Paragraaf duurzaamheid

Inhoud

Paragraaf duurzaamheid

Wij hebben als gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie en zorgen ervoor dat de gemeentelijke organisatie energieneutraal wordt voor 2030. Voor de gemeente als geheel hebben we de rol van aanjagers. We moedigen onze inwoners aan om te verduurzamen en steunen dié initiatieven waar veel energie in de samenleving zit. In de komende paragrafen beschrijven we een aantal acties en initiatieven voor 2018 op de verschillende routes die in ons duurzaamheidsplan staan beschreven.
Het kan zo zijn dat we de totale middelen anders inzetten als gevolg van de aanjaagfunctie: we zetten het budget in daar waar we het grootste effect bereiken met onze inwoners.

Route 1: Een leefbare fysieke ruimte
Passend binnen de omgevingsvisie streven we naar behoud van het unieke Veerse grondgebied en het benutten van kansen op het gebied van leefomgeving, omgevingswaarden, biodiversiteit, natuur, landschap en milieu te benutten.
In 2018 maken we deze ambitie concreet en meetbaar. We stellen een programma op (met bijbehorende projecten) voor 2019. Hiervoor huren we externe expertise in.
Budget 2018: €10.000

Route 2: Duurzame mobiliteit
In 2050 zijn ook de vervoersbewegingen in de gemeente Veere duurzaam. We steken nu energie in het stimuleren en promoten van elektrisch vervoer en we investeren in o.a. duurzaam toeristisch vervoer. Het verder vormgeven van het project MOVE (Maatschappelijk Ondernemen Veere) maakt hier onderdeel vanuit.
Budget 2018: €20.000

Route 3: Duurzame recreatie en toerisme
Om te komen tot een duurzamer invulling van recreatie en toerisme is het zaak om ondernemers te stimuleren om groene stappen te zetten. We ondersteunen graag innovatieve pilots op het gebied van duurzaam en energieneutraal verblijfstoerisme. Ook het verder ‘vermarkten’ van de Quality Coast Award draagt bij aan de bewustwording rondom duurzame recreatie en toerisme.
Budget 2018: €45.000

Route 4: Duurzaam wonen

Het realiseren van een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving vormt een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie; de grootste energiebesparing in de gemeente Veere kan worden gerealiseerd door het duurzamer en energieneutraal maken van woningen. We kunnen dit als gemeente niet alleen en moeten dus fors investeren in de bewustwording en het urgentiebesef van onze inwoners. Dit gebeurt zowel op Zeeuwse schaal, met het Zeeuws Energieakkoord ‘particuliere woningvoorraad’ en het Duurzaam Bouwloket, als op Veers niveau, met o.a. de subsidieregeling ‘Nul op de meter’ en het Herstructurerings/woningverbeteringsfonds. In 2018 informeren en motiveren we de Veerse samenleving nog verder om duurzame maatregelen te nemen.
Budget 2018: € 66.000

Route 5: Duurzame gemeentelijke organisatie
In 2018 verbruiken gemeentelijke gebouwen minder energie en meer duurzaam opgewekte energie. We pakken daarmee onze voortrekkersrol in duurzaamheid. Er komen zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed , we koppelen af van het gas en we monitoren het energieverbruik. Investeringen zijn gebudgetteerd.

Route 6: Verantwoord waterbeheer

In 2018 maken we de ambitie om te komen tot een water-robuuste en klimaatbehendige gemeente concreet en meetbaar. We huren expertise in voor deze uitdaging. We maken een programma met bijbehorende projecten voor 2019 e.v.
Budget 2018: € 10.000.

Route 7: Ondernemend Veere
Duurzaamheid(smaatregelen) en economische ontwikkeling gaan hand in hand. Het is belangrijk om ondernemers te stimuleren om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering door te voeren. In 2017 maakten we hiermee een start met de introductie van de Groene Innovatieprijs en het organiseren van een duurzaamheidsevent voor ondernemers. In 2018 bouwen we dit uit met het daadwerkelijk ondersteunen van experimenten, proefopstellingen en innovatieve initiatieven, onder andere binnen het thema ‘Biobased’.
Budget 2018: € 15.000.

Route 8: Energieneutraal
Het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verder promoten van duurzame energieopwekking en energieopslag is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. In 2018 gaan we dit o.a. stimuleren door voor alle inwoners van de gemeente Veere de postcoderoos mogelijk te maken. Daarnaast wordt ingezet op laagdrempelige, aantrekkelijke bewustwordingsprogramma’s, zoals het uitzetten van prijsvragen & competities.
Budget 2018: € 15.000.

Route 9: Energieke samenleving
Om te komen tot een ‘zelforganiserende samenleving’ is het belangrijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen, coöperaties te stimuleren en met name te investeren in díe zaken in de samenleving waar energie ontstaat. In 2018 betekent dit dat we de kernen, straten en locaties ondersteunen die zich hebben georganiseerd, de ambitie hebben om te verduurzamen en zelf de schouders eronder zetten. We schatten in dat dit om ca. 5 kernen / projecten gaat. Daarbij maken we een koppeling met het Leefbaarheidsfonds van gemeente Veere.
Budget 2018: € 30.000.

Route 10: Circulaire Economie
Hoe komen we met elkaar tot een afval loze samenleving, waarin duurzaam produceren, duurzaam consumeren en hergebruik vanzelfsprekend zijn? Die uitdaging houdt meerdere beleidsvelden binnen de gemeente Veere bezig. Het verminderen van afval is opgenomen in het programma Volksgezondheid en milieu en is daar gebudgetteerd. Het verder onderzoeken van de mogelijkheden van een circulaire en biobased economie vormt één van de uitdagingen binnen ‘Duurzaam Veere 2018’.

Route 11: Governance

Een faciliterende overheid die burgerinitiatieven stimuleert en die samen met de burgers de goede dingen doet vormt de governance-uitdaging voor de komende periode. In 2018 spelen we hier op in door ruimte te geven aan experimenten en actief in te zetten op díe initiatieven waar energie ontstaat.

Route 12: Communicatie en Educatie

Communicatie en educatie zijn belangrijk om de ambities en doelstellingen uit het Duurzaamheidsplan te halen en de programma’s voor 2018 onder de aandacht te brengen. Voor de duurzaamheidscommunicatie in algemene zin (online en offline middelen) en programma specifieke communicatie en educatie stellen we budget beschikbaar. Op het gebied van natuur- en milieueducatie lopen Walcheren-brede afspraken met Terra Maris.
Budget 2018: €20.000

Inzet ‘Aanjaagteam Duurzaamheid’
Het aanjagen van de duurzaamheidsambitie en de bijbehorende programma’s vormen een grote uitdaging voor de gemeente Veere. Naast het in gang zetten en uitvoeren van deze programma’s, dient er ruimte te zijn om in te spelen op externe ontwikkelingen, op energie die in de samenleving ontstaat. Daarvoor is (extra) menskracht nodig. We zetten het ‘Aanjaagteam Duurzaamheid’ in. Deze zal ook de interne gemeentelijke organisatie bewust maken van de ambities en de mogelijkheden die eenieder in zijn werk heeft.
Budget 2018: € 134.500.

Doelstellingen

D11.01 In 2018 verbruiken gemeentelijk gebouwen meer duurzaam opgewekte energie.

In het coalitieprogramma van de gemeente Veere is duurzaamheid als speerpunt benoemd. De gemeentelijke gebouwen dienen daarbij in 2030 energieneutraal te zijn.

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud