8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere stoelt in de komende jaren vooral op twee pijlers: herstructurering en het versterken van onze concurrentiepositie. Nieuwbouw vindt vooral plaats waar oude situaties verdwijnen. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.  

Relevante beleidskaders/nota's

 • Gemeentelijke Bestemmingplannen
 • Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
 • Gemeentelijk accommodatiebeleid
 • Visie Domburg
 • Structuurvisie centrumgebied Zoutelande
 • Masterplan Fort den Haakweg
 • Dorpsvisies
 • Nota Grondbeleid 2016
 • Duurzaamheidsplan 2017-2020
 • Nota Ruimtelijke kwaliteit 2016
 • Provinciaal omgevingsplan en provinciale omgevingsverordening
 • Natura 2000
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 • Wro en Woningwet
 • Walcherse regionale woningmarktafspraken

Trends en ontwikkelingen

 • Ontwerp Omgevingswet
 • Nieuwe Huisvestingswet
 • De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
 • Regionale samenwerking
 • Participeren: minder overheid - meer maatschappij
 • Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op vergunningplichtige bouwwerken mogelijk naar de private sector.
 • Economische groei
 • Toenemend belang duurzaamheid
 • Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)
 • Ontwikkelingen in Mobiliteit:”wat beweegt ouderen”, toenemende verplaatsingsafstanden. Bij een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
 • Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement

Doelstellingen

D.8.01 Vanaf 2019 is er een betere verbinding tussen Vrouwenpolder en het recreatiegebied Park Fort den Haak

Op basis van het Masterplan en het bestemmingsplan werken we aan een kwalitatieve ontwikkeling van het Fort den Haakweg-gebied. Daarmee verbeteren we de verbinding tussen de woonkern en het recreatiegebied Park Fort den Haak.

D.8.02 Het centrum van Vrouwenpolder is in 2018 opgewaardeerd.

Onderdeel van het Dorpsplan Vrouwenpolder is het opwaarderen van het centrum. Dit is het gebied achter de Dorpsdijk rondom de Monnikendijk. Het Dorpsplan Vrouwenpolder noemt dit gebied de groene kamer. Er zijn op dit moment een aantal concrete initiatieven. Wij zijn hiervoor afhankelijk van initiatieven van ondernemers. Samen met deze ondernemers werken we aan de opwaardering van het centrum. Zodra de initiatieven zijn gerealiseerd, is het de opwaardering van het centrum afgerond.

D.8.03 De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is in 2018 beter.

De randvoorwaarden voor een kwalitatieve fysieke leefomgeving gaan bijvoorbeeld over: stedenbouwkundige aspecten als situering van de bebouwing en massa (hoogte, breedte en diepte) en bouwvolumen, programmatische zoals woningdifferentiatie ,  parkeren, verkeer en vervoer, de inrichting van de openbare ruimte, technische milieuaspecten, duurzaamheid, welzijnsaspecten en financieel economische aspecten.

D.8.05 In 2018 is Veere aantrekkelijker voor wonen, werken en recreatie.

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals "Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013), het ambitiescenario “Locatieontwikkeling, de plek centraal” voor het jachthavengebied Oostwatering (oktober 2013) en het “Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein” (oktober 2015). Dit doen we samen met onze stakeholders, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentencommissie, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere.

D.8.07 Het gemeentelijk programma Omgevingswet draagt bij aan verbetering van de fysieke leefomgeving.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: De Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zijn groot. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding wordt uitgesteld, naar verwachting tot 2021. In de loop van het project passeren meerdere malen raadsvoorstellen ter besluitvorming. De nieuwe koers moet bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving waarin het goed wonen en werken is.

D.8.08 In 2018 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Bijvoorbeeld voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Dit doen we op grond van de structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed. Hierin is “behoud door ontwikkeling” als ambitie aangegeven. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

D.8.09 In 2018 werken we toe naar nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa’s) in Oostkapelle, Westkapelle, Aagtekerke en Serooskerke zodat deze in 2021 gebruiksklaar zijn.

Deze multifunctionele accommodaties (mfa’s) sluiten aan bij de behoefte van onze inwoners. De mfa’s zijn toekomstproof en duurzaam. We sluiten zoveel mogelijk aan de bij de Integraal Kindcentrum gedachte. We werken integraal. We maken per kern de totale kosten inzichtelijk, boven op het functioneel programma van eisen. Beheerkosten brengen we vooraf in beeld. We werken nauw samen met onze partners, toekomstige gebruikers en inwoners.

D.8.10 We verbruiken minder energie en de energie die we verbruiken is meer duurzaam dan in 2017 en daarvoor.

In 2030 is de gemeentelijke organisatie energieneutraal en in 2050 of liever: 2045, is de gemeente Veere energieneutraal. Daar werken we aan op 12 routes die zijn beschreven in het Duurzaamheidsplan 2017.

D.8.11 Het op orde brengen van gemeentelijk grondeigendom en het voorkomen van verlies van eigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
VHROSV 35 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2016 257 186 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
VHROSV 36 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2014 5 4,7 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
VHROSV 37 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2017 88,8 79,1 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
VHROSV 38 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2017 590 680 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
VHROSV 39 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2017 642 743 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 5.887 7.549 13.599 4.733 8.642 3.190
Baten 5.675 6.554 11.941 3.444 7.513 2.080

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.461 1.610 1.708 1.408 1.248 1.108
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.803 5.042 10.776 2.307 6.376 1.063
8.3 Wonen en bouwen 622 897 1.115 1.018 1.018 1.018
Totaal Lasten 5.887 7.549 13.599 4.733 8.642 3.190
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 361 792 282 238 238 118
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.621 4.967 10.745 2.292 6.361 1.048
8.3 Wonen en bouwen 1.693 795 914 914 914 914
Totaal Baten 5.675 6.554 11.941 3.444 7.513 2.080

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E 2018 2019 2020 2021
Uitvoering dorpsvisies S 100 100 100 100
Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 120 120 120  
Implementatie omgevingswet - capaciteit E 210      
Opleidingsbudget omgevingswet E 140      
Budget bestemmingsplan+ E 30      
Herziening landbouwnota E 40      
Behoeftenonderzoek woningbouw/volkshuisvesting E 80      
Inhuur capaciteit Visie Domburg E 49      
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 40 40 40
Uitwerking visie Domburg E 175      
Uitvoering duurzaamheidsplan E 300 300 300  
Uitwerking visie Domburg E   175    

Bedragen x € 1.000

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud