Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inhoud

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

 

Inleiding

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we aan hoe we omgaan met het beheren van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn objecten als wegen, bomen, bruggen, lichtmasten, gebouwen, riolering etc. We noemen het kapitaalgoederen omdat er veel van het vermogen (kapitaal) van de gemeente in zit.

Voor alle kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Deze plannen worden afhankelijk van het soort kapitaalgoed iedere 5 tot 10 jaar geactualiseerd.

In die beheerplannen geven we een antwoord op de volgende vragen:

* Wat moeten we beheren (areaal) ?

* Op welk niveau gaan we beheren? Of, met andere woorden: hoe netjes moet het er uit zien?

* Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?

* Hoeveel gaat dat dan kosten?

In deze paragraaf geven we per soort kapitaalgoed een toelichting op het beheerplan. In de toelichting staan de belangrijkste beheerdoelen en de actualiteit van het beheerplan. Ook geven we aan welke ontwikkelingen er spelen.

Per beheerplan geven we aan welke middelen de gemeente in 2018 inzet voor de uitvoering (zowel in de exploitatie als in investeringen). Alle investeringen die voortkomen uit het lopende beheerplan nemen we in deze paragraaf op.

Als we gedurende 2018 aanpassingen of aanvullingen moeten doen opeen beheerplan, omdat we doelen niet halen of omdat zich onverwachte zaken voordoen, dan nemen we daar in het betreffende programma maatregelen voor op. Ook als we een beheerplan actualiseren nemen we dat op als maatregel in het betreffende programma.

 

 Algemene beheerdoelen Openbare Ruimte

Met de term openbare ruimte bedoelen we de buitenruimte in kernen die voor iedereen vrij toegankelijk is. Die ruimte bestaat uit diverse elementen, zoals parken en plantsoenen, wegen, stoepen, parkeerplaatsen, lichtmasten, bruggen, etc. De beheerplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte zijn:

1. Groen,

2. Wegen,

3. Openbare verlichting,

4. Civieltechnische kunstwerken,

5. Duingebied.

Voor de inwoners zijn de diverse onderdelen minder relevant. Zij kijken veel meer naar hun omgeving als geheel. We hebben daarom voor het uiterlijk aanzien van de hele openbare ruimte ook een algemeen beheerdoel geformuleerd. We gebruiken hiervoor de Kwaliteitscatalogus Veere welke is gebaseerd op de landelijke meetlat van het CROW. De Kwaliteitscatalogus Veere varieert van A (uitstekend) tot D (slecht). In het groenbeleidsplan 2012-2022 wordt onderscheid gemaakt in 3 zones:

- Centrumzone – niveau A/B

- Woon/werkzone – niveau B/C

- Landschaps- en recreatie zone – niveau B/C

 

Groen

Actualiteit van het beheerplan 
Het Groen beleids- en beheerplan 2012-2022 is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het geautomatiseerd groenbeheersysteem.

Beheerdoelen

In het plan gaan we uit van de kwaliteitsniveaus zoals vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Veere .

Maatregelen

Medewerkers van de gemeente en aannemers  onderhouden dagelijks het groen. In de winter en het voorjaar voeren we groot onderhoud uit. Bosplantsoen  dunnen we en bomen snoeien we. Versleten bomen en groenvakken vervangen we. We combineren deze werkzaamheden zoveel mogelijk met andere werkzaamheden, zoals wegonderhoud en rioolvervanging.

Ontwikkelingen

De kwaliteit van onze bomen neemt af. Diverse boomziektes bedreigen de bomen. Naast de al langer bekende iepenziekte en de kastanje bloedingsziekte rukt nu ook de essentaksterfte op. Deze ziekte is een grote bedreiging voor onze essen. Onze bomen zijn door de natuurlijke omstandigheden (zoute wind) al erg kwetsbaar voor ziekten. In 2018 stellen we daarom als uitwerking van het groenbeheerplan een bomenplan op (zie het programma sport, cultuur en recreatie). Met als doel de vitaliteit en daarmee de kwaliteit van onze bomen te vergroten.

 

Openbaar groen

 

2017

2018

2019

2020

2021

Exploitatiebedragen

Benodigd

535

548

548

548

548

Opgenomen in begroting

535

548

548

548

548

 

Saldo

0

0

0

0

0

 
Tabel:  Groenbeheerplan  

 Wegen  

Actualiteit van het beheerplan

De onderliggende visie voor wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. We hebben er toen voor gekozen om te werken volgens de landelijk methode “Rationeel Wegbeheer” van het CROW. In oktober 2016 is door de Raad het nieuwe wegbeheerplan 2017 tot en met 2020 vastgesteld. In de meerjarenbegroting maakten we gedurende de looptijd middelen vrij voor de realisatie van het beheerplan.

 

Beheerdoelen

In 2018 gaan we voor ambitieniveau ‘R’.

In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. We maken daarbij gebruik van de CROW methode “rationeel wegbeheer”. Deze methode kent drie categorieën; R (Referentieniveau), R- (onder referentieniveau), R+ (boven referentieniveau). R- is achterstallig onderhoud en R+ is beter dan strikt noodzakelijk.  De doelstelling voor de planperiode is het opheffen van het achterstallig onderhoud. Alle wegen voldoen aan het einde van de planperiode minimaal aan het referentieniveau (R) noemt. Eind 2016 was er bij 20 % van het wegareaal sprake van achterstallig onderhoud (R-).

Maatregelen

Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma voor het groot onderhoud op. In dit programma houden we niet alleen rekening met de toestand van de weg, maar kijken we ook naar de riolering, groen, verkeer, etc. Daarnaast voeren we kleine onderhoud uit. Het onderhoudsprogramma 2018/2019 stellen in de tweede helft van  2017 op.

Ontwikkelingen

De Zeeuwse overheden hebben afgesproken om meer samen te werken in wegbeheer. In 2018 voeren we een gezamenlijke benchmark uit. Door de aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt ontstond bij de nutsbedrijven stagnatie van een half jaar. Voorafgaand aan het groot onderhoud van de gemeente vervangen ze hun kabels of leidingen. Door deze stagnatie vertragen ook onze werkzaamheden.

 

Wegbeheerplan

 

2017

2018

2019

2020

2021

Exploitatiebedragen

Benodigd

1.133

 1.128

 1.128

 1.128

 1.128

exclusief uren

Opgenomen in begroting

  1.133

  1.128

  1.128

  1.128

  1.128

 

Saldo

0

0

0

0

0

Tabel: Wegbeheerplan

 

Openbare verlichting
Actualiteit van het beheerplan
In december 2016 stelde de Raad de tussentijdse actualisatie van het beleids- en beheerplan  vast. Het beheerplan loopt van 2017 tot en met 2020.

Beheerdoelen

De komende jaren voorzien we de helft van alle lichtmasten van energiezuinige armaturen in combinatie met passief dimmen. Er is een achterstand ontstaan in het onderhoud. Vanaf 2021 verloopt het onderhoud weer volgens planning.

Het aantal lichtmasten wat we beheren verminderen we in 2018 met 10%. Dit doen we door ze over te dragen aan andere wegbeheerders.

Maatregelen.

Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kopen we als Zeeuwse overheden gezamenlijk in. Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma op. We stemmen de uitvoering zoveel mogelijk af op andere onderhoudswerkzaamheden.

Ontwikkelingen

In 2018 stellen we nieuw beleid vast voor licht en donker. Dit kan effecten hebben op het beheerplan. Als dit nodig is, passen we het beheerplan hierop tussentijds aan. De technische ontwikkelingen bij openbare verlichting gaan snel. Dit kan ook een reden zijn om het beheerplan tussentijds aan te passen.

 

Openbare verlichting

 

2017

2018

2019

2020

2021

Investeringsbedragen

Benodigd

481

481

481

481

481

Opgenomen in begroting

481

481

481

481

481

 

Verschil

0

0

0

0

0

Tabel: Beheerplan openbare verlichting

  

Civieltechnische kunstwerken 

Actualiteit van het beheerplan

In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en trappen door de raad vastgesteld. Het plan loopt tot en met 2020.

Beheerdoelen

De doelstelling van het plan is om achterstallig onderhoud te voorkomen. In 2018 voeren we al het noodzakelijke vervangingsonderhoud uit. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.

Voor het uiterlijk van kunstwerken maken we gebruik van een zespuntenschaal. Niveau 1 is uitstekend en niveau 6 is zeer slecht. We streven naar niveau 4 (matig). Dit is het niveau waarop het object veilig is te gebruiken tegen de laagste onderhoudslast. 

Maatregelen

Bij het onderhoud van kunstwerken kennen we 3 soorten onderhoud. Als een kunstwerk aan het einde van zijn levensduur is, voeren we of een renovatie uit of we vervangen het hele kunstwerk. Dit laatste noemen we vervangingsonderhoud. Verder voeren we jaarlijks regulier onderhoud uit op basis van een inspectie. En klein onderhoud op basis van meldingen.

Ontwikkelingen

Bij kunstwerken maken we (nog) gebruik van FSC-hardhout. Dit is niet duurzaam en ook moeilijk verkrijgbaar. Helaas hebben we nog geen goede alternatieven. De komende jaren gaan we experimenten doen met meer duurzame materialen.

 

Civieltechnische kunstwerken

 

2017

2018

2019

2020

2021

Exploitatiebedragen

Benodigd

76

76

76

76

76

Opgenomen in begroting

76

76

76

76

76

 

Saldo

0

0

0

0

0

Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken

 

Gebouwenbeheer


Actualiteit van het beheerplan

In 2014 is het Beheerplan geactualiseerd. Voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting voldoende financiële middelen beschikbaar.

Beheerdoelen 

Alle onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doen we op basis van het “Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken”. In het beheerplan staan alle bestaande gemeentelijke gebouwen, maar ook bouwwerken zoals de stadsmuren van Veere. Per gebouw is bepaald wat het onderhoudsdoel is en op welk niveau we het gebouw onderhouden. Er zijn 6 niveaus van onderhoud: 6 is zeer slecht en 1 uitstekend.  

Het basisdoel is niveau 3. Dit houdt in dat we alle gebouwen voor zo min mogelijk kosten in stand houden. Voor representatieve gebouwen (zoals het gemeentehuis en de mfa’s) kiezen we voor niveau 2. Bij deze gebouwen vinden we het belangrijk(er) dat ze er verzorgd uitzien. Voor gebouwen kiezen we voor niveau 4. Hier gaat het om de gebouwen die we op termijn af willen stoten of die nu geen functie hebben.

Maatregelen

Bij het onderhoud van gebouwen maken we onderscheid tussen 4 soorten onderhoud:

1. Vervangingsonderhoud: een renovatie of het vervangen van het hele gebouw,

2. Groot onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van daken of kozijnen,

3. Regulier onderhoud: bijvoorbeeld schilderen of onderhoud aan verwarmingssystemen,

4. Klein onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van lampen en het verhelpen van klachten.

 

 Ontwikkelingen 

In december 2016 stelde de raad het Uitvoeringsprogramma Accommodaties vast. De komende jaren vernieuwen of renoveren we op basis van dit plan veel gebouwen met een maatschappelijke functie. De begroting houdt vanaf 2017 rekening met extra kapitaallasten voor deze werkzaamheden.

 Veranderingen in de gebouwenportefeuille.

Bij aangepaste accommodatiebeleid wat resulteert in minder gebouwen / minder onderhoud zullen we de besparing opnieuw investeren in maatschappelijk vastgoed.

In het Duurzaamheidsplan 2016 staat dat alle gemeentelijke gebouwen in 2030 minimaal energieneutraal moeten zijn. We proberen de werkzaamheden hiervoor zoveel mogelijk te combineren met geplande renovaties en onderhoud. Besparingen benutten we om nieuwe investeringen voor energiebesparing te dekken.

De stadsmuren in Veere zijn toe aan restauratie. In 2017 vroegen we hiervoor subsidie aan bij de provincie Zeeland. In 2018 starten we de voorbereidingen voor realisatie in 2018 en 2019. De restauratie is niet opgenomen in het beheerplan.  

 

Gebouwenbeheer

 

2017

2018

2019

2020

2021

Exploitatiebedragen

Benodigd

731

1.736

698

1.049

1.049

Opgenomen in begroting

1062

1.038

1.079

1.079

1.079

 

Saldo

331

-367

14

44

74

Tabel : Gebouwenbeheerplan

 

Riolering

Actualiteit van het beheerplan

Voor de planperiode 2015-2019 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in november 2014 door de raad vastgesteld. In 2018 starten we met de voorbereidingen voor een nieuw GRP. Deze leggen we begin 2019 voor aan de raad.

Beheerdoelen 

Volgens de Wet milieubeheer hebben we een zorgplicht voor riolering. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft aan hoe we hier vorm aan geven. De belangrijkste doelen zijn:

* vuil water in het oppervlaktewater zo veel mogelijk voorkomen,

* (grond)wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.

In het GRP staat ook hoe we omgaan met de (grond)waterhuishouding. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het GRP anticiperen we op een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling is de klimaatontwikkeling: meer wateroverlast, maar ook meer perioden van droogte.

Maatregelen

Voor het onderhoud van alle elementen uit het GRP kennen we een breed pakket aan onderhoudsmaatregelen. We zorgen voor vervanging of renovatie van riolen, gemalen, drainage (etc.) als ze aan het einde zijn van hun levensduur. Daarnaast voeren we regulier onderhoud uit. Bijna altijd doen we dit via uitbesteding met meerjarige contracten. Hierbij kan je denken aan het laten reinigen van riolen en gemalen, het legen van kolken, etc. Klein onderhoud (zoals het verhelpen van verstoppingen en storingen) besteden we gedeeltelijk uit, maar doen we ook voor een deel met onze eigen medewerkers.

Naast onderhoud doen we ook veel aanpassingen aan het rioolstelsel. We maken het robuuster, zodat de risico’s op vervuiling en wateroverlast niet groter worden.

Ontwikkelingen

In 2017 deden we naast het regulier onderhoud veel aan het verminderen van (grond)wateroverlast. Ook in 2018 gaan we hiermee door.

 

Riolering

 

2017

2018

2019

2020

2021

Investeringsbedragen

Benodigd

908

892

812

812

812

Opgenomen in begroting

908

892

812

812

812

 

Verschil

0

0

0

0

0

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan

 

Duingebiedvoorzieningen

Actualiteit van het beheerplan

In 2013 is tegelijk met de overdracht van onderhoudswerkzaamheden aan de Stichting Strandexploitatie Veere een nieuw beheerplan gemaakt. In 2014 stelde het college het beheerplan vast. Het beheerplan heeft een looptijd van 4 jaar. In de loop van 2016 bleek dat vooral voor het groot onderhoud meer budget nodig is om achterstallig onderhoud te voorkomen. Daarom is het plan tussentijds bijgesteld. Zo kunnen we noodzakelijk onderhoud versneld uitvoeren. Dit is structureel in de begroting verwerkt. Het plan is daarmee nog voldoende actueel om ook voor de komende contractperiode te dienen.

Beheerdoelen

Het beheerplan Strand en Duingebied voorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft de duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken, etc. In het plan staat welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben, welke kosten ermee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV).

We hanteren in dit beheerplan ook de meetlat van CROW: van A+(zeer goed) tot D (slecht). Net als in de kernen kiezen we voor niveau B (voldoende) en op in het zicht lopende locaties voor A.

Maatregelen

De SSV doet op basis van hun inbestedingsopdracht het regulier en klein onderhoud aan de voorzieningen. De gemeente vervangt en renoveert de paden en trappen.

Ontwikkelingen 

Samen met het waterschap en de gemeente Vlissingen kijken we naar de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van het onderhoud aan stranden en duinen.

Duingebied-voorzieningen

 

2017

2018

2019

2020

2021

Exploitatiebedragen

Benodigd

319

239

239

239

239

Opgenomen in begroting

319

239

239

239

239

 

Saldo

0

0

0

0

0

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen

 

Stadshaven Veere

Actualiteit van het beheerplan
Voor het onderhoud van de Stadshaven is een apart beheerplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd tot en met 2022. Een deel van het onderhoud is overgedragen aan de jachtclub Veere.

Beheerdoelen

We willen de historische haven bewaren en in stand houden.

Maatregelen

Alle jachthavenvoorzieningen zijn in erfpacht overgedragen aan de jachtclub. De gemeente zorgt voor de overige kades, keerwanden, etc. 

Ontwikkelingen

We lieten een uitgebreid onderzoeken  welk groot onderhoud nodig is aan de kademuren. De kademuren bleken in een aanzienlijk slechtere conditie te zijn dan we veronderstelden. We vragen daarom om extra middelen voor de renovatie van de kademuren.

 

Stadshaven Veere

 

2017

2018

2019

2020

2021

Exploitatiebedragen

Benodigd

45

46

46

46

46

Opgenomen in begroting

45

46

46

46

46

 

Saldo

0

0

0

0

0

 

Kleine bouwwerken
Kleine gemeentelijke bouwwerken (zoals tuinmuren, kerkmuren,  praathuisjes, historische bushaltes, etc.) hebben vaak een cultuurhistorische waarde. Deze bouwwerken zijn in 2016 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de hand hiervan is een uitvoeringplan opgesteld. Gezien de omvang en de aard van de objecten en de bedragen die er mee gemoeid zijn is besloten geen uitgebreid beheerplan op te stellen. Bij de herziening van het gebouwenbeheerplan nemen we deze categorie integraal op in het beheerplan gebouwen.

Kleine bouwwerken

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

Benodigd

16

16

16

16

16

Exploitatiebedragen

Opgenomen in begroting

16

16

16

16

16

 

Saldo

0

0

0

0

0

 

 

Overzicht beheerplannen

Beleidsterrein

 

Looptijd

Beheerplan

Datumbesluitvorming

beheerplan

Herziening/

Evaluatie

Duingebiedvoorzieningen

2014 -2020

Vastgesteld februari 2014, tussentijds geactualiseerd 2016

2019

Gebouwen

2015 - 2019

Vaststelling november 2015

2019

Groen

2012 -2022

Vastgesteld februari 2013

2021

Openbare verlichting

2017 -2020

Vaststelling december 2016

2020

Riolering

2015 -2019

Vastgesteld november 2014

2018

Stadshaven Veere

2014 -2023

Vastgesteld juli 2015

2022

Wegen

2017 –2020

Vastgesteld oktober 2016

2020

Civieltechnische kunstwerken                     

2017 - 2020

Vastgesteld oktober 2016

2020

Kleine bouwwerken

NVT

NVT  

 

 Tabel: Overzicht beheerplannen

 

 

 

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud