5. Sport, cultuur en recreatie

Inhoud

5. Sport, cultuur en recreatie

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Sportnota 2016-2019
 • Notitie speelruimte 2013
 • Subsidiewijzer
 • Cultuuragenda 2015-2016
 • Nota Kunst in de openbare ruimte
 • Museumnota Kostelijk en Kostbaar 2013-2016
 • Coalitieprogramma 2014-2018
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Structuurvisie Cultuurhistorie
 • Groen beleids- en beheerplan 2013-2023
 • Kadernota strand- en duingebied
 • rapport De Kust is breder dan het strand
 • Onderzoeken Kenniscentrum Kusttoerisme en NBTC
 • Duurzaamheidsplan

Trends en ontwikkelingen

 • Demografische ontwikkelingen
 • Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 • Burgerparticipatie
 • Samenwerking:  samenleving en overheid.
 • Van bezit naar gebruik op weg naar een circulaire economie
 • Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
 • Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 • Meer vitale en koopkrachtige senioren/toenemend belang gezondheidstoerisme en toename van sport- en cultuuractiviteiten
 • Duurzaam onderhoud groen; minder gebruik van kunstmest en het verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Opgaande economie

 

Doelstellingen

D.5.01 In 2018 is het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) volledig geprivatiseerd.

Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine. De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex Veere).

D.5.02 Eind 2019 is zwembad De Goudvijver functioneel, duurzaam, technisch in orde en gebruiksvriendelijk.

De technische installaties en de gebouwen zijn verouderd en versleten.

D.5.03 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij het openbaar groen. Dit gebeurt door samen met de gemeente inrichten en / of onderhouden van de openbare ruimte.

D.5.04 Het openbaar groen geeft een verzorgd beeld

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,

- de actualiteit van de beheerplannen,

- het beschikbare budget,

- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA tradities en gebruiken.

D.5.06 Inwoners en toeristen kunnen passief en actief deelnemen aan en genieten van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan culturele activiteiten. Onder cultuur verstaan we o.a. alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities in onze samenleving.

D.5.07 Subsidies aan sport- en beweegactiviteiten passen binnen de Sportnota 2016 en de Subsidiewijzer 2015.

De raad heeft in december 2016 de sportnota vastgesteld: ‘Veere beweegt mee!’ In deze nota staan 3 speerpunten:

 • Omgeving en faciliteiten
  De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
 • Toegankelijk beweegaanbod
  Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
 • Samenwerking
  Door samen te werken kunnen organisaties zichzelf en elkaar versterken zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten.

D.5.08 Sportaccommodaties voldoen aan de NOC*NSF normen.

Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan moet voldoen aan de NOC*NSF normen.

D.5.09 In 2018 zijn wij een schone en leefbare gemeente.

Door het project “Mooi Veere” willen wij de vervuiling en verloedering binnen de gemeente terugdringen. B.v. optreden tegen het aanwezig zijn van autowrakken en caravans, aanhangwagens en andere ontsierende zaken, zoals uitstallingen en reclame-uitingen. 

D.5.11 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, opengebieden en kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

D.5.12 We hebben in elke kern minimaal één speelterrein, dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

In 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe notitie speelruimte vastgesteld. In deze notitie staan onze beleidsuitgangspunten, zoals:

 • We streven naar clustering van speelterreinen;
 • In nieuwe bestemmingsplannen houden we rekening met voldoende speelruimte en speelvoorzieningen.

Ook hebben we toen gekozen voor een meer kerngerichte aanpak.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie 20 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2014 50,7 53,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 8.209 8.217 7.857 7.794 7.624 7.477
Baten 548 898 482 477 477 477

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 617 882 786 747 758 762
5.2 Sportaccomodaties 900 771 876 848 842 880
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 768 765 669 678 684 650
5.4 Musea 213 415 369 603 498 345
5.5 Cultureel erfgoed 529 677 668 609 528 525
5.6 Media 262 262 271 270 270 270
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.920 4.444 4.217 4.040 4.044 4.045
Totaal Lasten 8.209 8.217 7.857 7.794 7.624 7.477
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 0 67 76 76 76 76
5.2 Sportaccomodaties 57 62 48 48 48 48
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 62 41 20 20 20 20
5.4 Musea 0 15 16 11 11 11
5.5 Cultureel erfgoed 82 54 48 48 48 48
5.6 Media 0 1 1 1 1 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 347 657 273 273 273 273
Totaal Baten 548 898 482 477 477 477

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021
Vervangen aanschijnverlichting monumenten, molens en torens I 73 1 8 8 8
Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand" opwaarderen kustparkeerterreinen I 350 5 19 19 19
Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing trapveld en skatebaan I 47 1 5 5 5
Renovatie voetbalveld I 60 1 5 5 5
Zonnepanelen openbare toiletten I 30 0 2 2 2
Zonnepanelen Couburg I 123 2 10 10 10
Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening  I 62   11 12 12
Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief thermische afdekking bad I 139     2 11
Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad I 471     7 19
Up-grading zwembad d.m.v. overkapping I 274     4 15
Uitvoering aanpak "groene" buitensport E   15      
Project "Meer doen met ons cultureel erfgoed" E   25      
Cultuurhistorie - wederopbouw in kaart brengen E   10      
Verduurzaming rijksmonumenten en waardevolle panden E   15      
Uitvoering landschapsvisie E   5 5    
Restauratie vestingsmuren Veere E   20 80    
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum E     250 150  
Inzet combinatiefunctionaris onderwijs/sport E       12  
Omslag muziekonderwijs E   20      

Bedragen x € 1.000

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud