschappelijk ideeën uit het dorp voor opwaardering van de voormalige kloostergronden, gaan wij de restanten van de kapel restaureren  en zijn er private ontwikkelingen aan de Dorpsdijk.


G
Tijd

De ontwikkeling van het centrumgebied vindt plaats binnen de tijdsperiode van het dorpsplan (2020).

G
Geld

Na afronding en besluitvorming van diverse projecten uit het dorpsplan (o.a. herinrichting Dorpsdijk en Masterplan Fort den Haakweg-gebied) resteert er nog een bedrag van ca. €104.000. Dit bedrag zetten wij in voor de verdere uitvoering van het dorpsplan.  Voor de ontwikkeling stellen wij een grondexploitatie op waarin de kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt.