4. Onderwijs

Inhoud

4. Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij  de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Verordening Huisvesting Onderwijs
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Opvang
 • Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
 • Walcherse visie op onderwijs
 • Notitie toekomst educatie Walcheren
 • Verordening leerlingenvervoer 2014
 • Activiteitenplan Voor- en vroegschoolse educatie

Trends en ontwikkelingen

 • Muziekonderwijs op de basisschool
 • Loslaten van het begrip "richting" in de planning van de onderwijshuisvesting
 • Digitalisering
 • Ontgroening
 • Regionale samenwerking
 • Een sterke beleving van de eigen identiteit en historie
 • Integrale kindcentra
 • Meer samenleving, minder overheid

Doelstellingen

D.4.01 De overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs/hoger onderwijs verloopt zonder problemen.

Een vloeiende overgang tussen peuterspeelzaal, primair onderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner.

D.4.02 In 2018 zijn alle schoolgebouwen toegankelijk voor alle leerlingen.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. We willen meerdere voorzieningen in 1 gebouw. Dit betekent de bouw van multifunctionele accommodaties. Ook kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast worden in verband met toegankelijkheid voor gehandicapten.

D.4.03 In 2018 zijn schoolbesturen in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. De Onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs, leerlingenvervoer.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Onderwijs 17 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2016 0 0,82 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 18 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2016 23,46 28,46 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 19 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2014 1 1,8 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 2.310 2.502 2.797 2.689 2.652 2.588
Baten 493 703 658 658 658 658

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 308 435 449 443 442 442
4.2 Onderwijshuisvesting 586 507 900 811 780 716
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.416 1.560 1.447 1.436 1.431 1.430
Totaal Lasten 2.310 2.502 2.797 2.689 2.652 2.588
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 41 50 50 50 50
4.2 Onderwijshuisvesting 30 44 45 45 45 45
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 463 618 563 563 562 562
Totaal Baten 493 703 658 658 658 658

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen (1) I 87 1 4 4 4
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen (2) I   63      
Onderwijshuisvesting S   50 50 50 50

Bedragen x € 1.000

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud