Overhead

Inhoud

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentrage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2018 het percentage overhead voor 78% bedraagt. Omdat wij dit percentage jaarlijks opnieuw bepalen hebben wij er voor gekozen om dit percentage voor alle jaren te hanteren.

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 78% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten, de marktgelden en de leges.

Specificatie overhead 2018
   
Lasten  
Salarissen 3.825.453 
Belastingen 30.888 
Duurzame goederen 39.376 
Ingeleend personeel 705.066 
Overige goederen en diensten 3.637.964 
Subsidies 17.942
Inkomensoverdrachten - gemeenten 488 
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 25.400 
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 3.914 
Mutatie voorzieningen 149.182 
Afschrijvingen 245.651 
Toegerekende rente 60.198
Overige verrekeningen -4.467
Totaal lasten 8.737.055 
   
Baten  
Uitgeleend personeel 60.000
Huren 30.846
Leges en andere rechten 57.114 
Overige goederen en diensten 22.998 
Inkomensoverdrachten - Rijk 4.500
Totaal baten 175.458 
   
Totaal overhead 8.561.597 
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 387.752 
Totaal overhead na toerekeningen 8.173.845 
   
   
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 10.958.324 
% overhead  78% 

 

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 1.476 8.235 8.325 7.597 7.444 7.433
Baten 5 240 151 151 151 151
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud