2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inhoud

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen etc.  De verschillende belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven zijn daarbij in evenwicht.  Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Wegbeheerplan 2017 – 2021

 • Beheerplan Civiel technische kunstwerken 2017 -2021

 • Beheer- en beleidplan openbare verlichting 2017 – 2021 
 • Beheerplan Stadshaven
 • Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan (GVVP) 2017
 • Provinciaal Verkeer- en vervoerplan (PVVP) 2016
 • Parkeerbeleidsplan 2004
 • Uitvoeringsnotitie halteplaatsen 2008
 • Halteplan 2016+
 • Uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2022
 • Verkeerscirculatieplan Walcheren (nog niet vastgesteld door de Provincie)
 • Duurzaamheidsplan 2017-2020

Trends en ontwikkelingen

Algemeen
Samenwerking met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Bij onderwerpen als geo-informatie, gladheidsbestrijding, het onderhoud van de openbare verlichting, regelgeving over kabels en leidingen en nog een aantal andere onderwerpen werken we  intensief samen. We verkennen de mogelijkheden voor samenwerking op andere onderdelen als het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten en beheer van data.

Wegen
De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de verandering en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw moet worden bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op later leeftijd actief, bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. De gemeente Veere heeft veel ambities en hierdoor gaan we op veel  plekken tegelijk werken aan de gemeentelijke wegen. Dit geeft overlast.  

Verkeer en vervoer
De Provincie heeft in 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan vastgesteld. Voor Walcheren wordt dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan en wegencategoriseringplan voor heel Walcheren. De technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaat hard. Er komen steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Gemeenten in het land experimenten met verschillende soorten scanapparatuur voor handhaving. Landelijk speelt de discussie of betaald parkeren op straat een commerciële activiteit is en daarom BTW-plichtig. De uitkomst van deze discussie kan gevolgen hebben voor Veere.

Doelstellingen

D.2.01 In 2018 is er op drukke plekken voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

D.2.02 In 2021 past de inrichting van verschillende wegen beter bij gebruik van ervan.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw,
- veranderde verkeerstromen,
- veranderde functie
- en technische veroudering.

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere veilig en ingericht volgens het wegencategoriseringsplan.

De doelstelling is onderdeel van de beleidsdoelen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP):

 • Wegenstructuur;
 • Veilige inrichting van wegen;
 • Uitstekende loop- en fietsroutes

Tijdens de looptijd van het GVVP (2017-2027) lossen we de geconstateerde knelpunten op.

D.2.04 In 2018 heeft iedere kern minstens 1 halteplaats die toegankelijk is voor mensen met een handicap.

We zetten ons in voor de mobiliteit van mensen met een lichamelijke handicap. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

D.2.05 In 2018 is er minder overlast van openbaar vervoer in verschillende kernen.

In diverse kernen ondervinden bewoners overlast van het openbaar vervoer. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

D.2.06 We voldoen aan het afgesproken beheerniveau.

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

D.2.07 In 2018 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Verkeer, vervoer en waterstaat 12 Ziekenhuisopname na een verkeersongeval met een motorvoertuig % VeiligheidNL 2015 3 5 als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Verkeer, vervoer en waterstaat 13 Ziekenhuisopname na een vervoersongeval met een fietser % VeiligheidNL 2015 6 8 als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 6.087 5.918 5.804 5.597 5.886 5.905
Baten 345 390 326 326 326 326

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 4.644 4.642 4.731 4.423 4.619 4.650
2.2 Parkeren 1.184 1.147 929 1.029 1.073 1.068
2.3 Recreatieve havens 259 130 144 144 194 187
Totaal Lasten 6.087 5.918 5.804 5.597 5.886 5.905
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 171 123 24 24 24 24
2.2 Parkeren 62 182 196 196 196 196
2.3 Recreatieve havens 112 84 106 106 106 106
Totaal Baten 345 390 326 326 326 326

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021
Vervangen lichtmasten (extra 2018) I 70 1 3 3 3
Vervangen armaturen (extra 2018) I 216 3 14 14 14
Uitvoering beheerplan stadshaven groot onderhoud kademuren Veere I 1.260 19 50 50 50
Herinrichting centrum Dishoek, verbeteren en verbreden fietsroute I 136 2 7 7 7
Project Veelzijdig Veere, herinrichting markt I 536 8 29 29 29
Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (investering) I 460 7 53 53 53
Wegreconstructie 2018-2020, Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle I 230 3 13 13 13
Vervanging armaturen I 53 1 3 3 3
Vervanging lichtmasten I 143 2 6 6 6
Wegreconstructie 2018-2020, Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle (extra door wegvallen BDU subsidie) I 575 9 32 32 32
Domburg, Boulevard Schaegen fase 2 I 236 4 13 13 13
Vervangen lichtmasten (extra 2019) I 70   1 3 3
Vervangen armaturen (extra 2019) I 216   3 14 14
Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg I 1.236   19 68 68
Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg I 1.067   16 46 46
Wegreconstructie 2019, Dorpsstraat in Gapinge I 250   4 14 14
Vervanging lichtmasten I 143   2 6 6
Vervanging armaturen I 53   1 3 3
Wegreconstructie 2018-2020, Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle I 250   4 14 14
Domburg, Boulevard Schaegen fase 3 I 319   5 18 18
Vervanging lichtmasten I 143     2 6
Vervanging armaturen I 53     1 3
Wegreconstructie 2020, Dorpsstraat en Torenstraat in Meliskerke I 250     4 14
Vervangen lichtmasten (extra 2020) I 70     1 3
Vervangen armaturen (extra 2020) I 216     3 14
Vervangen lichtmasten 2021 I 212       3
Vervangen armaturen 2021 I 269       4
Waterveiligheid S   10 10 10 10
Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (structureel) S   30 30 30 30
Veilige inrichting schoolomgeving Biggekerke E   70 0 0 0
Uitvoering GVVP: onderzoek verbetering busroutes in diverse kernen E   10 0 0 0
Uitvoering GVVP: aanpak fietsparkeren E   86 0 0 0
Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen m.b.t. strand- en duingebied E   30 0 0 0

Bedragen x € 1.000

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud