7. Volksgezondheid en milieu

Inhoud

7. Volksgezondheid en milieu

Wij bevorderen en beschermen de gezondheid van onze inwoners (en gasten) om een gezonde en vitale samenleving te realiseren.  Wij willen gezondheidsproblemen  voorkomen en werken daarvoor samen met andere organisaties zoals het onderwijs en welzijn. Een groot deel van de (wettelijke) taken uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) voert de GGD Zeeland uit.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieuverantwoorde wijze wordt begraven.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Nota gezondheidsbeleid Walcheren
 • Programmabegroting GGD 2017
 • Landelijk Energieakkoord 2013
 • Duurzaamheidsplan 2017
 • Provinciaal Omgevingsplan
 • (gewijzigde) Wet Bodemsanering
 • Gemeentelijk geluidbeleid
 • Structuurvisie 2025
 • Bestemmingsplan Buitengebied
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2015-2018
 • Afvalbeleidsplan 2012
 • Convenant verpakkingen
 • Nota bodembeheer Walcheren (2012)
 • Walcherse bodemkansen (2012)
 • Ontwikkel en beheervisie Veere begraafplaatsen 2015 -2025

Trends en ontwikkelingen

 • Vergrijzing en ontgroening
 • Ouderen wonen langer zelfstandig thuis
 • Er zijn meer gezondheidsproblemen onder jongeren en ouderen
 • Vitale revolutie, toenemende samenwerking met onderwijs, ondernemers en overheid
 • Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving gaan we voor duurzaamheid, het behoud van welvaart, sociale samenhang en veiligheid.
 • De landelijke overheid bevordert de transitie naar een circulaire economie. De doelstelling is dat de gemeenten in 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden.
 • Lokale producten stijgen in populariteit
 • Zeeland 2040
 • Samenwerking met buurgemeenten
 • De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen.
 • Ten gevolge van de nieuwe economische dragers, zoals appartementen in boerenschuren, uitbreiding minicampings kunnen er capaciteitsproblemen ontstaan met de drukriolering in het buitengebied.

Doelstellingen

D.7.01 In 2018 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen

We houden ons daarbij aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

D.7.02 Afval in de gemeente verwerken we effectief en efficiënt via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ).

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Zie paragraaf verbonden partijen.

D.7.03 In 2018 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

D.7.04 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP) staan de afspraken over het niveau van onderhoud en beheer. De maatregel bij deze doelstelling is een extra maatregel naast de maatregelen die in het plan staan.

In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u meer lezen over het GRP. U vindt hier informatie over;

- de actualiteit van het GRP

- het niveau van onderhoud

- de uitvoeringsmaatregelen

- de ontwikkelingen

- het beschikbare budget.

D.7.05 Jongeren groeien veilig en gezond op in Veere en meer inwoners blijven langer gezond.

De gemeenschappelijke regeling GGD voert verplichte taken uit op gebied van de Wet Publieke Gezondheid. Wij hebben daarnaast een lokaal uitvoeringsprogramma met de volgende speerpunten:

 • Afname alcoholgebruik onder jongeren
 • Voorkomen eenzaamheid en depressie
 • Voorkomen overgewicht

  Eens in de vier jaar monitoren wij de gezondheid van onze inwoners aan de hand van de Gezondheidsmonitor van de GGD.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Volksgezondheid en milieu 33 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2015 173 237 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Volksgezondheid en milieu 34 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2015 76,8 33,2 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 6.637 6.880 6.718 6.682 6.697 6.425
Baten 6.174 6.300 5.786 5.877 5.889 5.928

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
7.1 Volksgezondheid 774 811 824 834 844 845
7.2 Riolering 2.028 1.987 1.676 1.704 1.712 1.730
7.3 Afval 2.570 2.933 2.743 2.790 2.791 2.805
7.4 Milieubeheer 622 663 1.060 928 918 618
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 643 486 414 425 432 427
Totaal Lasten 6.637 6.880 6.718 6.682 6.697 6.425
Baten
7.1 Volksgezondheid 11 1 1 1 1 1
7.2 Riolering 2.224 2.329 2.096 2.129 2.138 2.158
7.3 Afval 3.480 3.541 3.258 3.316 3.320 3.338
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 459 429 431 431 431 431
Totaal Baten 6.174 6.300 5.786 5.877 5.889 5.928

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 1 6 6 6
Vergroten persleiding    I 200 3 5 5 5
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten I 499 7 12 12 12
Vervangen drainage I 64 1 4 4 4
Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 0 1 1 1
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21 0 1 1 1
Verwerking huishoudelijk afval - In Olaz verband wordt brandbaar restafval opnieuw aanbesteed I p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Herinrichting begraafplaats Oostkapelle I 18   0 1 1
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80   1 6 6
Vergroten persleiding drukriolering I 120   2 3 3
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten I 499   7 12 12
Vervangen drainage I 64   1 4 4
Grondwatervoorzieningen it-riool I 29   0 1 1
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21   0 1 1
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80     1 6
Vergroten persleiding drukriolering I 120     2 3
Vervangen bestaande riolering, afkoppeliong en knelpunten I 499     7 12
Vervangen drainage I 64     1 4
Grondwatervoorzieningen it-riool I 29     0 1
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21     0 1
Vervanging 40 inwerpzuilen van glascontainers I 68     1 8
Reguliere vervanging ondergrondse containers I 25       0
Vervangen bestaande riolering, afkoppeliong en knelpunten I 499       7
Vervangen drainage I 64       1
Grondwatervoorzieningen 50 jr I 29       0
Grondwatervoorzieningen 20 jr I 21       0
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80       1
Vergroting persleiding I 120       2
Uitvoeren afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen S   p.m. p.m. p.m. p.m.
Inzameling verpakkingen - vergoeding Nedvang wordt lager S   2 4 4 4
Inzameling huishoudelijk afval - Overname ZRD zorgt voor extra indirecte kosten S   31 31 31 31
RUD p*q S   37 37 37 37
Bijdrage subsidieregeling asbest E   80 10    
Uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie) S   10 10 10 10

Bedragen x € 1.000

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud