3. Economie

Inhoud

3. Economie

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Recreatie en toerisme zijn evenals de landbouw en het MKB belangrijke pijlers van de Veerse economie.  Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en houden het voorzieningenniveau in stand. Deze sectoren zijn steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

Relevante beleidskaders/nota's

 • Coalitieprogramma 2014-2018 
 • Structuurvisie Veere 2025 
 • Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie 
 • Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand 
 • Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2014-2018 
 • Omgevingsplan
 • CBS, KvK , ZTLO en Impuls Zeeland monitor gegevens
 • Duurzaamheidsplan

Trends en ontwikkelingen

 • Innovatie, digitalisering. verduurzaming, herstructurering en samenwerking.
 • Van bezit naar gebruik als onderdeel van een circulaire economie.
 • Rapport van de commissie Balkenende
 • Landelijke en provinciale visie over bebouwing langs de kust.
 • Nieuwe Omgevingswetgeving

Doelstellingen

D.3.01 In 2018 krijgen werkgelegenheid en duurzame economische groei prioriteit.

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid. Bijvoorbeeld via Nieuwe Economische Dragers (NED) en gezondheidstoerisme.

D.3.02 In 2018 blijft de toeristische sector van economische waarde voor de gemeente.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Economie 14 Functiemenging % LISA 2016 44,6 48,9 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Economie 15 Bruto gemeentelijk product index Atlas voor Gemeenten 2013 88 98 Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.
Economie 16 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2016 198,5 152 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 863 1.614 2.256 1.260 1.094 692
Baten 7.529 7.706 8.123 7.829 7.713 7.311

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 93 207 367 117 117 117
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 184 701 821 520 456 54
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 119 98 105 83 83 83
3.4 Economische promotie 468 609 962 538 437 437
Totaal Lasten 863 1.614 2.256 1.260 1.094 692
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 28 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 447 673 732 486 422 20
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 82 30 35 37 37 37
3.4 Economische promotie 6.999 6.976 7.356 7.305 7.254 7.254
Totaal Baten 7.529 7.706 8.123 7.829 7.713 7.311

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021
Deelname contacta S   5 5 5 5
Beheer en onderhoud routestructuren S   3 3 3 3
Uitbreiding openstelling VVV Veere in stadhuis S   15 15 15 15
MOVE project (TukTuk vervoer) S   p.m. p.m. p.m. p.m.
Bekostiging ondernemersmanager S   15 15 15 15
Welstandscommissie  S   10 10 10 10
Vervanging economische agenda  E   p.m.      
Herstructurering kampeerbeleid kleinschalige kampeerterreinen E   20      
Uitvoeringsprogramma kustvisie E   50      
Organisatie ESPA congres 2018 E   25      
Project ecomobiliteit E   100 100    
Fonds Zeeland E   22      
Project ecoferium Veerse Dam E   100      
Budgetsubsidie VVV E   p.m. p.m.    

Bedragen x € 1.000

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud