Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld.

Om transparantie en slagvaardigheid in het grondbeleid te bereiken, is een grondbedrijf gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen in de gemeentebegroting mogelijk.

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

Relevante regelgeving
Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren.Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

 • Gemeentwet (dualisme);
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 • Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
 • Onteigeningswet;
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
 • Omgevingswet;
 • Europese wetgeving. 

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid
De Gemeente Veere kan alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteren. De keuze voor een vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streven we  in alle kernen naar een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

 • Opvang van de natuurlijke groei;
 • Binden van starters;
 • Verleiden van nieuwkomers;
 • Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
 • Aandacht voor levenloopbestendige en duurzame woningen.

Vergrijzing, krimp, gezinsuitdunning en de economische tijd zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van het wonen in Veere. Ze leiden tot een woonvraag die kwantitatief vermindert en kwalitatief verandert. We verwachten dat de vraag naar woningen door gezinsverdunning in Veere ook in de toekomst aanwezig blijft.

Bedrijventerreinbeleid
Bestaand beleid is dat we bedrijventerreinen realiseren met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen streven we voor kerngebonden/ lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern na.

Grondverkoop
Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die in aanmerking komen zijn:

 • Loting na inschrijving;
 • Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
 • Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
 • Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

Grondprijsbeleid
Het grondprijsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

 • Transparantie;
 • Marktconformiteit;
 • Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
 • Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
 • Maatwerk.

Er is sprake van gedifferentieerde grondprijzen voor de kernen aan de kust. Afhankelijk van de marktontwikkelingen worden de grondprijzen jaarlijks verhoogd met het algemene inflatiecijfer.    

Vanaf januari 2018 gelden de volgende grondprijzen (bedragen exclusief BTW):

 

Middenkernen

Kustkernen

2-kappers

€ 205

€ 255

Vrijstaande bouw

€ 230

€ 280

Sociale woningbouw

€ 117

€ 117

Tabel: grondprijzen per 1-1-2018

 Het college heeft volgens de nota Grondbeleid 2016 de bevoegdheid om grondprijzen vast te stellen binnen de volgende bandbreedtes:

 Categorie

   Bandbreedtes (excl. BTW)

Sociale woningbouw

      € 110  -  € 160

Twee onder een kap/geschakeld

      € 200  -  € 450

Vrijstaand

      € 215  -  € 500

Bedrijventerreinen

      €   90  -  € 200

 

Risico’s in de grondexploitatie
Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

 • Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
 • Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankoopprijzen;
 • Milieurisico’s;
 • Planschadeclaims;
 • Archeologische belemmeringen;
 • Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.

Deze risico’s worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

Financiële positie
We verwachten dat het saldo van de reserve grondbedrijf per 1 januari 2018 € 0,9 miljoen bedraagt, mede door (tussentijdse) winstnemingen en het afsluiten van projecten.

In meerjarig perspectief, rekening houdend met reeds geraamde verplichtingen, resulteert dit in een te verwachten positief saldo per 31 december 2021 van € 2,1 mln.

Hieronder is het verloop van de reserve grondbedrijf weergegeven:

 

 

Jaar

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

€ 2.211

 € 935

€ 1.167 

€ 1.835 

€ 2.101 

Toevoegingen

 € 69

€ 469 

€ 988 

€ 266 

€ 0 

Onttrekkingen

€ 1.345 

€ 237 

€ 320 

€ 0 

€ 0 

Stand per 31 december

€ 935 

€ 1.167 

€ 1.835

€ 2.101 

€ 2.101 

Tabel: verloop reserve grondbedrijf

 

Exploitaties
Per 1 januari 2018 zijn de volgende woningbouwlocaties nog in exploitatie: Nimmerdor I Grijpskerke, Zeeduinse Poort te Oostkapelle, Tienden II Zoutelande en Zanddijk Veere.

De locaties Nimmerdor I Grijpskerke en de Tienden II kunnen naar verwachting in de jaren 2018 – 2021 worden afgesloten.

Per 1 januari 2018 zijn de bedrijventerreinen Karreveld Koudekerke en Oosterloo Domburg in exploitatie.