Paragraaf lokale heffingen

Inhoud

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding
De paragraaf “Lokale heffingen” is voorgeschreven in artikel 10 van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten:
1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid voor de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten:

Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken van een gemeentelijke dienst.

Waarom wordt er belasting geheven?
Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Typen gemeentelijke belastingen
De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing en leges.

Totstandkoming van de tarieven
Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing.

Tarievenbeleid
In principe verhogen we alle tarieven voor 2018, met het inflatiepercentage van 1,6%, met uitzondering van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

 

Tarieven 2018  

Soort

Grondslag

2017

2018

OZB

 

 

 

Woning eigenaar

WOZ-waarde

0,1025%

0.1041%

Niet-woningen gebruiker

WOZ-waarde

0,1345%

0,1366%

Niet-woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,1072%

0,1089%

Toeristenbelasting

 

 

 

Bezoeker

Per overnachting

€ 1,25

€ 1,25

Afvalstoffenheffing

 

 

 

Gebruiker

Eenpersoonshuishouden

€ 209,34

€ 194,12

 

Meerpersoonshuishouden

€ 236,46

€ 219,27

Rioolheffing

 

 

 

Eigenaar

Aansluiting

€ 57,11

€ 50,37

 

Aansluiting niet-woning

€ 87,02

€ 76,74

Gebruiker

Aansluiting (< 75m³)

€ 60,52

€ 53,37

 

Waterafvoer (> 75m³)

€ 84,90

€ 74,87

Forensenbelasting

 

 

 

Forensenbelasting

WOZ-waarde

0,2449%

0,2488%

Lijkbezorgingsrechten

 

 

 

Begraafrecht

Lijkbezorging

€ 1.792,76

€ 1.821,44

Recht op urnengraf

Urnengraf

€ 629,46

€ 639,53

Precariobelasting

 

 

 

Winkeluitstalling

per m²

€ 3,95

€ 4,01

Terras p/m kustkernen

per m² hoogseizoen

€ 7,59

€ 7,71

Hondenbelasting

 

 

 

Hondenbelasting

1e hond

€ 66,24

€ 67,30

 

2e hond

€ 116,33

€ 118,19

 

Kennel

€ 216,47

€ 219,93

 

Onroerende Zaakbelastingen (OZB)
De grondslag voor deze heffing is de WOZ-waarde (waarde volgens de Wet Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede afhankelijk van de getaxeerde waarden. Deze WOZ-waarden stellen we jaarlijks vast. De waarden met waardepeildatum 1 januari 2017 gelden voor het tijdvak 2018. De aanslagen OZB leggen we in 2018 gelijk op met de waardebeschikking (28 februari 2018).

De tarieven voor 2018 betreffen de met 1,6% verhoogde tarieven op basis van de inflatiecorrectie (kadernota 2017) voor 2017. Er is nog geen rekening gehouden met de gemiddelde stijging/daling van de WOZ waarde.

Forensenbelasting
De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede bepalend door de gemiddelde waardedaling van het vastgoed binnen de Gemeente Veere. Voor de berekening van de tarieven is uitgegaan van inflatiepercentage van 1,6%. De gemiddelde waardemutatie is op dit moment nog niet bekend.

Het grootste deel van de aanslagen forensenbelasting leggen we na 90 dagen direct definitief op. Het deel dat de woning verhuurd, wordt aan het einde van het jaar opgelegd, omdat pas na afloop van het kalenderjaar kan worden vastgesteld of het belastbare feit van de forensenbelasting (het meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin beschikbaar houden van een gemeubileerde woning) zich heeft voorgedaan.

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting leggen we in twee kohieren (2 aanslagen) op, één kohier tijdens het belastingjaar (een voorlopige aanslag) en één na afloop van het belastingjaar (definitieve aanslag). De voorlopige aanslag is 80% van de definitieve aanslag van het voorgaande jaar. We houden steekproefsgewijs controles bij de recreatie ondernemers. We controleren of het aantal overnachtingen van de aangifte correspondeert met het nachtverblijfregister. Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2017 verhoogd naar € 1,25. Met de sector zijn hierover afspraken gemaakt. Afgesproken is om in stappen van € 0,05 te verhogen. Als basis voor de inflatie geldt het in de gemeentebegroting gehanteerde inflatiepercentage; dit betreft de prognose index Prijs Overheidsconsumptie netto materieel, gepubliceerd door het CPB in jaar t voor jaar t+1. Omdat in 2017 het tarief is verhoogd naar € 1,25, is er voor 2018 nog geen cumulatie van € 0,05 bereikt. Het tarief blijft dan ook voor 2018 gelijk.

Forfaitair onderzoek
Het kenniscentrum kusttoerisme is bezig met een onderzoek naar het gedrag van de vaste gast. In dit onderzoek is ook meegenomen de berekening van de forfaitaire tarieven toeristenbelasting. De resultaten van dit onderzoek zijn medio november bekend.

Afvalstoffenheffing
Sinds 2014 is het tarief gekoppeld aan het aantal bewoners, met een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot een extra afval bak.

Voor 2018 verlagen we de tarieven afvalstoffenheffing met 7,25% omdat o.a. de kosten van afvalverwerking zijn gedaald en de totale opbrengst niet meer mag zijn dan 100% van de kosten.

Eventuele overschotten op de exploitatie voegen we toe aan de voorziening afvalstoffenheffing. De stand in de voorziening is per 1-1-2018 € 415.901. Het uitgangspunt bij de bepaling van de afvalstoffenheffing is het streven naar 100% dekking van de kosten.

 

 

Lasten

Baten

Inzet voorziening

Stijging tarief

Dekking

2018

3.303.835 3.303.835 0 -7,25% 100%

2019

3.361.583 3.361.582 0 1,95% 100%

2020

3.365.562 3.365.562 0 0,13% 100%

2021

3.383.540 3.383.540 0 0,59% 100%

Bedragen x € 1.000

 

Rioolheffingen
Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen. In de eerste plaats leggen we een aanslag per aansluiting op. Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik. De tarieven rioolheffing verlagen we in 2018 met 11,75%. Dit heeft te maken met een daling van de kosten en het feit dat de totale opbrengst niet meer mag zijn dan 100% van de kosten. Voor deze heffing volgt er in december een voorstel om de heffingsgrondslag voor 2018 aan te passen (i.v.m. WOZ-objectafbakening). 

 Eventuele overschotten op de exploitatie voegen we toe aan de voorziening rioolheffing. Het saldo in deze voorziening is nihil. Het uitgangspunt bij de bepaling van de rioolheffing is het streven naar 100% dekking van de kosten.

 

Lasten

Baten

Inzet voorziening

Stijging tarief

Dekking

2018

2.096.343 2.096.342 0 -11,75% 100%

2019

2.129.502 2.129.502 0 1,63% 100%

2020

2.137.641 2.137.715 0 0,40% 100%

2021

2.158.034 2.157.984 0 0,98% 100%

Bedragen x € 1.000

 

Lijkbezorgingsrechten
De kosten van het onderhoud van de begraafplaatsen komt grotendeels ten laste van de algemene middelen; de kosten van het begraven zelf dekken we volledig uit de lijkbezorgingsrechten. De tarieven verhogen we in 2018 met het inflatiepercentage 1,6%.

Precariobelasting
Voor de heffing geldt een dusdanig aantal tarieven dat er bij de verordening een aparte tarieventabel is gevoegd. Voor 2018 verhogen we de tarieven met het inflatiepercentage van 1,6%. De heffing van de precariobelasting berust op de volgens de vergunning toegestane m².

Hondenbelasting
Voor 2018 verhogen we de tarieven met het inflatiepercentage van 1,6%.

Leges
De leges verhogen we met het inflatiepercentage van 1,6%. Uitzondering hierop zijn de tarieven die door het rijk worden bepaald en het tarief voor de omgevingsvergunning.

 

Geraamde inkomsten (x € 1.000) 

Soort belasting/heffing

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Raming

2021

Onroerende zaakbelasting

5.126

5.126

5.126

5.126

Toeristenbelasting

5.518

5.518

5.518

5.518

Afvalstoffenheffing

2.963

3.021

3.025

3.043

Rioolheffing

2.030

2.064

2.072

2.092

Forensenbelasting

1.730

1.730

1.730

1.730

Lijkbezorgingsrechten

429

429

429

429

Precariorechten

165

165

165

165

Hondenbelasting

129

129

129

129

Totaal

18.090

18.182

18.194

18.232

 

Kwijtschelding
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Lokale lastendruk 

Kengetallen belastingcapaciteit 2018

A

OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

gem. WOZ waarde

 € 260.000

0,1041%

 

 €  270,66

B

Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

Rioolheffing

eigendom

 

€ 50,37

  

 

 

gebruik

 

   € 74,87

  €  125,24

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

 

  €  219,27

D

Heffingskorting

 

 

 

 €              -  

E

Totale woonlasten voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde

 

 

 €  615,17

F

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde

 €  723,00

 

gemeentelijke belasting capaciteit

E/F * 100%

85,06%

Kostendekking tarieven.
Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt.
In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar  en noemen we het kostendekkingspercentage. Alle heffingen voldoen aan het criterium, maximaal 100% dekking. 

Riolering

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:

2018

2019

2020

2021

Kosten taakveld riolering , inclusief rente

1.676.089 1.704.848 1.712.375 1.730.188

Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing

65.904 65.904 65.904 65.904

Netto kosten taakveld

1.610.185 1.638.943 1.646.471 1.664.284

 

     

 

Toe te rekenen kosten

     

 

Overhead

168.519 168.519 168.519 168.519

BTW

251.734 256.041 256.821 259.277

Totale kosten

2.030.438 2.063.503 2.071.811 2.092.080

 

     

 

Opbrengst heffingen

2.030.438 2.063.503 2.071.811 2.092.080

 

     

 

Dekkingspercentage

100% 100% 100% 100%

 


Afval

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing:

2017

2018

2019

2020

Kosten taakveld afval , inclusief rente

2.743.403 2.790.449 2.790.540 2.804.592

Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing

294.930 294.930 294.930 294.930

Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers)

46.001 46.001 46.001 46.001

Netto kosten taakveld

2.402.472 2.449.517 2.449.608 2.463.660

 

     

 

Toe te rekenen kosten

     

 

Overhead

121.547 121.547 121.547 121.547

BTW

438.885 449.587 453.476 457.402

Totale kosten

2.962.904 3.020.651 3.024.631 3.042.609

 

       

Opbrengst heffingen

2.962.904 3.020.651 3.024.631 3.042.609

 

       

Dekkingspercentage

100% 100% 100% 100%

 

Lijkbezorging

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten:

2017

2018

2019

2020

Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente

311.184 322.150 321.748 316.886

Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing

2.235 2.235 2.235 2.235

Netto kosten taakveld

308.949 319.915 319.513 314.651

 

       

Toe te rekenen kosten

       

Overhead 

135.767 135.767 135.767 135.767

BTW

0 0 0 0

Totale kosten

444.716 455.682 455.279 450.418

 

       

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

428.520 428.520 428.520 428.520

 

       

Dekkingspercentage

96,36% 94,04% 94,12% 95,14%

 

Leges
Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het kostendekkingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten. ( zie hiervoor onderstaande tabel).

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud