0. Bestuur en ondersteuning

Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Communicatienota
 • Inspraakverordening
 • Programma Dienstverlening
 • Verordening op de Stads- en Dorpsraden
 • Klachtenregeling
 • Commissie voor bezwaarschriften en beroepszaken
 • Nota samenwerking "Samenwerking Hoe? Zo! "
 • Beleidsnota bestuurlijke vernieuwing Veere januari 2013
 • Commissieverordening en reglement van orde voor het college en de raad
 • Regeling Regionale Commissie Walcherse Zaken
 • Verordening Rekenkamer
 • Duurzaamheidsplan

 

Trends en ontwikkelingen

 • Veranderende relatie tussen overheid en burgers
 • Decentralisatie
 • Participatiemaatschappij
 • Communicatie is maatwerk
 • Toenemende digitalisering van de maatschappij ( o.a. social media)  en eisen voor de gemeentelijke dienstverlening
 • Dienstverlening op maat
 • Privacy- en informatiebeveiliging vragen om groeiende aandacht.

Doelstellingen

D.0.02 Veere blijft een zelfstandige gemeente met zeggenschap over het beleid en de uitvoering daarvan.

Behoud van eigen zeggenschap hanteren we als uitgangspunt bij alle samenwerkingsvormen. Dit staat in de nota "Samenwerking Hoe? Zo! ".

D.0.03 In 2018 is het gemeentelijk vastgoed professioneel georganiseerd.

In 2017 heeft gemeentebreed een inventarisatie plaatsgevonden onder ambtenaren, managers en bestuurders naar hun betrokkenheid bij gemeentelijk vastgoed. Hiervan is in het 2e kwartaal van 2017 een advies Vastgoednota opgesteld. Deze is in het 4e kwartaal 2017 uitgewerkt.  

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2018  10,29 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2018 9,26  n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2018 € 380  n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2018  12% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2018 € 1.669.772  n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2018  12 % n.b.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 3.426 1.959 2.010 1.997 1.996 1.989
Baten 3.179 3.101 2.927 2.926 2.926 2.926

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
0.1 Bestuur 1.981 1.227 1.254 1.236 1.236 1.236
0.2 Burgerzaken 1.141 605 633 636 635 635
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 156 48 42 41 41 34
0.63 Parkeerbelasting 147 78 82 84 84 84
Totaal Lasten 3.426 1.959 2.010 1.997 1.996 1.989
Baten
0.1 Bestuur 10 11 11 11 11 11
0.2 Burgerzaken 441 405 412 412 412 412
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 3 10 7 7 7 7
0.63 Parkeerbelasting 2.724 2.675 2.497 2.496 2.496 2.496
Totaal Baten 3.179 3.101 2.927 2.926 2.926 2.926

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021
Nieuw kassasysteem  I 25 1 6 6 6
Documentscanners  I 10 5 7 7 7
Aanpassingen brandcompartimentering gemeentehuis Domburg I 85 1 6 6 6
iPads nieuwe gemeenteraad / ICT-faciliteiten raadsleden I 40 10 11 11 11
Tuindeur kantine I 45 1 3 3 3
Renovatie toiletten gemeentehuis I 190 3 12 12 12
Generieke digitale infrastructuur (GDI) - onderhoud S   20 20 20 20
Informatiebeveiliging S   35 35 35 35
Kwaliteitsverbetering personeel  S   40 40 40 40
ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet S   15 15 15 15
Informatievoorziening - zoekfuncties S   30 30 30 30
Basis op orde, ambities, nieuw ontwikkelingen en senioriteit  S   351 351 351 351
Juridische basiskwaliteit en Handhaving  S   157 157 157 157
Capaciteit Sociaal Domein  S   60 60 60 60
Capaciteit projecten  S   92 92 92 92
Fonds Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) S   25 28 28 28
Duurzaamheid E   300 300 300  
ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet E   50      
Generieke digitale infrastructuur (GDI) E   75      
iPads gemeenteraad - capaciteit E   5      
Informatievoorziening - zoekfuncties E   60      
Basisregistratie Ondergrond   E   10      
Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen.  E   15      
Juridische kennis grondzaken  E   20 20 20  
Integraal vastgoedbeleid E   60      
Kwaliteitsverbetering personeel  E   100      
Digitalisering subsidieprocedure E     75    
Kennis onderwijshuisvesting  E   50  50 50  

Bedragen x € 1.000

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud