Begrotingsbeeld

Inhoud

Begrotingsbeeld

Begrotingsbeeld


Deze begroting baseren we op de kaders die door de raad zijn vastgesteld met de kadernota 2017. De begroting geeft in de meerjarenramingen een sluitend beeld. Er is dus sprake van een structureel en reëel sluitende begroting.

Hieronder noemen we per programma enkele in het oog springende prioriteiten en uitgangspunten voor 2018 e.v..

Bestuur en ondersteuning

 • We verbeteren de dienstverlening door o.a. het aantal digitale producten uit te breiden en voeren een klantenpanel in.
 • Ook onderzoeken we nieuwe mogelijkheden en innovaties in onze dienstverlening.
 • We investeren in het verbeteren van het informatiebeheer en de informatie-beveiliging.
 • We stellen integraal vastgoedbeleid en een beheerplan op. 


Veiligheid

 

 • Deelname aan de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vraagt meer geld.
 • We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners.
 • Actieve sturing op de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD), met voor Veere als uitgangspunt het zogenaamde basistakenpakket.

Verkeer, vervoer en waterstaat

 • Uitvoeren van de beheerplannen betreffende wegen, kunstwerken, stadhaven en openbare verlichting om zo te voldoen aan het afgesproken beheerniveau.
 • We voeren onderhoud uit aan de kadermuren in de stadshaven in Veere.
 • We stellen een Nota Parkeren op met nieuwe kaders en uitgangspunten.
 • In 5 kernen maken we extra fietsparkeerplaatsen bij winkels, publieke voorzieningen en het strand.
 • Het centrum van Dishoek richten we vanaf 2017 opnieuw in; de Prelaatweg In Aagtekerke in 2018.
 • Het fietspad tussen de Kaapduinseweg en de Strandweg in Dishoek richten we in 2018 opnieuw in.
 • We beginnen in 2018 met opnieuw inrichten van de Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle.
 • We verminderen de overlast van openbaar vervoer door waar mogelijk busroutes aan te passen.

Economie

 • We voeren het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018 uit.
 • Met de sector voeren we de toeristisch impuls uit; hiervoor is jaarlijks € 200.000 beschikbaar.
 • We blijven de ondernemersmanager inzetten als bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en gemeente.
 • We revitaliseren onze bestaande bedrijventerreinen om veroudering en verrommeling tegen te gaan.

Onderwijs

 • We stellen beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie.
 • We laten een multifunctionele accommodatie in Biggekerke bouwen.
 • We ondersteunen schoolbesturen om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen.

Sport, cultuur en recreatie

 • We restaureren de vestingmuren in Veere.
 • We maken afspraken over het voortzetten van muziekonderwijs op onze basisscholen.
 • We maken een uitvoeringsprogramma sport 2018.
 • We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.
 • We voeren het project “Mooi Veere” uit.
 • We voeren de aanbevelingen van het rapport “Strand is breder dan de kust” uit.
 • We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.
 • We verbeteren de kwaliteit van de kustparkeerplaats aan de Verlengde Dishoekseweg in Dishoek.
 • We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.

Sociaal domein

 • Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een bijdrage leveren aan deze doelstelling.
 • We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag.
 • We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit.
 • We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere.
 • We onderzoeken hoe we de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen verbeteren aan de hand van de visie uit de Pentekening.
 • Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning.

Volksgezondheid en milieu

 • In 2018 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen.
 • We voeren verschillende pilots uit voor betere afvalscheiding.
 • De begraafplaats Koudekerke hogen we op en de begraafplaats Domburg breiden we uit.
 • Wij stellen een lokaal uitvoeringsplan gezondheid op.
 • We voeren het Gemeentelijk Riolering Plan uit.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

 • Het centrum van Vrouwenpolder is in 2018 opgewaardeerd.
 • We herontwikkelen de Molenwal in Westkapelle.
 • We maken de Asbestregeling aantrekkelijker.
 • Uitvoeren van het Masterplan Fort den Haakweg in Vrouwenpolder.
 • We voeren de visie Domburg uit door o.a. herontwikkelen van het Singelgebied, het opnieuw inrichten van het gebied rond ’t Groentje en herinrichten Boulevard van Schaegen.
 • Uitwerken van het project veelzijdig Veere met o.a. het herinrichten van de Markt.
 • We zetten in op revitalisering van de woningvoorraad door oudere en minder courante woningen te vervangen door energiezuinige en toekomstbestendige woningen.
 • Onrechtmatig gebruik van groen- en reststroken in kaart brengen en uitvoeringsmaatregelen treffen.
 • Uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma om de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving te verbeteren.
 • We werken toe naar realisatie van 4 multifunctionele accommodaties (Oostkapelle, Serooskerke, Westkapelle en Aagtekerke).

Algemene dekkingsmiddelen

 • Lastendruk: de algemene verhoging van de tarieven bedraagt 1,6%; in afwijking hiervan daalt de rioolheffing met 11,75% en de afvalstoffenheffing met 7,25%; de gemiddelde daling van de lastendruk in 2018 is 4 tot 4,5% per huishouden.
 • Het weerstandsvermogen is ruim voldoende.

Financieel

De meerjarenramingen 2018-2021 vertonen het volgende beeld. De laatste jaarschijf laat een klein tekort zien. Toch beschouwen we de begroting reëel en structureel in evenwicht.

Met het verwerken van de septembercirculaire 2017 en overige mutaties, is het financiële beeld als volgt:

 

 

2018

2019

2020

2021

1

Stand kadernota 2017

170

364

186

106

2

Septembercirculaire 2017

3

-54

-110

-151

3

Mutaties

60

48

84

15

 

Saldo

233

358

160

-30

 • Tabel: Saldo meerjarenramingen 2018 - 2021 (x € 1.000).

  Voor een toelichting op de diverse mutaties (3) en het dekkingsvoorstel verwijzen we naar de financiële begroting.

  Prioriteiten

  Voor de periode 2018-2021 ramen we voor de prioriteiten een bedrag van € 16,5 miljoen.

 

2018

2019

2020

2021

Totaal

Prioriteiten per jaar

7.494

4.925

2.701

1.373

16.494

Tabel: Prioriteiten 2018 - 2021 (x € 1.000).

Voor een toelichting op de financiële positie verwijzen we naar de financiële begroting 2018.


Reserves

Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen. De in deze begroting geplande onttrekkingen voor 2018 - 2021 zijn hierin verwerkt.

 

Reserves en voorzieningen

2018

2019

2020

2021

Algemene reserve

16.050

14.806

14.514

14.548

Bestemmingsreserves

 6.804

 7.054

 6.700

 6.417

Totaal reserves

 22.854

 21.860

 21.214

 20.965

Voorzieningen

 3.411

 3.302

 3.221

 3.242

Stand per 31-12

 26.265

 25.162

 24.435

 24.207

 • Tabel: reserves en voorzieningen 2018 – 2021 (x € 1.000)

   

Te autoriseren bedragen

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Rekening
2016
Actuele
begroting
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
 
Begroting
2020
 
Begroting
2021
 
  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bestuur en ondersteuning 3.426 3.179 1.959 3.101 2.010 2.927 1.997 2.926 1.996 2.926 1.989 2.926
Veiligheid 2.495 37 2.277 67 2.535 40 2.535 40 2.567 40 2.641 40
Verkeer, vervoer en waterstaat 6.087 345 5.918 390 5.804 326 5.597 326 5.886 326 5.905 326
Economie 863 7.529 1.614 7.706 2.256 8.123 1.260 7.829 1.094 7.713 692 7.311
Onderwijs 2.310 493 2.502 703 2.797 658 2.689 658 2.652 658 2.588 658
Sport, cultuur en recreatie 8.209 548 8.217 898 7.857 482 7.794 477 7.624 477 7.477 477
Sociaal domein 19.569 8.134 20.548 8.266 18.380 6.355 18.347 6.419 18.361 6.419 18.366 6.419
Volksgezondheid en milieu 6.637 6.174 6.880 6.300 6.718 5.786 6.682 5.877 6.697 5.889 6.425 5.928
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 5.887 5.675 7.549 6.554 13.599 11.941 4.733 3.444 8.642 7.513 3.190 2.080
Overhead 1.476 5 8.235 240 8.325 151 7.597 151 7.444 151 7.433 151
Algemene Dekkingsmiddelen 1.710 31.910 1.550 31.256 366 30.484 291 30.526 207 30.585 288 30.582
Onvoorzien 0 0 31 0 170 0 195 0 220 0 245 0
Overige baten en lasten 2.545 0 -81 0 -16 0 -41 0 -66 0 -91 0
Vennootschapsbelasting 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamd totaal baten en lasten 61.234 64.029 67.231 65.481 70.801 67.275 59.674 58.674 63.324 62.698 57.148 56.899
                         
Reserves 7.061 4.267 5.765 7.515 868 4.394 1.628 2.629 327 952 156 405
Totaal resultaat 68.295 68.295 72.996 72.996 71.670 71.670 61.302 61.302 63.650 63.650 57.304 57.304

 

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud