6. Sociaal Domein

Inhoud

6. Sociaal Domein

Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren inwoners om de eigen kracht en hun sociale netwerk te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten dragen er aan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben is Porthos de toegang op Walcheren.  Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen om:  1 gezin, 1 plan , 1 regisseur. in te vullen. Met zorgaanbieders sluiten we contracten af voor passende maatwerkproducten.

Relevante beleidskaders/nota's

 • VN Verdrag voor de Rechten van de mensen met een beperking
 • Pentekening: Het klantproces op Walcheren in het sociaal domein
 • Verordening Wmo en Jeugd
 • Beleidsregels Wmo en Jeugd
 • Beleidsnotitie: Doelgroepenvervoer op Walcheren
 • Sturingsvisie Zeeuwse gemeenten
 • Beleidsplan Zorg voor jeugd 2015-2016
 • Beleidsplan Orionis 2015-2018
 • Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2016-2020
 • Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018
 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag
 • Verordening Individuele Studietoeslag
 • Fonds cultuur, sport en onderwijs
 • Deelname aan Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
 • Startnotitie Jeugd en jeugd-GGZ
 • Zeeuws Kompas
 • Notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren
 • Notitie "Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, uitgangspunten en onderwerpen"

 

Trends en ontwikkelingen

Het VN verdrag voor de Rechten van de Mens met een beperking is in 2016 vastgesteld. Gemeenten dragen zorg voor de uitvoering van het verdrag.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2016 betekent dat gemeenten hun beleid voor huishoudelijke hulp hebben moeten aanpassen. Verder ook de landelijke onderzoeken die uitgevoerd zijn naar de eigen bijdrageproblematiek.

De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten per 1 januari 2020. 

Onderzoek naar juiste samenwerkingsvormen met Zeeuwse gemeenten.

Daarnaast ook blijvende aandacht voor alle klanten, maar met focus op specifieke klantgroepen (o.a. statushouders, kwetsbare jongeren, voormalige Wajong doelgroep, garantiebanen, beschut werk en klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt).

 

Doelstellingen

D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving.

“Meer samenleving en een andere overheid” is een ambitie/doelstelling uit het coalitieprogramma en past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving.
Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Deze ontwikkeling vraagt ook een andere rol van de gemeente. De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen dragen eraan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Onze Welzijnsstichting speelt hierin een cruciale rol.

D.6.02 In 2018 vinden inwoners snel en makkelijk toegang tot zorg en ondersteuning.

Porthos is de toegang voor de zorg die via de gemeente loopt (Wmo en Jeugd). Orionis is de toegang voor werk en inkomen.
Het is belangrijk dat onze inwoners goed en snel geholpen worden en dat deze organisaties daarvoor ook goed samenwerken.

D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning

Inwoners vinden zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing en maken gebruik van algemene voorzieningen. Als dit niet lukt verstrekken Orionis en Porthos maatwerkvoorzieningen. Er zijn afspraken met zorgaanbieders over de levering van deze maatwerkvoorzieningen. De behoefte van de Veerse inwoner is hierbij leidend (Veers Kompas).

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sociaal domein 21 Banen per 1.000 inw 15-64jr LISA 2016 658,8 738,2 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Sociaal domein 22 Jongeren met een delict voor rechter % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,93 1,3 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein 23 Kindern in een uitkeringsgezin Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 2,51 5,02 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein 24 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2016 66,4 66,1 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.
Sociaal domein 25 Achterstandsleerlingen Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2012 7,11 12,01 Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs  dat kans heeft op een leerachterstand.
Sociaal domein 26 Werkloze jongeren Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,57 1,56 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein 27 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw 18jr eo CBS - Participatie Wet 2016 14,2 30,7 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Sociaal domein 28 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr CBS - Participatie Wet 2016 3,1 28 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein 29 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2016 7,6 10,8 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 30 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2016 0,9 1,2 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 31 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Sociaal domein 32 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2016 nb 58 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 19.569 20.548 18.380 18.347 18.361 18.366
Baten 8.134 8.266 6.355 6.419 6.419 6.419

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.937 2.915 4.141 3.880 3.901 3.851
6.2 Wijkteams 5.252 6.283 4.437 4.753 4.753 4.753
6.3 Inkomensregelingen 3.544 4.190 3.392 3.372 3.393 3.393
6.4 Begeleide participatie 2.334 1.370 1.292 1.226 1.178 1.142
6.5 Arbeidsparticipatie 29 0 10 10 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 17 269 371 369 369 369
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.578 2.413 2.480 2.475 2.482 2.554
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.827 3.052 2.198 2.205 2.222 2.241
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 50 56 57 57 53 53
Totaal Lasten 19.569 20.548 18.380 18.347 18.361 18.366
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 71 257 115 115 115 115
6.2 Wijkteams 4.519 5.230 4.063 4.126 4.126 4.126
6.3 Inkomensregelingen 2.859 2.544 1.944 1.944 1.944 1.944
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 4 4 4 4 4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 377 230 230 230 230 230
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 304 0 0 0 0 0
Totaal Baten 8.134 8.266 6.355 6.419 6.419 6.419

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021
Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen I 150 2 17 17 17
Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed S   p.m. p.m. p.m. p.m.
Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein S   30 30 30 30
Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere S   62 62 62 62
Versterken preventie jeugd S   30 30 30 30
Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren S   55 55 55 55
GR Orionis S     14 14 14
Begeleiding vluchtelingen/statushouders E   30 30    
Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg E   25      
Living lab Zoutelande/IKC E   10      
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2016) E   75 150    
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) E   70 50 50  
Verklaringen omtrent Gedrag vrijwilligers E   9      

Bedragen x € 1.000

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud