1. Veiligheid

Inhoud

1. Veiligheid

Veere is een veilige woon- en werkomgeving  voor inwoners en bezoekers.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Nota integrale veiligheid
 • Wet op de Veiligheidsrisico's
 • Regionaal crisisplan
 • APV en beleidsregels
 • Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 • Handhavingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Bestemmingsplannen 
 • Drank- en horecawet
 • Omgevingswet
 • Duurzaamheidsplan

 

Trends en ontwikkelingen

 • Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 • Uitwerking van Maatwerk in Brandweerzorg
 • Vorming van de Nationale Politie
 • Zelfredzaamheid van de burger
 • Zeeland is het 2e risicogebied van Nederland
 • Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 • Kosten van vandalisme verhalen op de daders
 • Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
 • Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 • Toename sociaal isolement en verwarde personen

Doelstellingen

D.1.01 In 2018 zijn we goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. Medewerkers met een rol daarin, oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) direct bereikbaar en inzetbaar zijn.
We zijn  aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijk meldkamer.

D1.02 Veere is en blijft een veilige gemeente om in te wonen, werken en recreëren.

Veere is een veilige gemeente en dat houden we graag zo. We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast dit veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden.

D.1.03 Een schone, veilige, gezonde en mooie leefomgeving.

We willen een duurzame  samenleving. We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht, handhaving en het stellen van regels voor de fysieke leefomgeving.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Veiligheid 6 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2016 126,7 163,7 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Veiligheid 7 Harde kern jongeren per 10.000 inw. Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 2014 0,9 1,2 Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
Veiligheid 8 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2016 0,2 1,6 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid 9 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2016 2,7 4,8 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Veiligheid 10 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2016 3,2 1,9 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Veiligheid 11 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2015 4,1 5,6 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 2.495 2.277 2.535 2.535 2.567 2.641
Baten 37 67 40 40 40 40

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.559 1.667 1.949 1.949 1.981 2.055
1.2 Openbare orde en veiligheid 936 610 585 586 586 586
Totaal Lasten 2.495 2.277 2.535 2.535 2.567 2.641
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6 5 5 5 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 31 62 35 35 35 35
Totaal Baten 37 67 40 40 40 40

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021
RUD, begroting 2018-2021 S   4 4 4 4
Veiligheidshuis Zeeland S   5 5 5 5
VRZ bijdrage S   146 73 119 185
VRZ bijdrage E   58 25 7 -5

Bedragen x € 1.000

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud